Die Boek van Mosia

Mosia 

Hoofstuk 1

Koning Benjamin leer sy seuns die taal en profesieë van hul vaders—Hulle godsdiens en beskawing is bewaar vanweë die kronieke wat gehou is op die verskillende plate—Mosia word gekies as koning en word toesig gegee oor die kronieke en ander dinge. Ongeveer 130–124 v.C.

Hoofstuk 2

Koning Benjamin spreek sy volk toe—Hy beskryf die billikheid, geregtigheid en geestelikheid van sy heerskappy—Hy gee aan hulle raad om hulle Hemelse Koning te dien—Diegene wat rebelleer teen God sal sielesmart ly soos onblusbare vuur. Ongeveer 124 v.C.

Hoofstuk 3

Koning Benjamin sit sy toespraak voort—Die Here Alvermoënd sal onder die mense dien in ’n tabernakel van klei—Bloed sal kom uit elke porie soos Hy versoening doen vir die sondes van die wêreld—Sy Naam is die enigste waardeur heil kom—Mense kan die natuurlike mens aflê en Heiliges word deur die Versoening—Die pyniging van die bose sal wees soos ’n poel van vuur en swael. Ongeveer 124 v.C.

Hoofstuk 4

Koning Benjamin sit sy toespraak voort—Heil kom vanweë die Versoening—Glo in God om gered te word—Behou ’n vergifnis van jou sondes deur getrouheid—Gee van jou besittings aan die armes—Doen alle dinge in wysheid en orde. Ongeveer 124 v.C.

Hoofstuk 5

Die Heiliges word die seuns en dogters van Christus deur geloof—Hulle word dan by die naam van Christus genoem—Koning Benjamin vermaan hulle om standvastig en onbeweeglik te wees in goeie werke. Ongeveer 124 v.C.

Hoofstuk 6

Koning Benjamin teken die name van die volk op en stel priesters aan om hulle te onderrig—Mosia heers as ’n regverdige koning. Ongeveer 124–121 v.C.

Hoofstuk 7

Ammon vind die land Lehi-Nefi waar Limhi koning is—Limhi se volk is in slawerny tot die Lamaniete—Limhi vertel hul geskiedenis—’n Profeet (Abinadi) het getuig dat Christus die God en Vader is van alle dinge—Diegene wat vieslikheid saai, oes die warrelwind, en diegene wat hulle vertroue in die Here plaas, sal verlos word. Ongeveer 121 v.C.

Hoofstuk 8

Ammon leer die volk van Limhi—Hy hoor van die vier en twintig Jereditiese plate—Antieke kronieke kan vertaal word deur sieners—Geen gawe is groter as sienerskap nie. Ongeveer 121 v.C.

Die Kroniek van Zenif—’n Kroniek van sy volk, vanaf die tyd dat hulle die land Zarahemla verlaat het tot die tyd toe hulle verlos is uit die hande van die Lamaniete.

Dit behels hoofstukke 9 tot 22.

Hoofstuk 9

Zenif lei ’n groep vanaf Zarahemla om die land Lehi-Nefi in besit te neem—Die Lamanitiese koning laat hulle toe om die land te beërwe—Daar is oorlog tussen die Lamaniete en Zenif se volk. Ongeveer 200–187 v.C.

Hoofstuk 10

Koning Laman sterf—Sy volk is wild en wreed en glo in valse oorleweringe—Zenif en sy volk seëvier teen hulle. Ongeveer 187–160 v.C.

Hoofstuk 11

Koning Noag heers in boosheid—Hy verlustig hom in ’n losbandige leefwyse met sy vroue en byvroue—Abinadi profeteer dat die volk in slawerny geneem sal word—Sy lewe word gesoek deur Koning Noag. Ongeveer 160–150 v.C.

Hoofstuk 12

Abinadi word in die gevangenis gewerp omdat hy geprofeteer het oor die vernietiging van die volk en oor die dood van koning Noag—Die valse priesters haal die skrifte aan en maak of hulle die wet van Moses onderhou—Abinadi begin om vir hulle die tien gebooie te leer. Ongeveer 148 v.C.

Hoofstuk 13

Abinadi word beskerm deur goddelike mag—Hy onderrig die tien gebooie—Heil kom nie deur die wet van Moses alleen nie—God sal self ’n versoening doen en sy volk verlos. Ongeveer 148 v.C.

Hoofstuk 14

Jesaja spreek oor die Messias—Die Messias se vernedering en lyding word uiteengesit—Hy maak sy siel ’n offerande vir sonde en doen voorspraak vir oortreders—Vergelyk Jesaja 53. Ongeveer 148 v.C.

