Toko 1

Namintina ny takelaka lehiben’i Nefia i Môrmôna—Nampiarahany tamin’ny takelaka hafa ny takelaka kely—Nampiorina fandriampahalemana teo amin’ny tany i Benjamina Mpanjaka. Tokony ho 385 taona taorian’i Kristy.