Õpetus ja Lepingud

  Õpetus ja Lepingud 

  1. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kiriku vanemate erakorralisel konverentsil, mis peeti Ohio osariigis Hiramis 1. novembril 1831 (History of the Church [Kiriku ajalugu], kd 1, lk-d 221–224). Sellele eelnevalt oli Issandalt saadud mitmeid ilmutusi ning nende kokkukogumine ja raamatuna väljaandmine oli sellel konverentsil üheks peamiseks otsustamisel olevaks küsimuseks. See osa kätkeb endas Issanda eessõna käesoleval evangeeliumi ajajärgul antud õpetustele, lepingutele ja käskudele.

  1–7 Hoiatushääl kõlab kõikidele inimestele. 8–16 Teisele tulemisele eelneb usust taganemine ja pahelisus. 17–23 Joseph Smith on kutsutud taastama maa peale Issanda tõdesid ja võimu. 24–33 Mormoni Raamat tuuakse esile ja asutatakse tõeline Kirik. 34–36 Maa pealt võetakse rahu. 37–39 Uurige neid käske.

  2. osa

  Väljavõte ingel Moroni sõnadest prohvet Joseph Smithile tema isa majas New Yorgi osariigis Manchesteris 21. septembri õhtul 1823 (History of the Church, kd 1, lk 12). Moroni oli viimane pikas kroonikute jadas, kes olid koostanud ülestähenduse, mis on nüüd maailma ees Mormoni Raamatuna (võrdle Malakia 3:23–24, samuti osad 27:9, 110:13–16 ja 128:18).

  1 Eelija tuleb ilmutama preesterlust. 2–3 Isadele antud lubadused istutatakse laste südametesse.

  3. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Pennsylvania osariigis Harmonys 1828. aasta juulikuus, mis puudutab 116 kaotatud käsikirjalehekülge, mis olid tõlgitud Mormoni Raamatu esimesest osast, mis kandis nime „Lehhi raamat”. Prohvet oli vastumeelselt andnud need lehed oma valdusest Martin Harrisele, kes oli teeninud lühikest aega kirjutajana Mormoni Raamatu tõlkimisel. Ilmutus anti Uurimi ja Tummimi kaudu (History of the Church, kd 1, lk-d 21–23). (Vaata 10. osa.)

  1–4 Issanda kulg on üks igavene ring. 5–15 Joseph Smith peab meelt parandama või ta kaotab tõlkimise anni. 16–20 Mormoni Raamat tuleb esile, et päästa Lehhi seeme.

  4. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu tema isale Joseph Smith vanemale Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta veebruarikuus (History of the Church, kd 1, lk 28).

  1–4 Vapper teenimine päästab Issanda teenijad. 5–6 Jumalikud omadused teevad nad kõlblikuks teenima. 7 Jumala asju tuleb otsida.

  5. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta märtsikuus Martin Harrise palvel (History of the Church, kd 1, lk-d 28–31).

  1–10 See põlvkond saab Issanda sõna Joseph Smithi kaudu. 11–18 Kolm tunnistajat tunnistavad Mormoni Raamatust. 19–20 Issanda sõna leiab kinnitust nii nagu eelnevatelgi aegadel. 21–35 Martin Harris võib meelt parandada ja saada üheks tunnistajaks.

  6. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 32–35). Oliver Cowdery alustas Mormoni Raamatu tõlkimisel tööd kirjutajana 7. aprillil 1829. Ta oli juba saanud jumaliku ilmutuse prohveti tunnistuse õigsuse kohta, mille too andis plaatidest, millele Mormoni Raamatu ülestähendused olid uurendatud. Prohvet küsis Issandalt Uurimi ja Tummimi kaudu ning sai selle vastuse.

  1–6 Issanda põllul töötajad saavad osaks pääste. 7–13 Pole suuremat andi kui and saada päästetud. 14–27 Tunnistus tõest tuleb Vaimu väega. 28–37 Vaadake Kristuse poole ja tehke jätkuvalt head.

  7. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta aprillikuus, kui nad küsisid Uurimi ja Tummimi kaudu, kas armastatud jünger Johannes viibib veel lihas või on surnud. Ilmutuse on Johannes ise pärgamendile kirjutanud ja see on peidetud ülestähenduse tõlgitud versioon (History of the Church, kd 1, lk-d 35–36).

  1–3 Armastatud Johannes elab, kuni tuleb Issand. 4–8 Peetrusel, Jaakobusel ja Johannesel on evangeeliumi võtmed.

  8. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 36–37). Mormoni Raamatu tõlkimise ajal soovis Oliver, kes jätkas teenimist kirjutajana, kirjutades prohveti etteütlemise järgi, saada endale tõlkimise andi. Issand vastas tema anumisele selle ilmutuse andmisega.

  1–5 Ilmutus tuleb Püha Vaimu väel. 6–12 Jumala saladuste tundmine ja muistsete ülestähenduste tõlkimise vägi tulevad usu kaudu.

  9. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 37–38). Oliveri manitsetakse olema kannatlik ja ergutatakse praeguseks ajaks rahulduma kirjutamisega tõlkija etteütlemise järgi selle asemel, et püüda tõlkida.

  1–6 Veel teised muistsed ülestähendused on vaja tõlkida. 7–14 Mormoni Raamat on tõlgitud läbi uurimise ja vaimse kinnituse.

  10. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Pennsylvania osariigis Harmonys 1828. aasta suvel (History of the Church, kd 1, lk-d 20–23). Selles informeerib Issand Josephit muudatustest, mida pahelised inimesed tegid Mormoni Raamatus oleva Lehhi raamatu tõlke käsikirja 116 leheküljele. Need käsikirja leheküljed läksid kaduma Martin Harrise käest, kellele need ajutiselt usaldatud olid (vaata 3. osa päist). Kuri kavatsus oli ära oodata varastatud lehekülgedel kajastatud sündmuste loodetav teistkordne tõlge ja seejärel seada tõlkija halba kuulsusesse, näidates erinevusi, mis muudatustega tehtud. Seda, et see paheline plaan oli välja hautud kurja poolt ja oli teada Issandale juba siis, kui muistne nefilasest ajaloolane Mormon tegi lühendust kogutud plaatidest, on näha Mormoni Raamatus (vaata Mormoni sõnad 1:3–7).

  1–26 Saatan õhutab pahelisi inimesi vastu panema Issanda tööle. 27–33 Ta püüab hävitada inimeste hingi. 34–52 Evangeelium peab minema laamanlastele ja kõikidele rahvastele Mormoni Raamatu kaudu. 53–63 Issand rajab inimeste keskele oma Kiriku ja oma evangeeliumi. 64–70 Ta kogub meeleparandajad kokku oma Kirikusse ja päästab kuulekad.

  11. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu tema vennale Hyrum Smithile Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta maikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 39–46). See ilmutus saadi Uurimi ja Tummimi kaudu vastuseks Josephi anumisele ja küsimisele. History of the Church pakub, et see ilmutus saadi pärast Aaroni preesterluse taastamist.

  1–6 Viinamäel töötajad pälvivad pääste. 7–14 Otsi tarkust, hüüa meeleparandust, usalda Vaimu. 15–22 Pea kinni käskudest ja uuri Issanda sõna. 23–27 Ära eita ilmutuse ja ettekuulutuse vaimu. 28–30 Neist, kes võtavad vastu Kristuse, saavad Jumala pojad.

  12. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Joseph Knight vanemale Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta maikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 47–48). Joseph Knight uskus Joseph Smithi ütlusi tema valduses olevate Mormoni Raamatu plaatide ja tollal parasjagu käimasoleva tõlketöö kohta ning oli mitmel korral andnud Joseph Smithile ja tema kirjutajale materiaalset abi, mis võimaldas neil tõlkimist jätkata. Joseph Knighti palvel küsis prohvet Issandalt ja sai selle ilmutuse.

  1–6 Viinamäel töötajad pälvivad pääste. 7–9 Kõik, kes soovivad ja on kõlblikud, võivad aidata kaasa Issanda tööle.

