ພຣະ​ຄຳ​ພີ​
    ມໍ​ມອນ

    ປະຈັກ​ພະຍານ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