Liv Mowoni an

Mowoni 

Chapit 1

Mowoni ekri nan enterè Lamanit yo—Nefit ki pa vle nye Kris la yo, pase anba lanmò. Anviwon 401–421 APRE JEZIKRI.

Chapit 2

Jezi te bay douz disip Nefit yo pouvwa pou yo kapab konfere don Sentespri a. Anviwon 401–421 APRE JEZIKRI.

Chapit 3

Ansyen yo òdone prèt ak enstriktè pa enpozisyon demen yo. Anviwon 401–421 APRE JEZIKRI.

Chapit 4

Kòman ansyen yo ak prèt yo administre pen sentsèn nan. Anviwon 401–421 APRE JEZIKIRI.

Chapit 5

Fason pou administre diven sakreman an tabli. Anviwon 401–421 APRE JEZIKIRI.

Chapit 6

Moun repanti yo batize epi yo entegre—Manm legliz ki repanti yo resevwa padon—Reyinyon Sentespri a dirije pa yo. Anviwon 401–421 APRE JEZIKIRI.

Chapit 7

Yon envitasyon lanse pou antre nan repo Senyè a—Priye avèk entansyon reyèl—Lespri Kris la fè lèzòm konnen byen ak mal—Satan pèsyade lèzòm pou yo nye Kris la ak fè mal—Pwofèt yo revele aparisyon Kris la—Avèk lafwa, mirak fèt e zanj yo vin preche—Lèzòm te dwe espere nan lavi etènèl epi yo te dwe gen charite. Anviwon 401–421 APRE JEZIKIRI.

Chapit 8

Batèm timoun piti se yon abominasyon—Timoun piti yo vivan nan Kris la poutèt Ekspyasyon an—Lafwa, repantans, kè dou ak bon kè, resepsyon Sentespri a, ak pèsevere jiska lafen mennen nan sali. Anviwon 401–421 APRE JEZIKIRI.

Dezyèm lèt Mòmon te ekri Mowoni, pitit gason li a.

Nan chapit 9.

Chapit 9

Ni Nefit yo ni Lamanit yo deprave e yo dejenere—Yo tòtire e yo touye yonn lòt—Mòmon priye pou gras ak bonte rete sou Mowoni pou tout tan. Anviwon 401–421 APRE JEZIKIRI.

Chapit 10

Se pouvwa Sentespri a ki bay temwayaj Liv Mòmon an—Se moun ki gen lafwa ki resevwa don Lespri yo—Don espirityèl toujou akonpaye lafwa—Pawòl Mowoni yo sòti nan pousyè a—Vin jwenn Kris la, vin pafè nan li, e sanktifye nanm ou. Anviwon 421 APRE JEZIKIRI.