  13. osa

  Joseph Smithi ja Oliver Cowdery pühitsemine Aaroni preesterlusse Susquehanna jõe kaldal Pennsylvania osariigis Harmony lähedal 15. mail 1829 (History of the Church, kd 1, lk-d 39–42). Preesterlusse pühitsemine sai teoks ingli käte läbi, kes esitles ennast Johannesena, sellesamana, keda Uues Testamendis kutsutakse Ristija Johanneseks. Ingel selgitas, et ta tegutseb muistsete apostlite Peetruse, Jaakobuse ja Johannese juhatusel, kes hoiavad kõrgema preesterluse, mida nimetatakse Melkisedeki preesterluseks, võtmeid. Josephile ja Oliverile anti lubadus, et parajal ajal antakse neile Melkisedeki preesterlus (vaata osa 27:7, 8, 12).

  Antakse Aaroni preesterluse võtmed ja väed.

  14. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu David Whitmerile New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 48–50). Whitmerite perekond oli hakanud tundma suurt huvi Mormoni Raamatu tõlkimise vastu. Prohvet seadis end sisse Peter Whitmer vanema kodus, kus ta elas niikaua, kuni tõlketöö sai lõpule viidud ja tulevase raamatu autoriõigused kindlustatud. Whitmerite kolm poega, kellest igaüks oli saanud tunnistuse selle töö ehtsusest, olid sügavalt huvitatud oma isiklike kohustuste teadasaamisest. See ilmutus ja kaks järgmist (osad 15 ja 16) anti vastuseks pärimisele läbi Uurimi ja Tummimi. David Whitmerist sai hiljem üks Mormoni Raamatu kolmest tunnistajast.

  1–6 Viinamäel töötajad pälvivad pääste. 7–8 Igavene elu on Jumala andidest suurim. 9–11 Kristus lõi taevad ja maa.

  15. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu John Whitmerile New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk 50) (vaata 14. osa päist). Sõnum on muljetavaldavalt puhtisiklik, sest Issand räägib asjadest, mis olid teada ainult John Whitmerile ja talle endale. John Whitmerist sai hiljem üks Mormoni Raamatu kaheksast tunnistajast.

  1–2 Issanda käsivars on üle kogu maa. 3–6 Kõige väärtuslikum on kuulutada evangeeliumi ja päästa hingi.

  16. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Peter Whitmer nooremale New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk 51) (vaata 14. osa päist). Peter Whitmer nooremast sai hiljem üks Mormoni Raamatu kaheksast tunnistajast.

  1–2 Issanda käsivars on üle kogu maa. 3–6 Kõige väärtuslikum on kuulutada evangeeliumi ja päästa hingi.

  17. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Oliver Cowderyle, David Whitmerile ja Martin Harrisele New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus, enne kui nad nägid uurendustega plaate, mis sisaldasid Mormoni Raamatu ülestähendust (History of the Church, kd 1, lk-d 52–57). Joseph ja tema kirjutaja Oliver Cowdery olid Mormoni Raamatu plaatide tõlkimisel teada saanud, et määratakse kolm erilist tunnistajat (vaata Eteri 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowderyl, David Whitmeril ja Martin Harrisel oli inspireeritud soov olla need kolm erilist tunnistajat. Prohvet küsis Issandalt ning vastuseks anti Uurimi ja Tummimi kaudu see ilmutus.

  1–4 Usu kaudu näevad kolm tunnistajat plaate ja teisi pühi esemeid. 5–9 Kristus annab tunnistust Mormoni Raamatu jumalikkusest.

  18. osa

  Ilmutus prohvet Joseph Smithile, Oliver Cowderyle ja David Whitmerile, antud New Yorgi osariigis Fayette’is 1829. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 60–64). Kui anti Aaroni preesterlus, lubati anda ka Melkisedeki preesterlus (vaata 13. osa päist). Vastuseks palvele saada teadmist sellest asjast andis Issand selle ilmutuse.

  1–5 Pühakirjad näitavad, kuidas Kirik üles ehitada. 6–8 Maailm on küpsemas süütegudes. 9–16 Hingede väärtus on suur. 17–25 Et saada päästetud, peavad inimesed võtma enda peale Kristuse nime. 26–36 Ilmutatakse kaheteistkümne kutse ja ülesanne. 37–39 Oliver Cowdery ja David Whitmer peavad need kaksteist välja valima. 40–47 Et saada päästetud, peavad inimesed meelt parandama, saama ristitud ja kinni pidama käskudest.

  19. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Manchesteris 1830. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 72–74). Oma üleskirjutatud ajaloos esitles prohvet seda nõnda: „Jumala ja mitte inimese käsk Martin Harrisele, mille andis see, kes on Igavene” (History of the Church, kd 1, lk 72).

  1–3 Kristusel on kogu võim. 4–5 Kõik inimesed peavad kas meelt parandama või kannatama. 6–12 Igavene karistus on Jumala karistus. 13–20 Kristus kannatas kõikide eest, et nad ei peaks kannatama, kui nad meelt parandavad. 21–28 Jutlusta meeleparanduse evangeeliumi. 29–41 Kuuluta rõõmustavaid sõnumeid.

  20. osa

  Ilmutus Kiriku korraldusest ja valitsemisest, antud prohvet Joseph Smithi kaudu 1830. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 64–70). Enne selle ilmutuse üleskirjutamist kirjutas prohvet: „Me saime Temalt [Jeesuselt Kristuselt] ettekuulutuse ja ilmutuse vaimu kaudu järgneva, mis andis meile mitte ainult palju informatsiooni, vaid mis näitas meile ära ka kindla päeva, mil me Tema käsku ja tahet mööda pidime asuma taastama Tema Kirikut taas kord siia maa peale” (History of the Church, kd 1, lk 64).

  1–16 Mormoni Raamat tõestab viimse aja töö jumalikkust. 17–28 Kinnitatakse õpetusi loomisest, langemisest, lepitusest ja ristimisest. 29–37 Esitatakse seadused, mis määratlevad meeleparanduse, õigeksmõistmise, pühitsemise ja ristimise. 38–67 Tehakse kokkuvõte vanemate, preestrite, õpetajate ja diakonite kohustustest. 68–74 Ilmutatakse liikmete kohustused, laste õnnistamine ning ristimise viis. 75–84 Antakse sakramendipalved ja Kiriku liikmeks olemist puudutavad eeskirjad.

  21. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile New Yorgi osariigis Fayette’is 6. aprillil 1830 (History of the Church, kd 1, lk-d 74–79). See ilmutus anti kiriku asutamisel, mainitud kuupäeval, Peter Whitmer vanema kodus. Osa võtsid kuus meest, kes olid eelnevalt ristitud. Hääletamisel väljendasid need isikud ühehäälselt oma soovi ja kindlat otsust organiseeruda vastavalt Jumala käsule (vaata 20. osa). Nad viisid samuti läbi hääletuse, kiites heaks ja toetades Joseph Smith nooremat ja Oliver Cowderyt kui Kiriku juhtivaid ametikandjaid. Seejärel pühitses Joseph käsi peale pannes Oliveri Kiriku vanemaks ja Oliver pühitses samamoodi ametisse Josephi. Pärast sakramenditalituse läbiviimist asetasid Joseph ja Oliver käed eraldi iga osaleja peale, et anda neile Püha Vaim ja kinnitada neist igaüks Kiriku liikmeks.

  1–3 Joseph Smith kutsutakse nägijaks, tõlkijaks, prohvetiks, apostliks ja vanemaks. 4–8 Tema sõna juhatab Siioni aadet. 9–12 Kui ta räägib Trööstija kaudu, usuvad pühad tema sõnu.

  22. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Manchesteris 1830. aasta aprillikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 79–80). See ilmutus anti Kirikule selle tulemusena, et osa inimesi, kes olid varem ristitud, soovisid ühineda Kirikuga ilma uuesti ristimata.

  1 Ristimine on uus ja igavikuline leping. 2–4 Nõutav on volitusega ristimine.

  23. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Manchesteris 1830. aasta aprillikuus Oliver Cowderyle, Hyrum Smithile, Samuel H. Smithile, Joseph Smith vanemale ja Joseph Knight vanemale (History of the Church, kd 1, lk 80). Kuna mainitud viiel isikul oli tõsine soov teada saada oma isiklikke kohustusi, küsis prohvet Issandalt ning sai selle ilmutuse.

