Moosia raamat

Moosia 

1. peatükk

Kuningas Benjamin õpetab oma poegadele nende isade keelt ja prohvetlikke kuulutusi. Nende usk ja ühiskondlik kord on säilinud tänu mitmetel plaatidel säilitatud ülestähendustele. Moosia valitakse kuningaks ja tema hoida antakse ülestähendused ja teised asjad. Ligikaudu 130–124 eKr.

2. peatükk

Kuningas Benjamin kõneleb oma rahvale. Ta jutustab oma valitsemise võrdõiguslikkusest, erapooletusest ja vaimsusest. Ta annab nendele nõu teenida oma Taevast Kuningat. Need, kes hakkavad Jumalale vastu, kannatavad hingepiina nagu kustutamatut tuld. Ligikaudu 124 eKr.

3. peatükk

Kuningas Benjamin jätkab oma kõnet. Kõigeväeline Issand teenib inimeste seas savielamus. Veri tuleb igast poorist, kui ta teeb lepituse maailma pattude eest. Tema nimi on ainus nimi, mille kaudu tuleb pääste. Inimesed võivad maha jätta maise inimese ja saada pühaks lepituse kaudu. Paheliste piin on kui tule- ja väävlijärv. Ligikaudu 124 eKr.

4. peatükk

Kuningas Benjamin jätkab oma kõnet. Pääste tuleb Lepituse pärast. Uskuge Jumalasse, et saada päästetud. Olge ustavad, et teie pattude andekssaamine jääks kestma. Jagage oma varandust vaestega. Tehke kõik asjad tarkuses ja vastavalt korrale. Ligikaudu 124 eKr.

5. peatükk

Usu läbi saavad pühad Kristuse poegadeks ja tütardeks. Neid kutsutakse siis Kristuse nime järgi. Kuningas Benjamin õhutab neid olema vankumatud ja kõrvalekaldumatud heades tegudes. Ligikaudu 124 eKr.

6. peatükk

Kuningas Benjamin paneb kirja inimeste nimed ja määrab preestrid neid õpetama. Moosia valitseb õigemeelse kuningana. Ligikaudu 124–121 eKr.

7. peatükk

Ammon leiab Lehhi-Nefi maa, kus Limhi on kuningas. Limhi rahvas on laamanlaste käes orjuses. Limhi jutustab nende ajalugu. Prohvet (Abinadi) oli tunnistanud, et Kristus on kõigi asjade Jumal ja Isa. Need, kes külvavad roojasust, lõikavad keeristuult, ja need, kes panevad oma lootuse Issandale, vabastatakse. Ligikaudu 121 eKr.

8. peatükk

Ammon õpetab Limhi rahvast. Ta saab teada jeredlaste kahekümne neljast plaadist. Nägijad suudavad tõlkida muistse aja ülestähendusi. Ükski anne ei ole vägevam nägijaks olemisest. Ligikaudu 121 eKr.

Seenifi ülestähendus – Aruanne tema rahvast alates ajast, mil nad lahkusid Sarahemla maalt, kuni ajani, mil nad vabastati laamanlaste käest.

Hõlmab peatükid 9–22 (kaasa arvatud).

9. peatükk

Seenif juhib rühma Sarahemlast Lehhi-Nefi maad oma valdusesse võtma. Laamanlaste kuningas lubab neil pärida maa. Toimub sõda laamanlaste ja Seenifi rahva vahel. Ligikaudu 200–187 eKr.

10. peatükk

Kuningas Laaman sureb. Ta rahvas on metsik ja julm ning usub valedesse pärimustesse. Seenif ja tema rahvas saavutavad nende üle võidu. Ligikaudu 187–160 eKr.

11. peatükk

Kuningas Noa valitseb pahelisuses. Ta naudib prassivat eluviisi oma naiste ja liignaistega. Abinadi kuulutab prohvetlikult, et rahvas satub orjusesse. Kuningas Noa püüab võtta tema elu. Ligikaudu 160–150 eKr.

12. peatükk

Abinadi pannakse vangi, sest ta kuulutab prohvetlikult rahva hävitamisest ja kuningas Noa surmast. Valepreestrid tsiteerivad pühakirju ja teesklevad Moosese seadusest kinnipidamist. Abinadi hakkab õpetama neile kümmet käsku. Ligikaudu 148 eKr.

13. peatükk

Abinadit kaitstakse jumaliku väega. Ta õpetab kümmet käsku. Pääste ei tule üksi Moosese seaduse kaudu. Jumal ise teeb lepituse ja lunastab oma rahva. Ligikaudu 148 eKr.

14. peatükk

Jesaja räägib messialikult. Tuuakse välja Messia alandamine ja kannatused. Ta valmistab oma hinge patu ohvriks ja kostab üleastujate eest. Võrdle Jesaja 53. Ligikaudu 148 eKr.

