Ko e Tohi ʻa Mōsaiá

Vahe 27

ʻOku tapui ʻe Mōsaia ʻa e fakatangá pea tuʻutuʻuni ke nau tuʻunga tatau—ʻOku feinga ʻa ʻAlamā ko e siʻi mo e ngaahi foha ʻe toko fā ʻo Mōsaiá ke fakaʻauha ʻa e siasí—ʻOku hā mai ha ʻāngelo ʻo fekau ke taʻofi ʻenau ngaahi ngāue koví—ʻOku taaʻi ʻa ʻAlamā ʻo noa—Kuo pau ke fanauʻi foʻou ʻa e faʻahinga kotoa ʻo e tangatá ka nau maʻu ʻa e fakamoʻuí—ʻOku malanga ʻaki ʻe ʻAlamā mo e ngaahi foha ʻo Mōsaiá ʻa e ngaahi ongoongo fakafiefiá. Taʻu 100–92 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ko e fakatanga naʻe fai ki he siasí ʻe he kau taʻetuí naʻe ʻāsili ʻo lahi ʻaupito ʻa hono lahi ko ia naʻe kamata ai ke lāunga ʻa e siasí, ʻo nau lāunga ki honau kau takí ʻo kau ki ai; pea naʻa nau lāunga kia ʻAlamā. Pea naʻe fakahā ʻe ʻAlamā ʻa e meʻá ki honau tuʻi, ko Mōsaiá. Pea naʻe fealeaʻaki ʻa Mōsaia mo ʻene kau taulaʻeikí.

2 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe hanga ʻe he tuʻi ko Mōsaiá ʻo fai ha fanongonongo ki he fonua takatakaí ke ʻoua naʻa afakatangaʻi ʻe ha tangata taʻetui ha toko taha ʻo e faʻahinga naʻe kau ki he siasi ʻo e ʻOtuá.

3 Pea naʻe ʻi ai ha tuʻutuʻuni mamafa ʻi he ngaahi siasí kotoa pē ke ʻoua naʻa ʻi ai ha fakatanga ʻiate kinautolu, pea ʻoku totonu ke atuʻunga tatau ʻa e kakai kotoa pē.

4 Pea ke ʻoua naʻa nau tuku ke hanga ʻe he loto-hīkisiá pe fielahí ʻo veuveuki ʻenau nofo amelinó, pea ke btokanga ʻa e tangata kotoa pē ki hono kaungāʻapí ʻo hangē pē ko ia, mo ngāue ʻaki honau nima ʻonautolú ke tauhi ʻa kinautolu.

5 ʻIo, pea ke angāue ʻa honau kau taulaʻeikí mo ʻenau kau akonaki kotoa pē ʻaki honau nima ʻonautolú ke tauhi ʻa kinautolu ʻi he meʻa kotoa pē tuku kehe pē ʻo ka nau ka mahaki, pe fuʻu masiva lahi; pea ʻi he fai ʻo e ngaahi meʻa ní, naʻa nau maʻu ʻo lahi ʻa e bʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá.

6 Pea naʻe fakaʻau ke toe ʻi ai ʻa e fuʻu melino lahi ʻi he fonuá; pea naʻe fakaʻau ʻo fuʻu tokolahi ʻaupito ʻa e kakaí, ʻo nau kamata ke mafola atu ʻi he funga ʻo e fonuá, ʻio, ki he tokelaú mo e tongá, ki he hahaké mo e hihifó, ʻo nau langa ʻa e ngaahi fuʻu kolo lalahi mo e ngaahi kolo iiki ʻi he ngaahi potu kotoa pē ʻo e fonuá.

7 Pea naʻe ʻaʻahi ʻa e ʻEikí kiate kinautolu ʻo ne fakatuʻumālieʻi ʻa kinautolu, pea naʻa nau hoko ko ha kakai tokolahi mo koloaʻia.

8 Ko ʻeni naʻe kau fakataha ʻa e ngaahi foha ʻo Mōsaiá mo e kau taʻetuí; pea naʻe kau foki mo kinautolu ha toko taha ʻo e ngaahi afoha ʻo ʻAlamaá, pea naʻe ui ia ko ʻAlamā, ʻo hangē ko ʻene tamaí; ka neongo iá, naʻá ne hoko ko ha tangata angakovi ʻaupito mo faʻa btauhi tamapua. Pea ko e tangata poto ia he leá, peá ne lea ʻaki ʻa e ngaahi lea fakahekeheke lahi ki he kakaí; ko ia naʻá ne ueʻi ʻa e kakai tokolahi ke nau fai ʻo hangē ko e ngaahi angahala naʻá ne faí.

