ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ໂມ​ໄຊ​ຢາ

ບົດ​ທີ 3

ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ກະສັດ​ເບັນ​ຢາ​ມິນ​ຕໍ່—ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ລິດ​ອຳນາດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ຈະ​ປະຕິບັດ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ປວງ​ຊົນ—ໂລຫິດ​ຈະ​ໄຫລອອກ​ມາ​ຈາກ​ທຸກ​ຂຸມ​ຂົນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົດ​ໃຊ້​ແທນບາບ​ຂອງ​ໂລກ—ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ຈະ​ນຳ​ຄວາມ​ລອດ​ມາ​ໄດ້—ມະນຸດ​ສາມາດ​ປະ​ຖິ້ມທຳມະຊາດຂອງມະນຸດ ແລ້ວ​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້—ການ​ທໍລະມານ​ຂອງ​ຄົນຊົ່ວ​ຈະ​ເປັນ​ເໝືອນດັ່ງ​ທະ​ເລ​ໄຟ ແລະ ມາດ. ປະມານ 124 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພວກທ່ານຕັ້ງ​ໃຈ​ຟັງ, ເພາະວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຍັງ​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ອີກ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ເລື່ອງ​ຈະ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

2 ແລະ ເລື່ອງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທູດ​ອົງໜຶ່ງ ຊຶ່ງຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າມາ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້ຈັກ. ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ຈົ່ງ​ຕື່ນ​ເຖີດ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ, ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເພິ່ນ​ໄດ້​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

3 ແລະ ເພິ່ນໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ຈົ່ງ​ຕື່ນ​ເຖີດ, ແລະ ຈົ່ງ​ຟັງ​ຄຳ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ບອກ​ທ່ານ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າມາ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ແຫ່ງ​ຄວາມສຸກ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຕໍ່​ທ່ານ.

4 ເພາະ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ອະທິຖານ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ແລະ ໄດ້​ພິຈາລະນາ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳຂອງ​ທ່ານ, ແລະ ໄດ້​ສັ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ມາ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ທ່ານ​ຈົ່ງ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ເຖີດ; ແລະວ່າ​ໃຫ້​ທ່ານ​ປະກາດ​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມສຸກ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

5 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເວລາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ແລະ ຍັງ​ອີກ​ບໍ່​ດົນ, ຊຶ່ງພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ລິດ​ອຳ​ນາດຍິ່ງໃຫຍ່, ຜູ້​ຄອບ​ຄອງ, ຜູ້​ເປັນ​ມາ​ແລ້ວ ແລະ ເປັນ​ຢູ່​ຈາກ​ຊົ່ວ​ນິ​ລັນ​ດອນ​ເຖິງ​ຊົ່ວ​ນິລັນດອນ ຈະ​ສະ​ເດັດ​ຈາກ​ສະຫວັນ​ລົງ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະ​ນຸດ, ແລະ ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ດິນ​ໜຽວ, ແລະ ຈະ​ສະ​ເດັດ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ມະນຸດ ແລະ ກະທຳ​ສິ່ງ​ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເຊັ່ນ ປິ່ນປົວ​ຄົນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕາຍ​ຄືນ​ມີ​ຊີ​ວິດ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເປ້ຍ​ລ່ອຍ​ຍ່າງ​ໄດ້, ຄົນ​ຕາ​ບອດ​ເຫັນ​ຮຸ່ງ, ແລະ ຄົນ​ຫູໜວກ​ໄດ້​ຍິນ, ແລະ ປິ່ນປົວ​ພະຍາດ​ທຸກ​ຢ່າງ.

6 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ຜີ​ປີສາດ ຫລື ວິນ​ຍານ​ຊົ່ວທີ່ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ.

7 ແລະ​ ແລ້ວພຣະ​ອົງ​ຈະ​ອົດທົນ​ຕໍ່​ການ​ລໍ້​ລວງ, ແລະ ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ທາງ​ຮ່າງ​ກາຍ, ແລະ ອົດທົນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຫິວ​ເຂົ້າ, ຄວາມ​ກະຫາຍ​ນ້ຳ, ແລະ ຄວາມ​ອິດ​ເມື່ອຍຫລາຍ​ກວ່າ​ມະນຸດ​ຈະທົນ​ໄດ້, ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເຖິງ​ແກ່​ຄວາມ​ຕາຍ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ທີ່​ສຸດ​ຈົນ​ໂລຫິດ​ໄຫລ​ອອກ​ຈາກ​ທຸກ​ຂຸມ​ຂົນ, ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

8 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄ​ດ້ຮັບ​ພຣະ​ນາມ​ວ່າ ພຣະ​ເຢຊູຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ບິດາ​ແຫ່ງ​ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ພຣະຜູ້​ສ້າງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນມາ; ແລະ ມານດາຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ມີ​ຊື່ວ່າ ມາຣີ.