  1–7 Need varajased jüngrid kutsutakse jutlustama, õhutama ja Kirikut tugevdama.

  24. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Pennsylvania osariigis Harmonys 1830. aasta juulikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 101–103). Kuigi Kiriku organiseerimisest oli möödunud vähem kui neli kuud, oli tagakiusamine muutunud pingeliseks ja juhid pidid oma turvalisuse huvides aeg-ajalt avalikkuse silmapiirilt eemale tõmbuma. Sel ajal anti nende tugevdamiseks, julgustamiseks ja juhendamiseks järgmised kolm ilmutust.

  1–9 Joseph Smith on kutsutud tõlkima, jutlustama ja pühakirju lahti seletama. 10–12 Oliver Cowdery on kutsutud jutlustama evangeeliumi. 13–19 Ilmutatakse seadused, mis puutuvad imedesse, needustesse, jalgadelt tolmu maharaputamisse ja minekusse ilma kukru ja paunata.

  25. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Pennsylvania osariigis Harmonys 1830. aasta juulikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 103–104) (vaata ka 24. osa päist). See ilmutus avaldab Issanda tahte prohveti naise Emma Smithi suhtes.

  1–6 Emma Smith, äravalitud naine, on kutsutud abistama ja lohutama oma abikaasat. 7–11 Ta on samuti kutsutud kirjutama, lahti seletama pühakirju ja välja valima kirikulaule. 12–14 Õigete laul on Issandale nagu palve. 15–16 Selles ilmutuses olevad kuulekuse põhimõtted kehtivad kõigile.

  26. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile, Oliver Cowderyle ja John Whitmerile Pennsylvania osariigis Harmonys 1830. aasta juulikuus (History of the Church, kd 1, lk 104) (vaata ka 24. osa päist).

  1 Neid juhendatakse uurima pühakirju ja jutlustama. 2 Kinnitatakse ühise heakskiidu seadus.

  27. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Pennsylvania osariigis Harmonys 1830. aasta augustikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 106–108). Valmistudes jumalateenistuseks, millel oli kavas jagada sakramendileiba ja -veini, läks Joseph välja veini muretsema. Ta kohtas taevast sõnumitoojat ja sai selle ilmutuse, millest osa kirjutati üles kohe samal ajal ja ülejäänu järgneval septembrikuul. Kiriku sakramenditeenistusel kasutatakse nüüd veini asemel vett.

  1–4 Avaldatakse sümbolid, mida kasutada sakramendi võtmisel. 5–14 Kristus ja tema teenijad kõikidest evangeeliumi ajajärkudest võtavad tulevikus sakramenti. 15–18 Pange selga kogu Jumala sõjavarustus.

  28. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Oliver Cowderyle New Yorgi osariigis Fayette’is 1830. aasta septembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 109–111). Kiriku liikmel Hiram Page’il oli üks kivi ja ta väitis, et ta saab selle abil ilmutusi Siioni ülesehitamise ja Kiriku korra kohta. Nende väidete tõttu olid eksitatud mitmed liikmed ja isegi Oliver Cowdery oli selle läbi tugevalt mõjutatud. Just enne kindlaksmääratud konverentsi küsis prohvet tõsiselt Issanda käest selle asja kohta ja järgnes see ilmutus.

  1–7 Joseph Smith hoiab saladuste võtmeid ja ainult tema saab ilmutusi Kiriku jaoks. 8–10 Oliver Cowderyl tuleb jutlustada laamanlastele. 11–16 Saatan pettis Hiram Page’i ja andis talle võltsilmutusi.

  29. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu kuue vanema juuresolekul New Yorgi osariigis Fayette’is 1830. aasta septembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 111–115). See ilmutus anti mõned päevad enne konverentsi, mis algas 26. septembril 1830.

  1–8 Kristus kogub kokku oma äravalitud. 9–11 Tema tulek juhatab sisse tuhandeaastase rahuriigi. 12–13 Kaksteist mõistavad kohut kogu Iisraeli üle. 14–21 Teisele tulemisele eelnevad märgid, nuhtlused ja hävitused. 22–28 Tuhandeaastasele rahuriigile järgneb viimane ülestõusmine ja lõplik kohtumõistmine. 29–35 Kõik asjad on Issandale vaimsed. 36–39 Kurat ja tema väed visati taevast välja inimest ahvatlema. 40–45 Langemine ja lepitus toovad pääste. 46–50 Väikesed lapsed lunastatakse lepituse kaudu.

  30. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu David Whitmerile, Peter Whitmer nooremale ja John Whitmerile New Yorgi osariigis Fayette’is 1830. aasta septembrikuus pärast kolmepäevast Fayette’is peetud konverentsi, kuid enne seda, kui Kiriku vanemad üksteisest lahku läksid (History of the Church, kd 1, lk-d 115–116). Algselt avaldati see materjal kolme ilmutusena; prohvet pani selle ühte osasse kokku Õpetuse ja Lepingute raamatu 1835. aasta väljaande jaoks.

  1–4 David Whitmerit nuheldakse selle eest, et ta ei teeni usinalt. 5–8 Peter Whitmer nooremal tuleb saata Oliver Cowderyt misjonil laamanlaste juurde. 9–11 John Whitmer kutsutakse jutlustama evangeeliumi.

  31. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Thomas B. Marshile 1830. aasta septembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 115–117). See saadi vahetult pärast Kiriku konverentsi (vaata 30. osa päist). Thomas B. Marsh oli saanud ristitud varem sellel kuul ja oli asetatud Kiriku vanemaks enne, kui see ilmutus anti.

  1–6 Thomas B. Marsh kutsutakse jutlustama evangeeliumi ja ta saab kinnituse, et tema perekonnal läheb hästi. 7–13 Tal soovitatakse olla kannatlik, palvetada alati ja järgida Trööstijat.

  32. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Parley P. Prattile ja Ziba Petersonile 1830. aasta oktoobrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 118–120). Vanemad tundsid suurt huvi ja neil olid suured soovid laamanlaste suhtes, kellele ettekuulutatud õnnistuste kohta oli Kirik teada saanud Mormoni Raamatust. Selle tagajärjel tehti palve, et Issand ilmutaks oma tahet, et kas vanemad tuleks saata tol ajal indiaani suguharude juurde Läänes. Järgnes see ilmutus.

  1–3 Parley P. Pratt ja Ziba Peterson kutsutakse jutlustama laamanlastele ja saatma Oliver Cowderyt ja Peter Whitmer nooremat. 4–5 Nad peavad palvetama, et mõista pühakirju.

  33. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ezra Thayre’ile ja Northrop Sweetile New Yorgi osariigis Fayette’is 1830. aasta oktoobrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 126–127). Seda ilmutust üles tähendades kinnitas prohvet, et „… Issand on alati valmis juhendama selliseid, kes usus usinasti otsivad” (History of the Church, kd 1, lk 126).

  1–4 Töötegijad kutsutakse kuulutama evangeeliumi üheteistkümnendal tunnil. 5–6 Kirik on rajatud ja äravalitud tuleb kokku koguda. 7–10 Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. 11–15 Kirik on ehitatud evangeeliumi kaljule. 16–18 Valmistuge Peigmehe tulekuks.

  34. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Orson Prattile New Yorgi osariigis Fayette’is 4. novembril 1830 (History of the Church, kd 1, lk-d 127–128). Vend Pratt oli sel ajal 19-aastane. Ta pöördus usule ja sai ristitud kuus nädalat varem, olles eelnevalt kuulnud taastatud evangeeliumi jutlustamist oma vanemalt vennalt Parley P. Prattilt. See ilmutus saadi Peter Whitmer vanema kodus.

  1–4 Ustavad saavad lepituse kaudu Jumala poegadeks. 5–9 Evangeeliumi kuulutamine valmistab teed teiseks tulemiseks. 10–12 Prohvetlik kuulutus tuleb Püha Vaimu väel.