15. peatükk

Mil viisil on Kristus nii Isa kui ka Poeg. Ta kostab oma rahva eest ja võtab enda kanda nende üleastumised. Nemad ja kõik pühad prohvetid on tema seeme. Ta teeb teoks ülestõusmise. Väikestel lastel on igavene elu. Ligikaudu 148 eKr.

16. peatükk

Jumal lunastab inimesed nende kadunud ja langenud seisukorrast. Need, kes on lihalikud, jäävad nii, nagu ei olekski lunastust. Kristus viib täide ülestõusmise lõputuks eluks või lõputuks needuseks. Ligikaudu 148 eKr.

17. peatükk

Alma usub ja kirjutab üles Abinadi sõnad. Abinadi sureb tulesurma. Ta kuulutab prohvetlikult oma mõrvajatele haigust ja tulesurma. Ligikaudu 148 eKr.

18. peatükk

Alma jutlustab salaja. Ta selgitab ristimise lepingut ja ristib Mormoni vetes. Ta organiseerib Kristuse kiriku ja pühitseb ametisse preestrid. Nad peavad end ise ülal ja õpetavad rahvast. Alma ja tema rahvas põgenevad kuningas Noa eest kõnnumaale. Ligikaudu 147–145 eKr.

19. peatükk

Giideon püüab tappa kuningas Noad. Laamanlased tungivad maale. Kuningas Noa sureb tulesurma. Limhi valitseb kui maksualune ainuvalitseja. Ligikaudu 145–121 eKr.

20. peatükk

Noa preestrid röövivad mõned laamanlaste tütred. Laamanlased peavad sõda Limhi ja tema rahvaga. Laamanlaste väed tõrjutakse tagasi ja rahustatakse. Ligikaudu 145–123 eKr.

21. peatükk

Laamanlased ründavad ja võidavad Limhi rahva. Limhi rahvas kohtab Ammonit ja nad pööratakse usule. Nad jutustavad Ammonile kahekümne neljast jeredlaste plaadist. Ligikaudu 122–121 eKr.

22. peatükk

Tehakse plaane rahva põgenemiseks laamanlaste orjusest. Laamanlased joodetakse purju. Rahvas põgeneb, pöördub tagasi Sarahemlasse ja saab kuningas Moosia alamaks. Ligikaudu 121–120 eKr.

Aruanne Almast ja Issanda rahvast, kelle kuningas Noa rahvas kõnnumaale ajas.

Hõlmab peatükid 23 ja 24.

23. peatükk

Alma keeldub olemast kuningas. Ta teenib ülempreestrina. Issand talitseb oma rahvast ja laamanlased vallutavad Heelami maa. Amulon, kuningas Noa paheliste preestrite juht, valitseb laamanlaste ainuvalitseja alamana. Ligikaudu 145–121 eKr.

24. peatükk

Amulon kiusab taga Almat ja tema rahvast. Nad tuleb surmata, kui nad palvetavad. Issand paneb nende koormad tunduma kergetena. Ta vabastab nad orjusest ja nad pöörduvad tagasi Sarahemlasse. Ligikaudu 145–120 eKr.

25. peatükk

Muleki järglased Sarahemlas saavad nefilasteks. Nad saavad teada Alma ja Seenifi rahvast. Alma ristib Limhi ja kogu tema rahva. Moosia volitab Almat organiseerima Jumala Kirikut. Ligikaudu 120 eKr.

26. peatükk

Uskmatud juhivad paljud Kiriku liikmed pattu. Almale lubatakse igavene elu. Need, kes parandavad meelt ja ristitakse, saavad andeks. Kiriku patustele liikmetele, kes parandavad meelt ja tunnistavad üles Almale ja Issandale, antakse andeks; muidu ei loeta neid Kiriku rahva hulka. Ligikaudu 120–100 eKr.

27. peatükk

Moosia keelab tagakiusamise ja teeb kohustuslikuks võrdsuse. Alma noorem ja Moosia neli poega püüavad Kirikut hävitada. Ilmub ingel ja käsib neil oma halb tegevus järele jätta. Alma lüüakse tummaks. Kogu inimkond peab sündima uuesti, et saada osa päästest. Alma ja Moosia pojad kuulutavad rõõmusõnumeid. Ligikaudu 100–92 eKr.

28. peatükk

Moosia pojad lähevad jutlustama laamanlastele. Moosia tõlgib jeredlaste plaadid kahte nägija kivi kasutades. Ligikaudu 92 eKr.

29. peatükk

Moosia teeb ettepaneku, et kohtunikud valitaks kuninga asemel. Ebaõiglased kuningad juhivad oma rahva pattu. Alma noorem valitakse rahva hääletusel ülemkohtunikuks. Ta on ka ülempreester Kiriku üle. Alma vanem ja Moosia surevad. Ligikaudu 92–91 eKr.