ជំពូក​ទី ១

អោមណៃ, អ័ម៉ារ៉ុន, កេមីស, អ័ប៊ីណាដុម, និង​អាម៉ាលេកៃ ផ្លាស់​គ្នា​កត់​បញ្ជី​ទាំង​ឡាយ — ម៉ូសាយ​ជួបប្រទះ​ប្រជាជន​សារ៉ាហិមឡា ដែល​ចេញ​មក​ពី​ក្រុង​យេរូសាឡិម នៅ​ក្នុង​ជំនាន់​សេដេគា — ម៉ូសាយ​ត្រូវ​គេ​លើក​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​ស្ដេច — ពួក​ពូជ​ពង្ស​នៃ​មូលេក​នៅ​ឯ​សារ៉ាហិមឡា បាន​ជួប​កូរីអានទុមើរ ជា​មនុស្ស​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់​នៃ​ពួក​សាសន៍​យ៉ារេឌ — ស្ដេច​បេនយ៉ាមីន​សោយរាជ្យ​ជំនួស​ម៉ូសាយ — មនុស្ស​លោក​ត្រូវ​ថ្វាយ​ព្រលឹង​ខ្លួន​ជា​ដង្វាយ​ថ្វាយ​ដល់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ ប្រមាណ​ជា​ឆ្នាំ ៣២៣–១៣០ ម.គ.ស.។