  35. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile New Yorgi osariigis Fayette’is või selle lähedal 1830. aasta detsembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 128–131). Sel ajal oli prohvet peaaegu iga päev hõivatud Piibli tõlkimisega. Tõlkimine oli alanud kõige varemalt 1830. aasta juunikuus ja nii Oliver Cowdery kui John Whitmer olid teeninud kirjutajatena. Kuna nemad olid nüüd kutsutud täitma muid kohustusi, kutsuti jumaliku määramise läbi teenima selles töös prohveti kirjutajana Sidney Rigdon (vaata 20. salm). Eessõnaks selle ilmutuse ülestähendusele kirjutas prohvet: „Detsembrikuus tuli Sidney Rigdon [Ohiost] küsima Issandalt ja koos temaga tuli Edward Partridge … Varsti pärast nende kahe venna tulekut rääkis Issand nõnda” (History of the Church, kd 1, lk 128).

  1–2 Kuidas võivad inimesed saada Jumala poegadeks. 3–7 Sidney Rigdon kutsutakse ristima ja andma Püha Vaimu. 8–12 Tunnustähed ja imed tehakse usu kaudu. 13–16 Issanda teenijad peksavad rahvaid kui rehte Vaimu väega. 17–19 Joseph Smith hoiab saladuste võtmeid. 20–21 Äravalitud jäävad Issanda tulemise päeval püsima. 22–27 Iisrael päästetakse.

  36. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Edward Partridge’ile New Yorgi osariigis Fayette’i lähedal 1830. aasta detsembrikuus (History of the Church, kd 1, lk 131) (vaata 35. osa päist). Prohvet ütles, et Edward Partridge „on vagaduse musternäidis ja üks Issanda suurtest meestest” (History of the Church, kd 1, lk 128).

  1–3 Issand paneb oma käe Edward Partridge’i peale Sidney Rigdoni käe läbi. 4–8 Igat meest, kes võtab vastu evangeeliumi ja preesterluse, tuleb kutsuda minema välja ja jutlustama.

  37. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile New Yorgi osariigis Fayette’i lähedal 1830. aasta detsembrikuus (History of the Church, kd 1, lk 139). Selles antakse esimene käsk kogunemise kohta praegusel evangeeliumi ajajärgul.

  1–4 Pühad kutsutakse kogunema Ohiosse.

  38. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu New Yorgi osariigis Fayette’is 2. jaanuaril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 140–143). Toimus Kiriku konverents.

  1–6 Kristus lõi kõik asjad. 7–8 Ta on oma pühade keskel, kes teda varsti näevad. 9–12 Kõik liha on tema ees rikutud. 13–22 Ta on oma pühade jaoks jätnud varuks tõotatud maa ajas ja igavikus. 23–27 Pühadel kästakse olla üks ja pidada üksteist vendadeks. 28–29 Ennustatakse sõdu. 30–33 Edaspidi antakse pühadele vägi kõrgest ja neil tuleb minna kõigi rahvaste sekka. 34–42 Kirikul kästakse hoolitseda vaeste ja abivajajate eest ning otsida igaviku aardeid.

  39. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu James Covillile New Yorgi osariigis Fayette’is 5. jaanuaril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 143–145). James Covill, kes oli olnud baptisti vaimulik umbes nelikümmend aastat, tegi Jumalaga lepingu, et ta kuuletub igale käsule, mis Issand talle prohvet Josephi kaudu annab.

  1–4 Pühadel on vägi saada Jumala poegadeks. 5–6 Evangeeliumi vastuvõtmine on Kristuse vastuvõtmine. 7–14 James Covillil kästakse saada ristitud ja töötada Issanda viinamäel. 15–21 Issanda teenijatel tuleb teise tulemise eel jutlustada evangeeliumi. 22–24 Need, kes võtavad vastu evangeeliumi, kogutakse kokku ajas ja igavikus.

  40. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile New Yorgi osariigis Fayette’is 1831. aasta jaanuarikuus (History of the Church, kd 1, lk 145). Enne selle ilmutuse ülestähendamist kirjutas prohvet: „Kuna James Covill hülgas Issanda sõna ja pöördus tagasi oma endiste põhimõtete ja inimeste juurde, andis Issand minule ja Sidney Rigdonile järgmise ilmutuse” (History of the Church, kd 1, lk 145).

  1–3 Tagakiusamise kartus ja maailma mured toovad kaasa evangeeliumi hülgamise.

  41. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kirikule Ohio osariigis Kirtlandis 4. veebruaril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 146–147). Kiriku Kirtlandi koguduse liikmete arv kasvas sel ajal kiiresti. Eessõnaks sellele ilmutusele kirjutas prohvet: „Liikmed … püüdsid täita Jumala tahet niivõrd, kui nad seda teadsid, ometigi olid nende sekka hiilinud mõned võõrad arusaamad ja valed vaimud … [ja] Issand andis Kirikule järgneva” (History of the Church, kd 1, lk-d 146–147).

  1–3 Vanematel tuleb valitseda Kirikut ilmutuse vaimu kaudu. 4–6 Tõelised jüngrid võtavad Issanda seaduse vastu ja peavad sellest kinni. 7–12 Edward Partridge nimetatakse Kiriku piiskopiks.

  42. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 9. veebruaril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 148–154). See saadi kaheteistkümne vanema juuresolekul ning Issanda eelnevalt antud lubaduse täitmiseks, et Ohios antakse „seadus” (vaata osa 38:32). Prohvet määratleb seda ilmutust kui „Kiriku seadust käsitlevat” (History of the Church, kd 1, lk 148).

  1–10 Vanemad on kutsutud jutlustama evangeeliumi, ristima usule pöördunuid ja üles ehitama Kirikut. 11–12 Nad peavad olema kutsutud ja pühitsetud ametisse ning neil tuleb õpetada pühakirjades leiduvaid evangeeliumi põhimõtteid. 13–17 Neil tuleb õpetada ja prohvetlikult kuulutada Vaimu väe läbi. 18–29 Pühadel on käsk mitte tappa, varastada, valetada, himutseda, abielu rikkuda ega rääkida teistest kurja. 30–39 Esitatakse varade pühitsemist käsitlevad seadused. 40–42 Mõistetakse hukka uhkus ja laisklemine. 43–52 Haiged tuleb tervendada talituste ning usu kaudu. 53–60 Pühakirjad juhivad Kirikut ning neid tuleb kuulutada maailmale. 61–69 Tulevikus ilmutatakse Uue Jeruusalemma asukoht ning kuningriigi saladused. 70–73 Pühitsetud vara tuleb kasutada Kiriku teenistujate toetamiseks. 74–93 Esitatakse seadused, mis käsitlevad hooramist, abielurikkumist, tapmist, varastamist ning pattude ülestunnistamist.

  43. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta veebruarikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 154–156). Sel ajal häirisid mõnesid Kiriku liikmeid inimesed, kes väitsid valelikult, et nad on ilmutusesaajad. Prohvet küsis Issanda käest ja sai selle teate, mis oli adresseeritud Kiriku vanematele. Esimene osa käsitleb Kiriku valitsemise asju; viimane osa sisaldab hoiatust, mille vanemad peavad andma maa rahvastele.

  1–7 Ilmutused ja käsud tulevad ainult selle kaudu, kes on selleks määratud. 8–14 Pühad pühitsetakse, kui nad tegutsevad Issanda ees kõiges pühaduses. 15–22 Vanemad saadetakse välja hüüdma meeleparandust ja valmistama inimesi ette Issanda suureks päevaks. 23–28 Issand kutsub inimesi omaenda häälega ja loodusjõudude kaudu. 29–35 Tuleb tuhandeaastane rahuriik ja Saatana sidumine.

  44. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta veebruarikuu teisel poolel (History of the Church, kd 1, lk 157). Vastavalt siinesitatud nõudmisele määras Kirik, et eelseisva juunikuu alguses peetakse konverents.

  1–3 Vanemad peavad kogunema konverentsile. 4–6 Nad peavad organiseeruma vastavalt maa seadustele ja hoolitsema vaeste eest.

  45. osa

  Ilmutus antud Kirikule prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 7. märtsil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 158–163). Selle ilmutuse ülestähenduse eessõnas teatab prohvet, et „Kiriku sellel ajajärgul … avaldati ja levitati … palju valeteateid … ja rumalaid lugusid, … et hoida inimesi eemal selle töö uurimisest või selle usu omaksvõtmisest. … Kuid pühadele rõõmuks … sain ma järgneva” (History of the Church, kd 1, lk 158).

