Գլուխ 1

Օմնին, Ամարոնը, Քեմիսը, Աբինադոմը և Ամաղեկին, յուրաքանչյուրը՝ հերթով, պահում են հիշատակարանները – Մոսիան հայտնաբերում է Զարահեմլայի ժողովրդին, որոնք Սեդեկիայի օրոք էին եկել Երուսաղեմից – Մոսիան թագավոր է կարգվում նրանց վրա – Մուղեքի հետնորդները Զարահեմլայում հայտնաբերել էին Կորիանթումրին՝ Հարեդացիներից վերջինին – Բենիամին թագավորը հաջորդում է Մոսիային – Մարդիկ պետք է մատուցեն իրենց հոգիները՝ որպես ընծա Քրիստոսին: Մոտ 323–130թթ. Ք.ծ.ա.: