Ang Basahon ni Moroni

Moroni 

Kapitulo 1

Si Moroni misulat alang sa kaayohan sa mga Lamanite—Ang mga Nephite kinsa dili molimud kang Kristo gipahamtangan og kamatayon. Mga A.D. 401–421.

Kapitulo 2

Si Jesus mihatag sa napulog duha ka mga Nephite nga tinun-an sa gahum sa pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo. Mga A.D. 401–421.

Kapitulo 3

Ang mga anciano mi-orden og mga pari ug mga magtutudlo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Mga A.D. 401–421.

Kapitulo 4

Unsaon sa mga anciano ug mga pari pagpangalagad sa pan ug sa sakramento gipasabut. Mga A.D. 401–421.

Kapitulo 5

Ang paagi sa pagpangalagad sa bino sa sakramento gipakita. Mga A.D. 401–421.

Kapitulo 6

Mahinulsulon nga mga tawo pagabunyagan ug pakigdaitan—Mga sakop sa simbahan kinsa maghinulsol pasayloon—Mga tigum gidumala pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Mga A.D. 401–421.

Kapitulo 7

Usa ka pagdapit gihatag sa pagsulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo—Pag-ampo uban sa tinuod nga katuyoan—Ang Espiritu ni Kristo makapahimo sa mga tawo nga masayud sa maayo gikan sa dautan—Si Satanas midani sa mga tawo sa paglimud kang Kristo ug pagbuhat sa dautan—Ang mga propeta nagpadayag sa pag-anhi ni Kristo—Pinaagi sa hugot nga pagtuo, ang mga milagro mahimo ug ang mga anghel mangalagad—Ang mga tawo kinahanglan molaum alang sa kinabuhi nga dayon ug mounong ngadto sa gugma nga putli. Mga A.D. 401–421.

Kapitulo 8

Ang bunyag sa gagmay nga mga bata usa ka salawayon nga buhat—Ang gagmay nga mga bata mga buhi diha kang Kristo tungod sa Pag-ula—Hugot nga pagtuo, paghinulsol, kaaghup ug mapainubsanon sa kasingkasing, pagdawat sa Espiritu Santo, ug paglahutay ngadto sa katapusan magtultol sa kaluwasan. Mga A.D. 401–421.

Ang ikaduha nga sulat ni Mormon ngadto sa iyang anak, si Moroni.

Naglangkob sa kapitulo 9.

Kapitulo 9

Ang mga Nephite ug ang mga Lamanite nahimo nga mga mahilayon ug naalaot—Sila mipaantus ug mipatay sa usag usa kanila—Si Mormon nag-ampo nga ang grasya ug ang kamaayo anaa ni Moroni sa kahangturan. Mga A.D. 401–421.

Kapitulo 10

Usa ka pagpamatuod sa Basahon ni Mormon moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo—Ang mga gasa sa Espiritu gitugyan ngadto sa mga matinud-anon—Espirituhanon nga mga gasa kanunay inubanan sa hugot nga pagtuo—Ang mga pulong ni Moroni mamulong gikan sa abug—Duol ngadto kang Kristo, paghingpit diha kaniya, ug pagasantosa ang inyong mga kalag. Mga A.D. 421.