Книгата на Мороний

Мороний 

Глава 1

Мороний пише в полза на ламанитите. Нефитите, които не отричат Христа, са предадени на смърт. Около 401–421 г. от Хр.

Глава 2

Исус дава на дванадесетте нефитски ученици сила да предават дара на Светия Дух. Около 401–421 г. от Хр.

Глава 3

Старейшините поставят свещеници и учители чрез полагане на ръце. Около 401–421 г. от Хр.

Глава 4

Обяснено е как старейшини и свещеници се грижат за причастния хляб. Около 401–421 г. от Хр.

Глава 5

Дава се начинът на грижа за причастното вино. Около 401–421 г. от Хр.

Глава 6

Покаялите се биват кръщавани и приобщавани. Членовете на църквата, които се покаят, са опростени. Събранията се водят чрез силата на Светия Дух. Около 401–421 г. от Хр.

Глава 7

Дава се покана за влизане в покоя на Господа. Молѝ се с искрено намерение. Духът на Христа дава възможност на човеците да различават доброто от злото. Сатана кара човеците да отричат Христа и да вършат зло. Пророците обявяват пришествието на Христа. Чрез вярата се вършат чудеса и ангели служат. Човеците трябва да се надяват на вечен живот и да се придържат към милосърдието. Около 401–421 г. от Хр.

Глава 8

Кръщаването на малки деца е нечестива мерзост. Малките деца са живи в Христа поради Единението. Към спасението водят вярата, покаянието, кротостта и смиреността на сърцето, получаването на Светия Дух и устояването до края. Около 401–421 г. от Хр.

Второто послание на Мормон до сина му Мороний.

Обхваща глава 9.

Глава 9

И нефитите, и ламанитите са покварени и изродени. Те се изтезават и убиват едни други. Мормон се моли, за да може благодатта и добротата да почиват навеки върху Мороний. Около 401–421 г. от Хр.

Глава 10

Свидетелството за Книгата на Мормон идва чрез силата на Светия Дух. Даровете на Духа са раздадени на верните. Духовните дарби винаги придружават вярата. Словата на Мороний говорят от пръстта. Елате в Христа, станете съвършени в Него и осветете душите си. Около 421 г. от Хр.