Peatükid 

1. peatükk
Moroni kirjutab laamanlaste kasuks – Nefilased, kes ei taha Kristust salata, surmatakse. Ligikaudu 401–421 pKr.
2. peatükk
Jeesus andis kaheteistkümnele nefilasest jüngrile väe anda Püha Vaimu andi. Ligikaudu 401–421 pKr.
3. peatükk
Vanemad pühitsevad preestrid ja õpetajad ametisse käte pealepanemisega. Ligikaudu 401–421 pKr.
4. peatükk
Selgitatakse, kuidas vanemad ja preestrid õnnistavad sakramendileiba. Ligikaudu 401–421 pKr.
5. peatükk
Esitatakse sakramendiveini õnnistamisviis. Ligikaudu 401–421 pKr.
6. peatükk
Meeleparandust tegevad isikud ristitakse ja kaasatakse osadusse – Kiriku liikmetele, kes teevad meeleparandust, andestatakse – Kiriku koosolekuid juhatatakse Püha Vaimu väel. Ligikaudu 401–421 pKr.
7. peatükk
Kutse Issanda rahusse pääsemiseks – Palvetage tõsise kavatsusega – Kristuse Vaim võimaldab inimestel eristada head halvast – Saatan veenab inimesi salgama Kristust ja tegema halba – Prohvetid teevad ilmsiks Kristuse tulemise – Usu läbi tehakse imesid ja teenivad inglid – Inimesed peaksid lootma igavest elu ja hoidma ligimesearmastust. Ligikaudu 401–421 pKr.
8. peatükk
Väikeste laste ristimine on jäledus – Väikesed lapsed on elavad Kristuses tänu Lepitusele – Usk, meeleparandus, tasadus ja südame vagadus, Püha Vaimu vastuvõtmine ja lõpuni vastupidamine viivad päästele. Ligikaudu 401–421 pKr.
Mormoni teine kiri oma pojale Moronile.
Hõlmab 9. peatüki.
9. peatükk
Nii nefilased kui ka laamanlased on kõlvatud ja mandunud – Nad piinavad ja tapavad üksteist – Mormon palvetab, et arm ja headus jääksid Moroniga igavesti. Ligikaudu 401–421 pKr.
10. peatükk
Tunnistus Mormoni Raamatust tuleb Püha Vaimu väel – Vaimu ande jagatakse usklikele – Vaimsed annid käivad alati usuga kaasas – Moroni sõnad kõnelevad põrmust – Tulge Kristuse juurde, saage täiustatud temas ja pühitsege oma hinged. Ligikaudu 421 pKr.