Kniha Mosiášova

Kapitola 3

Kráľ Benjamín pokračuje vo svojom príhovore – Pán Vševládny bude slúžiť medzi ľuďmi v stánku z hliny – Krv potečie z každého póru, keď bude uzmierovať hriechy sveta – Jeho meno je jediné, ktorým prichádza spása – Ľudia môžu odložiť prirodzeného človeka a stať sa svätými skrze uzmierenie – Muky zlovoľných budú ako jazero ohňa a síry. Okolo roku 124 pred Kr.

1 A znova, bratia moji, chcel by som vás požiadať o pozornosť vašu, lebo mám niečo viac, čo by som vám chcel povedať; lebo hľa, chcem vám povedať veci týkajúce sa toho, čo príde.

2 A veci, ktoré vám poviem, mi boli oznámené anjelom od Boha. A on mi povedal: Prebuď sa; a ja som sa prebudil a hľa, on stál predo mnou.

3 A hovoril mi: Prebuď sa a počúvaj slová, ktoré ti poviem; lebo hľa, prišiel som, aby som ti oznámil radostné zvesti veľkej radosti.

4 Lebo Pán vypočul modlitby tvoje a posúdil spravodlivosť tvoju, a poslal ma, aby som ti ich oznámil, aby si sa mohol radovať; a aby si ich mohol oznámiť ľudu svojmu, tak aby tiež aj oni mohli byť naplnení radosťou.

5 Lebo hľa, prichádza čas, a nie je ďaleko, kedy Pán Vševládny, ktorý vládne, ktorý bol a ktorý je od celej večnosti do celej večnosti, zostúpi dole s mocou z neba medzi deti ľudské a bude prebývať v stánku z hliny, a bude chodiť medzi ľuďmi činiac mocné zázraky, ako uzdravovanie chorých, kriesenie mŕtvych, spôsobí, že chromí budú chodiť, slepí obdržia zrak svoj a hluchí budú počuť, a vylieči všelijaké choroby.

6 A bude vyháňať diablov či zlých duchov, ktorí prebývajú v srdciach detí ľudských.

7 A hľa, vytrpí pokušenia a bolesť tela, hlad, smäd a únavu, dokonca viac, než človek môže vytrpieť, bez toho, aby mu to privodilo smrť; lebo hľa, krv potečie z každého póru, tak veľká bude úzkosť jeho pre zlovoľnosť a ohavnosti ľudu jeho.

8 A bude sa volať Ježiš Kristus, Syn Boží, Otec neba a zeme, Stvoriteľ všetkých vecí od počiatku; a matka jeho sa bude volať Mária.

9 A hľa, príde k svojim vlastným, aby k deťom ľudským mohla prísť spása, dokonca skrze vieru v meno jeho; a dokonca aj po tom všetkom ho budú považovať za človeka a povedia, že má diabla a budú ho bičovať, a ukrižujú ho.

10 A on vstane tretieho dňa z mŕtvych; a hľa, povstane, aby súdil svet; a hľa, všetky veci tieto sú vykonané, aby na deti ľudské mohol prísť spravodlivý súd.

11 Lebo hľa, a tiež krv jeho uzmieruje hriechy tých, ktorí padli pre priestupok Adamov, ktorí zomreli, nepoznajúc vôľu Božiu ohľadom seba samých, alebo ktorí hrešili v neznalosti.

12 Ale beda, beda tomu, kto vie, že sa búri proti Bohu! Lebo spása neprichádza k žiadnemu takému, iba ak je to skrze pokánie a vieru v Pána Ježiša Krista.

13 A Pán Boh vyslal svätých prorokov svojich medzi všetky deti ľudské, aby oznamovali veci tieto každému pokoleniu, národu a jazyku, aby takto všetci, ktorí uveria, že Kristus príde, mohli rovnako obdržať odpustenie hriechov svojich a mohli sa radovať nesmierne veľkou radosťou, dokonca ako keby už medzi nich prišiel.

14 Jednako len Pán Boh videl, že ľud jeho je ľudom tvrdošijným a stanovil pre nich zákon, dokonca zákon Mojžišov.

15 A ukázal im mnohé znamenia a divy, a predobrazy, a náznaky týkajúce sa príchodu svojho; a tiež svätí proroci k nim hovorili o príchode jeho; a jednako len zatvrdili srdcia svoje a nepochopili, že zákon Mojžišov nie je nič platný, ibaže by to bolo skrze uzmierenie krvi jeho.

16 A aj keby bolo možné, aby malé deti mohli hrešiť, nemohli by byť spasené; ale ja ti hovorím, ony sú požehnané; lebo hľa, tak ako v Adamovi či podstatou svojou padajú, práve tak krv Kristova uzmieruje ich hriechy.

17 A navyše, hovorím ti, že nebude dané žiadne iné meno ani žiadna iná cesta, ani prostriedok, ktorým k deťom ľudským môže prísť spása, iba v mene a skrze meno Krista, Pána Vševládneho.

18 Lebo hľa, on súdi a súd jeho je spravodlivý; a malé dieťa, ktoré zomrie v detstve svojom nezahynie; ale ľudia pijú zatratenie vlastnej duše svojej, iba ak sa pokoria a stanú sa ako malé deti, a uveria, že spása bola a je, a príde v zmiernej krvi, a skrze zmiernu krv Krista, Pána Vševládneho.

19 Lebo prirodzený človek je nepriateľom Boha a bol ním od pádu Adama, a bude na veky vekov, pokiaľ sa nepoddá nabádaniu Ducha Svätého a neodloží prirodzeného človeka, a nestane sa svätým skrze uzmierenie Krista Pána, a nestane sa ako dieťa, poddajným, miernym, pokorným, trpezlivým, plným lásky, ochotným podrobiť sa všetkým veciam, ktoré Pán považuje za vhodné na neho vložiť, rovnako ako sa dieťa podrobuje otcovi svojmu.

20 A navyše, hovorím ti, že príde čas, kedy sa znalosť o Spasiteľovi rozšíri v každom národe, pokolení, jazyku a ľude.

21 A hľa, keď ten čas príde, nikto nebude nájdený pred Bohom bez viny, okrem malých detí, iba skrze pokánie a vieru v meno Pána Boha Vševládneho.

22 A dokonca v tejto dobe, keď poučíš ľud svoj o veciach, ktoré ti Pán, tvoj Boh, prikázal, dokonca vtedy už nebudú viac nájdení bez viny v očiach Božích, iba ak podľa slov, ktoré som ti hovoril.

23 A teraz, povedal som slová, ktoré mi Pán Boh prikázal.

24 A tak hovorí Pán: Oni budú stáť ako jasné svedectvo proti ľudu tomuto v súdny deň; z tohto budú súdení, každý podľa skutkov svojich, či už boli dobré, alebo či už boli zlé.

25 A ak boli zlé, budú vydaní hroznému pohľadu na vlastnú vinu svoju a ohavnosti svoje, čo spôsobí, že sa stiahnu z prítomnosti Pána do stavu biedy a nekonečných múk, odkiaľ sa už nemôžu viac navrátiť; takže vypili zatratenie vlastných duší svojich.

26 Takže pili z čaše hnevu Božieho, čo im spravodlivosť nemôže odoprieť, rovnako ako nemohla odoprieť Adamovi, aby padol, pretože požil zo zakázaného ovocia; takže milosrdenstvo na nich už naveky nebude môcť mať nárok.

27 A muky ich budú ako jazero ohňa a síry, ktorého plamene sú neuhasiteľné a ktorého dym stúpa hore na veky vekov. Tak mi Pán prikázal. Amen.