  1–5 Kristus on meie eestkostja Isa ees. 6–10 Evangeelium on sõnumitooja, mis valmistab teed Issandale. 11–15 Issand võttis Eenoki ja tema vennad enesele. 16–23 Kristus ilmutas oma tuleku tunnustähed, nii nagu need anti Õlimäel. 24–38 Evangeelium taastatakse, paganate ajad saavad täis ning laastav haigus katab maa. 39–47 Teise tulemisega kaasnevad tunnustähed, imed ja ülestõusmine. 48–53 Kristus seisab Õlimäel ning juudid näevad haavu tema kätel ja jalgadel. 54–59 Tuhandeaastase rahuriigi ajal valitseb Issand. 60–62 Prohvetit juhendatakse alustama Uue Testamendi tõlkimist, mille kaudu tehakse teatavaks tähtsad asjad. 63–75 Pühadel kästakse koguneda ja ehitada Uus Jeruusalemm, kuhu tulevad inimesed kõikide rahvaste seast.

  46. osa

  Ilmutus antud Kirikule prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 8. märtsil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 163–165). Sellel Kiriku varajasel ajal ei olnud veel välja töötatud ühtset Kiriku teenistuste läbiviimise korda. Siiski oli üsna üldiseks tavaks saanud, et sakramendi- ja teistele Kiriku koosolekutele lubati ainult liikmed ja tõsimeelsed Kirikuga tutvujad. See ilmutus väljendab Issanda tahet koosolekute juhatamise ja läbiviimise suhtes.

  1–2 Vanemad peavad koosolekuid läbi viima nii, nagu Püha Vaim juhendab. 3–6 Tõe otsijaid ei tohiks takistada tulemast sakramenditeenistustele. 7–12 Küsi Jumalalt ja otsi Vaimu ande. 13–26 Antakse loetelu mõnedest neist andidest. 27–33 Kiriku juhtidele on antud vägi eristada Vaimu ande.

  47. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 8. märtsil 1831 (History of the Church, kd 1, lk 166). Sellele eelnevalt oli Oliver Cowdery tegutsenud Kiriku ajalookirjutaja ja ülestähendajana. John Whitmer ei olnud püüdnud saada ajalookirjutajaks, kuid olles palutud teenima selles ametis, oli ta öelnud, et ta kuuletub selles asjas Issanda tahtele. Ta oli juba teeninud prohveti sekretärina paljude ilmutuste ülestähendamisel, mis saadi New Yorgi osariigis Fayette’i piirkonnas.

  1–4 John Whitmer määratakse üles tähendama Kiriku ajalugu ja kirjutajaks prohvetile.

  48. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 166–167). Prohvet oli küsinud Issanda käest maade soetamise kohta pühade sisseseadmiseks. See oli tähtis küsimus, mis puudutas Kiriku liikmete väljarännet Ühendriikide idaosast vastavalt Issanda käsule, et nad peavad kogunema Ohiosse (vaata osad 37:1–3; 45:64).

  1–3 Ohio pühad peavad jagama oma maid oma vendadega. 4–6 Pühad peavad ostma maid, ehitama linna ja järgima oma juhtivate ametikandjate nõuandeid.

  49. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Sidney Rigdonile, Parley P. Prattile ja Leman Copleyle Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 167–169). (Mõned ajaloolised allikad annavad selle ilmutuse daatumiks 1831. aasta maikuu.) Leman Copley oli evangeeliumi omaks võtnud, kuid hoidis siiski mõnede šeikerite (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Kristuse Teise Ilmumisse Uskujate Ühendus]) õpetuste poole, kelle hulka ta varem oli kuulunud. Mõnedeks šeikerite uskumusteks olid, et Kristuse teine tulemine oli juba toimunud ja et ta oli ilmunud naisena nimega Ann Lee; ristimine veega ei ole oluline; sealiha söömine oli rangelt keelatud ja paljud ei söönud liha üldse ning elu tsölibaadis peeti kõrgemaks kui abielu. Selle ilmutuse eessõnas kirjutas prohvet: „Et saada täielikumat arusaamist selles asjas, küsisin ma Issandalt ja sain järgneva” (History of the Church, kd 1, lk 167). Ilmutus lükkas ümber mõned šeikerite rühma põhiuskumused. Eelpool mainitud vennad viisid koopia sellest ilmutusest šeikerite ühendusse (Ohio osariigis Clevelandi lähedal) ja lugesid selle neile täies pikkuses ette, kuid see lükati tagasi.

  1–7 Kristuse tulemise päeva ja tundi ei saada teada enne, kui ta tuleb. 8–14 Et saada päästetud, peavad inimesed parandama meelt, uskuma evangeeliumi ja olema talitustele kuulekad. 15–16 Abielu on seatud Jumala poolt. 17–21 Liha söömine on lubatud. 22–28 Enne teist tulemist lööb Siion õitsele ja laamanlased puhkevad õide nagu roos.

  50. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta maikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 170–173). Prohvet teatab, et mõned vanemad ei mõistnud erinevate vaimude avaldumisi siin ja seal maa peal ja et see ilmutus anti vastuseks tema konkreetsele küsimisele selle asja kohta. Niinimetatud vaimsed ilmingud ei olnud haruldased liikmete seas, kellest mõned väitsid saavat nägemusi ja ilmutusi.

  1–5 Üle maa on laiali palju valesid vaime. 6–9 Häda silmakirjatsejatele ja neile, kes on Kirikust ära lõigatud. 10–14 Vanematel tuleb jutlustada evangeeliumi Vaimu kaudu. 15–22 Nii jutlustajad kui kuulajad peavad saama Vaimu poolt valgustatud. 23–25 See, mis ei avarda arusaamist, ei ole Jumalast. 26–28 Ustavad on kõikide asjade valdajad. 29–36 Puhastatute palvetele vastatakse. 37–46 Kristus on Hea Karjane ja Iisraeli Kalju.

  51. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Thompsonis 1831. aasta maikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 173–174). Sel ajal hakkasid idaosariikidest välja rändavad pühad saabuma Ohiosse ja oli vaja teha täpseid korraldusi nende sisseseadmiseks. Kuna see ettevõtmine kuulus täpsemalt piiskopi ametikohustuste hulka, otsis piiskop Edward Partridge selles asjas juhatust ning prohvet küsis Issandalt.

  1–8 Edward Partridge määratakse korraldama majapidamiste ja omandi asju. 9–12 Pühadel tuleb toimida ausalt ja saada võrdselt. 13–15 Neil peab olema piiskopi varaait ja neil tuleb seada oma omandid vastavalt Issanda seadusele. 16–20 Ohiost saab ajutine kogunemispaik.

  52. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kiriku vanematele Ohio osariigis Kirtlandis 7. juunil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 175–179). Kirtlandis oli peetud konverents, mis algas 3. ja lõppes 6. juunil. Sellel konverentsil viidi läbi esimesed eriomased pühitsemised ülempreestri ametisse ja täheldati teatud valede ja petjate vaimude avaldumisi ning neid sõideldi.

  1–2 Järgmise konverentsi toimumise paigaks määratakse Missouri. 3–8 Teatud vanemad määratakse reisima üheskoos. 9–11 Vanemad peavad õpetama seda, mida on kirjutanud apostlid ja prohvetid. 12–21 Need, keda on valgustanud Vaim, toovad esile kiituse ja tarkuse vilju. 22–44 Erinevad vanemad määratakse Missourisse konverentsile minnes jutlustama evangeeliumi.

  53. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Algernon Sidney Gilbertile Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 179–180). Sidney Gilberti palvel küsis prohvet Issandalt vend Gilberti töö ja ameti kohta Kirikus.

  1–3 Sidney Gilberti kutse ja väljavalimine Kirikus on saada pühitsetud vanemaks. 4–7 Samuti tuleb tal teenida piiskopi esindajana.

  54. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Newel Knightile Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 180–181). Kiriku liikmed Ohio osariigis Thompsonis asuvas koguduses olid lahkarvamusel küsimustes, mis puudutasid omandi pühitsemist. Avaldus isekust ja ahnust ning Leman Copley oli murdnud oma lepingu, millega ta oli pühitsenud oma suure talukoha pärisosaks New Yorgi osariigist Colesville’ist saabuvatele pühadele. Ka Ezra Thayre oli osaline selles sõnasõjas. Seetõttu olid Newel Knight (Thompsonis oleva koguduse juhataja) ja teised vanemad tulnud prohveti juurde küsima, mida edasi teha. Prohvet küsis Issandalt ja sai selle ilmutuse (vaata ka osa 56, mis seda teemat jätkab).

