Ko e Tohi ʻa Mōsaiá

Vahe 12

ʻOku tuku ʻa ʻApinetai ki he fale fakapōpulá koeʻuhi ko ʻene kikiteʻi hono fakaʻauha ʻo e kakaí mo e pekia ʻa e Tuʻi ko Noá—ʻOku lau ʻe he kau taulaʻeiki loí mei he folofolá mo fakangalingali ʻoku nau tauhi ʻa e fono ʻa Mōsesé—ʻOku kamata ʻe ʻApinetai ke akoʻi kiate kinautolu ʻa e ngaahi Fekau ʻe Hongofulú. Taʻu 148 K.M. nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻosi ange ʻa e taʻu ʻe ua naʻe haʻu ʻa ʻApinetai ʻi honau lotolotongá ʻi ha teunga fakapuli, pea naʻe ʻikai te nau ʻiloʻi ia, ʻo ne kamata ke kikite ʻiate kinautolu, ʻo pehē: Kuo fekau pehē mai kiate au ʻe he ʻEikí, ʻo pehē—ʻE ʻApinetai, ʻalu pea kikite ki hoku kakaí ni, ʻo pehē, he kuo nau fakafefeka honau lotó ki heʻeku ngaahi leá; kuo ʻikai te nau fakatomala mei heʻenau ngaahi ngāue koví; ko ia, te u aʻaʻahi kiate kinautolu ʻi hoku ʻitá, ʻio, ʻi hoku ʻita kakahá te u ʻaʻahi kiate kinautolu koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahalá mo e ngaahi meʻa fakalieliá.

2 ʻIo, ʻe malaʻia ʻa e toʻu tangatá ni! Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: Mafao atu ho nimá ʻo kikite ʻo pehē: ʻOku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ʻe hoko ʻo pehē ʻe afakapōpulaʻi ʻa e toʻu tangatá ni, koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahalá, pea ʻe sipiʻi ʻa kinautolu ʻi he bkouʻahé; ʻio, pea ʻe angi fakamālohi ʻa kinautolu ʻe ha kau tangata, pea ʻe tāmateʻi ʻa kinautolu; pea ʻe hanga ʻe he fanga manupuna fekai ʻo e ʻataá, mo e fanga kulií, ʻio, pea mo e fanga manu fekaí ʻo keina ʻa honau kakanó.

3 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻe hangē ʻa e mahuʻinga ʻo e amoʻui ʻa e tuʻi ko Noá ko ha kofu ʻi he loto bafi kakaha; he te ne ʻilo ko au ko e ʻEikí.

4 Pea ʻe hoko ʻo pehē te u taaʻi ʻa hoku kakaí ni ʻaki ʻa e ngaahi faingataʻaʻia fakamamahi, ʻio, ʻaki ʻa e honge mo e amahaki fakaʻauha; pea te u ngaohi ʻa kinautolu ke nau bngala ʻi hono kotoa ʻo e ʻahó.

5 ʻIo, pea te u fekau ke ʻi ai ha ngaahi akavenga ʻoku haʻi ki honau tuʻá; pea ʻe angi fakamālohi ʻa kinautolu ʻo hangē ko ha ʻasi ʻoku noá.

6 Pea ʻe hoko ʻo pehē te u fekau atu ʻa e ʻuha maka kiate kinautolu, pea te ne taaʻi ʻa kinautolu; pea ʻe taaʻi foki ʻa kinautolu ʻe he matangi ahahaké; pea ʻe fakafiuʻi ʻe he fanga bʻinisēkité ʻa honau fonuá foki, mo kai ʻo ʻosi ʻenau kēlení.

7 Pea ʻe taaʻi ʻaki ʻa kinautolu ʻa e fuʻu mahaki fakaʻauha lahi—pea te u fai ʻeni kotoa pē koeʻuhi ko ʻenau ngaahi aangahalá mo e ngaahi meʻa fakalieliá.

8 Pea ʻe hoko ʻo pehē kapau ʻe ʻikai te nau fakatomala, te u afakaʻauha ʻa kinautolu ʻo ʻosiʻosingamālie mei he funga ʻo e māmaní; ka te nau kei tuku pē ha blekooti, pea te u fakatolonga ia maʻá e ngaahi puleʻanga kehe ʻa ia ʻe maʻu ʻa e fonuá; ʻio, te u fai ʻeni foki ke u fakahā ai ʻa e ngaahi meʻa fakalielia ʻa e kakaí ni ki he ngaahi puleʻanga kehé. Pea naʻe kikite ʻaki ʻe ʻApinetai ʻa e ngaahi meʻa lahi ki he kakaí ni.

9 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa nau ʻita kiate ia; pea nau puke ia mo ʻave ia kuo haʻi ki he ʻao ʻo e tuʻí, ʻo nau pehē ki he tuʻí: Vakai, kuo mau ʻomi ha tangata kiate koe, ʻa ia kuo kikiteʻi ʻa e kovi ki ho kakaí, pea ʻokú ne pehē ʻe fakaʻauha ʻe he ʻOtuá ʻa kinautolu.

