Kniha Mosiášova

Mosiáš 

Kapitola 1

Král Beniamin učí své syny jazyku a proroctvím jejich otců – Jejich náboženství a civilizace jsou zachovávány díky záznamům vedeným na různých deskách – Mosiáš je vyvolen králem a jsou mu dány do opatrovnictví záznamy a jiné věci. Kolem roku 130–124 př. Kr.

Kapitola 2

Král Beniamin oslovuje svůj lid – Připomíná nestrannost, čestnost a duchovnost své vlády – Radí mu, aby sloužil svému Nebeskému Králi – Ti, kteří se bouří proti Bohu, budou trpěti trýzní, která je jako neuhasitelný oheň. Kolem roku 124 př. Kr.

Kapitola 3

Král Beniamin pokračuje ve své promluvě – Pán Všemocný bude sloužiti mezi lidmi ve stánku z hlíny – Krev poteče z každého póru, až bude usmiřovati hříchy světa – Jeho jméno je jediné, jímž přichází spasení – Lidé mohou odložiti přirozeného člověka a státi se Svatými skrze usmíření – Muka zlovolných budou jako jezero ohně a síry. Kolem roku 124 př. Kr.

Kapitola 4

Král Beniamin pokračuje ve své promluvě – Spasení přichází díky usmíření – Věřte v Boha, abyste byli spaseni – Uchovávejte si odpuštění svých hříchů skrze věrnost – Udělujte ze svého jmění chudým – Čiňte všechny věci v moudrosti a v pořádku. Kolem roku 124 př. Kr.

Kapitola 5

Vírou se Svatí stávají syny a dcerami Kristovými – Jsou pak nazýváni jménem Kristovým – Král Beniamin je nabádá, aby byli stálí a neochvějní v dobrých skutcích. Kolem roku 124 př. Kr.

Kapitola 6

Král Beniamin zaznamenává jména lidí a ustanovuje kněze, aby je učili – Mosiáš vládne jako spravedlivý král. Kolem roku 124–121 př. Kr.

Kapitola 7

Ammon nalézá zemi Lehi-Nefi, kde je králem Limhi – Limhiův lid je v porobě Lamanitů – Limhi líčí jejich příběh – Prorok (Abinadi) svědčil, že Kristus je Bůh a Otec všech věcí – Ti, kteří zasévají špinavost, sklízejí vichřici, a ti, kteří vkládají svou důvěru v Pána, budou vysvobozeni. Kolem roku 121 př. Kr.

Kapitola 8

Ammon učí lid Limhiův – Dozvídá se o dvaceti čtyřech jareditských deskách – Starodávné záznamy mohou býti přeloženy vidoucími – Žádný dar není větší nežli býti vidoucím. Kolem roku 121 př. Kr.

Záznam Zenifův – Zpráva o jeho lidu od doby, kdy opustili zemi Zarahemla, do doby, kdy byli vysvobozeni z rukou Lamanitů.

Obsaženo v kapitolách 9 až 22 včetně.

Kapitola 9

Zenif vede skupinu ze Zarahemly, aby vlastnili zemi Lehi-Nefi – Lamanitský král jim dovoluje zděditi zemi – Válka mezi Lamanity a Zenifovým lidem. Kolem roku 200–187 př. Kr.

Kapitola 10

Král Laman umírá – Jeho lid je divoký a zuřivý a věří ve falešné tradice – Zenif a jeho lid je přemáhají. Kolem roku 187–160 př. Kr.

Kapitola 11

Král Noé panuje zlovolně – Oddává se prostopášnému životu se svými manželkami a souložnicemi – Abinadi prorokuje, že lid bude vzat do poroby – Král Noé mu usiluje o život. Kolem roku 160–150 př. Kr.

Kapitola 12

Abinadi je uvězněn za prorokování o zničení lidu a o smrti krále Noéma – Falešní kněží citují písma a předstírají, že zachovávají zákon Mojžíšův – Abinadi je začíná učiti desateru přikázání. Kolem roku 148 př. Kr.

Kapitola 13

Abinadi je ochraňován božskou mocí – Učí desateru přikázání – Spasení nepřichází samotným zákonem Mojžíšovým – Sám Bůh učiní usmíření a vykoupí svůj lid. Kolem roku 148 př. Kr.

Kapitola 14

Izaiáš promlouvá o Mesiášovi – Mesiášovo pokoření a utrpení jsou vyložena – Dává svou duši jako oběť za hřích a přimlouvá se za přestupníky – Porovnej s Izaiášem 53. Kolem roku 148 př. Kr.

