ໜັງສື​ໂມ​ໂຣ​ໄນ

ໂມ​ໂຣ​ໄນ 

ບົດ​ທີ 1

ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຂຽນ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຊາວ​ເລມັນ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

ບົດ​ທີ 2

ພຣະ​ເຢຊູ​ໄດ້ມອບ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ອັກຄະ​ສາວົກ​ຊາວ​ນີ​ໄຟສິບ​ສອງ​ຄົນ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ມອບ​ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

ບົດ​ທີ 3

​ຜູ້​ເປັນ​ແອວ​ເດີ​ແຕ່ງຕັ້ງປະ​ໂລຫິດ ແລະ ຄູ​ສອນ​ໂດຍ​ການວາງ​ມື. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

ບົດ​ທີ 4

ວິທີ​ແອວ​ເດີ ແລະ ປະ​ໂລຫິດ​ປະຕິບັດ​ສິນ​ລະ​ລຶກ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ເຂົ້າຈີ່​ມີ​ອະທິບາຍ​ໄວ້. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

ບົດ​ທີ 5

ລະບຽບ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິນ​ລະ​ລຶກ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ເຫລົ້າ​ແວງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັ້ງ​ໄວ້. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

ບົດ​ທີ 6

ຄົນ​ທີ່ກັບ​ໃຈ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ສະມາຊິກ—ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຜູ້​ທີ່​ກັບ​ໃຈ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ—ການ​ປະຊຸມ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນໂດຍ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ. ປະ​ມານ ຄ.ສ. 401–421.

ບົດ​ທີ 7

ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ໃຫ້​ເຂົ້າສູ່ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ—ອະທິຖານ​ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ—ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ດີ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ—ຊາ​ຕານ​ພະຍາຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ—ສາດສະດາ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ—ໂດຍ​ຜ່ານ​ສັດທາ, ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ເຫລົ່າ​ທູດ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ—ມະນຸດ​ຄວນ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ ແລະ ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

ບົດ​ທີ 8

ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍໆເປັນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ—ເດັກນ້ອຍໆ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ເພາະ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ—ສັດທາ, ການ​ກັບ​ໃຈ, ການ​ມີ​ໃຈ​ອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ, ການ​ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ແລະ ການ​ອົດທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ລອດ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

ສານ​ສະ​ບັບທີ​ສອງ​ຂອງ​ມໍ​ມອນ​ຫາ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ລູກຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ມີ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ທີ 9.

ບົດ​ທີ 9

ທັງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ແລະ ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ເສື່ອມ​ຊາມ—ພວກ​ເຂົາ​ທໍລະມານ ແລະ ເຂັ່ນຂ້າ​ຊຶ່ງກັນ​ແລ​ະກັນ—ມໍ​ມອນ​ອະທິຖານ​ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຸນ ແລະ ພຣະ​ກະລຸນາ​ທິຄຸນຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຕະຫລອດ​ການ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

ບົດ​ທີ 10

ປະຈັກ​ພະຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ​ມາ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ—ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຖືກ​ແຈກ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ສັດ​ຊື່—ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ໄປ​ກັບ​ສັດທາ—ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ກ່າວ​ຂຶ້ນມາ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ—ຈົ່ງ​ມາຫາ​ພຣະ​ຄຣິດ, ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ພ້ອມ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ​ວິນ​ຍານຂອງ​ທ່ານ​ບໍ​ລິ​ສຸດ. ປະມານ ຄ.ສ. 421.