Mosiahs bok

Mosiah 

Kapittel 1

Kong Benjamin underviser sine sønner i deres fedres språk og profetier — Deres religion og sivilisasjon er blitt bevart på grunn av de opptegnelser som ble ført på de forskjellige platene — Mosiah blir valgt til konge, og opptegnelsene og andre ting blir overlatt i hans forvaring. Ca. 130–124 f.Kr.

Kapittel 2

Kong Benjamin taler til sitt folk — Han forteller om den upartiskhet, rettferdighet og åndelighet som har preget hans regjeringstid — Han råder dem til å tjene sin himmelske Konge — De som gjør opprør mot Gud, vil lide kvaler som en uslukkelig ild. Ca. 124 f.Kr.

Kapittel 3

Kong Benjamin fortsetter sin tale — Herren Den Allmektige vil virke blant menneskene i et jordisk tabernakel — Blod vil komme fra hver pore når han soner for verdens synder — Hans navn er det eneste hvorved frelse kommer — Menneskene kan avlegge det naturlige menneske og gjennom forsoningen bli en hellig — De ugudeliges pine vil være som en sjø av ild og svovel. Ca. 124 f.Kr.

Kapittel 4

Kong Benjamin fortsetter sin tale — Frelse kommer på grunn av forsoningen — Tro på Gud for å bli frelst — Bevar deres syndsforlatelse gjennom trofasthet — Gi av deres midler til de fattige — Gjør alle ting i visdom og orden. Ca. 124 f.Kr.

Kapittel 5

Ved tro blir de hellige Kristi sønner og døtre — Deretter kalles de ved Kristi navn — Kong Benjamin formaner dem til å være standhaftige og urokkelige i å gjøre gode gjerninger. Ca. 124 f.Kr.

Kapittel 6

Kong Benjamin skriver ned folkets navn og utnevner prester til å undervise dem — Mosiah regjerer som en rettferdig konge. Ca. 124–121 f.Kr.

Kapittel 7

Ammon finner Lehi-Nephis land hvor Limhi er konge — Limhis folk er i trelldom under lamanittene — Limhi gjenforteller deres historie — En profet (Abinadi) hadde vitnet om at Kristus er alle tings Gud og Fader — De som sår urenhet, høster hvirvelvinden, og de som setter sin lit til Herren, vil bli befridd. Ca. 121 f.Kr.

Kapittel 8

Ammon underviser Limhis folk — Han får høre om jaredittenes fire og tyve plater — Gamle opptegnelser kan oversettes av seere — Seerens gave overgår alle andre. Ca. 121 f.Kr.

Zeniffs opptegnelse. En beretning om hans folk fra den tid de forlot Zarahemlas land og til de ble fridd ut av lamanittenes hender.

Omfatter kapittel 9 til og med 22.

Kapittel 9

Zeniff leder en gruppe som drar fra Zarahemla for å ta Lehi-Nephis land i besittelse — Lamanittenes konge gir dem tillatelse til å slå seg ned i landet — Krig bryter ut mellom lamanittene og Zeniffs folk. Ca. 200–187 f.Kr.

Kapittel 10

Kong Laman dør — Hans folk er ville og grusomme og tror på falske overleveringer — Zeniff og hans folk seirer over dem. Ca. 187–160 f.Kr.

Kapittel 11

Kong Noah regjerer i ugudelighet — Han nyter å leve et løssluppent liv sammen med sine hustruer og medhustruer — Abinadi profeterer at folket vil bli ført i trelldom — Kong Noah står ham etter livet. Ca. 160–150 f.Kr.

Kapittel 12

Abinadi kastes i fengsel fordi han profeterer at folket vil bli ødelagt og kong Noah vil avgå ved døden — De falske prestene siterer Skriftene og påberoper seg å holde Moseloven — Abinadi begynner å lære dem de ti bud. Ca. 148 f.Kr.

Kapittel 13

Abinadi blir beskyttet ved guddommelig kraft — Han lærer dem de ti bud — Frelse kommer ikke ved Moseloven alene — Gud selv vil utføre en forsoning og forløse sitt folk. Ca. 148 f.Kr.

Kapittel 14

Jesaja taler om Messias — Hvordan Messias ydmykes og lider, fremlegger sin sjel som offer for synd og går i forbønn for overtredere — Sammenlign med Jesaja 53. Ca. 148 f.Kr.

