Moroni 

Kapitulli 1

Moroni shkruan për dobinë e Lamanitëve—Nefitët që nuk do të mohojnë Krishtin, vriten. Rreth 401–421 pas K.

Kapitulli 2

Jezusi u dha pushtet dymbëdhjetë apostujve Nefitë të japin dhuratën e Frymës së Shenjtë. Rreth 401–421 pas K.

Kapitulli 3

Pleqtë shugurojnë priftërinj dhe mësues, me anën e vendosjes së duarve. Rreth 401–421 pas K.

Kapitulli 4

Shpjegohet sesi pleqtë dhe priftërinjtë administrojnë bukën e sakramentit. Rreth 401–421 pas K.

Kapitulli 5

Tregohet mënyra e administrimit të verës së sakramentit. Rreth 401–421 pas K.

Kapitulli 6

Njerëzit që pendohen, pagëzohen dhe shoqërohen miqësisht në kishë—Anëtarët e kishës që pendohen, falen—Mbledhjet drejtohen me anën e fuqisë së Frymës së Shenjtë. Rreth 401–421 pas K.

Kapitulli 7

Një ftesë jepet për të hyrë në pushimin e Zotit—Lutu me dëshirë të sinqertë—Shpirti i Krishtit u jep mundësi njerëzve të njohin të mirën nga e keqja—Satani bind njerëzit të mohojnë Krishtin dhe të bëjnë të këqija—Profetët tregojnë ardhjen e Krishtit—Mrekullitë bëhen nëpërmjet besimit dhe engjëjt shërbejnë—Njerëzit duhet të shpresojnë për jetën e përjetshme dhe të kapen pas dashurisë hyjnore. Rreth 401–421 pas K.

Kapitulli 8

Pagëzimi i fëmijëve të vegjël është një neveri e ligë—Fëmijët e vegjël janë gjallë në Krisht për shkak të Shlyerjes—Besimi, pendimi, bindja dhe përulja në zemër, marrja e Frymës së Shenjtë dhe durimi deri në fund, çojnë në shpëtim. Rreth 401–421 pas K.

Letra e dytë e Mormonit, drejtuar birit të tij, Moronit.

Duke përfshirë kapitullin 9.

Kapitulli 9

Si Nefitët ashtu dhe Lamanitët janë të çoroditur dhe të degjeneruar—Ata torturojnë dhe vrasin njëri-tjetrin—Mormoni lutet që hiri dhe mirësia të jenë përgjithnjë me Moronin. Rreth 401–421 pas K.

Kapitulli 10

Një dëshmi e Librit të Mormonit vjen nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë—Dhuratat e Shpirtit u jepen besnikëve—Dhuratat shpirtërore shoqërojnë gjithnjë besimin—Fjalët e Moronit flasin nga pluhuri—Ejani te Krishti, jini të përsosur në të dhe shenjtëroni shpirtrat tuaj. Rreth 421 pas K.