ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ໂມ​ໄຊ​ຢາ

ບົດ​ທີ 12

ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ຖືກ​ເອົາ​ເຂົ້າຄຸກ​ເພາະ​ການ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເຖິງ​ການ​ທຳລາຍ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ ແລະ ເຖິງ​ການ​ແກ່​ກຳ​ຂອງ​ກະສັດ​ໂນ​ອາ—ປະ​ໂລຫິດ​ຈອມ​ປອມ​ກ່າວອ້າງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ແລະ ທຳທ່າ​ວ່າ​ຮັກສາ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ—ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ເລີ່ມ​ສັ່ງສອນ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ສິບ​ປະການ. ປະມານ 148 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເວລາ​ສອງ​ປີ​ຄື ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ໄດ້​ປອມ​ຕົວ​ມາ​ໃນບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ ຈົນ​ວ່າ​ຄົນ​ທັງຫລາຍ​ຈຳ​ເພິ່ນ​ບໍ່ໄດ້ເລີຍ, ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ທຳນາຍ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ນັ້ນ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນຊາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດັ່ງ​ນີ້—ອະ​ບີ​ນາ​ໄ​ດ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ໄປ​ທຳນາຍ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ, ເພາະພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຕໍ່​ຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ; ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ສະນັ້ນ, ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ຄວາມ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ເຮົາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໃນ​ຄວາມ​ພິ​ໂລດ​ອັນ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ເຮົາ, ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

2 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ວິບັດ​ແກ່​ຄົນ​ລຸ້ນນີ້! ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ເຈົ້າຈົ່ງ​ຍື່ນ​ມື​ຂອງ​ເຈົ້າອອກ​ໄປ ແລະ ທຳນາຍ​ວ່າ: ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້, ເຫດການ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຄົນ​ລຸ້ນນີ້​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ, ແລະ ຈະ​ຖືກ​ຕົບ​ໜ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຈະ​ຖືກ​ຄົນ​ມາກ​ວາດ​ເອົາ​ໄປ, ແລະ ຖືກ​ຂ້າ​ຖິ້ມ; ແລະ ແຮ້​ງ​ໃນ​ອາກາດ, ແລະ ໝາ, ແລະ ສັດປ່າ​ຈະ​ມາ​ກິນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ຂອງ​ພວກເຂົາ.

3 ແລະ ເຫດການ​ຈະບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຊີວິດ​ຂອງ​ກະສັດ​ໂນ​ອາ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ເທົ່າ​ກັບ​ອາພອນ​ໃນ​ເຕົາ​ໄຟ​ອັນ​ຮ້ອນ; ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້ຮູ້​ວ່າ ເຮົາ​ຄື​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

4 ແລະ ເຫດການ​ຈະບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເຮົາ​ຈະ​ລົງ​ໂທດ​ຜູ້ຄົນພວກ​ນີ້​ຂອງ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມທຸ​ກທໍລະມານ​ຢ່າງ​ແສນ​ສາຫັດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ ແລະ ດ້ວຍ​ພະຍາດ​ໂລຄາ​ຕ່າງໆ; ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮ້ອງ​ຄ້ຳຄວນ​ຕະຫລອດ​ມື້.

5 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ພາລະ​ໜັກ​ຕິດ​ຢູ່​ເທິງ​ຫລັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຖືກ​ໄລ່​ກວາດ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ຄື​ກັບ​ໂຕລໍ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ.

6 ແລະ ເຫດການ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ໝາກ​ເຫັບ​ໃຫ້​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ມັນ​ຈະ​ຕົກ​ຖືກ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ດ້ວຍ​ລົມ​ຂອງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ນຳ​ອີກ; ແລະ ແມງ​ໄມ້​ຈະ​ລົງ​ມາ​ກິນ​ພືດ​ພັນ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

7 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ດ້ວຍ​ພະຍາດ​ໂລຄາ​ອັນຮ້າຍ​ແຮງ—ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ຢ່າງນີ້​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

8 ແລະ ເຫດການ​ຈະບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຖ້າຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ ເຮົາ​ຈະ​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ໝົດ​ສິ້ນ​ໄປ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນໂລກ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປະ​ບັນທຶກ​ໜຶ່ງ​ໄວ້ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮັກສາ​ມັນ​ໄວ້​ໃຫ້​ປະຊາ​ຊາດ​ອື່ນທີ່​ຈະ​ມາ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ແຜ່ນດິນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຮົາ​ເຮັດ​ໄປ​ເພື່ອ​ເຮົາ​ຈະ​ເປີດ​ໂສມ​ໜ້າ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ແກ່​ປະຊາ​ຊາດ​ອື່ນ. ແລະ ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ໄດ້​ທຳນາຍ​ແກ່​ຜູ້ຄົນພວກນີ້​ຫລາຍ​ເລື່ອງ.