9 Pea naʻá ne hoko ko ha tūkiaʻanga lahi ki he tuʻumālie ʻa e siasi ʻo e ʻOtuá; ʻo ne atohoakiʻi ʻa e loto ʻo e kakaí; peá ne fakalanga ʻa e fekeʻikeʻi lahi ʻi he kakaí; ʻo maʻu ai ʻe he fili ʻo e ʻOtuá ha faingamālie ke ne ngāue ʻaki hono mālohí kiate kinautolu.

10 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē lolotonga ʻene ʻalu holo ke fakaʻauha ʻa e siasi ʻo e ʻOtuá, he naʻá ne ʻalu fakafufū holo mo e ngaahi foha ʻo Mōsaiá, ʻo nau feinga ke fakaʻauha ʻa e siasí, mo takihalaʻi ʻa e kakai ʻo e ʻEikí, ʻo taʻehoa mo e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá, pea aʻu ki he tuʻí—

11 Pea hangē ko ʻeku pehē kiate kimoutolu, lolotonga ʻenau ʻalu holo ʻi he aangatuʻu ki he ʻOtuá, vakai, naʻe b mai kiate kinautolu ʻa e cʻāngelo ʻa e ʻEikí; pea naʻá ne ʻalu hifo ʻo hangē naʻe ʻi ha ʻaó; ʻo ne lea ʻo hangē ko ha ʻuʻulu ʻo e mana, ʻa ia naʻe lulululuʻi ai ʻa e kelekele ʻa ia naʻa nau tuʻu aí;

12 Pea naʻe pehē fau hono lahi ʻo ʻenau ʻohovalé, naʻa nau tō ai ki he kelekelé, ʻo ʻikai mahino kiate kinautolu ʻa e ngaahi lea naʻá ne lea ʻaki kiate kinautolú.

13 Ka neongo iá naʻá ne toe kaila ʻo pehē: ʻE ʻAlamā, tuʻu hake pea ʻunuʻunu mai, he ko e hā ʻokú ke fakatangaʻi ai ʻa e siasi ʻo e ʻOtuá? He kuo folofola ʻa e ʻEikí: aKo hoku siasí ʻeni, pea te u fokotuʻu ia; pea ʻe ʻikai ikunaʻi ia ʻe ha meʻa, ka ko e maumau-fono pē ʻa hoku kakaí.

14 Pea ko ʻeni, naʻe ʻikai ia ko ia pē ka naʻe pehē ʻe he ʻāngeló: Vakai, kuo ʻafioʻi ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi alotu ʻa hono kakaí, kae ʻumaʻā foki ʻa e ngaahi lotu ʻa ʻene tamaioʻeiki, ko ʻAlamā, ʻa ia ko hoʻo tamaí; he kuó ne lotu ʻi he tui lahi koeʻuhi ko koe ke lava nai ʻo maʻu ha ʻilo ki he moʻoní; ko ia, ko hono ʻuhinga ʻeni kuó u haʻu ai ke fakamahino kiate koe ʻa e māfimafi mo e mafai ʻo e ʻOtuá, koeʻuhi ke lava ʻo tali ʻa e ngaahi blotu ʻa ʻene kau tamaioʻeikí ʻo fakatatau mo ʻenau tuí.

15 Pea ko ʻeni vakai, ʻokú ke lava koā ʻo fakaʻikaiʻi ʻa e māfimafi ʻo e ʻOtua? He vakai, ʻikai ʻoku luluʻi ʻe hoku leʻó ʻa e fonuá? Pea ʻikai ʻokú ke lava ʻo mamata kiate au ʻi ho ʻaó? Pea kuo fekauʻi mai au mei he ʻOtuá.

16 Ko ʻeni ʻoku ou pehē kiate koe: ʻAlu, pea manatu ki he nofo pōpula ʻa hoʻo ngaahi tamaí ʻi he fonua ko Heilamí, pea ʻi he fonua ko Nīfaí; pea manatuʻi ʻa e ngaahi fuʻu meʻa lalahi kuo ne fai maʻanautolú; he naʻa nau nofo pōpula, pea kuó ne afakatauʻatāinaʻi ʻa kinautolu. Pea ko ʻeni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe ʻAlamā, ke ʻalu ʻi ho halá, pea ʻoua ʻe toe feinga ke fakaʻauha ʻa e siasí, koeʻuhí ke tali ʻenau ngaahi lotú, pea fai ʻeni neongo haʻo loto ke kapusi atu koé.

17 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ko e ngaahi lea fakaʻosi ʻeni naʻe lea ʻaki ʻe he ʻāngeló kia ʻAlamā, pea naʻá ne ʻalu.

