Ang Basahon ni Mosiah

Mosiah 

Kapitulo 1

Si Hari Benjamin nagtudlo sa iyang anak nga mga lalaki sa pinulongan ug mga panagna sa ilang mga amahan—Ang ilang relihiyon ug buhilaman napanalipdan tungod sa mga talaan nga gitipigan sa nagkalain-lain nga mga palid—Si Mosiah napili ingon nga hari ug gihatagan sa katungod sa pag-amping sa mga talaan ug uban nga mga butang. Mga 130–124 B.C.

Kapitulo 2

Si Hari Benjamin mipakigpulong ngadto sa iyang mga katawhan—Siya miasoy og balik sa pagkamakiangayon, pagkawalay gidapigan, ug sa pagka-espirituhanon sa iyang paghari—Siya mitambag kanila sa pag-alagad sa ilang Langitnong Hari—Kadto kinsa mosukol batok sa Dios mag-antus sa kasakitan nga sama sa walay pagkapalong nga kalayo. Mga 124 B.C.

Kapitulo 3

Si Hari Benjamin nagpadayon sa iyang pakigpulong—Ang Ginoong Makagagahum mangalagad taliwala sa mga tawo sa mortal nga lawas—Dugo mogawas sa matag lungag sa iyang panit samtang siya nag-ula alang sa mga kasal-anan sa kalibutan—Ang iyang ngalan mao lamang ang ngalan diin ang kaluwasan moabut—Ang mga tawo makahimo sa pagsalikway sa kinaiyanhon nga tawo ug mahimo nga mga Santos pinaagi sa Pag-ula—Ang kahasol sa mga dautan mahisama ingon sa usa ka lim-aw sa kalayo ug asupre. Mga 124 B.C.

Kapitulo 4

Si Hari Benjamin nagpadayon sa iyang pakigpulong—Ang kaluwasan moabut tungod sa Pag-ula—Tuo sa Dios aron maluwas—Pagbaton og usa ka kapasayloan sa inyong mga sala pinaagi sa pagkamatinud-anon—Pakigbahin sa inyong kabtangan ngadto sa mga kabus—Buhata ang tanan nga butang diha sa kaalam ug kahusay. Mga 124 B.C.

Kapitulo 5

Ang mga Santos mahimo nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Kristo pinaagi sa hugot nga pagtuo—Sila pagatawgon pinaagi sa ngalan ni Kristo—Si Hari Benjamin miawhag kanila sa pagmakanunayon ug sa pagmalig-on sa paghimo og maayo nga mga buhat. Mga 124 B.C.

Kapitulo 6

Si Hari Benjamin mitala sa mga ngalan sa mga katawhan ug mitudlo og mga pari sa pagtudlo kanila—Si Mosiah naghari ingon nga usa ka matarung nga hari. Mga 124–121 B.C.

Kapitulo 7

Si Ammon nakakaplag sa yuta nga Lehi-Nephi, diin si Limhi mao ang hari—Mga katawhan ni Limhi naulipon sa mga Lamanite—Si Limhi mibalik og asoy sa ilang kasaysayan—Usa ka propeta (Abinadi) nakapamatuod nga si Kristo mao ang Dios ug Amahan sa tanan nga mga butang—Kadto kinsa nagpugas og kahugawan moani og alimpulos, ug kadto kinsa mobutang sa ilang pagsalig diha sa Ginoo pagaluwason. Mga 121 B.C.

Kapitulo 8

Si Ammon mitudlo sa mga katawhan ni Limhi—Siya nasayud sa napulo ug upat ka mga palid sa Jaredite—Karaan nga mga talaan mahubad pinaagi sa manalagna—Walay gasa nga molabaw pa kay sa pagkamanalagna. Mga 121 B.C.

Ang Talaan ni Zeniff—Usa ka asoy sa iyang mga katawhan, gikan sa panahon nga sila mibiya sa yuta sa Zarahemla hangtud sa panahon nga sila giluwas gikan sa mga kamot sa mga Lamanite.

Naglangkob sa kapitulo 9 ngadto kutob sa 22.