Kapitola 15

Jak je Kristus Otcem i Synem – Bude se přimlouvati a ponese přestupky svého lidu – Oni a všichni svatí proroci jsou jeho símě – On uskutečňuje vzkříšení – Malé děti mají věčný život. Kolem roku 148 př. Kr.

Kapitola 16

Bůh vykupuje lidi z jejich ztraceného a padlého stavu – Ti, kteří jsou tělesní, zůstávají, jako kdyby nebylo žádného vykoupení – Kristus uskutečňuje vzkříšení k nekonečnému životu nebo k nekonečnému zatracení. Kolem roku 148 př. Kr.

Kapitola 17

Alma věří slovům Abinadiovým a zapisuje je – Abinadi vytrpí smrt ohněm – Prorokuje svým vražedníkům nemoci a smrt ohněm. Kolem roku 148 př. Kr.

Kapitola 18

Alma káže ve skrytu – Vykládá smlouvu křtu a křtí u vod Mormonu – Zřizuje Církev Kristovu a vysvěcuje kněze – Ti si vydělávají na vlastní živobytí a učí lid – Alma a jeho lid prchají před králem Noémem do pustiny. Kolem roku 147–145 př. Kr.

Kapitola 19

Gedeon se snaží zabíti krále Noéma – Lamanité napadají zemi – Král Noé je usmrcen ohněm – Limhi panuje jako poddaný panovník. Kolem roku 145–121 př. Kr.

Kapitola 20

Několik lamanitských dcer je uneseno kněžími Noémovými – Lamanité vedou válku s Limhim a s jeho lidem – Lamanitské zástupy jsou odraženy a upokojeny. Kolem roku 145–123 př. Kr.

Kapitola 21

Limhiův lid je bit a poražen Lamanity – Limhiův lid se setkává s Ammonem a je obrácen – Vyprávějí Ammonovi o dvaceti čtyřech jareditských deskách. Kolem roku 122–121 př. Kr.

Kapitola 22

Jsou učiněny plány na únik lidu z lamanitské poroby – Lamanité jsou opiti – Lid uniká, vrací se do Zarahemly a stává se poddaným králi Mosiášovi. Kolem roku 121–120 př. Kr.

Zpráva Almova a lidu Páně, který byl vyhnán lidem krále Noéma do pustiny.

Obsaženo v kapitolách 23 a 24.

Kapitola 23

Alma odmítá býti králem – Slouží jako vysoký kněz – Pán ukázňuje svůj lid a Lamanité se zmocňují země Helam – Amulon, vůdce zlovolných kněží krále Noéma, panuje pod lamanitským panovníkem. Kolem roku 145–121 př. Kr.

Kapitola 24

Amulon pronásleduje Almu a jeho lid – Mají býti usmrceni, budou-li se modliti – Pán způsobuje, že se jejich břemena zdají lehká – Vysvobozuje je z poroby a oni se vracejí do Zarahemly. Kolem roku 145–120 př. Kr.

Kapitola 25

Potomci Mulekovi v Zarahemle se stávají Nefity – Dozvídají se o lidu Almově a Zenifově – Alma křtí Limhiho a veškerý jeho lid – Mosiáš zplnomocňuje Almu, aby zřídil Církev Boží. Kolem roku 120 př. Kr.

Kapitola 26

Mnozí členové Církve jsou nevěřícími svedeni k hříchu – Almovi je přislíben věčný život – Ti, kteří činí pokání a jsou pokřtěni, získávají odpuštění – Členům Církve, kteří zhřešili a kteří činí pokání a vyznají se Almovi a Pánovi, bude odpuštěno; jinak nebudou počítáni mezi lid Církve. Kolem roku 120–100 př. Kr.

Kapitola 27

Mosiáš zakazuje pronásledování a nařizuje rovnost – Alma mladší a čtyři synové Mosiášovi se snaží zničiti Církev – Ukazuje se jim anděl a přikazuje jim, aby opustili cestu zla – Alma je stižen němotou – Veškeré lidstvo musí býti znovuzrozeno, aby získalo spasení – Alma a synové Mosiášovi oznamují radostné zvěsti. Kolem roku 100–92 př. Kr.

Kapitola 28

Synové Mosiášovi jdou kázati Lamanitům – Za použití dvou videckých kamenů překládá Mosiáš jareditské desky. Kolem roku 92 př. Kr.

Kapitola 29

Mosiáš navrhuje, aby namísto krále byli voleni soudcové – Nespravedliví králové vedou svůj lid k hříchu – Alma mladší je hlasem lidu zvolen za hlavního soudce – Je také vysokým knězem nad Církví – Alma starší a Mosiáš umírají. Kolem roku 92–91 př. Kr.