Toko 1

Namintina ny takelaka lehiben’ i Nefia i Môrmôna—Nampiarahany tamin’ ny takelaka hafa ny takelaka kely—Nampiorina fandriampahalemana teo amin’ ny tany i Benjamîna Mpanjaka. Tokony ho 385 taorian’ i J.K.