Het boek Moroni

  Moroni 

  Hoofdstuk 1

  Moroni schrijft ten behoeve van de Lamanieten — De Nephieten die Christus niet willen verloochenen, worden ter dood gebracht. Ongeveer 401–421 n.C.

  Hoofdstuk 2

  Jezus geeft de twaalf Nephitische discipelen de macht om de gave van de Heilige Geest te verlenen. Ongeveer 401–421 n.C.

  Hoofdstuk 3

  De ouderlingen ordenen priesters en leraren door handoplegging. Ongeveer 401–421 n.C.

  Hoofdstuk 4

  Een uiteenzetting hoe ouderlingen en priesters het avondmaalsbrood bedienen. Ongeveer 401–421 n.C.

  Hoofdstuk 5

  Een uiteenzetting van de manier waarop de avondmaalswijn wordt bediend. Ongeveer 401–421 n.C.

  Hoofdstuk 6

  Zij die zich bekeren, worden gedoopt en door de kerkleden opgenomen — Kerkleden die zich bekeren, ontvangen vergeving — Bijeenkomsten worden geleid door de macht van de Heilige Geest. Ongeveer 401–421 n.C.

  Hoofdstuk 7

  Een uitnodiging om tot de rust van de Heer in te gaan — Oprecht bidden — De Geest van Christus stelt de mensen in staat om goed van kwaad te onderscheiden — Satan overreedt de mensen om Christus te verloochenen en het kwade te doen — De profeten openbaren de komst van Christus — Wonderen en engelenbediening worden bewerkstelligd door geloof — De mensen dienen op het eeuwige leven te hopen en de naastenliefde aan te hangen. Ongeveer 401–421 n.C.

  Hoofdstuk 8

  De doop van kleine kinderen is een vreselijke gruwel — Kleine kinderen zijn levend in Christus dankzij de verzoening — Geloof, bekering, zachtmoedigheid en nederigheid van hart, ontvangst van de Heilige Geest en volharding tot het einde voeren tot redding. Ongeveer 401–421 n.C.

  De tweede brief van Mormon aan zijn zoon Moroni.

  Dit beslaat hoofdstuk 9.

  Hoofdstuk 9

  Zowel de Nephieten als de Lamanieten zijn verdorven en ontaard — Zij martelen en vermoorden elkaar — Mormon bidt dat genade en goedheid Moroni voor eeuwig ten deel zullen vallen. Ongeveer 401 n.C.

  Hoofdstuk 10

  Het getuigenis van het Boek van Mormon komt door de macht van de Heilige Geest — De gaven van de Geest vallen de getrouwen ten deel — Geloof gaat altijd vergezeld van geestelijke gaven — Moroni’s woorden spreken uit het stof — Kom tot Christus, word in Hem vervolmaakt en heilig uw ziel. Ongeveer 421 n.C.