Kapitoly 

Kapitola 1
Moroni píše k užitku Lamanitů–Nefité, kteří nechtějí zapříti Krista, jsou usmrceni. Kolem roku 401–421 po Kr.
Kapitola 2
Ježíš dal dvanácti nefitským učedníkům moc předávati dar Ducha Svatého. Kolem roku 401–421 po Kr.
Kapitola 3
Starší vysvěcují kněze a učitele vkládáním rukou. Kolem roku 401–421 po Kr.
Kapitola 4
Je vysvětleno, jak starší a kněží žehnají chléb svátosti. Kolem roku 401–421 po Kr.
Kapitola 5
Je vysvětlen způsob žehnání vína svátosti. Kolem roku 401–421 po Kr.
Kapitola 6
Kajícní lidé jsou pokřtěni a vřele přijímáni–Členům církve, kteří činí pokání, je odpuštěno–Shromáždění jsou vedena mocí Ducha Svatého. Kolem roku 401–421 po Kr.
Kapitola 7
Je dáno pozvání vejíti v odpočinutí Páně–Modlete se s opravdovým záměrem–Duch Kristův umožňuje lidem rozeznávati dobro od zla–Satan přesvědčuje lidi, aby zapřeli Krista a aby činili zlo–Proroci poukazují na příchod Krista–Vírou jsou konány zázraky a slouží andělé–Lidé mají doufati ve věčný život a lnouti k pravé lásce. Kolem roku 401–421 po Kr.
Kapitola 8
Křest malých dětí je zlou ohavností–Malé děti jsou živy v Kristu díky usmíření–Víra, pokání, mírnost a pokora srdce, přijetí Ducha Svatého a vytrvání do konce vedou ke spasení. Kolem roku 401–421 po Kr.
Druhý list Mormonův jeho synu Moronimu.
Obsaženo v kapitole 9.
Kapitola 9
Jak Nefité, tak Lamanité jsou zkažení a zvrhlí–Jedni druhé mučí a vraždí–Mormon se modlí, aby milost a dobrotivost mohly spočívati na Moronim na věky. Kolem roku 401–421 po Kr.
Kapitola 10
Svědectví o Knize Mormonově přichází mocí Ducha Svatého–Dary Ducha jsou udíleny věrným–Duchovní dary vždy doprovázejí víru–Moroniova slova promlouvají z prachu–Pojďte ke Kristu, buďte v něm zdokonalováni a posvěcujte svou duši. Kolem roku 421 po Kr.