Chapit 1

Omni, Amawon, Kemich, Abinadòm, ak Amaleki, yo chak, youn apre lòt respekte rejis yo—Mozya dekouvri pèp Zarayemla a, ki te sòti Jerizalèm nan epòk Sedesyas—Yo tabli Mozya wa nan pami yo—Desandan Melèk yo ki nan Zarayemla a te dekouvri Koryantoumr, ki se dènye Jaredit la—Wa Bejamen ranplase Mozya—Lèzòm ta dwe ofri nanm yo bay Kris la kòm yon sakrifis. Anviwon 323–130 ANVAN JEZIKRI.