Hoofstuk 15

Hoe Christus beide die Vader en die Seun is—Hy sal voorspraak doen en die oortredinge dra van sy volk—Hulle en al die heilige profete is sy saad—Hy bring die Opstanding teweeg—Klein kindertjies het die ewige lewe. Ongeveer 148 v.C.

Hoofstuk 16

God verlos mense van hul verlore en gevalle toestand—Diegene wat vleeslik is, bly asof daar geen verlossing was nie—Christus bring ’n opstanding teweeg na eindelose lewe of na eindelose verdoemenis. Ongeveer 148 v.C.

Hoofstuk 17

Alma glo en skryf die woorde van Abinadi neer—Abinadi ly ’n vuurdood—Hy profeteer siektes en die dood deur vuur vir sy moordenaars. Ongeveer 148 v.C.

Hoofstuk 18

Alma preek in die geheim—Hy verduidelik die verbond van die doop en doop by die Waters van Mormon—Hy organiseer die Kerk van Christus en ordineer priesters—Hulle onderhou hulself en leer die volk—Alma en sy volk vlug voor Koning Noag die wildernis in. Ongeveer 147–145 v.C.

Hoofstuk 19

Gídeon poog om koning Noag te dood—Die Lamaniete beset die land—Koning Noag ly die dood deur vuur—Limhi heers as ’n skatpligtige vors. Ongeveer 145–121 v.C.

Hoofstuk 20

’n Aantal Lamanitiese dogters word ontvoer deur die priesters van Noag—Die Lamaniete voer oorlog teen Limhi en sy volk—Die Lamanitiese leër word teruggedryf en gekalmeer. Ongeveer 145–123 v.C.

Hoofstuk 21

Limhi se volk word getref en oorwin deur die Lamaniete—Limhi se volk ontmoet Ammon en word bekeer—Hulle vertel Ammon van die vier en twintig Jereditiese plate. Ongeveer 122–121 v.C.

Hoofstuk 22

Planne word gemaak vir die volk om te ontsnap van Lamanitiese slawerny—Die Lamaniete word dronk gemaak—Die volk ontsnap, keer terug na Zarahemla, en word onderdanig aan Koning Mosia. Ongeveer 121–120 v.C.

’n Kroniek van Alma en die volk van die Here, wat die wildernis ingedryf is deur die volk van Koning Noag.

Dit behels hoofstukke 23 en 24.

Hoofstuk 23

Alma weier om koning te wees—Hy dien as hoëpriester—Die Here kasty sy volk, en die Lamaniete verower die land Helam—Amulon, leier van Koning Noag se goddelose priesters, heers onderdanig aan die Lamanitiese koning. Ongeveer 145–121 v.C.

Hoofstuk 24

Amulon vervolg Alma en sy volk—Hulle moet doodgemaak word indien hulle bid—Die Here maak dat hulle laste lig voel—Hy verlos hulle van slawerny, en hulle keer terug na Zarahemla. Ongeveer 145–120 v.C.

Hoofstuk 25

Die afstammelinge van Mulek in Zarahemla word Nefiete—Hulle leer van die volk van Alma en van Zenif—Alma doop Limhi en sy hele volk—Mosia magtig Alma om die Kerk van God te organiseer. Ongeveer 120 v.C.

Hoofstuk 26

Baie lede van die Kerk word deur ongelowiges na sonde gelei—Alma word die ewige lewe belowe—Diegene wat bekeer en gedoop word, verkry vergifnis—Kerklede in sonde, wat bekeer en bely aan Alma en aan die Here, sal vergewe word; andersins sal hulle nie getel word onder die volk van die Kerk nie. Ongeveer 120–100 v.C.

Hoofstuk 27

Mosia verbied vervolging en beveel gelykheid—Alma die jongere en die vier seuns van Mosia poog om die Kerk te vernietig—’n Engel verskyn en beveel hulle om hul bose gedrag te staak—Alma word met stomheid geslaan—Die hele mensdom moet weer gebore word om heil te verkry—Alma en die seuns van Mosia verkondig blye tydings. Ongeveer 100–92 v.C.

Hoofstuk 28

Die seuns van Mosia gaan om vir die Lamaniete te preek—Deur die twee sienerstene te gebruik, vertaal Mosia die plate van die Jerediete. Ongeveer 92 v.C.

Hoofstuk 29

Mosia stel voor dat regters gekies word in plaas van ’n koning—Onregverdige konings lei hulle volke na sonde—Alma die jongere word gekies as hoofregter deur die stem van die volk—Hy is ook die hoëpriester oor die Kerk—Alma die ouere en Mosia sterf. Ongeveer 92–91 v.C.