Liv Mozya a

Mozya 

Chapit 1

Wa Bejamen ansenye pitit gason l yo lang ak pwofesi zansèt yo—Relijyon ak sivilizasyon yo te prezève akoz rejis ki te konsève sou plizyè plak—Yo chwazi Mozya kòm wa, e li resevwa responsablite rejis yo ak lòt bagay ankò. Anviwon 130–124 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 2

Wa Bejamen pale avèk pèp li a—Li rakonte legalite, lajistis ak espirityalite gouvènman l lan—Li konseye yo pou yo sèvi Wa Selès yo a—Moun ki fè rebèl kont Bondye yo pral soufri lapenn menm jan avèk dife ki pa kapab etenn. Anviwon 124 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 3

Wa Bejamen kontinye mesaj li a—Senyè Toupisan an pral ansenye nan pami lèzòm avèk yon kò fizik—San pral sòti nan chak twou swè kò li pandan l ap ekspye peche mond lan—Non li se sèl non kote sali pral soti—Lèzòm kapab retire moun natirèl la e vin tounen Sen pa mwayen Ekspyasyon an—Touman mechan yo pral tankou yon lak dife ak souf. Anviwon 124 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 4

Wa Bejamen kontinye mesaj li—sali a vini pa Ekspyasyon an—Kwè nan Bondye pou nou kapab sove—Asire padon pou peche nou yo pa mwayen fidelite—Pataje byen nou yo avèk pòv yo—Fè tout bagay nan sajès ak nan lòd. Anviwon 124 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 5

Sen yo vin tounen pitit gason ak pitit fi Kris la pa mwayen lafwa—Konsa, yo vin pote non Kris la—Wa Bejamen egzòte yo pou yo rete fèm, e enfleksib nan bon zèv. Anviwon 124 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 6

Wa Bejamen anrejistre non moun yo e li chwazi prèt pou ansenye yo—Mozya reye kòm yon wa ki pi jis. Anviwon 124–121 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 7

Amon jwenn peyi Leyi-Nefi a, kote Limi se wa—Pèp Limi an nan esklavaj anba Lamanit yo—Limi rakonte istwa yo—Yon pwofèt (Abinadi) te temwaye Kris la se Bondye a, e li se Papa tout bagay—Moun ki simen kras, yo rekòlte tanpèt, e moun ki mete konfyans yo nan Senyè a, ap delivre. Anviwon 121 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 8

Amon ansenye pèp Limi an—Li vin konnen egzistans vennkat plak Jaredit yo—Vwayan kapab tradui ansyen rejis—Okenn don pa pi gran pase don vwayan. Anviwon 121 ANVAN JEZIKRI.

Rejis Zenif La—Istwa pèp li a, depi nan epòk yo te kite peyi Zarayemla a jouk nan epòk yo te delivre anba men Lamanit yo.

Depi nan chapit 9 jouk nan finisman chapit 22.

Chapit 9

Zenif dirije yon gwoup sòti nan Zarayemla pou posede peyi Leyi-Nefi a—Wa Lamanit yo ba yo pèmisyon pou yo eritye peyi a—Gen lagè pami Lamanit yo ak pèp Zenif la. Anviwon 200–187 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 10

Wa Laman mouri—Pèp li a sovaj, ak fewòs e yo kwè nan move tradisyon—Zenif ak pèp li a defann tèt yo kont li. Anviwon 187–160 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 11

Wa Noe dirije ak mechanste—Li pran plezi nan viv avèk anpil madanm ak metrès—Abinadi pwofetize pèp la pral tonbe nan esklavaj—Wa Noe vle wete lavi l. Anviwon 160–150 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 12

Yo mete Abinadi nan prizon poutèt li pwofetize konsènan destriksyon pèp la ak lanmò wa Noe—Fo prèt yo resite ak ekriti yo, e yo pretann yo gade lwa Moyiz la—Abinadi kòmanse ansenye yo dis kòmandman yo. Anviwon 148 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 13

Pouvwa diven Bondye pwoteje Abinadi—Li ansenye dis kòmandman yo—Sali a pa vini pa lwa Moyiz la sèlman—Bondye li menm pral fè yon ekspyasyon pou l rachte pèp li a. Anviwon 148 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 14

Ezayi pale konsènan Mesi a—Rapò konsènan imilyasyon ak soufrans Mesi a—Li ofri nanm li kòm ofrann pou peche, e li plede pou transgresè yo—Konpare Ezayi 53. Anviwon 148 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 15

