O Le Tusi a Moronae

Moronae 

Mataupu 1

Ua tusi Moronae mo le manuia o sa Lamanā—O sa Nifaē o e sa le faafitia Keriso ua fasiotia. E tusa o le 401–421 T.A.

Mataupu 2

Sa tuu mai e Iesu i soo sa Nifaē e toasefululua le mana e tuu atu ai le meaalofa o le Agaga Paia. E tusa o le 401–421 T.A.

Mataupu 3

E faauu e toeaina faitaulaga ma aoao i le faaee atu o lima. E tusa o le 401–421 T.A.

Mataupu 4

Ua faamalamalama mai le ala e faamanuia ai e toeaina ma faitaulaga le areto o le faamanatuga. E tusa o le 401–421 T.A.

Mataupu 5

Ua faamalamalama mai le ala e faamanuia ai le uaina o le faamanatuga. E tusa o le 401–421 T.A.

Mataupu 6

O tagata e salamo ia papatiso ma faaaumeaina—O tagata o le Ekalesia o e e salamo e faamagaloina—Ia taitaia sauniga i le mana o le Agaga Paia. E tusa o le 401–421 T.A.

Mataupu 7

Ua tuuina mai se valaauga ia ulu atu i le malologa o le Alii—Tatalo atu ma le loto faamaoni i ai—O le Agaga o Keriso e mafai ai e tagata ona iloa le lelei mai le leaga—E tauanau e Satani tagata ia latou teena Keriso ma fai mea leaga—Ua faaali mai e perofeta le afio mai o Keriso—O le faatuatua e faia ai vavega ma auauna mai ai agelu—E tatau i tagata ona faamoemoe mo le ola faavavau ma pipii i le alofa mama. E tusa o le 401–421 T.A.

Mataupu 8

O le papatisoina o tamaiti o se mea leaga inosia—Ua ola tamaiti laiti ia Keriso ona o le Togiola—O le faatuatua, salamo, agamalu ma le maualalo o le loto, mauaina o le Agaga Paia, ma le tumau e oo i le iuga, e tau i le olataga. E tusa o le 401–421 T.A.

O le tusi lona lua a Mamona i lona atalii o Moronae.

Ua aofia ai le mataupu lona 9.

Mataupu 9

Ua leaga ma tutu maualalalo sa Nifaē ma sa Lamanā—Ua latou faasaua ma fasioti le tasi—Ua tatalo Mamona ia oo mai le alofa tunoa ma le agalelei i luga o Moronae e faavavau. E tusa o le 401–421 T.A.

Mataupu 10

E maua se molimau o le Tusi a Mamona e ala i le mana o le Agaga Paia—O meaalofa a le Agaga e tuuina mai i e ua faamaoni—O meaalofa faaleagaga e soa faatasi ma le faatuatua i taimi uma—Ua tautala mai le efuefu upu a Moronae—O mai ia Keriso, ia faaatoatoaina ia te ia, ma faapaia o outou agaga. E tusa o le 421 T.A.