Pawòl Mòmon yo

 

Chapit 1

Mòmon rezime gwo plak Nefi yo—Li mete ti plak yo avèk lòt plak yo—Wa Bejamen tabli lapè nan peyi a. Anviwon 385 APRE JEZIKRI.