9 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ໃຫ້​ເພິ່ນ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ຈັບ​ມັດ​ເພິ່ນ ແລະ ພາ​ເພິ່ນໄປ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າກະສັດ, ແລະ ກ່າວ​ກັບ​ກະສັດ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ຄົນ​ຜູ້​ນີ້​ມາ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ທ່ານ ຜູ້​ໄດ້​ທຳນາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ກ່ຽວ​ກັບຜູ້​ຄົນຂອງ​ທ່ານ, ແລະ ກ່າວ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາ.

10 ແລະ ລາວ​ໄດ້​ທຳນາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຊົ່ວກ່ຽວ​ກັບ​ຊີວິດ​ຂອງ​ທ່ານນຳອີກ, ແລະ ກ່າວ​ວ່າຊີວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ຄືກັນ​ກັບ​ອາ​ພອນ​ໃນ​ເຕົາ​ໄຟ.

11 ແລະ ລາວ​ໄດ້​ເວົ້າອີກ​ວ່າ, ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ຄື​ກັນ​ກັບຕົ້ນ​ເຂົ້າທີ່​ແຫ້ງ​ໃນ​ທົ່ງ​ນາ, ຊຶ່ງຖືກ​ຝູງ​ສັດ​ແລ່ນ​ທັບ ແລະ ຢຽບ​ຍ່ຳ​ຢູ່​ໃຕ້​ຕີນ.

12 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເປັນຄືດອກໄມ້ຂອງຕົ້ນໜາມ ຊຶ່ງ​ເວລາ​ມັນ​ບານ​ເຕັມທີ່, ຖ້າລົມ​ພັດ​ມາ ມັນຈະ​ປິວ​ໄປ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ. ແລະ ລາວ​ອ້າງ​ວ່າພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ສັ່ງ​ເລື່ອງ​ນີ້. ແລະ ລາວ​ເວົ້າວ່າທັງ​ໝົດ​ນີ້​ຈະ​ເກີດ​ກັບ​ທ່ານ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ນີ້​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ.

13 ແລະ ບັດ​ນີ້, ໂອ້ ກະສັດ​ເອີຍ ທ່ານ​ໄດ້ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ອັນ​ໃຫຍ່ຫລວງ​ແນວ​ໃດ, ຫລື ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້​ກະທຳ​ບາບ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ແນວ​ໃດ, ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຖືກ​ພຣະ​ເຈົ້າລົງ​ໂທດ ຫລື ຄົນ​ຜູ້​ນີ້​ຕັດສິນ​ເອົາ​ເອງ?

14 ແລະ ບັດ​ນີ້, ໂອ້ ກະສັດ​ເອີຍ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ, ແລະ ໂອ້ ກະສັດ​ເອີຍ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດບາບແນວໃດ​ເລີຍ; ສະນັ້ນ, ຄົນ​ຜູ້​ນີ້​ຈຶ່ງ​ເວົ້າຕົວະກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ ແລະ ລາວທຳນາຍ​ໄປ​ລ້າໆ.

15 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຮົາ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ, ຫລື ຖືກ​ສັດຕູ​ເອົາ​ໄປ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ ແລະ ຈະ​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຕໍ່​ໄປ.

16 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ້​ຄື​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ຈະ​ມອບ​ໃຫ້​ຢູ່ໃນ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ; ທ່ານ​ຈົ່ງ​ເຮັດ​ກັບ​ລາວ​ສຸດ​ແລ້ວ​ແຕ່​ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ດີ.

17 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ກະສັດ​ໂນ​ອາ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເອົາ​ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ເຂົ້າຄຸກ; ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ປະ​ໂລຫິດ​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເພື່ອ​ຈະ​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ກັບ​ເພິ່ນ.

18 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ກ່າວ​ກັບ​ກະສັດ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເອົາ​ຄົນ​ຜູ້ນັ້ນ​ມາ​ນີ້ ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຊັກ​ຖາມ; ແລະ ກະສັດ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ນຳ​ເອົາ​ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ມາ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ພວກ​ເຂົາ.

19 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເລີ່ມ​ສອບ​ຖາມ​ເພິ່ນ, ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຜິດ​ຈາກ​ເພິ່ນ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ອັນ​ໃດ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ເພື່ອ​ກ່າວ​ຫາ​ເພິ່ນ; ແຕ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຕອບ​ພວກ​ເຂົາ​ຢ່າງ​ອາດ​ຫານ, ແລະ ແກ້​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທຸກ​ຂໍ້, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ປະຫລາດ​ໃຈ; ເພາະ​ເພິ່ນ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ທຸກ​ຂໍ້, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຍອມ​ຈຳນົນ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພວກເຂົາເອງ.