18 Pea ko ʻeni ko ʻAlamā mo kinautolu naʻe ʻiate iá naʻa nau toe tō ki he kelekelé, he naʻe fuʻu lahi ʻa ʻenau ʻohovalé; he kuo nau mamata ʻaki honau mata ʻonautolú ki ha ʻāngelo ʻa e ʻEikí; pea naʻe hangē hono leʻó ko ha mana, ʻa ia naʻe luluʻi ʻa e kelekelé, pea naʻa nau ʻiloʻi ʻoku ʻikai ha meʻa ka ko e māfimafi pē ʻo e ʻOtuá ʻa ia ʻe lava ʻo luluʻi ʻa e kelekelé ʻo ngaohi ia ke ngalulululu ʻo hangē ka mavaeuá.

19 Pea ko ʻeni naʻe pehē fau hono lahi ʻo e ʻohovale ʻa ʻAlamaá naʻá ne hoko ai ʻo noa, ʻo ʻikai faʻa lava ʻo lea; ʻio, pea naʻá ne hoko ʻo vaivai, pea naʻe ʻikai te ne faʻa lava ʻo ueʻi hono ongo nimá; ko ia naʻe ʻave ia ʻe kinautolu naʻe ʻiate iá, ʻo nau fata ia ʻi heʻene taʻe-faʻa-ngaué, ʻo nau tuku ia ʻi he ʻao ʻo ʻene tamaí.

20 Pea nau fakamatala ki heʻene tamaí ʻa e meʻa kotoa pē kuo hoko kiate kinautolú; pea naʻe fiefia ʻa ʻene tamaí, he naʻá ne ʻiloʻi ko e māfimafi ia ʻo e ʻOtuá.

21 Pea naʻá ne fekau ke fakataha mai ha fuʻu kakai tokolahi ke nau fakamoʻoni ki he meʻa kuo fai ʻe he ʻEikí maʻa hono fohá, kae ʻumaʻā foki ʻa kinautolu ʻa ia naʻe ʻiate iá.

22 Pea naʻá ne fekau ke kātoa fakataha mai ʻa e kau taulaʻeikí; pea naʻa nau kamata ke ʻaukai mo lotu ki he ʻEiki ko honau ʻOtuá, ke ne fakaava ʻa e ngutu ʻo ʻAlamaá, ke ne lava ʻo lea, pe maʻu foki ʻe hono ngaahi kupuʻi sinó ʻa honau mālohí—koeʻuhi ke ʻā ʻa e mata ʻo e kakaí ke nau mamata pea ʻiloʻi ʻa e angalelei mo e nāunau ʻo e ʻOtuá.

23 Pea naʻe hoko ʻo pehē hili ʻenau ʻaukai mo lotu ʻi he ʻaho ʻe ua mo e pō ʻe ua, naʻe maʻu ʻe he ngaahi kupuʻi sino ʻo ʻAlamaá ʻa honau mālohí, pea naʻe tuʻu hake ia ʻo ne kamata ke lea kiate kinautolu, ʻo ne tala kiate kinautolu ke nau fiemālie:

24 He, naʻá ne pehē, kuó u fakatomala mei heʻeku ngaahi angahalá, pea kuo ahuhuʻi au ʻe he ʻEikí; vakai kuo fanauʻi au ʻi he Laumālié.

25 Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: ʻOua ʻe ofo he ko e faʻahinga kotoa ʻo e tangata kotoa pē, ʻio, ʻa e tangata mo e fefine, ʻa e ngaahi puleʻangá, mo e ngaahi faʻahingá, mo e ngaahi leá, mo e kakai kotoa pē, kuo pau ke afanauʻi foʻou; ʻio, ke nau fanauʻi ʻi he ʻOtuá, ʻo bliliu mei honau tuʻunga cfakakakano mo tō ki laló, ki ha tuʻunga ʻo e anga-māʻoniʻoni, kuo huhuʻi ʻe he ʻOtuá, ʻo hoko ko hono ngaahi foha mo hono ngaahi ʻofefine;

26 Pea ʻoku nau hoko ai ko ha kakai foʻou; pea ka ʻikai ke nau fai ʻeni, ʻe aʻikai te nau teitei lava ʻo maʻu ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

27 ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe ʻikai hoko ʻeni, kuo pau ke kapusi atu ʻa kinautolu; pea ʻoku ou ʻiloʻi ʻeni, koeʻuhi naʻe meimei kapusi atu au.

28 Ka neongo iá, hili haʻaku aʻa mai ʻi ha fuʻu mamahi lahi, pea mo e fakatomala ʻo aʻu ki heʻeku meimei mate, kuo finangalo ʻa e ʻEikí ʻi heʻene ʻaloʻofá ke fakahaofi au mei ha tutu ʻoku ataʻengata, pea kuo fanauʻi au ʻi he ʻOtuá.