10 Pea ʻokú ne kikiteʻi foki ʻe hoko ʻa e kovi ki hoʻo moʻuí, ʻo ne pehē ʻe tatau ʻa hoʻo moʻuí mo e kofu ʻi ha afi kakaha.

11 Pea ko e tahá, ʻokú ne toe pehē te ke tatau mo e kauʻi ʻakau, ʻio ʻo tatau mo ha kauʻi ʻakau mōmoa ʻo e ngoué, ʻa ia ʻoku laka atu ai ʻa e fanga manú, pea nau molomoloki hifo ia ʻi honau lalo vaʻé.

12 Pea ko e tahá, ʻokú ne toe pehē foki te ke tatau mo e fisiʻi talatalaʻāmoa, ʻa ia, ʻo ka motuʻa ʻaupito ia, ʻo ka angi mai ʻa e matangí, ʻoku vilingia holo ia ʻi he funga ʻo e fonuá. Pea ʻokú ne lea fakakākā ʻo pehē kuo folofola ʻaki ia ʻe he ʻEikí. Pea ʻokú ne pehē ʻe hoko ʻeni kotoa kiate koe ʻo kapau ʻe ʻikai te ke fakatomala, pea ʻe tupu ʻeni koeʻuhi ko hoʻo ngaahi angahalá.

13 Pea ko ʻeni, ʻE tuʻi, ko e hā ha fuʻu kovi lahi kuó ke fai, pea ko e hā ha ngaahi fuʻu angahala lalahi kuo fai ʻe ho kakaí, ʻa ia ʻoku totonu ke fakahalaiaʻi ai ʻa kitautolu ʻe he ʻOtuá pe fakamāuʻi ʻa kitautolu ʻe he tangata ní?

14 Pea ko ʻeni, ʻE tuʻi, vakai ʻoku tau taʻehalaia, pea ko koe, ʻE tuʻi, kuo ʻikai te ke fai angahala; ko ia, kuo loi ʻa e tangatá ni ʻo kau kiate koe, pea ʻoku taʻeʻaonga ʻene ngaahi kikité.

15 Pea vakai, ʻoku tau mālohi, ʻe ʻikai fakapōpulaʻi ʻa kitautolu, pe ʻave pōpula ʻe hotau ngaahi filí; ʻio, pea kuó ke monūʻia ʻi he fonuá, pea te ke kei tuʻumālie ai pē koe.

16 Vakai, ko e tangatá ʻeni, ʻoku mau tuku atu ia ki ho toʻukupú; ʻoku lelei ke ke fai kiate ia ʻo fakatatau ki ho finangaló.

17 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe fekau ʻe he tuʻi ko Noá ke lī ʻa ʻApinetai ki he fale fakapōpulá; peá ne fekau ke kātoa mai ʻa e kau ataulaʻeikí ke ne fai ha fealeaʻaki mo kinautolu pe ko e hā haʻane meʻa ʻe fai kiate iá.

18 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa nau pehē ange ki he tuʻí: ʻOmi ia ki heni ke tau fakafehuʻi ia; pea naʻe fekau ʻe he tuʻí ke ʻomi ia ki honau ʻaó.

19 Pea naʻa nau kamata ke fakafehuʻi ia, ke nau tauheleʻi ai ia, koeʻuhi ke nau maʻu ai ha meʻa ke talatalaakiʻi ʻaki ia; ka naʻá ne tali ʻa kinautolu ʻi he loto-toʻa, ʻo ne lava ʻo atali ʻenau ngaahi fehuʻi kotoa pē, ʻio, ʻo nau ofo ai; he naʻá ne taʻofi ʻa kinautolu ʻi heʻenau ngaahi fehuʻi kotoa pē, mo fakamaaʻi ʻa kinautolu ʻi heʻenau ngaahi lea kotoa pē.

20 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe pehē kiate ia ʻe hanau toko taha: Ko e hā ʻa e ʻuhinga ʻo e ngaahi folofola ʻa ia kuo tohí, pea kuo akonaki ʻaki ʻe heʻetau ngaahi tamaí, ʻo pehē:

21 aHono ʻikai fakaʻofoʻofa ʻi he ngaahi moʻungá ʻa e vaʻe ʻo ia ʻokú ne ʻomi ʻa e ngaahi ongoongo leleí; ʻa ia ʻokú ne fakahā ʻa e melinó; ʻa ia ʻokú ne ʻomi ʻa e ngaahi ongoongo lelei ʻo e leleí; ʻa ia ʻokú ne fakahā ʻa e fakamoʻuí; ʻa ia ʻokú ne pehē ki Saione, ʻOku pule ʻa ho ʻOtuá;

22 ʻE hiki hake ʻe ho kau tangata leʻó ʻa honau leʻó; pea ʻi he leʻo pē taha te nau hiva; he te nau mamata ʻaki honau matá ki hono toe fokotuʻu ʻe he ʻEikí ʻa Saioné.

