Mozijo knyga

Mozijo knyga 

1 Skyrius

Karalius Benjaminas moko savo sūnus jų tėvų kalbos ir pranašysčių. Jų religija ir civilizacija išsaugota dėl metraščių, užrašytų ant įvairių plokštelių. Mozijas išrenkamas karaliumi ir prisaikdinamas saugoti metraščius ir kitus daiktus. Apie 130–124 m. prieš Kristaus gim.

2 Skyrius

Karalius Benjaminas kreipiasi į savo liaudį. Jis apžvelgia savo valdymo bešališkumą, teisingumą ir dvasingumą. Jis pataria jiems tarnauti savo dangiškajam Karaliui. Tie, kas maištauja prieš Dievą, kęs širdgėlą kaip neužgesinamą ugnį. Apie 124 m. prieš Kristaus gim.

3 Skyrius

Karalius Benjaminas tęsia savo kalbą. Viešpats Visagalis tarnaus tarp žmonių molio palapinėje. Kraujas sunksis iš kiekvienos poros, kai jis mokės už pasaulio nuodėmes. Jo vardas yra vienintelis, per kurį ateina išgelbėjimas. Apmokėjimo dėka žmonės gali nusivilkti prigimtinį žmogų ir tapti šventaisiais. Nelabųjų kankynė bus lyg ugnies ir sieros ežeras. Apie 124 m. prieš Kristaus gim.

4 Skyrius

Karalius Benjaminas tęsia savo kalbą. Išgelbėjimas ateina dėl apmokėjimo. Tikėkite Dievą, kad būtumėte išgelbėti. Išlaikykite savo nuodėmių atleidimą per ištikimybę. Suteikite savo nuosavybės vargšui. Viską darykite išmintingai ir tvarkingai. Apie 124 m. prieš Kristaus gim.

5 Skyrius

Šventieji tampa Kristaus sūnumis ir dukromis per tikėjimą. Tada jie vadinami Kristaus vardu. Karalius Benjaminas ragina juos tvirtai ir nepajudinamai daryti gerus darbus. Apie 124 m. prieš Kristaus gim.

6 Skyrius

Karalius Benjaminas surašo žmonių vardus ir paskiria kunigus mokyti juos. Mozijas valdo kaip teisus karalius. Apie 124–121 m. prieš Kristaus gim.

7 Skyrius

Amonas atranda Lehio Nefio žemę, kur karalius yra Limhis. Limhio žmonės yra lamanitų vergijoje. Limhis atpasakoja jų istoriją. Pranašas (Abinadis) liudijo, kad Kristus yra Dievas ir visa ko Tėvas. Sėjantieji nešvarumus, pjaus viesulą, o tie, kas pasitiki Viešpačiu, bus išvaduoti. Apie 121 m. prieš Kristaus gim.

8 Skyrius

Amonas moko Limhio žmones. Jis sužino apie dvidešimt keturias jareditų plokšteles. Senovinius metraščius gali išversti regėtojai. Regėtojo dovana pranoksta visas kitas. Apie 121 m. prieš Kristaus gim.

Zenifo Metraštis – Aprašymas apie jo žmones nuo to laiko, kai jie paliko Zarahemlos žemę iki tada, kai jie buvo išvaduoti iš lamanitų rankų.

Tai aprašyta nuo 9 iki 22 skyriaus imtinai.

9 Skyrius

Zenifas veda būrį iš Zarahemlos užimti Lehio Nefio žemės. Lamanitų karalius leidžia jiems paveldėti žemę. Vyksta karas tarp lamanitų ir Zenifo žmonių. Apie 200–187 m. prieš Kristaus gim.

10 Skyrius

Miršta karalius Lamanas. Jo žmonės yra laukiniai ir žiaurūs ir tiki klaidingomis tradicijomis. Zenifas ir jo žmonės laimi prieš juos. Apie 187–160 m. prieš Kristaus gim.

11 Skyrius

Karalius Nojus valdo nedorai. Jis mėgaujasi palaidu gyvenimu su savo žmonomis ir sugulovėmis. Abinadis pranašauja, kad žmonės bus paimti į vergiją. Karalius Nojus kėsinasi į jo gyvybę. Apie 160–150 m. prieš Kristaus gim.

12 Skyrius

Abinadis įkalinamas už pranašavimą apie liaudies sunaikinimą ir karaliaus Nojaus mirtį. Netikri kunigai cituoja Raštus ir apsimetinėja, kad vykdo Mozės įstatymą. Abinadis pradeda mokyti juos Dešimties įsakymų. Apie 148 m. prieš Kristaus gim.

13 Skyrius

Abinadį apsaugo dieviška galia. Jis moko Dešimties įsakymų. Išgelbėjimas neateina vien tik per Mozės įstatymą. Dievas pats įvykdys apmokėjimą ir išpirks savo žmones. Apie 148 m. prieš Kristaus gim.

14 Skyrius

Izaijas kalba mesijiškai. Aprašyti Mesijo pažeminimas ir kentėjimai. Jis savo sielą padaro atnaša už nuodėmę ir užtaria prasižengėlius. Palyginkite su Izaijo 53. Apie 148 m. prieš Kristaus gim.

