Ko e Tohi ʻa Mōsaiá

Vahe 16

ʻOku huhuʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e kakai kotoa pē mei honau tuʻunga mole mo tō ki laló—Ko kinautolu ʻoku anga-fakakakanó te nau ʻi he tuʻunga tatau pē ʻo hangē kuo ʻikai ha huhuʻí—ʻOku fakahoko ʻe Kalaisi ʻa e toetuʻu ki he moʻui ʻoku ʻikai hano ngataʻangá pe ki he malaʻia ʻoku ʻikai hano ngataʻangá. Taʻu 148 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni, naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili hono lea ʻaki ʻe ʻApinetai ʻa e ngaahi lea ní naʻá ne mafao atu hono nimá ʻo pehē: ʻE hokosia ʻa e taimi ʻa ia ʻe mamata ai ʻa e kakai fulipē ki he afakamoʻui ʻa e ʻEikí; ʻa ia ʻe lava ai ʻe he puleʻanga, mo e faʻahinga, mo e lea, mo e kakai fulipē, ʻo sio ʻi he mata ki he mata mo bfakahā ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá ʻoku totonu ʻa ʻene ngaahi fakamāú.

2 Pea ʻe toki akapusi ki tuʻa ʻa e kau angahalá, pea ʻe ʻi ai haʻanau ʻuhinga ke nau ngala, mo btangi, mo tangi lāulau, pea fengaʻitaki honau nifó; pea ʻe tupu ʻeni ʻi he ʻikai te nau fie tokanga mo talangofua ki he leʻo ʻo e ʻEikí; ko ia ʻoku ʻikai huhuʻi ʻe he ʻEikí ʻa kinautolu.

3 He ʻoku nau aanga-fakakakano mo anga-fakatēvolo, pea ʻoku maʻu ʻe he btēvoló ʻa e mālohi kiate kinautolu; ʻio naʻa mo e ngata motuʻa ko ia naʻá ne ckākaaʻi ʻa ʻetau ʻuluaki ongo mātuʻá, ʻa ia ko e tupuʻanga ʻo ʻena dhingá; pea ko e tupuʻanga ʻo e hoko ʻa e faʻahinga kotoa ʻo e tangatá ʻo anga-fakakakano, mo faʻa holi kovi, mo anga-fakatēvolo, mo nau eʻilo ʻa e koví mei he leleí, mo fakavaivaiʻi ʻa kinautolu ki he tēvoló.

4 Ko ia naʻe amole ai ʻa e faʻahinga kotoa ʻo e tangatá; pea vakai, naʻa nau mei mole taʻengata ka ne taʻeʻoua hono huhuʻi ʻe he ʻOtuá ʻa hono kakaí mei honau tuʻunga mole mo tō ki laló.

5 Kae manatu ko ia ia ʻokú ne vilitaki ʻi hono ʻulungāanga afakakakanó, pea ʻokú ne fai atu ʻi he ngaahi hala ʻo e angahalá mo e angatuʻu ki he ʻOtuá, ʻokú ne nofo maʻu ʻi hono tuʻunga tō ki laló pea ʻoku maʻu ʻe he tēvoló ʻa e mālohi kotoa kiate ia. Ko ia, ʻoku hangē ai naʻe ʻikai fai ha bhuhuʻi, pea ko e fili ia ki he ʻOtuá; pea ko e tēvoló ko e fili foki ia ki he ʻOtuá.

6 Pea ko ʻeni ka ne ʻikai ke hāʻele mai ʻa Kalaisi ki he māmaní, ko ʻeku lea ki he ngaahi meʻa ʻe hoko ʻo ahangē kuo nau ʻosi hokó, pehē kuo ʻikai ke ʻi ai ha huhuʻi.

7 Pea kapau kuo ʻikai toe tuʻu ʻa Kalaisi mei he pekiá, pe motuhi ʻa e ngaahi haʻi ʻo e maté ke ʻoua naʻa ikuna ʻa faʻitoka, pea ke ʻoua naʻa ʻi ai hano ahuhu ʻo e maté, pehē kuo ʻikai ke ʻi ai ha toetuʻu.

8 Ka ʻoku ʻi ai ha atoetuʻu, ko ia ʻoku ʻikai ha ikuna ʻa e faʻitoká, pea ʻoku folo hifo ʻa e huhu ʻo e bmaté ʻia Kalaisi.

9 Ko ia ʻa e amaama mo e moʻui ʻo e māmaní; ʻio, ko ha maama ʻoku ʻikai hano ngataʻanga, ʻa ia ʻoku ʻikai lava ʻo tāmateʻi; ʻio, kae ʻumaʻā foki ha moʻui ʻa ia ʻoku ʻikai hano ngataʻanga, koeʻuhi ke ʻoua naʻa toe ʻi ai ha mate.

10 ʻIo naʻa mo e sino faʻa-maté ni ʻe ʻai ʻe ia ʻa e ataʻe-faʻa-mate, pe ʻe ʻai ʻe he ʻauʻauhá ni ʻa taʻe-faʻa-ʻauʻauha, pea ʻe ʻomi ke btuʻu ʻi he fakamaauʻanga ʻo e ʻOtuá, ke cfakamāuʻi ʻe ia ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi ngāué pe ʻoku lelei pe kovi ia—

11 Pea kapau ʻoku lelei ia, te nau toe tuʻu ki he moʻui mo e fiefia ataʻengata; pea kapau ʻoku kovi, te nau toe tuʻu ki he malaʻia btaʻengata, pea tukuange ʻa kinautolu ki he tēvoló, ʻa ia kuó ne puleʻi ʻa kinautolu, ʻa ia ko e malaʻiá—

12 Koeʻuhi kuo nau ʻaʻeva ʻo fakatatau ki honau lotó mo ʻenau ngaahi holi fakakakanó; ʻo ʻikai ui ki he ʻEikí lolotonga ʻa e mafao atu hono toʻukupu ʻo e aʻaloʻofá kiate kinautolú; he naʻe mafao atu ʻa e toʻukupu ʻo e ʻaloʻofá kiate kinautolu, ka naʻe ʻikai te nau tali ia; naʻe valokiʻi ʻa kinautolu koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahalá ka naʻe ʻikai te nau fie tafoki mei ai; pea naʻe fekauʻi ʻa kinautolu ke fakatomala ka naʻe ʻikai te nau fakatomala.

13 Pea ko ʻeni, ʻikai ʻoku totonu ke mou tetetete pea fakatomala mei hoʻomou ngaahi angahalá, pea manatu ʻoku fou pea tuʻunga pē ʻia Kalaisi homou fakamoʻuí?

14 Ko ia, kapau ʻoku mou akonaki ʻaki ʻa e afono ʻa Mōsesé, ke mou akonaki foki ko e ʻata pē ia ʻo e ngaahi meʻa ʻe hoko—

15 Akonaki kiate kinautolu ʻoku fou mai ʻa e huhuʻí ʻia Kalaisi ko e ʻEikí, ʻa ia ko e aTamai Taʻengata moʻoní. ʻĒmeni.