ពាក្យ​សម្ដី​នៃ​មរមន

 

ជំពូក​ទី ១

មរមន​សង្ខេប​ផ្ទាំង​ធំ​របស់​នីហ្វៃ — លោក​បញ្ចូល​ផ្ទាំង​តូច​ទៅ​នឹង​ផ្ទាំង​ផ្សេង — ស្ដេច​បេនយ៉ាមីន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​សុខសាន្ត​នៅ​លើ​ដែនដី។ ប្រមាណ​ជា​ឆ្នាំ ៣៨៥ គ.ស.។