Ang Mga Pulong ni Mormon

 

Kapitulo 1

Si Mormon mipamubo sa dagko nga mga palid ni Nephi—Siya misukip sa gagmay nga mga palid uban sa lain nga mga palid—Si Hari Benjamin nagpahiluna og kalinaw diha sa yuta. Mga A.D. 385.