Mosijas Bog

Mosijas Bog 

Kapitel 1

Kong Benjamin lærer sine sønner deres fædres sprog og profetier – Deres religion og civilisation er blevet bevaret takket være de optegnelser, der blev ført på de forskellige plader – Mosija bliver valgt til konge og får ansvaret for optegnelserne og andre ting. Omkring 130–124 f.Kr.

Kapitel 2

Kong Benjamin taler til sit folk – Han beretter om den upartiskhed, lighed og åndelighed, der har hersket i hans regeringstid – Han råder dem til at tjene deres himmelske Konge – De, der sætter sig op imod Gud, vil lide kval som en uudslukkelig ild. Omkring 124 f.Kr.

Kapitel 3

Kong Benjamin fortsætter sin tale – Herren den Almægtige vil tjene blandt menneskene i en bolig af ler – Der kommer blod fra hver pore, mens han soner for verdens synder – Hans navn er det eneste, hvorved frelse kan blive menneskene til del – Mennesker kan aflægge det naturlige menneske og blive hellige ved forsoningen – De ugudeliges pinsler skal være som en sø af ild og svovl. Omkring 124 f.Kr.

Kapitel 4

Kong Benjamin fortsætter sin tale – Frelse tilvejebringes som følge af forsoningen – Tro på Gud for at blive frelst – Bliv ved med at have forladelse for dine synder ved trofasthed – Giv af dit gods til de fattige – Gør alt i visdom og orden. Omkring 124 f.Kr.

Kapitel 5

De hellige bliver Kristi sønner og døtre ved tro – De kaldes derpå ved Kristi navn – Kong Benjamin formaner dem til at være standhaftige og urokkelige i gode gerninger. Omkring 124 f.Kr.

Kapitel 6

Kong Benjamin nedskriver navnene på folket og udpeger præster til at undervise dem – Mosija regerer som retfærdig konge. Omkring 124–121 f.Kr.

Kapitel 7

Ammon finder Lehi-Nefis land, hvor Limhi er konge – Limhis folk er i trældom under lamanitterne – Limhi beretter deres historie – En profet (Abinadi) havde vidnet om, at Kristus er altings Gud og Fader – De, der sår tilsølethed, høster hvirvelvinden, og de, der sætter deres lid til Herren, bliver udfriet. Omkring 121 f.Kr.

Kapitel 8

Ammon underviser Limhis folk – Han hører om de fireogtyve jereditiske plader – Gamle optegnelser kan oversættes af seere – Ingen gave er større end det at være seer. Omkring 121 f.Kr.

Zeniffs optegnelse – En beretning om hans folk fra det tidspunkt, de forlod Zarahemlas land, indtil det tidspunkt, da de blev udfriet af lamanitternes hænder.

Omfatter kapitlerne 9 til og med 22.

Kapitel 9

Zeniff leder en gruppe fra Zarahemla for tage Lehi-Nefis land i besiddelse – Lamanitternes konge tillader dem at arve landet – Der bliver krig mellem lamanitterne og Zeniffs folk. Omkring 200–187 f.Kr.

Kapitel 10

Kong Laman dør – Hans folk er vilde og grusomme og tror på falske overleveringer – Zeniff og hans folk sejrer over dem. Omkring 187–160 f.Kr.

Kapitel 11

Kong Noa regerer i ugudelighed – Han svælger i løssluppent levned med sine hustruer og medhustruer – Abinadi profeterer, at folket vil blive ført i trældom – Kong Noa stræber ham efter livet. Omkring 160–150 f.Kr.

Kapitel 12

Abinadi bliver fængslet for at profetere om folkets udryddelse og kong Noas død – De falske præster citerer skrifterne og foregiver at holde Moseloven – Abinadi begynder at lære dem de ti bud. Omkring 148 f.Kr.

Kapitel 13

Abinadi bliver beskyttet af guddommelig magt – Han underviser i de ti bud – Frelse tilvejebringes ikke ved Moseloven alene – Gud selv vil foretage en forsoning og forløse sit folk. Omkring 148 f.Kr.

Kapitel 14

Esajas taler messiansk – Messias’ ydmygelse og lidelser fremstilles – Han bringer sin sjæl som et offer for synd og går i forbøn for overtrædere – Sammenlign med Esajas’ Bog, kapitel 53. Omkring 148 f.Kr.