9 ແລະ ​ແລ້ວ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ໄປ​ຫາ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ລອດ​ຈະ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ໂດຍ​ທາງ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຫລັງ​ຈາກ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ຖື​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ມະນຸດ​ທຳ​ມະ​ດາ​ຜູ້​ໜຶ່ງ, ແລະ ກ່າວ​ວ່າ​ມີ​ຜິ​ສິງ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ຈະ​ຂ້ຽນ​ຕີ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ຈະ​ຄຶງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ.

10 ແລະ ໃນ​ມື້​ທີ​ສາມ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ລຸກຂຶ້ນຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປະ​ທັບ​ຢືນ​ຢູ່​ເພື່ອ​ພິພາກສາ​ໂລກ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເລື່ອງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ການ​ພິພາກສາ​ອັນ​ຊອບ​ທຳ​ຈະ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ.

11 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ແລະ ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊົດ​ໃຊ້​ແທນບາ​ບຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ຕົກ​ໄປ​ຍ້ອນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຂອງ​ອາ​ດາມ​ນຳ​ອີກ, ຜູ້​ທີ່​ຕາຍ​ໂດຍ​ບໍ່ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າກ່ຽວ​ກັບພວກ​ເຂົາ, ຫລື ຜູ້​ທີ່ເຮັດ​ບາບ​ໂດຍບໍ່ຮູ້.

12 ແຕ່​ວິບັດ, ວິບັດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ຮູ້​ວ່າຕົນ​ກະບົດ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ! ເພາະ​ຄວາມ​ລອດ​ຈະ​ບໍ່​ມາ​ຫາ​ຄົນ​ແນວ​ນັ້ນ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

13 ແລະ ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ ເພື່ອ​ປະກາດ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກັບ​ທຸກ​ຕະກຸນ, ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ, ທຸກ​ພາສາ, ຍ້ອນ​ເຫດ​ນີ້​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ຄຣິດ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ, ຜູ້ນັ້ນຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ດ້ວຍ​ຄວາມຊື່ນ​ຊົມ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ, ແມ່ນແຕ່​ຄືກັບ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ.

14 ແຕ່ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກໍ​ຍັງ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ຄົນ​ແຂງຄໍ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ກົດ​ໄວ້​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ແມ່ນແຕ່​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ.

15 ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ, ແລະ ການ​ແປກ​ປະຫລາດ, ແລະ ແບບຢ່າງ, ແລະ ເງົາ​ຫລາຍ​ຢ່າງທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຈະ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນຳອີກ; ແຕ່ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເຮັດໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຢູ່ ແລະ ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ບໍ່​ມີ​ຜົນອັນ​ໃດ​ເລີຍ​ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ໂດຍ​ທາງການ​ຊົດ​ໃຊ້​ດ້ວຍ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

16 ແລະ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ​ເດັກນ້ອຍໆ​ເຮັດບາບ​ໄດ້ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້; ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ແລ້ວ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເໝືອນ​ດັ່ງ​ເຊັ່ນ​ໃນ​ອາ​ດາມ​ໂດຍ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເຂົາ​ຕົກ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ກໍ​ຊົດ​ໃຊ້​ແທນບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

17 ແລະ ຍິ່ງ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ນາມ​ອື່ນ​ໃດ​ໃຫ້​ໄວ້ ຫລື ທາງ​ອື່ນ​ໃດ ຫລື ວິທີ​ໃດ​ທີ່​ຄວາມ​ລອດ​ຈະ​ມາ​ຫາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ໄດ້ ນອກ​ຈາກ​ໃນ ແລະ ໂດຍ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງ​ລິດອຳນາດ​ຍິ່ງໃຫຍ່.

