O Le Tusi
a
Mamona

O Se Tasi Molimau ia Iesu Keriso