Buk blong Mosaea

Mosaea 

Japta 1

King Benjamin i tijim long ol boe blong hem lanwis mo ol profesi blong ol olfala bubu blong olgeta—Bilif long God blong olgeta mo fasin blong stap laef, i bin sev from ol histri we oli bin kipim long ol buk—Oli jusum Mosaea blong kam king mo oli talem long hem blong lukaotem ol histri mo sam narafala samting. Raonabaot 130–124 yia bifo Kraes i bon.

Japta 2

King Benjamin i toktok long ol pipol blong hem—Hem i mekem olgeta i tingbaot fasin blong mekem stret, mo blong jajem long stret fasin, mo fasin blong gat spirit long taem blong rul blong hem—Hem i givim advaes long olgeta blong wok blong King blong Heven, we i king blong olgeta—Olgeta we oli go agensem God bae oli safa long harem nogud we i olsem wan faea we i no save ded. Raonabaot 124 yia bifo Kraes i bon.

Japta 3

King Benjamin i gohed long toktok blong hem—Lod we i gat Ol Paoa bae givhan long ol man long wan bodi blong mit mo bun—Blad bae i kamaot tru long evri smol hol blong skin blong hem taem we hem i stap pem praes from ol sin blong wol—Fasin blong sevem man i kam tru long nem blong hem nomo—Evri man i save lego fasin blong wol mo kam ol Sent tru long Atonmen—Panis blong ol nogud man bae i olsem wan lek blong faea mo salfa. Raonabaot 124 yia bifo Kraes i bon.

Japta 4

King Benjamin i gohed wetem toktok blong hem—Fasin blong sevem man i kam from Atonmen—Biliv long God blong yu save sev—Kasem wan fasin blong kam klin aot long ol sin blong yufala tru long fasin ia blong holem taet fet—Serem wanem yufala i gat wetem ol pua man—Mekem evri samting wetem waes tingting mo oda. Raonabaot 124 yia bifo Kraes i bon.

Japta 5

Ol Sent i kam ol boe mo ol gel blong Kraes tru long fet—Afta oli singaotem olgeta long nem blong Kraes—King Benjamin i talem strong long olgeta blong stap strong mo no muvmuv long ol gudfala wok. Raonabaot 124 yia bifo Kraes i bon.

Japta 6

King Benjamin i raetem daon ol nem blong ol pipol mo i jusum ol pris blong tijim olgeta—Mosaea i rul olsem wan stret king. Raonabaot 124–121 yia bifo Kraes i bon.

Japta 7

Amon i faenem graon blong Lihae-Nifae, we Limhae i king long hem—Ol pipol blong Limhae i stap olsem ol slef blong ol man blong Leman—Limhae i talemaot histri blong laef blong olgeta—Wan profet (Abinadae) i bin talemaot se Kraes i God mo Papa blong evri samting—Olgeta we oli planem doti samting bae oli pikimap wael win, mo olgeta we oli putum tras blong olgeta long Lod bae oli sev. Raonabaot 121 yia bifo Kraes i bon.

Japta 8

Amon i tijim ol pipol blong Limhae—Hem i lanem long saed blong ol twentifo buk blong ol laen blong Jared—Ol sia i save tanem lanwis blong ol histri blong ol man blong bifo—Fasin ia blong kam olsem wan sia i moa big bitim eni narafala presen. Raonabaot 121 yia bifo Kraes i bon.

Histri blong Senif—Histri blong ol pipol blong hem, stat long taem we oli bin aot long graon blong Sarahemla, kasem taem we oli bin go fri long ol han blong ol man blong Leman.

I stat long japta 9 i go kasem japta 22 nomo.

Japta 9

Senif i lidim wan grup long Sarahemla blong tekem graon blong Lihae-Nifae—King blong ol man blong Leman i letem olgeta blong tekem graon—I gat faet bitwin ol man blong Leman mo ol pipol blong Senif. Raonabaot 200–187 yia bifo Kraes i bon.

Japta 10

King Leman i ded—Ol pipol blong hem oli wael mo prapa wael mo oli biliv long ol giaman kastom—Senif mo ol pipol blong hem i win agensem olgeta. Raonabaot 187–160 yia bifo Kraes i bon.

Japta 11

King Noa i rul wetem nogud fasin—Hem i laekem blong stap long wael laef wetem ol woman blong hem mo ol narafala woman blong hem—Abinadae i talemaot profesi se bae ol pipol i kam slef—King Noa i lukaotem blong tekem laef blong hem. Raonabaot 160–150 yia bifo Kraes i bon.

Japta 12

Abinadae i go long kalabus from hem i profesae se bae oli smasem ol pipol, mo ded blong King Noa—Ol giaman pris i talemaot ol skripja mo oli giaman blong holem loa blong Moses—Abinadae i stat blong tijim ol Ten Komanmen long olgeta. Raonabaot 148 yia bifo Kraes i bon.

Japta 13

Paoa blong God i lukaot gud long Abinadae—Hem i tijim ol Ten Komanmen—Fasin blong sevem man i no kam tru long loa blong Moses nomo—God hemwan bae i mekem wan atonmen mo pemaot ol pipol blong hem. Raonabaot 148 yia bifo Kraes i bon.

Japta 14

Aesea i tokbaot Mesaea—Hem i talemaot ol fasin blong mekem man i sem mo ol safa blong Mesaea—Hem i givim sol blong hemwan olsem wan presen blong pemaot sin, mo hem i givhan long olgeta we oli mekem sin—Luk long Aesea japta 53. Raonabaot 148 yia bifo Kraes i bon.