20 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ເຂົາ​ກ່າວ​ກັບ​ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ວ່າ: ຂໍ້ຄວາມ​ຊຶ່ງຂຽນ​ໄວ້, ແລະ ຊຶ່ງບັນ​ພະ​ລຸ​ບຸດ​ໄດ້​ສອນ​ໄວ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ, ທີ່​ວ່າ:

21 ຕີນ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່ຢູ່​ເທິງ​ພູ​ເຂົາ​ນັ້ນງາມ​ພຽງ​ໃດ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ມາ; ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ຄວາມ​ສັນຕິ​ສຸກ; ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ຂອງ​ຄວາມ​ດີ​ມາ; ທີ່​ປະກາດ​ຄວາມລອດ; ທີ່​ກ່າວ​ກັບ​ສີ​ໂອນວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ເຈົ້າຊົງ​ປົກຄອງ;

22 ຄົນ​ຍາມ​ຂອງ​ເຈົ້າຈະ​ເປັ່ງ​ສຽງ; ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ສຽງ​ດຽວ​ກັນ; ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຫັນ​ກັບ​ຕາ ເວລາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ນຳ​ເອົາ​ສີ​ໂອນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ອີກ;

23 ຈົ່ງ​ເປັ່ງ​ສຽງ​ປິຕິ​ຍິນດີ; ຮ້ອງ​ເພງ​ນຳກັນ, ກຸງເຢຣູ​ຊາເລັມເອີຍ ເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່ເປັນເມືອງຮົກຮ້າງ; ເພາະພຣະຜູ້ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້ອອຍໃຈຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງແລ້ວ, ພຣະ​ອົງໄດ້ໄຖ່ກຸງເຢຣູ​ຊາເລັມແລ້ວ;

24 ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້ກາງແຂນອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງຕໍ່ສາຍຕາຂອງທຸກປະຊາຊາດ, ແລະ ທຸກໆຊົນຊາດຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ເຫັນ​ຄວາມ​ລອດ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

25 ແລະ ບັດ​ນີ້ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ປະ​ໂລຫິດ​ແມ່ນ​ບໍ, ແລະ ອ້າງ​ຕົນ​ເອງ​ເພື່ອ​ສັ່ງສອນ​ຜູ້ຄົນພວກນີ້, ແລະ ເຂົ້າ​ໃຈ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ທຳນາຍ​ແລ້ວ, ແລະ ປານ​ນັ້ນຍັງ​ປາ​ຖະໜາ​ຢາກ​ຮູ້ຈັກ​ຈາກ​ຂ້າພະເຈົ້າ​ວ່າ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

26 ຂ້າພະເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ວິບັດແກ່​ພວກ​ທ່ານ ເພາະວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ບິດ​ເບືອນ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ! ເພາະວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສັ່ງສອນ​ພວກ​ເຂົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບິດ​ເບືອນ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

27 ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເລີຍ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສະຫລາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ທ່ານ​ສັ່ງສອນ​ສິ່ງ​ໃດ​ແດ່​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້?

28 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຕອບ​ວ່າ: ພວກ​ເຮົາ​ສັ່ງສອນ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ.

29 ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ວ່າ: ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ສັ່ງສອນ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ແລ້ວ ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຮັກສາ​ມັນ? ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ໝົກ​ໝຸ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຂອງ​ມີຄ່າ? ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ທຳ​ໂສ​ເພນີ ແລະ ໃຊ້​ກຳລັງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້ຍິງ​ໂສ​ເພນີ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ກະທຳ​ບາບ​ນຳ​ກັນ​ອີກ, ຈົນ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າສົ່ງ​ຂ້າພະເຈົ້າ​ມາ​ທຳນາຍ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ຊົ່ວ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ຈະ​ມາ​ລົງ​ໂທດ​ຜູ້ຄົນພວກນີ້?

30 ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ບໍ​ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ​ເວົ້າຄວາມ​ຈິງ? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ຂ້າພະເຈົ້າ​ເວົ້າຄວາມ​ຈິງ; ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ສັ່ນ​ສະທ້ານ​ຢູ່​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

31 ແລະ ເຫດການ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ເພາະ​ພວກ​ທ່ານ​ກ່າ​ວວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ສັ່ງສອນ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ນັ້ນ. ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້​ຈັກ​ຫຍັງ​ແດ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ? ຄວາມ​ລອດ​ມາ​ເຖິງ​ໂດຍທາງກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ບໍ? ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຕອບ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

32 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຕອບ​ວ່າ ຄວາມລອດ​ມາ​ເຖິງ​ໂດຍ​ທາງ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ.

33 ແຕ່​ບັດ​ນີ້ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ລອດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ນຳ​ມາ​ໃຫ້​ໂມ​ເຊ​ຢູ່​ເທິງ​ພູ​ຊີ​ນາຍ, ກ່າວ​ວ່າ:

34 ເຮົາ​ຄື​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງເປັນພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ພາ​ເຈົ້າອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ເອຢິບ, ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຂ້າທາດ.

35 ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ອື່ນ​ຕໍ່ໜ້າ​ເຮົາ.

36 ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ຮູບຄວັດ​ອັນ​ໃດ​ສຳລັບ​ຕົນ​ເອງ ຫລື ເຮັດ​ຮູບ​ສົມມຸດ​ໃນ​ສະ​ຫວັນ​ເບື້ອງ​ເທິງ, ຫລື ສິ່ງ​ຂອງ​ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ເບື້ອງລຸ່ມ.

37 ບັດ​ນີ້ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ, ພວກ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ເ​ລື່ອງທັງ​ໝົດ​ນີ້​ແລ້ວ​ບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກທ່ານ ວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ, ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ. ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ສັ່ງສອນ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ​ບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ, ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ສອນ.