Ko e Tohi ʻa Mōsaiá

Vahe 3

ʻOku hoko atu ʻa e folofola ʻa e tuʻi ko Penisimaní—ʻE ngāue ʻa e ʻEiki Māfimafí ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí ʻi he sino ʻo e kelekele—ʻE tafe mai ʻa e taʻataʻá ʻi he ava kotoa ʻo hono kilí ʻi heʻene fai ʻa e fakalelei koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e māmaní—Ko hono huafá pē taha ʻe maʻu ai ʻa e fakamoʻuí—ʻOku lava ʻe he tangatá ʻo liʻaki ʻa e tangata fakakakanó pea hoko ko e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Fakaleleí—ʻE tatau hono fakamamahiʻi ʻo e kau fai angahalá ko ha ano ʻo e afi mo e makavela. Taʻu 124 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni ʻe hoku kāinga, ʻoku ou toe loto ke mou tokanga mai, he ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi meʻa ʻe niʻihi ʻoku ou toe fie lea ai kiate kimoutolu; he vakai, ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi meʻa ʻoku ou fie fakahā atu kiate kimoutolu ʻo kau ki he ngaahi meʻa ʻe hoko ʻi he kahaʻú.

2 Pea ko e ngaahi meʻa te u fakahā kiate kimoutolú naʻe fakahā ia kiate au ʻe ha aʻāngelo mei he ʻOtuá. Pea naʻá ne pehē mai kiate au: ʻĀ hake; peá u ʻā, pea vakai naʻá ne tuʻu ʻi hoku ʻaó.

3 Peá ne pehē mai kiate au: ʻĀ hake, pea fanongo ki he ngaahi lea te u leaʻaki kiate koé; he vakai, kuó u haʻu ke fakahā kiate koe ʻa e ngaahi aongoongo fakafiefia ʻo e fiefia lahi.

4 He kuo ʻafioʻi ʻe he ʻEikí ʻa hoʻo ngaahi lotú, mo fakamāuʻi ʻa hoʻo māʻoniʻoní, pea kuó ne fekauʻi au ke u fakahā kiate koe ʻoku lelei ke ke fiefia; pea ʻoku lelei ke ke fakahā ki ho kakaí koeʻuhi ke nau fonu foki mo kinautolu ʻi he fiefia.

5 He vakai, ʻoku haʻu ʻa e taimi, pea ʻoku ʻikai mamaʻo ia, ʻe hāʻele hifo ai ʻi he mālohi, ʻa e aʻEiki Māfimafi ʻa ia ʻokú ne pulé, ʻa ia naʻe ʻi aí, pea ʻokú ne ʻi ai mei he taʻengatá ki he taʻengatá kotoa, mei he langí ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá, pea nofo ʻi ha bsino ʻo e kelekele, pea hāʻele atu ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí, ʻo fai ʻa e ngaahi cmana lalahi, ʻo hangē ko e fakamoʻui ʻo e mahakí, fokotuʻu hake ʻo e maté, mo e pule ke ʻeveʻeva ʻa e pipikí, mo e fakaʻaaki ʻa e mata ʻo e kuí, mo e tulí ke fanongo, pea fakamoʻui ʻa e ngaahi faʻahinga mahaki kotoa pē.

6 Pea te ne kapusi ki tuʻa ʻa e kau atēvoló, pe ko e ngaahi laumālie ʻuli ʻoku nau nofoʻia ʻi he loto ʻo e fānau ʻa e tangatá.

7 Pea vakai, te ne kātakiʻi ʻa e ngaahi aʻahiʻahi, mo e mamahi fakaesino, ʻa e bfiekaiá, fieinuá, mo e ongosiá, ʻio ʻo lahi hake ʻi he meʻa ʻoku cfaʻa kātakiʻi ʻe he tangatá, tuku kehe pē ʻa e maté; he vakai, ʻoku tafe hifo ʻa e dtaʻataʻá mei he ava kotoa pē ʻo hono kilí, pea ʻe lahi pehē ʻa ʻene emamahi koeʻuhi ko e ngaahi fai angahala mo e ngaahi anga-fakalielia ʻa hono kakaí.

8 Pea ʻe ui ia ko aSīsū Kalaisi, ko e bʻAlo ʻo e ʻOtua, ko e cTamai ʻo e langí mo e māmaní, ko e Tupuʻanga ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē mei he kamataʻangá; pea ʻe ui ʻa ʻene dfaʻeé ko eMele.

