Kapitola 6

Král Beniamin zaznamenává jména lidí a ustanovuje kněze, aby je učili–Mosiáš vládne jako spravedlivý král. Kolem roku 124–121 př. Kr.

  A nyní, král Beniamin, ustav promlouvati k lidu, považoval za žádoucí, aby zapsal jména všech těch, kteří vstoupili do smlouvy s Bohem, že budou zachovávati přikázání jeho.

  A stalo se, že nebylo jediné duše, ledaže to byly malé děti, která by nevstoupila do smlouvy a nevzala by na sebe jméno Kristovo.

  A opět, stalo se, že když král Beniamin učinil konec všem těmto věcem a vysvětil svého syna Mosiáše, aby byl vládcem a králem nad svým lidem, a dal mu veškeré pokyny týkající se království a také ustanovil kněze, aby učili lid, aby tak mohl slyšeti a znáti přikázání Boží, a aby ho podněcovali k rozpomínání se na přísahu, kterou učinil, rozpustil zástup a lidé se navrátili, každý se svou rodinou, do svého domu.

  A Mosiáš počal vládnouti na místě svého otce. A počal vládnouti ve třicátém roce svého věku, což je celkem okolo čtyř set a sedmdesáti šesti let od doby, kdy Lehi opustil Jeruzalém.

  A král Beniamin žil tři troky a zemřel.

  A stalo se, že král Mosiáš kráčel po cestách Páně a dodržoval soudy jeho a ustanovení jeho a zachovával přikázání jeho ve všech věcech, jež mu přikázal.

  A král Mosiáš vedl svůj lid k tomu, aby obdělával půdu. A on sám také obdělával půdu, aby se nestal přítěží svému lidu a aby činil podle toho, co činil jeho otec ve všech věcech. A mezi veškerým jeho lidem nebylo žádných svárů po dobu tří let.