  1–6 Et saada halastuse osaliseks, peavad pühad kinni pidama evangeeliumi lepingust. 7–10 Nad peavad olema katsumustes kannatlikud.

  55. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu William W. Phelpsile Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 184–186). Trükkal William Phelps ja tema pere olid just saabunud Kirtlandisse ning prohvet küsis Issandalt teavet selle mehe kohta.

  1–3 W. W. Phelps on kutsutud ja välja valitud saama ristitud, pühitsetud vanemaks ja jutlustama evangeeliumi. 4 Samuti tuleb tal kirjutada raamatuid Kiriku koolides õppivatele lastele. 5–6 Tal tuleb reisida Missouri osariiki, mis saab tema tööpiirkonnaks.

  56. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta juunikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 186–188). Ezra Thayre, kes oli määratud reisima Missourisse koos Thomas B. Marshiga (vaata ÕL 52:22), ei saanud alustada oma missiooni, kui viimane oli juba valmis. Vanem Thayre ei olnud valmis reisile minema, kuna ta oli seotud probleemidega Ohio osariigis Thompsonis (vaata 54. osa päist). Issand vastas prohveti järelepärimisele selles küsimuses käesoleva ilmutuse andmisega.

  1–2 Et saada pääste osaliseks, tuleb pühadel võtta oma rist enese peale ja järgida Issandat. 3–13 Issand käsib ja tühistab ning sõnakuulmatud heidetakse ära. 14–17 Häda rikastele, kes ei aita vaeseid, ja häda vaestele, kelle süda ei ole murtud. 18–20 Õnnistatud on vaesed, kes on südamelt puhtad, sest nemad pärivad maa.

  57. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Jacksoni maakonnas Siionis 20. juulil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 189–190). Vastavalt Issanda käsule (vaata osa 52) olid vanemad rännanud Kirtlandist Missourisse, olles saanud erisuguste kogemuste ja teatava vastuseisu osaliseks. Mõtiskledes laamanlaste olukorra ja inimeste üleüldise vähese tsiviliseerituse, kombekuse ja usu üle, hüüatas prohvet: „Millal puhkeb kõnnumaa õide nagu roos? Millal ehitatakse Siion üles tema auhiilguses ja kus hakkab seisma Sinu tempel, kuhu viimsetel päevadel tulevad kõik rahvad?” (History of the Church, kd 1, lk 189). Pärastpoole sai ta selle ilmutuse.

  1–3 Independence Missouri osariigis on paik Siioni linna ja templi jaoks. 4–7 Pühadel tuleb osta maid ja saada pärisosad selles piirkonnas. 8–16 Sidney Gilbert peab rajama kaupluse, W. W. Phelps peab hakkama trükkaliks ja Oliver Cowdery peab toimetama avaldamisele minevaid materjale.

  58. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Jacksoni maakonnas Siionis 1. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 190–195). Esimesel hingamispäeval pärast prohveti ja tema kaaslaste saabumist Jacksoni maakonda Missouri osariigis peeti jumalateenistus ning ristimise kaudu võeti vastu kaks liiget. Selle nädala jooksul saabusid mõned Colesville’i pühad Thompsoni kogudusest ja teisedki (vaata osa 54). Paljud tahtsid selles uues kogunemiskohas innukalt teada saada Issanda tahet nende suhtes.

  1–5 Need, kes peavad viletsuses vastu, kroonitakse auga. 6–12 Pühadel tuleb valmistuda Talle pulmadeks ja Issanda õhtusöömaajaks. 13–18 Piiskopid on Iisraelis kohtumõistjad. 19–23 Pühadel tuleb kuuletuda maa seadustele. 24–29 Inimesed peaksid kasutama oma valikuvabadust heade asjade tegemiseks. 30–33 Issand käsib ja tühistab. 34–43 Et meelt parandada, tuleb inimestel oma patud tunnistada ja hüljata. 44–58 Pühadel tuleb osta oma pärisosa ja koguneda Missourisse. 59–65 Evangeeliumi tuleb jutlustada kõigele loodule.

  59. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Jacksoni maakonnas Siionis 7. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 196–201). Enne selle ilmutuse üleskirjutamist kirjeldas prohvet Siioni maad, kuhu inimesed olid siis kogunenud. Maa pühitseti, nagu Issand oli juhendanud, ja tulevase templi krunt pühendati Issandale. Issand teeb need käsud kehtivaks eelkõige Siioni pühadele.

  1–4 Ustavad pühad Siionis saavad õnnistatud. 5–8 Nad peavad armastama ja teenima Issandat ning pidama kinni tema käskudest. 9–19 Issanda päeva pühana pidamise korral õnnistatakse pühasid maiselt ja vaimselt. 20–24 Õigemeelsetele lubatakse rahu selles ja igavest elu tulevases maailmas.

  60. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Jacksoni maakonnas 8. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 201–202). Seekord olid vanemad, kes olid määratud tagasi pöörduma itta, soovinud saada teada, kuidas nad peaksid jätkama ning millisel marsruudil ja viisil nad peaksid reisima.

  1–9 Vanemad peavad jutlustama evangeeliumi paheliste kogudustes. 10–14 Nad ei peaks raiskama oma aega laiseldes ega matma maha oma talente. 15–17 Nad võivad pesta oma jalad tunnistuseks nende vastu, kes evangeeliumi tagasi lükkavad.

  61. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri jõe kaldal McIlwaine’s Bendis 12. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 202–205). Tagasiteel Kirtlandisse olid prohvet ja kümme vanemat sõudnud kanuudega allavoolu mööda Missouri jõge. Teekonna kolmandal päeval kogeti paljusid ohte. Vanem William W. Phelps nägi päise päeva ajal nägemuses hävitajat, kes liikus vete peal suure võimuga.

  1–12 Issand on määranud vete peale paljud hävitused. 13–22 Johannes needis veed ja nende peal liigub hävitaja. 23–29 Mõnedel on vägi käskida vett. 30–35 Vanematel tuleb reisida kahekaupa ja jutlustada evangeeliumi. 36–39 Neil tuleb end ette valmistada Inimese Poja tulekuks.

  62. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri jõe kaldal Missouri osariigis Charitonis 13. augustil 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 205–206). Sel päeval kohtasid prohvet ja tema kaaskond oma teel Independence’ist Kirtlandi mitmeid vanemaid, kes olid teel Siioni maale, ja pärast rõõmsaid tervitusi said nad selle ilmutuse.

  1–3 Tunnistused pannakse kirja taevas. 4–9 Vanematel tuleb reisida ja jutlustada vastavalt oma otsustusvõimele ja nii, nagu Vaim juhatab.

  63. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1831. aasta augustikuu lõpul (History of the Church, kd 1, lk-d 206–211). Prohvet, Sidney Rigdon ja Oliver Cowdery olid 27. augustil naasnud Kirtlandisse oma külaskäigult Missourisse. Eessõnas selle ilmutuse ülestähendusele kirjutas prohvet: „Neil Kiriku alguspäevil oli inimestel suur tahtmine saada Issanda sõna kõigis küsimustes, mis mingil viisil puudutasid meie päästet; ja kuna Siioni maa oli nüüd tähtsaim vaateväljas olev ajalik siht, küsisin ma Issandalt rohkem teavet pühade kogunemise ja maa ostmise ning teiste asjade kohta” (History of the Church, kd 1, lk 207).

  1–6 Pahelistele saab osaks raevu päev. 7–12 Tunnustähed tulevad usu kaudu. 13–19 Südames abielurikkujad salgavad usku ja nad heidetakse tulejärve. 20 Ustavad saavad pärisosa kirgastatud maal. 21 Täielikku aruannet sündmustest Kirgastamise mäel ei ole veel ilmutatud. 22–23 Kuulekad saavad kuningriigi saladused. 24–31 Siionis tuleb osta pärisosad. 32–35 Issand määrab sõjad ja pahelised surmavad pahelisi. 36–48 Pühadel tuleb koguneda Siionisse ja anda raha selle ülesehitamiseks. 49–54 Ustavatele tagatakse õnnistused teisel tulemisel, ülestõusmisel ja tuhandeaastase rahuriigi ajal. 55–58 Praegu on hoiatamise päev. 59–66 Issanda nime võtavad asjata suhu need, kes kasutavad seda ilma volituseta.