Kapittel 15

Hvordan Kristus er både Faderen og Sønnen — Han vil gå i forbønn og bære sitt folks overtredelser — De og alle de hellige profeter er hans ætt — Han tilveiebringer oppstandelsen — Små barn har evig liv. Ca. 148 f.Kr.

Kapittel 16

Gud forløser menneskene fra deres fortapte og falne tilstand — De som er kjødelige, forblir som om ingen forløsning var utført — Kristus tilveiebringer en oppstandelse til uendelig liv eller til uendelig fordømmelse. Ca. 148 f.Kr.

Kapittel 17

Alma tror og skriver Abinadis ord — Abinadi lider døden ved ild — Han profeterer om sykdom og død ved ild over sine mordere. Ca. 148 f.Kr.

Kapittel 18

Alma forkynner i all hemmelighet — Han forklarer dåpspakten og døper ved Mormons vann — Han organiserer Kristi Kirke og ordinerer prester — De forsørger seg selv og underviser folket — Alma og hans folk flykter fra kong Noah ut i villmarken. Ca. 147–145 f.Kr.

Kapittel 19

Gideon forsøker å slå kong Noah ihjel — Lamanittene invaderer landet — Kong Noah lider døden ved ild — Limhi regjerer som en underordnet monark. Ca. 145–121 f.Kr.

Kapittel 20

Noen av lamanittenes døtre blir bortført av Noahs prester — Lamanittene fører krig mot Limhi og hans folk — Lamanittenes hærskarer blir drevet tilbake og blir fredelig stemt. Ca. 145–123 f.Kr.

Kapittel 21

Limhis folk blir slått og nedkjempet av lamanittene — Limhis folk møter Ammon og blir omvendt — De forteller Ammon om de fire og tyve jareditt-platene. Ca. 122–121 f.Kr.

Kapittel 22

Planer legges for at folket skal unnslippe lamanittenes trelldom — Lamanittene skjenkes fulle — Folket unnslipper, vender tilbake til Zarahemla og blir underlagt kong Mosiah. Ca. 121–120 f.Kr.

En beretning om Alma og Herrens folk som ble drevet ut i villmarken av kong Noahs folk.

Omfatter kapittel 23 og 24.

Kapittel 23

Alma nekter å være konge — Han tjener som høyprest — Herren refser sitt folk, og lamanittene erobrer Helams land — Amulon, leder for kong Noahs ugudelige prester, regjerer under lamanittenes monark. Ca. 145–121 f.Kr.

Kapittel 24

Amulon forfølger Alma og hans folk — De vil bli henrettet hvis de ber — Herren får deres byrder til å virke lette — Han frir dem ut av trelldom, og de vender tilbake til Zarahemla. Ca. 145–120 f.Kr.

Kapittel 25

Etterkommere av Mulek i Zarahemla blir nephitter — De får høre om Almas folk og om Zeniff — Alma døper Limhi og hele hans folk — Mosiah gir Alma tillatelse til å organisere Guds Kirke. Ca. 120 f.Kr.

Kapittel 26

Mange medlemmer av Kirken ledes ut i synd av de vantro — Alma blir lovet evig liv — De som omvender seg og blir døpt, blir tilgitt — Kirkens medlemmer som lever i synd, men som omvender seg og bekjenner for Alma og for Herren, vil bli tilgitt, ellers vil de ikke bli regnet blant Kirkens folk. Ca. 120–100 f.Kr.

Kapittel 27

Mosiah forbyr forfølgelse og påbyr likhet — Alma den yngre og Mosiahs fire sønner forsøker å ødelegge Kirken — En engel viser seg og befaler dem å slutte med deres onde handlinger — Alma blir slått stum — Hele menneskeheten må bli født på ny for å oppnå frelse — Alma og Mosiahs sønner forkynner det glade budskap. Ca. 100–92 f.Kr.

Kapittel 28

Mosiahs sønner drar ut for å forkynne for lamanittene — Mosiah bruker de to seer-stenene og oversetter jareditt-platene. Ca. 92 f.Kr.

Kapittel 29

Mosiah foreslår at det velges dommere i stedet for en konge — Urettferdige konger fører sitt folk inn i synd — Alma den yngre velges til øverste dommer ved folkets røst — Han er også høypresten over Kirken — Alma den eldre og Mosiah dør. Ca. 92–91 f.Kr.