Kapitulo 9

Si Zeniff nangulo og usa ka pundok gikan sa Zarahemla aron pagpanag-iya sa yuta sa Lehi-Nephi—Ang hari sa mga Lamanite mitugot kanila sa pagpanunod sa yuta—Dihay gubat tali sa mga Lamanite ug sa mga katawhan ni Zeniff. Mga 200–187 B.C.

Kapitulo 10

Si Hari Laman namatay—Iyang mga katawhan mga luog ug mga bangis ug motuo sa mga hiwi nga mga tradisyon—Si Zeniff ug ang iyang mga katawhan mibuntog batok kanila. Mga 187–160 B.C.

Kapitulo 11

Si Hari Noah nagmando diha sa pagkadautan—Siya naghudyaka diha sa masamok nga pagpuyo uban sa iyang mga asawa ug mga puyo-puyo—Si Abinadi nanagna nga ang mga katawhan madala ngadto sa pagkaulipon—Ang iyang kinabuhi gitinguha ni Hari Noah. Mga 160–150 B.C.

Kapitulo 12

Si Abinadi gibilanggo tungod sa pagpanagna sa kalaglagan sa mga katawhan ug sa kamatayon ni Hari Noah—Ang mga mini nga mga pari mikutlo sa mga kasulatan ug nagpakaaron-ingnon nga naghupot sa balaod ni Moises—Si Abinadi misugod sa pagtudlo kanila sa Napulo ka mga Sugo. Mga 148 B.C.

Kapitulo 13

Si Abinadi gipanalipdan pinaagi sa balaan nga gahum—Siya nagtudlo sa Napulo ka mga Sugo—Ang kaluwasan dili moabut pinaagi sa balaod ni Moises lamang—Ang Dios sa iyang kaugalingon mohimo og usa ka pag-ula ug motubos sa iyang mga katawhan. Mga 148 B.C.

Kapitulo 14

Si Isaias namulong ingon sa usa ka Mesiyas—Ang pagpakaulaw ngadto sa Mesiyas ug mga pag-antus gipakita—Siya mihimo sa iyang kalag nga usa ka paghalad alang sa sala ug mihimo og pangamuyo alang sa mga malapason—Itandi sa Isaias 53. Mga 148 B.C.

Kapitulo 15

Sa unsa nga paagi nga si Kristo Amahan ug Anak—Siya mohimo og pangamuyo ug pagpas-an sa mga kalapasan sa iyang mga katawhan—Sila ug ang tanan nga balaan nga mga propeta mao ang iyang binhi—Siya nagpahinabo sa Pagkabanhaw—Gagmay nga mga bata adunay kinabuhi nga dayon. Mga 148 B.C.

Kapitulo 16

Ang Dios motubos sa mga tawo gikan sa ilang pagkawala ug pagkapukan nga kahimtang—Kadto kinsa mga kalibutanon magpabilin ingon nga walay katubsanan—Si Kristo mopahinabo sa usa ka pagkabanhaw ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi o ngadto sa walay katapusan nga panghimaraut. Mga 148 B.C.

Kapitulo 17

Si Alma mituo ug misulat sa mga pulong ni Abinadi—Si Abinadi nag-antus sa kamatayon pinaagi sa kalayo—Siya nanagna sa sakit ug kamatayon pinaagi sa kalayo diha sa iyang mga mamumuno. Mga 148 B.C.

Kapitulo 18

Si Alma nagsangyaw sa tago—Siya mihan-ay sa pakigsaad sa bunyag ug nagbunyag diha sa mga katubigan sa Mormon—Siya mitukod sa Simbahan ni Kristo ug mi-orden sa mga pari—Sila nag-atiman sa ilang mga kaugalingon ug nagtudlo sa mga katawhan—Si Alma ug ang iyang mga katawhan milayas gikan kang Hari Noah ngadto sa kamingawan. Mga 147–145 B.C.

Kapitulo 19

Si Gideon mitinguha sa pagpatay ni Hari Noah—Misulong ang mga Lamanite sa yuta—Si Hari Noah nag-antus sa kamatayon pinaagi sa kalayo—Si Limhi nagmando ingon nga usa ka tigbuhis nga monarkiya. Mga 145–121 B.C.

Kapitulo 20

Uban nga anak nga mga babaye sa Lamanite gidagit sa mga pari ni Noah—Ang mga Lamanite nagpasiugda og gubat diha ni Limhi ug sa iyang mga katawhan—Ang panon sa mga katawhan nga Lamanite gipapahawa ug gihupay. Mga 145–123 B.C.

