Knjiga Mosijina

Mosija 

Poglavlje 1

Kralj Benjamin podučava svoje sinove jezik i proroštva njihovih očeva — Njihova vjeroispovijest i civilizacija bijahu sačuvane zbog zapisa vođenih na različitim pločama — Mosija je izabran za kralja i povjerena mu je briga za zapise i druge stvari. Oko 130–124. pr. Kr.

Poglavlje 2

Kralj Benjamin obraća se svome narodu — On opisuje pravičnost, nepristranost i duhovnost svoje vladavine — Savjetuje im da služe svom Nebeskom Kralju — Oni koji se pobune protiv Boga trpjet će bol poput neugasiva ognja. Oko 124. pr. Kr.

Poglavlje 3

Kralj Benjamin nastavlja svoje obraćanje — Gospod Svemogući posluživat će među ljudima u glinenom šatoru — Krv će kapati iz svake pore dok on pomiruje za grijehe svijeta — Njegovo je ime jedino po kojem spasenje dolazi — Ljudi mogu odložiti naravna čovjeka i postati sveci kroz Pomirenje — Muka opakih bit će poput jezera ognjena i sumporna. Oko 124. pr. Kr.

Poglavlje 4

Kralj Benjamin nastavlja svoje obraćanje — Spasenje dolazi zbog Pomirenja — Vjerujte u Boga da budete spašeni — Sačuvajte otpust grijeha svojih kroz vjernost — Udijelite od imetka svojega siromašnima — Činite sve s mudrošću i redom. Oko 124. pr. Kr.

Poglavlje 5

Sveci postaju sinovi i kćeri Kristove po vjeri — Oni se tada nazivaju imenom Kristovim — Kralj Benjamin ih usrdno potiče da budu postojani i nepokolebljivi u dobrim djelima. Oko 124. pr. Kr.

Poglavlje 6

Kralj Benjamin bilježi imena ljudi i postavlja svećenike da ih podučavaju — Mosija vlada kao pravedan kralj. Oko 124–121. pr. Kr.

Poglavlje 7

Amon nalazi zemlju Lehi-Nefi, gdje je Limhi kralj — Limhijev je narod u ropstvu Lamanaca — Limhi prepričava njihovu povijest — Prorok (Abinadi) svjedočaše da je Krist Bog i Otac svega — Oni koji siju prljavštinu žanju vihor, a oni koji stave uzdanje svoje u Gospoda bit će izbavljeni. Oko 121. pr. Kr.

Poglavlje 8

Amon podučava narod Limhijev — On saznaje o dvadeset četiri ploče Jaredovaca — Drevne zapise mogu prevesti vidioci — Nijedan dar nije veći nego biti vidjelac. Oko 121. pr. Kr.

Zapis Zenifov — Izvješće o narodu njegovu, od vremena kad oni napustiše zemlju zarahemalsku pa do vremena kad bijahu izbavljeni iz ruku Lamanaca.

Obuhvaća poglavlja 9 do 22.

Poglavlje 9

Zenif odvodi grupu iz Zarahemle da zaposjednu zemlju Lehi-Nefi — Lamanski im kralj dozvoljava da baštine zemlju — Vodi se rat između Lamanaca i Zenifova naroda. Oko 200–187. pr. Kr.

Poglavlje 10

Kralj Laman umire — Njegov je narod divlji i okrutan, i vjeruje u lažne predaje — Zenif i njegov narod pobjeđuju ih. Oko 187–160. pr. Kr.

Poglavlje 11

Kralj Noa vlada u opačini — On uživa u razuzdanom življenju sa svojim ženama i priležnicama — Abinadi prorokuje da će narod biti doveden u ropstvo — Kralj Noa traži njegov život. Oko 160–150. pr. Kr.

Poglavlje 12

Abinadi je utamničen zbog prorokovanja o uništenju naroda i smrti kralja Noe — Lažni svećenici navode Sveta pisma i pretvaraju se da obdržavaju zakon Mojsijev — Abinadi ih počinje podučavati deset zapovijedi. Oko 148. pr. Kr.

Poglavlje 13

Abinadi je zaštićen božanskom moću — On podučava deset zapovijedi — Spasenje ne dolazi po zakonu Mojsijevu samom — Bog će sam izvesti pomirenje i otkupiti svoj narod. Oko 148. pr. Kr.

Poglavlje 14

Izaija govori mesijanski — Izneseni su poniženje i patnje Mesije — On čini dušu svoju prinosom za grijeh i daje zagovor za prijestupnike — Usporedi Izaija 53. Oko 148. pr. Kr.

