Kapitulo 1

Omni, Amaron, Chemish, Abinadom, ug si Amaleki, matag usa, nagtipig sa mga talaan—Si Mosiah nakakaplag sa mga katawhan sa Zarahemla, kinsa miabut gikan sa Jerusalem sa panahon ni Sedechias—Mosiah gihimo nga hari ibabaw kanila—Ang mga kaliwatan ni Mulek sa Zarahemla nakakaplag kang Coriantumr, ang katapusan sa mga Jaredite—Hari Benjamin mipuli kang Mosiah—Ang mga tawo kinahanglan mohalad sa ilang mga kalag ingon og usa ka paghalad ngadto kang Kristo. Mga 323–130 B.C.