Kapitulo 21

Ang mga katawhan ni Limhi gihampak ug gibuntog sa mga Lamanite—Ang mga katawhan ni Limhi misugat ni Ammon ug nakabig—Sila misulti kang Ammon sa kawhaan ug upat ka mga palid sa Jaredite. Mga 122–121 B.C.

Kapitulo 22

Mga laraw gihimo alang sa paglayas sa mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa mga Lamanite—Ang mga Lamanite gihubog—Ang mga katawhan milayas, mibalik ngadto sa Zarahemla ug nahimo nga alagad ngadto ni Hari Mosiah. Mga 121–120 B.C.

Usa ka asoy ni Alma ug sa mga katawhan sa Ginoo, kinsa giabug ngadto sa kamingawan sa mga katawhan ni Hari Noah.

Naglangkob sa mga kapitulo 23 ug 24.

Kapitulo 23

Si Alma midumili nga himoon og hari—Mialagad siya ingon nga usa ka halangdon nga pari—Ang Ginoo nagpanton sa iyang mga katawhan, ug ang mga Lamanite mibuntog sa yuta sa Helam—Si Amulon, pangulo sa mga dautan nga pari ni Hari Noah, nagmando ubos ngadto sa hari sa Lamanite. Mga 145–121 B.C.

Kapitulo 24

Si Amulon migukod ni Alma ug sa iyang mga katawhan—Sila pahamtangan sa kamatayon kon sila mag-ampo—Ang Ginoo mihimo nga ang ilang mga alantuson ingon og gaan—Siya miluwas kanila gikan sa pagkaulipon, ug sila mibalik ngadto sa Zarahemla. Mga 145–120 B.C.

Kapitulo 25

Ang mga kaliwat ni Mulek didto sa Zarahemla nahimo nga mga Nephite—Sila nakakat-on gikan sa mga katawhan ni Alma ug ni Zeniff—Si Alma mibunyag kang Limhi ug sa tanan niya nga mga katawhan—Si Mosiah mihatag og pagtugot kang Alma sa pagtukod sa Simbahan sa Dios. Mga 120 B.C.

Kapitulo 26

Daghan nga mga sakop sa Simbahan nadala ngadto sa pagpakasala pinaagi sa mga dili matuohon—Si Alma gisaaran og kinabuhi nga dayon—Kadto kinsa maghinulsol ug magpabunyag makaangkon og kapasayloan—Mga sakop sa Simbahan nga makasala kinsa maghinulsol ug mokumpisal ngadto kang Alma ug sa Ginoo mapasaylo; kon dili sila dili pagaiphon taliwala sa mga katawhan sa Simbahan. Mga 120–100 B.C.

Kapitulo 27

Si Mosiah midumili sa pagpanggukod ug miawhag sa kaangayan—Si Alma nga batan-on ug ang upat ka anak nga mga lalaki ni Mosiah mitinguha sa paglaglag sa Simbahan—Usa ka anghel mipakita ug misugo kanila sa paghunong sa ilang dautan nga palakaw—Si Alma naamang—Ang tanan nga mga katawhan kinahanglan gayud nga matawo pag-usab aron makaangkon og kaluwasan—Si Alma ug ang anak nga mga lalaki ni Mosiah mipadayag og malipayon nga mga balita. Mga 100–92 B.C.

Kapitulo 28

Ang anak nga mga lalaki ni Mosiah nanglakaw aron sa pagsangyaw ngadto sa mga Lamanite—Ginamit ang duha ka manalagna nga mga bato si Mosiah mihubad sa mga Jaredite nga mga palid. Mga 92 B.C.

Kapitulo 29

Si Mosiah misugyot nga magpili og mga maghuhukom puli sa hari—Dili matarung nga mga hari modala sa ilang mga katawhan ngadto sa sala—Si Alma nga batan-on napili nga labaw nga maghuhukom pinaagi sa tingog sa mga katawhan—Siya usab ang halangdon nga pari ibabaw sa Simbahan—Si Alma nga tigulang ug si Mosiah namatay. Mga 92–91 B.C.