Kapitola 5

Vírou se Svatí stávají syny a dcerami Kristovými–Jsou pak nazýváni jménem Kristovým–Král Beniamin je nabádá, aby byli stálí a neochvějní v dobrých skutcích. Kolem roku 124 př. Kr.

  A nyní, stalo se, že když král Beniamin takto promluvil k svému lidu, vyslal mezi ně posly, přeje si dozvěděti se od svého lidu, zdali uvěřili slovům, jež k nim promlouval.

  A všichni volali jedním hlasem řkouce: Ano, věříme všem slovům, jež jsi k nám promlouval; a také víme o jistotě jejich a o pravdivosti jejich díky Duchu Pána Všemocného, který v nás neboli v srdci našem způsobil mocnou změnu, takže již nemáme sklonu činiti zlo, ale neustále činiti dobro.

  A i my sami, skrze nekonečnou dobrotivost Boží a projevy Ducha jeho, máme veliký výhled na to, co přijde; a kdyby to bylo žádoucí, mohli bychom prorokovati o všech věcech.

  A je to víra, kterou jsme měli ve věci, jež k nám král náš promlouval, která nás přivedla k tomuto velikému poznání, z něhož se radujeme tak nesmírně velikou radostí.

  A jsme ochotni vstoupiti do smlouvy s Bohem svým, že budeme činiti vůli jeho a že budeme poslušni přikázání jeho ve všech věcech, jež nám přikáže, po celý zbytek dnů svých, abychom na sebe nepřivodili nikdy nekončící muka, jak bylo promlouváno andělem, abychom nemuseli píti z číše hněvu Božího.

  A nyní, toto jsou slova, jež si král Beniamin od nich přál; tudíž jim pravil: Promluvili jste slova, jež jsem si přál; a smlouva, kterou jste učinili, je smlouvou spravedlivou.

  A nyní, pro smlouvu, kterou jste učinili, budete nazýváni dětmi Kristovými, syny jeho a dcerami jeho; neboť vizte, tohoto dne vás duchovně zplodil; neboť vy pravíte, že srdce vaše je změněno vírou ve jméno jeho; tudíž jste z něho zrozeni a stali jste se syny jeho a dcerami jeho.

  A pod tímto označením jste osvobozeni a není žádného jiného označení, jímž byste mohli býti osvobozeni. Není dáno žádného jiného jména, jímž přichází spasení; tudíž, chtěl bych, abyste na sebe vzali jméno Kristovo, vy všichni, kteří jste vstoupili do smlouvy s Bohem, že budete poslušni do konce života svého.

  A stane se, že kdo toto učiní, bude shledán na pravici Boží, neboť pozná jméno, jímž je nazván; neboť bude nazván jménem Kristovým.

  10 A nyní, stane se, že ten, kdo na sebe nevezme jméno Kristovo, musí býti nazván nějakým jiným jménem; tudíž, bude se nalézati na levici Boží.

  11 A chtěl bych, abyste si také pamatovali, že toto je ono jméno, o němž jsem pravil, že vám dám, a jež nebude nikdy vymazáno, ledaže by to bylo skrze přestupek; tudíž, mějte se na pozoru, abyste se nedopouštěli přestupku, aby toto jméno nebylo ze srdce vašeho vymazáno.

  12 Pravím vám, chtěl bych, abyste pamatovali na to, abyste si udržovali toto jméno vždy napsáno v srdci svém, abyste nebyli shledáni na levici Boží, ale abyste uslyšeli a poznali hlas, jímž vás zavolá, a také jméno, jímž vás nazve.

  13 Neboť jak může člověk poznati pána, jemuž nesloužil a jenž je pro něho cizincem a jenž je daleko od myšlenek a od záměrů srdce jeho

  14 A opět, což vezme člověk osla, který patří bližnímu jeho, a ponechá si ho? Pravím vám: Nikoli; nestrpí ani, aby se pásl mezi stády jeho, ale vyžene ho a zapudí. Pravím vám, že stejně tak tomu bude mezi vámi, nepoznáte-li jméno, jímž jste nazváni.

  15 Tudíž, chtěl bych, abyste byli stálí a neochvějní, vždy oplývající dobrými skutky, aby vás Kristus, Pán Bůh Všemocný, mohl zpečetiti za své, abyste mohli býti přivedeni do nebe, abyste mohli míti věčné spasení a věčný život skrze moudrost a moc a spravedlnost a milosrdenství toho, jenž stvořil všechny věci, na nebi i na zemi, jenž je Bohem nade vším. Amen.