  64. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Kiriku vanematele Ohio osariigis Kirtlandis 11. septembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 211–214). Prohvet valmistus kolima Ohio osariiki Hiramisse, et jätkata oma tööd Piibli tõlkimisel, mis oli kõrvale pandud seniks, kuni ta viibis Missouris. Rühm vendi, kellel oli kästud minna Siionisse (Missouri osariigis), tegid tõsiseid ettevalmistusi, et lahkuda oktoobris. Tol kiirel ajal saadi see ilmutus.

  1–11 Pühadel kästakse üksteisele andestada, et neisse ei jääks suuremat pattu. 12–22 Need, kes ei paranda meelt, tuleb tuua Kiriku ette. 23–25 Seda, kes maksab kümnist, ei põletata Issanda tulemisel. 26–32 Pühasid hoiatatakse võla võtmise eest. 33–36 Vastuhakkajad lõigatakse Siionist ära. 37–40 Kirik mõistab kohut rahvaste üle. 41–43 Siion lööb õitsele.

  65. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1831. aasta oktoobrikuus (History of the Church, kd 1, lk 218). Prohvet nimetab seda ilmutust palveks.

  1–2 Jumala kuningriigi võtmed usaldatakse inimesele maa peal ja evangeelium võidutseb. 3–6 Tuhandeaastane taevariik tuleb ja ühineb Jumala kuningriigiga maa peal.

  66. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Orange’is 25. oktoobril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 219–221). See oli tähtsa konverentsi esimene päev. Selle ilmutuse eessõnas kirjutab prohvet: „William E. McLellini palvel küsisin ma Issandalt ja sain järgneva” (History of the Church, kd 1, lk 220).

  1–4 Igavikuline leping on evangeeliumi täius. 5–8 Vanematel tuleb jutlustada, tunnistada ja inimestega arutleda. 9–13 Ustav teenimine kindlustab igavese elu pärandi.

  67. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1831. aasta novembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 224–225). Toimus Kiriku erakorraline konverents ja kaaluti ning tehti otsuseid prohveti kaudu juba Issandalt saadud ilmutuste avaldamise küsimuses (vaata 1. osa päist). Otsustati, et Oliver Cowdery ja John Whitmer viivad ilmutuste käsikirjad Independence’isse, kus W. W. Phelps avaldab need pealkirja all Book of Commandments (Käskude Raamat). Paljud vennad tunnistasid pühalikult, et avaldamiseks kokkukogutud ilmutused on tõesti õiged, nagu tunnistas nende peale välja valatud Püha Vaim. Prohvet kirjutas üles, et pärast seda, kui saadi ilmutus, mida tuntakse 1. osana, oli mõningast negatiivset keskustelu, mis puudutas ilmutustes sisalduvat keelekasutust. Järgnes käesolev ilmutus.

  1–3 Issand kuuleb palveid ja vaatab oma vanemate järele. 4–9 Ta esitab väljakutse targimale inimesele jäljendada vähimatki tema ilmutustest. 10–14 Ustavad vanemad tehakse elavaks Vaimus ja nad näevad Jumala palet.

  68. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1831. aasta novembrikuus Orson Hyde’i, Luke S. Johnsoni, Lyman E. Johnsoni ja William E. McLellini palvel (History of the Church, kd 1, lk-d 227–229). Kuigi see ilmutus anti vastuseks anumisele, et tehtaks teatavaks Issanda meel nimetatud vanemate suhtes, puudutab enamik selle sisust tervet Kirikut.

  1–5 Vanemate sõnad, kui nad on kantud Pühast Vaimust, on pühakiri. 6–12 Vanematel tuleb jutlustada ja ristida ning tõelistele uskujatele järgnevad tunnustähed. 13–24 Aaroni poegade seas esmasündinu võib teenida juhtiva piiskopina (s.o hoida piiskopina juhatamise võtmeid) Esimese Presidentkonna juhatuse all. 25–28 Vanematel kästakse õpetada evangeeliumi oma lastele. 29–35 Pühadel tuleb pidada hingamispäeva, töötada usinasti ja palvetada.

  69. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1831. aasta novembrikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 234–235). Kogumik ilmutustest, mis kavatseti peagi avaldada, oli heaks kiidetud 1. novembri erakorralisel konverentsil. 3. novembril lisati ilmutus, mis on siin kirjas 133. osana, ja see nimetati lisaks. Konverentsi otsusega määrati Oliver Cowdery viima kogutud ilmutuste ja käskude käsikirjad trükkimisele Missouri osariiki Independence’isse. Ta pidi samuti kaasa võtma raha, mis oli annetatud Kiriku ülesehitamiseks Missouri osariigis. Kuna teekond pidi viima teda piiriäärsele alale läbi hõredasti asustatud piirkonna, oli soovitav võtta reisikaaslane.

  1–2 John Whitmeril tuleb saata Oliver Cowderyt Missourisse. 3–8 Ka temal tuleb jutlustada ning koguda, üles märkida ja kirja panna ajaloolisi andmeid.

  70. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 12. novembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 235–237). Prohveti poolt kirja pandud ajalugu teatab, et 1.–12. novembrini (kaasa arvatud) peeti neli erakorralist konverentsi. Neist kogunemistest viimasel arutati raamatu Book of Commandments (Käskude Raamat), millele hiljem anti nimeks Doctrine and Covenants (Õpetus ja Lepingud), suurt tähtsust ja prohvet nimetab seda „Kiriku vundamendiks neil viimsetel päevadel ja kasuks maailmale, mis näitab, et meie Päästja kuningriigi saladuste võtmed on taas usaldatud inimese kätte” (History of the Church, kd 1, lk 235).

  1–5 Ilmutuste avaldamiseks määratakse majapidajad. 6–13 Need, kes töötavad vaimsete asjadega, on oma palka väärt. 14–18 Pühadel tuleb maistes asjades olla võrdsed.

  71. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Ohio osariigis Hiramis 1. detsembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 238–239). Prohvet oli jätkanud Piibli tõlkimist koos Sidney Rigdoniga, kes töötas tema kirjutajana, kuni saadi see ilmutus, mistõttu see töö pandi ajutiselt kõrvale, et nad saaksid täita siin antud juhiseid. Vennad pidid minema välja jutlustama, et vaigistada ebasõbralikke tundeid, mis olid tekkinud Kiriku vastu mõnede ajaleheartiklite avaldamise tulemusena Ezra Boothi poolt, kes oli usust taganenud.

  1–4 Joseph Smith ja Sidney Rigdon saadetakse välja evangeeliumi kuulutama. 5–11 Pühade vaenlased aetakse segadusse.

  72. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 4. detsembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 239–241). Mitmed vanemad ja liikmed olid kokku tulnud, et õppida oma kohustusi ja saada rohkem teadmisi Kiriku õpetustest. Käesolev osa on kokku pandud kahest samal päeval saadud ilmutusest. Salmid 1–8 annavad teada Newel K. Whitney kutsumisest piiskopiks. Seejärel ta kutsuti ja pühitseti ametisse, pärast mida saadi salmid 9–26, mis annavad lisateavet piiskopi kohustuste kohta.

  1–8 Vanemad peavad esitama aruande oma majapidajaameti kohta piiskopile. 9–15 Piiskop peab varaaita ning hoolitseb vaeste ja abivajajate eest. 16–26 Piiskopid peavad kinnitama vanemate väärilisust.

  73. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Ohio osariigis Hiramis 10. jaanuaril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 241–242). Eelnenud detsembrikuu esimesest poolest peale olid prohvet ja Sidney tegelenud jutlustamisega ning seeläbi oli suudetud palju korda saata negatiivsete tunnete vähendamisel, mis olid tõusnud Kiriku vastu (vaata 71. osa päist).

  1–2 Vanematel tuleb jätkata jutlustamist. 3–6 Joseph Smithil ja Sidney Rigdonil tuleb jätkata Piibli tõlkimist, kuni see saab valmis.