23 Ke pā mai ʻi he fiefia; hiva fakataha ʻa kimoutolu ʻa e ngaahi potu lala ʻo Selūsalemá; he kuo fakafiemālieʻi ʻe he ʻEikí ʻa hono kakaí, kuó ne huhuʻi ʻa Selūsalema;

24 Kuo fakahā ʻe he ʻEikí ʻa hono atoʻukupu māʻoniʻoní ʻi he ʻao ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē, pea ʻe mamata ʻe he ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo māmaní ki he fakamoʻui ʻa hotau ʻOtuá?

25 Pea ko ʻeni naʻe pehē ʻe ʻApinetai kiate kinautolu: Ko e kau ataulaʻeiki koā ʻa kimoutolu, pea ʻoku mou ʻai ke hā ʻo hangē ʻoku mou akonaki ki he kakaí ni, pea ʻoku mou ʻilo ʻa e laumālie ʻo e kikité, ka ʻoku mou fie ʻilo meiate au ʻa e ʻuhinga ʻo e ngaahi meʻa ní?

26 ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe malaʻia ʻa kimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou fakakoviʻi ʻa e ngaahi hāʻeleʻanga ʻo e ʻEikí! He kapau ʻoku mahino kiate kimoutolu ʻa e ngaahi meʻá ni pehē kuo ʻikai te mou akonaki ʻaki ia; ko ia, kuo mou fakakoviʻi ʻa e ngaahi hala ʻo e ʻEikí.

27 Kuo ʻikai te mou feinga fakamātoato ʻi homou lotó ke mou aʻiloʻi; ko ia, ʻoku ʻikai ai te mou potó. Ko ia, ko e hā ʻoku mou akonaki ʻaki ki he kakai ní?

28 Pea naʻa nau pehē: ʻOku mau akonaki ʻaki ʻa e fono ʻa Mōsesé.

29 Pea toe pehē ʻe ia kiate kinautolu: Kapau ʻoku mou akonaki ʻaki ʻa e afono ʻa Mōsesé, ko e hā ʻoku ʻikai te mou tauhi ai ki aí? Ko e hā ʻoku tuku ai homou lotó ki he ngaahi koloá? Ko e hā ʻoku mou fai ai ʻa e ngaahi bfeʻauakí ʻo fakaʻosi homou iví mo e kau muitau, ʻio, pea fakatupu ʻa e fai angahala ʻa e kakaí ni, pea ʻoku ai ha ʻuhinga ʻa e ʻEikí ke fekauʻi ai au ke u kikite ki he kakaí ni, ʻio, ʻaki ʻa e fuʻu kovi lahi ki he kakaí ni?

30 ʻIkai ʻoku mou ʻilo ʻoku ou lea ʻaki ʻa e moʻoní? ʻIo, ʻoku mou ʻiloʻi ʻoku ou lea ʻaki ʻa e moʻoní; pea ʻoku taau ke mou tetetete ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá.

31 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻe taaʻi ʻa kimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou ngaahi angahalá he kuo mou pehē ʻoku mou akonaki ʻaki ʻa e fono ʻa Mōsesé. Pea ko e hā haʻamou meʻa ʻoku mou ʻilo ki he fono ʻa Mōsesé? ʻOku afou mai koā ʻa e fakamoʻuí ʻi he fono ʻa Mōsesé? Ko e hā haʻamou lau?

32 Pea naʻa nau tali ʻo pehē ʻoku fou mai ʻa e fakamoʻuí ʻi he fono ʻa Mōsesé.

33 Ka ko ʻeni naʻe pehē ange ʻe ʻApinetai kiate kinautolu: ʻOku ou ʻilo ʻe fakamoʻui ʻa kimoutolu ʻo kapau te mou tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá: ʻio, ʻo kapau te mou tauhi ʻa e ngaahi fekau naʻe tuku ʻe he ʻEikí kia Mōsese ʻi he moʻunga ʻo aSainaí, ʻo pehē:

34 aKo au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, ʻa ia kuó u bʻomi koe mei he fonua ko ʻIsipité, mei he fale ʻo e pōpulá.

35 ʻOua naʻá ke maʻu ha ʻotua akehe ʻi hoku ʻaó.

36 ʻOua naʻá ke ngaohi kiate koe ha tamapua kuo tongitongi, pe ha meʻa fakatatau ʻe taha ʻi ha meʻa ʻi he langí ʻi ʻolungá, pe ki ha meʻa ʻoku ʻi he fonuá ʻi lalo.

37 Ko ʻeni naʻe pehē ange ʻe ʻApinetai kiate kinautolu, Kuo mou fai kotoa ʻa e ngaahi meʻá ni? ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ʻIkai, kuo ʻikai te mou fai pehē. Pea kuo mou aakonaki koā ki he kakaí ni ke nau fai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē? ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ʻIkai, kuo ʻikai te mou fai pehē.