Kniha Moroniova

Moroni 

Kapitola 1

Moroni píše k užitku Lamanitů – Nefité, kteří nechtějí zapříti Krista, jsou usmrceni. Kolem roku 401–421 po Kr.

Kapitola 2

Ježíš dal dvanácti nefitským učedníkům moc předávati dar Ducha Svatého. Kolem roku 401–421 po Kr.

Kapitola 3

Starší vysvěcují kněze a učitele vkládáním rukou. Kolem roku 401–421 po Kr.

Kapitola 4

Je vysvětleno, jak starší a kněží žehnají chléb svátosti. Kolem roku 401–421 po Kr.

Kapitola 5

Je vysvětlen způsob žehnání vína svátosti. Kolem roku 401–421 po Kr.

Kapitola 6

Kajícní lidé jsou pokřtěni a vřele přijímáni – Členům církve, kteří činí pokání, je odpuštěno – Shromáždění jsou vedena mocí Ducha Svatého. Kolem roku 401–421 po Kr.

Kapitola 7

Je dáno pozvání vejíti v odpočinutí Páně – Modlete se s opravdovým záměrem – Duch Kristův umožňuje lidem rozeznávati dobro od zla – Satan přesvědčuje lidi, aby zapřeli Krista a aby činili zlo – Proroci poukazují na příchod Krista – Vírou jsou konány zázraky a slouží andělé – Lidé mají doufati ve věčný život a lnouti k pravé lásce. Kolem roku 401–421 po Kr.

Kapitola 8

Křest malých dětí je zlou ohavností – Malé děti jsou živy v Kristu díky usmíření – Víra, pokání, mírnost a pokora srdce, přijetí Ducha Svatého a vytrvání do konce vedou ke spasení. Kolem roku 401–421 po Kr.

Druhý list Mormonův jeho synu Moronimu.

Obsaženo v kapitole 9.

Kapitola 9

Jak Nefité, tak Lamanité jsou zkažení a zvrhlí – Jedni druhé mučí a vraždí – Mormon se modlí, aby milost a dobrotivost mohly spočívati na Moronim na věky. Kolem roku 401–421 po Kr.

Kapitola 10

Svědectví o Knize Mormonově přichází mocí Ducha Svatého – Dary Ducha jsou udíleny věrným – Duchovní dary vždy doprovázejí víru – Moroniova slova promlouvají z prachu – Pojďte ke Kristu, buďte v něm zdokonalováni a posvěcujte svou duši. Kolem roku 421 po Kr.