Kapitel 15

Sådan er Kristus både Faderen og Sønnen – Han vil gå i forbøn og bære sit folks overtrædelser – De og alle de hellige profeter er hans efterkommere – Han tilvejebringer opstandelsen – Små børn har evigt liv. Omkring 148 f.Kr.

Kapitel 16

Gud forløser menneskene fra deres fortabte og faldne tilstand – De, der er kødelige, forbliver, som om der ingen forløsning var – Kristus tilvejebringer en opstandelse til uendeligt liv eller til uendelig forbandelse. Omkring 148 f.Kr.

Kapitel 17

Alma tror på og nedskriver Abinadis ord – Abinadi lider døden ved ild – Han profeterer sygdom og død ved ild over sine mordere. Omkring 148 f.Kr.

Kapitel 18

Alma prædiker i hemmelighed – Han forklarer dåbspagten og døber i Mormons vande – Han organiserer Kristi kirke og ordinerer præster – De forsørger sig selv og underviser folket – Alma og hans folk flygter fra kong Noa ud i ødemarken. Omkring 147–145 f.Kr.

Kapitel 19

Gideon forsøger at slå kong Noa ihjel – Lamanitterne invaderer landet – Kong Noa lider døden ved ild – Limhi regerer som skatskyldig monark. Omkring 145–121 f.Kr.

Kapitel 20

Nogle lamanitiske døtre bliver bortført af Noas præster – Lamanitterne erklærer Limhi og hans folk krig – Lamanitternes hærskarer bliver tvunget tilbage og bliver fredelig stemt. Omkring 145–123 f.Kr.

Kapitel 21

Limhis folk bliver slået og overvundet af lamanitterne – Limhis folk møder Ammon og bliver omvendt – De fortæller Ammon om de fireogtyve jereditiske plader. Omkring 122–121 f.Kr.

Kapitel 22

Folket lægger planer om at flygte fra den lamanitiske trældom – Lamanitterne bliver gjort berusede – Folket undslipper, vender tilbage til Zarahemla og bliver kong Mosijas undersåtter. Omkring 121–120 f.Kr.

En beretning om Alma og Herrens folk, som blev drevet ud i ødemarken af kong Noas folk.

Omfatter kapitlerne 23 og 24.

Kapitel 23

Alma afslår at være konge – Han tjener som højpræst – Herren revser sit folk, og lamanitterne erobrer Helams land – Amulon, lederen af kong Noas ugudelige præster, regerer under den lamanitiske monark. Omkring 145–121 f.Kr.

Kapitel 24

Amulon forfølger Alma og hans folk – De skal sendes i døden, hvis de beder – Herren får deres byrder til at synes lette – Han udfrier dem af trældom, og de vender tilbage til Zarahemla. Omkring 145–120 f.Kr.

Kapitel 25

Muleks efterkommere i Zarahemla bliver nefitter – De lærer om Almas og om Zeniffs folk – Alma døber Limhi og hele hans folk – Mosija bemyndiger Alma til at organisere Guds kirke. Omkring 120 f.Kr.

Kapitel 26

Mange medlemmer af kirken forledes til synd af de ikke-troende – Alma bliver lovet evigt liv – De, der omvender sig og bliver døbt, opnår tilgivelse – Syndige medlemmer af kirken, som omvender sig og bekender for Alma og for Herren, bliver tilgivet; ellers bliver de ikke regnet blandt kirkens folk. Omkring 120–100 f.Kr.

Kapitel 27

Mosija forbyder forfølgelse og påbyder lighed – Alma den Yngre og Mosijas fire sønner forsøger at tilintetgøre kirken – En engel viser sig og befaler dem at høre op med deres onde forehavende – Alma bliver slået med stumhed – Hele menneskeslægten må fødes på ny for at opnå frelse – Alma og Mosijas sønner kundgør glædelige tidender. Omkring 100–92 f.Kr.

Kapitel 28

Mosijas sønner drager ud for at prædike for lamanitterne – Ved hjælp af de to seersten oversætter Mosija de jareditiske plader. Omkring 92 f.Kr.

Kapitel 29

Mosija foreslår, at der vælges dommere i stedet for en konge – Uretfærdige konger leder deres folk i synd – Alma den Yngre bliver valgt til overdommer ved folkets stemme – Han er også højpræst over kirken – Alma den Ældre og Mosija dør. Omkring 92–91 f.Kr.