Kapitola 15

Jak je Kristus Otcem i Synem–Bude se přimlouvati a ponese přestupky svého lidu–Oni a všichni svatí proroci jsou jeho símě–On uskutečňuje vzkříšení–Malé děti mají věčný život. Kolem roku 148 př. Kr.

  A nyní, Abinadi jim pravil: Chtěl bych, abyste rozuměli, že sám Bůh sestoupí mezi děti lidské a vykoupí lid svůj.

  A protože přebývá v těle, bude nazván Syn Boží, a poddav tělo vůli Otcově, je Otcem i Synem –

  Otec, protože byl počat mocí Boží; a Syn kvůli tělu; tak se stává Otcem i Synem –

  A jsou jeden Bůh, ano, skutečný Věčný Otec nebe a země.

  A tak tělo stávající se poddaným Duchu neboli Syn Otci, jsoucí jedním Bohem, vytrpí pokušení a nepoddá se pokušení, ale strpí, aby lid jeho se mu vysmíval a aby ho bičoval a vyvrhl a zřekl se ho.

  A po tom všem, poté, co vykoná mnohé mocné zázraky mezi dětmi lidskými, bude veden, ano, jak vpravdě Izaiáš pravil, jako ovce před střihačem je němá, tak on neotevřel úst svých.

  Ano, právě tak bude veden, ukřižován a zabit a tělo se stane poddaným dokonce až smrti a vůle Synova bude pohlcena ve vůli Otcově.

  A tak Bůh zláme pouta smrti, získav vítězství nad smrtí; dávaje Synovi moc učiniti přímluvu za děti lidské –

  Vystoupiv do nebe, maje nitro naplněné milosrdenstvím; jsa naplněn soucitem vůči dětem lidským; stoje mezi nimi a spravedlností; zlomiv pouta smrti, vzav na sebe nepravost jejich a přestupky jejich, vykoupiv je a uspokojiv požadavky spravedlnosti.

  10 A nyní, pravím vám, kdo bude pokolením jeho? Vizte, pravím vám, že až bude duše jeho učiněna obětí za hřích, uvidí símě své. A nyní, co pravíte vy? A kdo bude símě jeho

  11 Vizte, pravím vám, že každý, kdo slyšel slova proroků, ano, všech svatých proroků, kteří prorokovali o příchodu Páně – pravím vám, že všichni ti, kteří poslouchali slova jejich a uvěřili, že Pán vykoupí lid svůj, a kteří vyhlížejí onen den pro odpuštění hříchů svých, pravím vám, že tito jsou símě jeho neboli ti jsou dědici království Božího.

  12 Neboť to jsou ti, jejichž hříchy on nesl; to jsou ti, pro něž zemřel, aby je vykoupil z přestupků jejich. A nyní, nejsou snad símě jeho

  13 Ano, a nejsou jím proroci, každý, který otevřel ústa svá k prorokování, který neupadl v přestupek, chci říci všichni svatí proroci již od oné doby, kdy počal svět? Pravím vám, že oni jsou símě jeho.

  14 A to jsou ti, kteří zvěstovali pokoj, kteří přinášeli dobré zvěsti o dobru, kteří zvěstovali spasení; a pravili Sionu: Panujeť Bůh tvůj!

  15 A ó, jak krásné na horách byly nohy jejich!

  16 A opět, jak krásné na horách jsou nohy těch, kteří stále ještě zvěstují pokoj!

  17 A opět, jak krásné na horách jsou nohy těch, kteří budou zvěstovati pokoj později, ano, od nynějška nadále a na věky!

  18 A vizte, pravím vám, toto není vše. Neboť ó, jak krásné na horách jsou nohy toho, kdo přináší dobré zvěsti, kdo je zakladatelem pokoje, ano, dokonce Pána, jenž vykoupil lid svůj; ano, toho, který lidu svému udělil spasení;

  19 Neboť kdyby nebylo vykoupení, jež pro lid svůj vykonal, jež bylo připraveno od založení světa, pravím vám, kdyby toho nebylo, veškeré lidstvo by bylo muselo zahynouti.

  20 Ale vizte, pouta smrti budou zlomena a Syn vládne a má moc nad mrtvými; tudíž, uskutečňuje vzkříšení mrtvých.

  21 A přichází vzkříšení, tedy první vzkříšení; ano, tedy vzkříšení těch, kteří byli a kteří jsou a kteří budou, až do vzkříšení Krista – neboť tak se bude nazývati.

  22 A nyní, vzkříšení všech proroků a všech těch, kteří uvěřili ve slova jejich neboli všech těch, kteří zachovávali přikázání Boží, nastane při prvním vzkříšení; tudíž, oni jsou prvním vzkříšením.

  23 Jsou pozvednuti, aby přebývali s Bohem, který je vykoupil; tak mají věčný život skrze Krista, který zlámal pouta smrti.

  24 A toto jsou ti, kteří mají podíl na prvním vzkříšení; a toto jsou ti, kteří zemřeli předtím, nežli přišel Kristus, v nevědomosti své, aniž by jim bylo oznámeno spasení. A tak Pán uskutečňuje jejich znovuzřízení; a oni mají podíl na prvním vzkříšení neboli mají věčný život, jsouce vykoupeni Pánem.

  25 A malé děti také mají věčný život.

  26 Ale vizte a bojte se a třeste se před Bohem, neboť byste se měli třásti; neboť Pán nevykupuje nikoho takového, kdo se proti němu bouří a umírá v hříších svých; ano, vpravdě všichni ti, kteří zahynuli v hříších svých od samého počátku světa, kteří se záměrně bouřili proti Bohu, kteří znali přikázání Boží, a nezachovávali je; to jsou ti, kteří nemají podíl na prvním vzkříšení.

  27 Tudíž neměli byste se třásti? Neboť spasení k nikomu takovému nepřichází; neboť Pán nikoho takového nevykoupil; ano, Pán ani takové vykoupiti nemůže; neboť nemůže popříti sám sebe; neboť nemůže popříti spravedlnost, když ta má nárok svůj.

  28 A nyní, pravím vám, že přijde čas, kdy spasení Páně bude oznamováno každému národu, pokolení, jazyku a lidu.

  29 Ano, Pane, strážní tvoji pozdvihnou hlas svůj; společným hlasem zpívati budou; neboť okem v oko uzří, až Pán opět přivede Sion.

  30 Propukněte v radost; zpívejte spolu, vy pustá místa jeruzalémská; neboť Pán utěšil lid svůj, vykoupil Jeruzalém.

  31 Pán obnažil svaté rámě své před očima všech národů; a všechny končiny země uvidí spasení našeho Boha.