29 Kuo huhuʻi hoku laumālié mei he ʻahu ʻo e mamahi mo e ngaahi haʻi ʻo e pōpula ʻi he angahalá. Naʻá ku ʻi he vanu fakapoʻuli tahá; ka ko ʻeni kuó u mamata ki he maama fakaofo ʻa e ʻOtuá. Naʻe amamahiʻia ʻa hoku laumālié ʻi he fakamamahi taʻengata; ka kuo fakahaofi au, pea ʻoku ʻikai ke toe fakamamahiʻi ʻa hoku laumālié.

30 Naʻa ku liʻaki ʻa hoku Huhuʻí, peá u fakaʻikaiʻi ʻa e meʻa kuo lea ki ai ʻa ʻetau ngaahi tamaí; pea koeʻuhi ke nau tomuʻa ʻilo te ne hāʻele mai, pea ʻokú ne manatuʻi ʻa e kakai fulipē kuó ne fakatupú, te ne fakahā ia ʻe ia ki he kakai fulipē.

31 ʻIo, ʻe peluki ʻa e tui akotoa pē, pea fakahā ʻe he ʻelelo kotoa pē ʻi hono ʻaó. ʻIo, ʻi he ʻaho fakaʻosí, ʻo ka tutuʻu ʻa e kakai fulipē ke bfakamāuʻi ʻe ia, te nau toki fakahā ai ko e ʻOtuá ia; pea te nau toki fakahā, ʻa kinautolu naʻe moʻui ctaʻekau atu ʻa e ʻOtuá ʻi he māmaní, ʻoku totonu ʻa e fakamaau ʻo e tautea lauikuonga kiate kinautolú, pea te nau tete mo tetetete, pea holomui ʻi he ʻafio mai ʻa hono fofonga dʻiloʻiló.

32 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē naʻe kamata ʻe ʻAlamā ʻo fai atu mei he taimi ko iá ke akoʻi ʻa e kakaí, fakataha mo kinautolu naʻe ʻia ʻAlamā ʻi he taimi naʻe hā mai ai ʻa e ʻāngeló kiate kinautolú, pea naʻa nau fononga holo ʻi hono kotoa ʻo e fonuá, ʻo nau fakamafola ki he kakai kotoa pē ʻa e ngaahi meʻa kuo nau fanongo mo mamata ki aí, pea naʻa nau malanga ʻaki ʻa e folofola ʻa e ʻOtuá ʻi he ngaahi faingataʻa lahi, pea naʻe lahi ʻaupito honau fakatangaʻi ʻe kinautolu naʻe taʻetuí, pea naʻe taaʻi ʻa kinautolu ʻe hanau tokolahi.

33 Pea neongo ʻa ʻeni kotoa pē, ka naʻa nau ʻomi ʻa e fuʻu fiemālie lahi ki he siasí, ʻo nau poupouʻi ʻenau tuí, mo naʻinaʻi kiate kinautolu ʻi he faʻa kātaki fuoloa mo e feinga lahi ke nau tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá.

34 Pea ko honau toko fā ko e ngaahi afoha ʻo Mōsaia; pea ko honau ngaahi hingoá ko ʻĀmoni mo ʻĒlone mo ʻOminea mo Himinai; ko e ngaahi hingoa ia ʻo e ngaahi foha ʻo Mōsaiá.

35 Pea naʻa nau fononga holo ʻi hono kotoa ʻo e fonua ko Seilahemalá, pea ʻi he kakai fulipē naʻe fakaongo ki he pule ʻa e tuʻi ko Mōsaiá, ʻo nau feinga fakakukafi ke fakatonutonu ʻa e ngaahi maumau kotoa pē kuo nau fai ki he siasí, pea nau vete ʻenau ngaahi angahala kotoa pē, mo fakamafola ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kuo nau mamata ki aí, mo fakamatalaʻi ʻa e ngaahi kikité mo e ngaahi folofola tapú kiate kinautolu kotoa pē naʻe fie fanongo kiate kinautolú.

36 Pea ko ia naʻa nau hoko ai ko ha ngaahi meʻangāue ʻi he toʻukupu ʻo e ʻOtuá ʻi hono fakatafoki mai ʻo e tokolahi ki he ʻiloʻi ʻo e moʻoní, ʻio, ki he ʻiloʻi ʻo honau Huhuʻí.

37 Pea hono ʻikai ke monūʻia ʻa kinautolu! He naʻa nau afakamafola ʻa e melinó; naʻa nau fakahā ʻa e ngaahi bongoongo lelei ʻo e leleí; pea naʻa nau fakahā ki he kakaí ʻoku pule ʻa e ʻEikí.