18 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ພິພາກສາ ແລະ ການ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທ່ຽງ​ທຳ​ກັບ​ທຸກ​ຄົນ; ແລະ ເດັກ​ນ້ອຍ​ເກີດ​ໃໝ່ທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ​ນັ້ນບໍ່​ໄດ້​ຕາຍ​ເລີຍ; ມະ​ນຸດ​ຈະ​ກິນ​ຄວາມ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຕົນ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່ຖ່ອມ​ຕົວ ແລະ ເປັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ເຊື່ອ​ວ່າ​ຄວາມ​ລອດ​ມີ​ມາ​ແລ້ວ ແລະ ມີ​ຢູ່ ແລະ ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ໃນ ແລະ ໂດຍ​ໂລຫິດ​ທີ່​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດອຳນາດຍິ່ງ​ໃຫຍ່.

19 ເພາະ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ມະນຸດ​ເປັນ​ສັດຕູ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ເປັນ​ມາ​ແລ້ວ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ຕົກ​ຂອງ​ອາ​ດາມ, ແລະ ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ຕະຫລອດ​ການ ແລະ ຕະຫລອດ​ໄປ, ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຍອມ​ຕໍ່​ການ​ຊັກ​ຈູງ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ສັກສິດ, ແລະ ປະ​ຖິ້ມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ມະນຸດ ແລະ ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ເປັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເດັກນ້ອຍ, ບອກ​ລອນ​ສອນ​ງ່າຍ, ອ່ອນ​ໂຍນ, ຖ່ອມຕົວ, ອົດທົນ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ, ເຕັມ​ໃຈ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ສົມຄວນ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ເກີດ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ, ເໝືອນ​ດັ່ງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຍິນ​ຍອມ​ຕໍ່ບິດາ​ຂອງ​ຕົນ.

20 ແລະ ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ເວລາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ເມື່ອ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ຈະ​ແຜ່​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ, ທຸກ​ຕະກຸນ, ທຸກ​ພາ​ສາ, ແລະ ທຸກຜູ້​ຄົນ​ທັງ​ປວງ.

21 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເມື່ອ​ເວລາ​ນັ້ນ​ມາ​ເຖິງ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເລີຍ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຕ້ອງ​ຕິຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ດັ່ງ​ເດັກນ້ອຍ, ພຽງ​ແຕ່​ໂດຍ​ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດອຳນາດຍິ່ງໃຫຍ່.

22 ແລະ ເຖິງ​ແມ່ນ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ ເມື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ສັ່ງສອນ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າບັນຊາ​ພວກ​ທ່ານ, ຈົນ​ຮອດ​ເວລາ​ນັ້ນກໍ​ຍັງ​ຈະ​ພົບ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ບໍ່​ນ້ອຍ​ໃນ​ສາຍ​ພຣະ​ເນດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

23 ແລະ ບັດ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າໄດ້ກ່າວ​ຄຳຊຶ່ງ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນຊາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າແລ້ວ.

24 ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຄຳເຫລົ່ານັ້ນ​ຈະ​ຢືນ​ເປັນ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ໃນ​ວັນ​ພິພາກສາ; ຊຶ່ງ​ແຕ່ລະຄົນ​ຈະ​ຖືກ​ພິພາກສາ​ຕາມຄຳເຫລົ່ານັ້ນ ຕາມວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ບໍ່​ວ່າ​ດີ ຫລື ຊົ່ວ.

25 ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຊົ່ວ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ຫລັງ​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຜິດ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຖອຍ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ໄປ​ຫາ​ສະພາບ​ແຫ່ງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ແລະ ຄວາມ​ທໍລະມານ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ ຊຶ່ງຈາກ​ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ອີກ​ບໍ່​ໄດ້; ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກິນ​ຄວາມ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ.

26 ສະນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ດື່ມ​ຈາກ​ຈອກ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ, ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ນັ້ນ​ປະຕິ​ເສດ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ດັ່ງ​ທີ່​ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໄດ້​ວ່າ ອາ​ດາມ​ຈະ​ຕົກ​ເພາະ​ການ​ຮັບ​ສ່ວນ​ໝາກ​ໄມ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ຫ້າມ​ນັ້ນ; ສະນັ້ນ, ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ເໜືອ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ບໍ່​ໄດ້​ຕະຫລອດ​ການ.

27 ແລະ ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ທະ​ເລ​ໄຟ ແລະ ມາດ ຊຶ່ງ​ແປວ​ໄຟ​ນັ້ນບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ມອດ ແລະ ຄວັນ​ມັນ​ລອຍ​ຂຶ້ນຢູ່​ຕະຫລອດ​ການ ແລະ ຕະຫລອດ​ໄປ. ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນຊາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດັ່ງ​ນີ້. ອາ​ແມນ.