9 Pea vakai, te ne hāʻele mai ki hono kakai ʻoʻoná, koeʻuhi ke hoko ʻa e afakamoʻui ki he fānau ʻa e tangatá ʻi he btui ki hono huafá; pea neongo ʻa ʻeni kotoa pē ka te nau pehē ko ha tangata pē ia, mo pehē ʻoku ʻiate ia ha claumālie ʻuli, pea te nau dfakamamahiʻi ia, mo ekalusefai ia.

10 Pea te ne atoe tuʻu ʻi he ʻaho hono btolú mei he maté; pea vakai, ʻokú ne tuʻu ke cfakamāuʻi ʻa e māmaní; pea vakai, ʻoku fai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē koeʻuhi ke lava ʻo hoko ʻa e fakamaau māʻoniʻoni ki he fānau ʻa e tangatá.

11 He vakai, pea ʻoku atotongi foki ʻe hono btaʻataʻá ki he ngaahi angahala ʻanautolu kuo chinga ʻi he maumau-fono ʻa ʻĀtamá, pea kuo nau mate ʻi he taʻeʻiloʻi ʻa e finangalo ʻo e ʻOtuá ʻo kau kiate kinautolú, pe kuo nau fai angahala dtaʻeʻilo.

12 Kae malaʻia, malaʻia kiate ia ʻokú ne ʻiloʻi ʻokú ne aangatuʻu ki he ʻOtuá! He ʻoku ʻikai ke hoko mai ʻa e fakamoʻuí ki ha taha pehē, kae ngata pē ʻi he fakatomala mo e tui ki he bʻEiki ko Sīsū Kalaisí.

13 Pea kuo fekau atu ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻa ʻene kau palōfita māʻoniʻoní ki he fānau kotoa pē ʻa e tangatá, ke nau fakahā ʻa e ngaahi meʻá ni ki he faʻahinga kotoa pē, mo e puleʻanga, mo e lea, koeʻuhi ko kinautolu kotoa pē ʻoku tui ʻe hāʻele mai ʻa Kalaisí, ʻe maʻu ʻe kinautolu ʻa e afakamolemole ʻo ʻenau ngaahi angahalá, pea fiefia ʻi he fiefia lahi ʻaupito, ʻo bhangē nai kuó ne ʻosi hāʻele mai kiate kinautolú.

14 Ka naʻe ʻafioʻi ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ko ha kakai kia-kekeva ʻa hono kakaí, pea naʻá ne tuku kiate kinautolu ha fono, ʻa ia ko e afono ʻa Mōsesé.

15 Pea naʻe lahi ha ngaahi afakaʻilonga, mo e ngaahi meʻa fakaofo, mo e ngaahi sīpinga, mo e ngaahi ʻata naʻá ne fakahā kiate kinautolu, ʻo kau ki heʻene hāʻele maí; pea naʻe lea foki mo e kau palōfita māʻoniʻoní kiate kinautolu ʻo kau ki heʻene hāʻele maí; ka naʻa nau fakafefeka pē ʻa honau lotó, pea naʻe ʻikai mahino kiate kinautolu ʻoku taʻeʻaonga ʻa e bfono ʻa Mōsesé kae ngata pē ʻi he fakalelei ʻo hono taʻataʻá.

16 Pea ka ne lava ʻe he afānau īkí ʻo fai angahala ʻe ʻikai lava ʻo fakamoʻui ʻa kinautolu; ka ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻoku nau bmonūʻia; he vakai, koeʻuhi ko ʻĀtama, pe ʻi honau anga fakanatulá, kuo nau hinga ai, ko ia kuo totongi ʻe he taʻataʻa ʻo Kalaisí ki heʻenau ngaahi angahalá.

17 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe aʻikai tuku mai mo ha toe hingoa kehe pe hala pe founga ʻa ia ʻe lava ʻo hoko ai ʻa e bfakamoʻuí ki he fānau ʻa e tangatá, kae fou pea ngata pē ʻi he huafa ʻo cKalaisi, ko e ʻEiki Māfimafí.

18 He vakai ʻokú ne fakamaau, pea ʻoku totonu ʻa ʻene fakamāú; pea ʻoku ʻikai malaʻia fakalaumālie ʻa e tamasiʻi valevale ko ia ʻoku pekia ʻi heʻene kei valevalé; ka ʻoku inu ʻe he kakaí ʻa e malaʻia ki honau laumālie ʻonautolú tuku kehe ʻo ka nau ka toki fakavaivaiʻi ʻa kinautolu pea ahoko ʻo tatau mo e fānau īkí, pea tui naʻe hoko ʻa e fakamoʻuí, pea ʻoku hoko, pea ʻe hoko ia, tuʻunga ʻi he taʻataʻa bfakalelei ʻo Kalaisi, ko e ʻEiki Māfimafí.