15 Skyrius

Kaip Kristus yra ir Tėvas, ir Sūnus. Jis užtars savo žmones ir neš jų prasižengimus. Jie ir visi šventieji pranašai yra jo sėkla. Jis įgyvendina prisikėlimą. Maži vaikai turi amžinąjį gyvenimą. Apie 148 m. prieš Kristaus gim.

16 Skyrius

Dievas išperka žmones iš jų prapulties ir nuopuolio būsenos. Tie, kas kūniški, pasilieka lyg nebūtų buvę išpirkimo. Kristus įgyvendina prisikėlimą begaliniam gyvenimui arba begaliniam pasmerkimui. Apie 148 m. prieš Kristaus gim.

17 Skyrius

Alma patiki Abinadžio žodžiais ir užrašo juos. Abinadis patiria mirtį nuo ugnies. Jis pranašauja savo žudikams ligas ir mirtį nuo ugnies. Apie 148 m. prieš Kristaus gim.

18 Skyrius

Alma moko slapta. Jis išdėsto krikšto sandorą ir krikštija Mormono vandenyse. Jis organizuoja Kristaus bažnyčią ir įšventina kunigus. Jie patys išlaiko save ir moko žmones. Alma ir jo žmonės bėga nuo karaliaus Nojaus į tyrus. Apie 147–145 m. prieš Kristaus gim.

19 Skyrius

Gideonas siekia nužudyti karalių Nojų. Lamanitai užpuola šalį. Karalius Nojus patiria mirtį nuo ugnies. Limhis valdo kaip duoklę mokantis monarchas. Apie 145–121 m. prieš Kristaus gim.

20 Skyrius

Nojaus kunigai pagrobia dvidešimt keturias lamanitų dukteris. Lamanitai kariauja su Limhiu ir jo žmonėmis. Lamanitų pulkai atremiami ir nuramdomi. Apie 145–123 m. prieš Kristaus gim.

21 Skyrius

Lamanitai sumuša ir nugali Limhio žmones. Limhio žmonės sutinka Amoną ir atverčiami. Jie papasakoja Amonui apie dvidešimt keturias jareditų plokšteles. Apie 122–121 m. prieš Kristaus gim.

22 Skyrius

Sudaromas planas, kaip ištrūkti iš lamanitų vergijos. Lamanitai nugirdomi. Žmonės pabėga, sugrįžta į Zarahemlą ir tampa pavaldūs karaliui Mozijui. Apie 121–120 m. prieš Kristaus gim.

Pasakojimas apie Almą ir Viešpaties žmones, kurie karaliaus Nojaus žmonių buvo priversti pasitraukti į tyrus.

Tai aprašyta 23 ir 24 skyriuose.

23 Skyrius

Alma atsisako būti karalius. Jis tarnauja aukštuoju kunigu. Viešpats drausmina savo žmones, ir lamanitai užkariauja Helamo žemę. Amulonas, karaliaus Nojaus nelabų kunigų vadovas, valdo, būdamas pavaldus lamanitų monarchui. Apie 145–121 m. prieš Kristaus gim.

24 Skyrius

Amulonas persekioja Almą ir jo žmones. Jiems grasinama mirtimi, jeigu melsis. Viešpats padaro, kad jų naštos atrodo lengvos. Jis išvaduoja juos iš vergijos, ir jie sugrįžta į Zarahemlą. Apie 145–120 m. prieš Kristaus gim.

25 Skyrius

Muleko palikuonys Zarahemlos žemėje tampa nefitais. Jie sužino apie Almos ir Zenifo žmones. Alma pakrikštija Limhį ir visus jo žmones. Mozijas įgalioja Almą organizuoti Dievo bažnyčią. Apie 120 m. prieš Kristaus gim.

26 Skyrius

Netikintieji veda į nuodėmę daugelį bažnyčios narių. Almai pažadėtas amžinasis gyvenimas. Tie, kurie atgailauja ir pasikrikštija, gauna atleidimą. Nusidėjusiems bažnyčios nariams, kurie atgailauja ir išpažįsta nuodėmes Almai ir Viešpačiui, bus atleista; priešingu atveju jie nebus laikomi bažnyčios žmonėmis. Apie 120–100 m. prieš Kristaus gim.

27 Skyrius

Mozijas uždraudžia persekiojimą ir įsako laikytis lygybės. Alma jaunesnysis ir keturi Mozijo sūnūs siekia sunaikinti bažnyčią. Pasirodo angelas ir įsako jiems palikti savo piktą nusistatymą. Alma ištinkamas nebylumu. Visa žmonija turi užgimti iš naujo, kad įgytų išgelbėjimą. Alma ir Mozijo sūnūs skelbia gerąją naujieną. Apie 100–92 m. prieš Kristaus gim.

28 Skyrius

Mozijo sūnūs išeina skelbti žodžio lamanitams. Panaudodamas du regėtojo akmenis Mozijas išverčia jareditų plokšteles. Apie 92 m. prieš Kristaus gim.

29 Skyrius

Mozijas siūlo, kad vietoje karaliaus būtų išrinkti teisėjai. Neteisūs karaliai veda savo žmones į nuodėmę. Alma jaunesnysis liaudies balsu išrenkamas vyriausiuoju teisėju. Jis taip pat yra aukštasis bažnyčios kunigas. Alma vyresnysis ir Mozijas miršta. Apie 92–91 m. prieš Kristaus gim.