Japta 15

Olsem wanem Kraes i Papa mo Pikinini—Bae hem i givhan mo karem ol fasin blong brekem loa blong ol pipol blong hem—Olgeta mo evri tabu profet oli ol pikinini blong hem—Hem i mekem laef bakegen i hapen—Ol smol pikinini i kasem laef we i no save finis. Raonabaot 148 yia bifo Kraes i bon.

Japta 16

God i pemaot man long fasin blong lus mo foldaon blong olgeta—Olgeta we oli laekem ol fasin blong wol, oli stap olsem se i no gat wan fasin blong pemaot man—Kraes i mekem i hapen wan laef bakegen blong kasem laef we i no gat en blong hem, o blong kasem panis we i no gat en blong hem. Raonabaot 148 yia bifo Kraes i bon.

Japta 17

Alma i bilivim mo i raetem ol toktok blong Abinadae—Abinadae i kasem ded tru long faea—Hem i profesae se ol siknes mo ded long faea bae i kam long olgeta we oli kilim hem i ded. Raonabaot 148 yia bifo Kraes i bon.

Japta 18

Alma i prij long sikret—Hem i eksplenem kavenan blong baptaes, mo i mekem baptaes long ol wota blong Momon—Hem i statem Jos blong Kraes mo odenem ol pris—Oli lukaotem olgeta bakegen mo tijim ol pipol—Alma mo ol pipol blong hem i ronwe long King Noa i go long ples we i no gat man long hem. Raonabaot 147–145 yia bifo Kraes i bon.

Japta 19

Gidion i traem blong kilim ded King Noa—Ol man blong Leman oli atakem graon—King Noa i ded tru long faea—Limhae i rul andanit long wan narafala king. Raonabaot 145–121 yia bifo Kraes i bon.

Japta 20

Ol pris blong Noa i stilim sam gel blong ol man blong Leman—Ol man blong Leman i wantem blong faet wetem Limhae mo ol pipol blong hem—Oli pusum bak ol man blong Leman mo oli putum daon kros blong olgeta. Raonabaot 145–123 yia bifo Kraes i bon.

Japta 21

Oli kilim ol man blong Limhae mo ol man blong Leman i winim olgeta—Ol man blong Limhae i mitim Amon mo oli jenisim laef blong olgeta—Oli talem long Amon long saed blong ol twenti-fo buk blong ol man blong Jared. Raonabaot 122–121 yia bifo Kraes i bon.

Japta 22

Oli mekem ol plan blong ol pipol blong ronwe long slef blong ol man blong Leman—Oli mekem ol man blong Leman i drong—Ol pipol i ronwe, oli gobak long Sarahemla, mo King Mosaea i rulum olgeta. Raonabaot 121–120 yia bifo Kraes i bon.

Wan histri blong Alma mo ol pipol blong Lod we ol pipol blong King Noa i bin ronem olgeta i go long ples we i no gat man long hem.

I stat long japta 23 i go kasem japta 24 nomo.

Japta 23

Alma i no wantem blong kam king—Hem i kam hae pris—Lod i stretem ol pipol blong hem, ol man blong Leman i tekem graon blong Hilam—Amulon, we i lida blong ol rabis pris blong King Noa, i rul andanit long king blong ol man blong Leman. Raonabaot 145–121 yia bifo Kraes i bon.

Japta 24

Amulon i givim hadtaem long Alma mo ol pipol blong hem—Bae oli kilim ded olgeta sapos oli prea—Lod i mekem ol hevi samting blong olgeta i no hevi—Hem i tekemaot olgeta long slef mo oli gobak long Sarahemla. Raonabaot 145–120 yia bifo Kraes i bon.

Japta 25

Ol laen blong Myulek long Sarahemla i kam ol man blong Nifae—Oli save long ol pipol blong Alma mo blong Senif—Alma i baptaesem Limhae mo evri pipol blong hem—Mosaea i givim raet long Alma blong mekem Jos blong God. Raonabaot 120 yia bifo Kraes i bon.

Japta 26

Olgeta we oli no biliv, oli lidim plante memba blong Jos i go long sin—Oli promes long Alma se bae hem i kasem laef we i no save finis—Olgeta we oli sakem sin mo oli baptaes bae oli kasem fogivnes—Ol memba blong Jos we oli mekem sin mo oli sakem sin mo talemaot sin blong olgeta long Alma mo long Lod bae oli fogivim olgeta; sapos no, bae oli no kaontem olgeta long ol pipol blong Jos. Raonabaot 120–100 yia bifo Kraes i bon.

Japta 27

Mosaea i agensem fasin blong givim hadtaem long ol man, mo i givim oda blong mekem gud long wan wan man—Yangfala Alma mo ol fo boe blong Mosaea i lukaotem blong smasem gud Jos—Wan enjel i kamaot mo i givim oda long olgeta blong stopem ol nogud wok blong olgeta—Alma i no save toktok—Evri man i mas bon bakegen blong kasem fasin blong sevem man—Alma mo ol boe blong Mosaea i talemaot ol gudfala nius. Raonabaot 100–92 yia bifo Kraes i bon.

Japta 28

Ol boe blong Mosaea i go blong prij long ol man blong Leman—Wetem tu ston blong sia Mosaea i transletem ol buk blong ol man blong Jared. Raonabaot 92 yia bifo Kraes i bon.

Japta 29

Mosaea i putumap tingting ia se oli jusum ol jaj long ples blong wan king—Ol king we oli no stret mo gud i lidim ol pipol blong olgeta long sin—Voes blong ol pipol i jusum Yangfala Alma blong kam jif blong ol jaj—Hem i hae pris tu ova long Jos—Olfala Alma mo Mosaea i ded. Raonabaot 92–91 yia bifo Kraes i bon.