Ki jan Kris la se Papa ak Pitit Gason an alafwa—Li pral plede e li pral pote transgresyon pèp li a—Yo menm ak tout pwofèt sen yo, se desandan l—Li rann rezirèksyon an posib—Timoun piti gen lavi etènèl. Anviwon 148 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 16

Bondye rachte lèzòm anba eta pèdisyon ak chit yo a—Moun ki chanèl yo rete kòm si pa t janm gen redanmsyon—Kris la reyalize yon rezirèksyon pou lavi pa janm fini oubyen pou kondanasyon pa janm fini. Anviwon 148 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 17

Alma kwè e li ekri pawòl Abinadi yo—Abinadi soufri lanmò nan dife—Li pwofetize maladi ak lanmò nan dife sou tèt asasen ki te touye l yo. Anviwon 148 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 18

Alma ansenye an kachèt—Li pale de alyans batèm nan e li batize moun nan dlo Mòmon yo an—Li òganize Legliz Kris la e li òdone prèt—Yo pran swen tèt yo e yo ansenye pèp la—Alma ak pèp li a sove kite wa Noe pou yo ale nan dezè a. Anviwon 147–145 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 19

Jedeon chèche pou l touye wa Noe—Lamanit yo anvayi peyi a—Wa Noe mouri nan dife—Limi gouvène kòm yon wa rèstavèk. Anviwon 145–121 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 20

Prèt Noe yo vòlè kèk nan pitit fi Lamanit yo—Lamanit yo deklare Limi ak pèp li a lagè—Yo repouse lame Lamanit yo, e yo fè yo vin pèzib. Anviwon 145–123 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 21

Pèp Limi an frape, e yo pèdi batay avèk Lamanit yo—Pèp Limi an rankontre Amon, e yo konvèti—Yo pale Amon konsènan vennkat plak Jaredit yo. Anviwon 122–121 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 22

Plan fèt pou pèp la kapab sòti anba esklavaj Lamanit yo—Pèp la soule Lamanit yo—Pèp la chape, yo tounen nan Zarayemla, e yo vin rete avèk pèp Wa Mozya a. Anviwon 121–120 ANVAN JEZIKRI.

Istwa Alma ak pèp Senyè a pèp wa Noe a te chase ale nan dezè a.

Depi nan chapit 23 jouk nan 24.

Chapit 23

Alma pa vle vin wa—Li sèvi kòm gran prèt—Senyè a pini pèp li a, e Lamanit yo okipe peyi Elam nan—Amilon, chèf prèt mechan Wa Noe yo, dirije sou lòd wa Lamanit yo. Anviwon 145–121 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 24

Amilon pèsekite Alma ak pèp li a—Y ap touye yo si yo priye—Senyè a fè chay yo parèt lejè—Li delivre yo nan esklavaj, e yo retounen nan Zarayemla. Anviwon 145–120 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 25

Desandan Melèk yo ki nan Zarayemla a vin tounen Nefit—Yo vin konnen pèp Alma a ak pèp Zenif la—Alma batize Limi ak tout pèp li a—Mozya otorize Alma pou l òganize legliz Bondye a. Anviwon 120 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 26

Enkwayan yo mennen anpil manm Legliz la nan peche—Alma resevwa pwomès lavi etènèl—Moun ki repanti e ki batize yo jwenn padon—Manm Legliz nan peche yo, ki repanti e ki konfese devan Alma ak Senyè a ap jwenn padon; otreman, yo p ap konte nan pami pèp Legliz la. Anviwon 120–100 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 27

Mozya entèdi pèsekisyon e egzije egalite—Jèn Alma a ak kat pitit Mozya yo chèche pou yo detwi legliz la—Yon zanj parèt, epi li kòmande yo pou yo sispann move chemen an—Alma tonbe bouch be—Tout moun dwe fèt pou yo kapab sove—Alma ak pitit Mozya yo deklare bon nouvèl la. Anviwon 100–92 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 28

Pitit gason Mozya yo al ansenye Lamanit yo—Mozya itilize de wòch vwayan yo pou l tradui plak Jaredit yo. Anviwon 92 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 29

Mozya pwopoze pou yo chwazi jij nan plas wa—Wa enjis mennen pèp yo nan peche—Pèp la chwazi jèn Alma a kòm jij anchèf—Li se gran prèt legliz la tou—Alma, papa a, ak Mozya mouri. Anviwon 92–91 ANVAN JEZIKRI.