Poglavlje 15

Kako je Krist i Otac i Sin — On će dati zagovor i ponijeti prijestupe naroda svojega — Oni i svi sveti proroci njegovo su potomstvo — On ostvaruje Uskrsnuće — Mala djeca imaju vječni život. Oko 148. pr. Kr.

Poglavlje 16

Bog otkupljuje ljude iz njihova izgubljenog i palog stanja — Oni koji su tjelesni ostaju kao da ne bijaše otkupljenja — Krist ostvaruje uskrsnuće u beskrajni život ili u beskrajno prokletstvo. Oko 148. pr. Kr.

Poglavlje 17

Alma vjeruje riječima Abinadijevim i zapisuje ih — Abinadi podnosi smrt vatrom — On prorokuje bolest i smrt u vatri svojim ubojicama. Oko 148. pr. Kr.

Poglavlje 18

Alma propovijeda u skrovitosti — On razlaže savez krštenja i krsti u vodama Mormonovim — On osniva Crkvu Kristovu i zaređuje svećenike — Oni uzdržavaju sami sebe i podučavaju narod — Alma i njegov narod bježe od kralja Noe u divljinu. Oko 147–145. pr. Kr.

Poglavlje 19

Gideon nastoji ubiti kralja Nou — Lamanci provaljuju u zemlju — Kralj Noa podnosi smrt vatrom — Limhi vlada kao vladar koji plaća danak. Oko 145–121. pr. Kr.

Poglavlje 20

Svećenici Noini otimaju neke od kćeri Lamanaca — Lamanci vode rat protiv Limhija i njegova naroda — Lamanska je vojska odbijena i umirena. Oko 145–123. pr. Kr.

Poglavlje 21

Limhijev narod udaren je i poražen od Lamanaca — Limhijev narod susreće Amona i obraća se — Oni govore Amonu o dvadeset četiri jaredovske ploče. Oko 122–121. pr. Kr.

Poglavlje 22

Planovi se pripremaju za bijeg naroda iz lamanskog ropstva — Lamanci su opijeni — Narod bježi, vraća se u Zarahemlu i postaje podložan kralju Mosiji. Oko 121–120. pr. Kr.

Izvješće o Almi i narodu Gospodnjemu, kojeg narod kralja Noe protjera u divljinu.

Obuhvaća poglavlja 23 i 24.

Poglavlje 23

Alma odbija biti kraljem — On služi kao veliki svećenik — Gospodin kori svoj narod, i Lamanci osvajaju zemlju Helam — Amulon, vođa opakih svećenika kralja Noe, vlada podložan lamanskom vladaru. Oko 145–121. pr. Kr.

Poglavlje 24

Amulon progoni Almu i njegov narod — Oni će biti pogubljeni budu li se molili — Gospod čini da se njihova bremena doimaju lakima — On ih izbavlja iz ropstva i oni se vraćaju u Zarahemlu. Oko 145–120. pr. Kr.

Poglavlje 25

Potomci Mulekovi u Zarahemli postaju Nefijci — Oni saznaju o narodu Alminu i narodu Zenifovu — Alma krsti Limhija i cijeli njegov narod — Mosija ovlašćuje Almu da osnuje Crkvu Božju. Oko 120. pr. Kr.

Poglavlje 26

Mnoge članove crkve nevjernici navode na grijeh — Almi je obećan vječni život — Oni koji se pokaju i krste stječu oprost — Članovima Crkve u grijehu koji se pokaju i priznaju Almi i Gospodu bit će oprošteno; inače neće biti ubrojeni među narod Crkve. Oko 120–100. pr. Kr.

Poglavlje 27

Mosija zabranjuje progon i nalaže ravnopravnost — Alma mlađi i četiri sina Mosijina nastoje uništiti crkvu — Anđeo se ukazuje i zapovijeda im da odustanu od svojeg zlog puta — Alma je zanijemio — Sav ljudski rod mora biti rođen ponovno da bi stekao spasenje — Alma i sinovi Mosijini navješćuju radosnu vijest. Oko 100–92. pr. Kr.

Poglavlje 28

Sinovi Mosijini odlaze propovijedati Lamancima — Koristeći dva vidjelačka kamena Mosija prevodi jaredovske ploče. Oko 92. pr. Kr.

Poglavlje 29

Mosija predlaže da suci budu izabrani umjesto kralja — Nepravedni kraljevi navode svoj narod na grijeh — Alma mlađi izabran je za vrhovnog suca glasom naroda — On je također veliki svećenik nad Crkvom — Alma stariji i Mosija umiru. Oko 92–91. pr. Kr.