19 He ko e tangata afakakakanó ko e fili ia ki he ʻOtuá, pea kuo pehē ai pē ia talu mei he bhinga ʻa ʻĀtamá, pea ʻe pehē ai pē, ʻo taʻengata pea taʻengata, kae ʻoua kuó ne ctalangofua ki he ngaahi fakahinohino ʻa e dLaumālie Māʻoniʻoní, pea liʻaki ʻa e tangata fakakakanó kae hoko ko ha etangata māʻoniʻoni ʻi he fakalelei ʻa Kalaisi ko e ʻEikí, pea hoko ʻo anga tatau mo ha ftamasiʻi siʻi, angavaivai, angamalū, loto-fakatōkilalo, faʻa kātaki, fonu ʻi he ʻofa, pea loto-fiemālie ke fakavaivai ʻi he meʻa kotoa pē ʻoku ʻafioʻi ʻe he ʻEikí ʻoku lelei ke ne faí, ʻo hangē ʻoku fakavaivai ʻe ha tamasiʻi siʻi ki heʻene tamaí.

20 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hokosia ʻa e taimi ʻa ia ʻe mafola ai ʻa e aʻilo ki he Fakamoʻuí ʻi he bpuleʻanga, mo e faʻahinga, mo e lea, mo e kakai fulipē.

21 Pea vakai, ʻo ka hokosia ʻa e taimi ko iá, ʻe ʻikai ʻiloʻi ha taha ʻoku ataʻehalaia ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, tuku kehe pē ʻa e fānau īkí, kae ngata pē ʻi he fakatomala mo e tui ki he huafa ʻo e ʻEiki ko e ʻOtua Māfimafí.

22 Pea naʻa mo e taimí ni, ʻo ka ʻosi hoʻo akonakiʻi ʻa ho kakaí ʻi he ngaahi meʻa kuo fekau ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá kiate koé, ʻoku ʻikai ke nau tuʻu taʻehalaia ai ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, kae fakatatau pē ki he ngaahi lea kuó u leaʻaki kiate kimoutolú.

23 Pea ko ʻeni, kuó u lea ʻaki ʻa e ngaahi lea ʻa ia kuo fekau kiate au ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

24 Pea ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí: ʻE tuʻu ia ko ha fakamoʻoni mahino ke talatalaakiʻi ʻaki ʻa e kakaí ni ʻi he ʻaho fakamāú; pea ʻe fakamāuʻi ʻaki ia ʻa kinautolu, ko e tangata taki taha ʻo fakatatau ki heʻene ngaahi ngāué, pe ʻoku lelei pe kovi ia.

25 Pea kapau ʻoku kovi ʻoku tuku ai ʻa kinautolu ke mamahi ʻi heʻenau afakakaukau ki heʻenau angahalá mo e ngaahi anga-fakalielia ʻanautolú, ʻa ia ʻoku fakatupu ai ʻa ʻenau holomui mei he ʻao ʻo e ʻEikí ki ha tuʻunga ʻo e bmamahi mo e fakamamahi taʻengata, ʻa ia ʻe ʻikai te nau faʻa lava ʻo toe foki mei ai; ko ia kuo nau inu ʻa e malaʻia ki honau laumālie ʻonautolú.

26 Ko ia, kuo nau inu mei he ipu ʻo e houhau ʻo e ʻOtuá, pea ʻoku ʻikai faʻa lava ʻe he fakamaau totonu ko iá ʻo taʻofi ʻa e tautea ʻe hoko kiate kinautolú, ʻo hangē pē ko e ʻikai te ne lava ʻo taʻofi ʻa e hinga ʻa aʻĀtama ʻi heʻene kai ʻa e bfua tapú; ko ia, ʻe ʻikai toe maʻu ʻe he cʻaloʻofá ha mafai kiate kinautolu ʻo taʻengata.

27 Pea ʻoku hangē ʻa honau afakamamahiʻí ko ha bano ʻo e afi mo e makavela, ʻa ia ʻoku taʻe-faʻa-mate ʻa hono ngaahi uló, pea ʻoku ʻalu hake ʻa hono ʻahú ʻo taʻengata pea taʻengata. Kuo pehē hono fekau au ʻe he ʻEikí. ʻĒmeni.