  74. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta jaanuarikuus (History of the Church, kd 1, lk 242). Prohvet kirjutab: „Saades eelneva sõna Issandalt [ÕL 73], alustasin ma taas pühakirjade tõlkimist ja töötasin usinasti vahetult konverentsi alguseni, mis pidi kogunema 25. jaanuaril. Sellel ajavahemikul sain ma ka järgneva – selgituseks 7. peatüki 14. salmile Pauluse esimeses kirjas korintlastele” (History of the Church, kd 1, lk 242).

  1–5 Paulus soovitab oma aja kirikul mitte pidada Moosese seadust. 6–7 Väikesed lapsed on pühad ja nad on pühitsetud lepituse kaudu.

  75. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Amherstis 25. jaanuaril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 242–245). Toimus varem kindlaksmääratud konverents. Sel konverentsil toetati ja pühitseti Joseph Smith ülempreesterluse juhataja ametisse. Mõned vanemad, kel oli olnud raskusi oma sõnumi arusaadavaks tegemisel teistele inimestele, tahtsid üksikasjalikumalt teada saada oma otseseid kohustusi. Järgnes see ilmutus.

  1–5 Ustavad vanemad, kes jutlustavad evangeeliumi, saavad osaks igavese elu. 6–12 Palveta, et saada Trööstijat, kes õpetab kõiki asju. 13–22 Vanemad istuvad kohut mõistma nende üle, kes nende sõnumi tagasi lükkavad. 23–36 Misjonäride perekonnad peavad saama abi Kirikult.

  76. osa

  Nägemus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Ohio osariigis Hiramis 16. veebruaril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 245–252). Eessõnas selle ilmutuse ülestähendusele kirjutas prohvet: „Tulnud tagasi Amhersti konverentsilt, jätkasin ma pühakirjade tõlkimist. Mitmesuguste saadud ilmutuste põhjal sai selgeks, et palju tähtsaid üksikasju, mis puudutavad inimese päästet, oli Piiblist ära võetud või kaduma läinud enne, kui see kokku pandi. Nende tõdede põhjal, mis järele on jäänud, on ilmne, et kui Jumal tasub igaühele vastavalt kehas tehtud tegudele, peab väljend „taevas”, mis tähistab pühade igavest kodu, hõlmama rohkem kui ühte kuningriiki. Niisiis, … tõlkides Johannese evangeeliumi, nägime mina ja vanem Rigdon järgmist nägemust” (History of the Church, kd 1, lk 245). See nägemus anti pärast seda, kui prohvet oli tõlkinud Johannese 5:29.

  1–4 Issand on Jumal. 5–10 Kuningriigi saladused ilmutatakse kõikidele ustavatele. 11–17 Kõik tulevad esile kas õiglaste või ebaõiglaste ülestõusmisel. 18–24 Paljude maailmade elanikud on Jeesuse Kristuse lepituse läbi Jumalale sündinud pojad ja tütred. 25–29 Jumala ingel langes ja temast sai kurat. 30–49 Hukatuse pojad vaevlevad igaveses needuses, kõik teised saavad osaks teatud pääste astme. 50–70 Kirjeldatakse selestilises kuningriigis elavate ülendatute hiilgust ja tasu. 71–80 Kirjeldatakse neid, kes pärivad terrestrilise kuningriigi. 81–113 Selgitatakse telestilises, terrestrilises ja selestilises hiilguses olijate seisundit. 114–119 Ustavad võivad näha ja mõista Jumala kuningriigi saladusi Püha Vaimu väe kaudu.

  77. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 253–255). Prohvet kirjutas: „Seoses pühakirjade tõlkimisega sain ma Johannese ilmutuse kohta järgmise selgituse” (History of the Church, kd 1, lk 253).

  1–4 Loomadel on vaimud ja nad saavad elama igaveses õnnes surematu maa peal. 5–7 Selle maa ilmalik olemasolu kestab 7000 aastat. 8–10 Mitmed inglid taastavad evangeeliumi ja teenivad maa peal. 11 Saja neljakümne nelja tuhande pitseerimine. 12–14 Kristus tuleb seitsmenda aastatuhande algul. 15 Juudi rahvale äratatakse kaks prohvetit.

  78. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 255–257). Issand andis Joseph Smithile juhised varaaida rajamiseks vaeste jaoks. Alati ei ole olnud soovitav, et maailmale oleksid teada nende inimeste isikud, kelle poole Issand ilmutustes pöördus; sellepärast viidati selle ja mõne järgneva ilmutuse avaldamisel vendadele teiste nimedega kui nende enda omad. Kui kadus tungiv vajadus nimede varjamiseks, lisati sulgudes nende õiged nimed. Kuna tänapäeval pole elulist vajadust varjunimesid kasutada, on selles väljaandes kasutusel ainult pärisnimed nagu originaalkäsikirjadeski.

  1–4 Pühadel tuleb organiseerida ja rajada varaait. 5–12 Oma varade targasti kasutamine viib päästele. 13–14 Kirikul tuleb olla sõltumatu maistest jõududest. 15–16 Miikael (Aadam) teenib Püha (Kristuse) juhatuse all. 17–22 Õnnistatud on ustavad, sest nemad pärivad kõik asjad.

  79. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk 257).

  1–4 Jared Carter kutsutakse jutlustama Trööstija kaudu evangeeliumi.

  80. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk 257).

  1–5 Stephen Burnett ja Eden Smith kutsutakse jutlustama igas paigas, kus nad tahavad.

  81. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 257–258). Frederick G. Williams kutsutakse ülempreestriks ja nõuandjaks ülempreesterluse juhatusse. Ajaloolised ülestähendused kõnelevad, et kui see ilmutus 1832. aasta märtsis saadi, kutsuti sellega Joseph Smithile Presidentkonda nõuandjaks Jesse Gause. Ent kui too ei jätkanud viisil, nagu see amet nõuab, anti see kutse hiljem Frederick G. Williamsile. Ilmutust (dateeritud märtsiga 1832) tuleks pidada sammuna Esimese Presidentkonna ametliku organiseerimise poole, kus määratakse konkreetselt nõuandja ameti olemasolu ja selgitatakse, kui auväärne on see ametikoht. Vend Gause teenis selles mõnda aega, kuid ta heideti 1832. aasta detsembris Kirikust välja. Vend Williams pühitseti mainitud ametisse 18. märtsil 1833.

  1–2 Alati hoiab kuningriigi võtmeid Esimene Presidentkond. 3–7 Kui Frederick G. Williams on oma teenimistöös ustav, saab ta igavese elu.

  82. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Missouri osariigis Jacksoni maakonnas 26. aprillil 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 267–269). Toimus Kiriku üldkoosolek, kus prohvet Joseph Smithi toetati kui ülempreesterluse juhatajat, millisesse ametisse ta oli eelnevalt pühitsetud 25. jaanuaril 1832 Ohio osariigis Amherstis toimunud ülempreestrite, vanemate ja liikmete konverentsil (vaata 75. osa päist). Varasemates väljaannetes kasutati selles ilmutuses ebatavalisi nimesid, et varjata siinmainitud inimeste isikuid (vaata 78. osa päist).

  1–4 Kellele on palju antud, sellelt palju nõutakse. 5–7 Maailmas valitseb pimedus. 8–13 Issand on seotud, kui meie teeme seda, mida ta ütleb. 14–18 Siion peab kasvama ilus ja pühaduses. 19–24 Iga inimene peaks taotlema seda, mis on tema ligimese huvides.

  83. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Independence’is 30. aprillil 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 269–270). See ilmutus saadi siis, kui prohvet oli koos vendadega nõu pidamas.

  1–4 Naistel ja lastel on õigus nõuda enda ülalpidamist oma abikaasalt ja isalt. 5–6 Leskedel ja orbudel on õigus nõuda Kirikult enda toetamist.

  84. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 22. ja 23. septembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 286–295). Septembrikuu jooksul olid vanemad hakanud tagasi pöörduma oma misjonitelt idapoolsetest osariikidest ja andma aru oma tööst. Kui nad sel rõõmuajal koos olid, saadi järgnev ilmutus. Prohvet määratleb seda kui ilmutust preesterlusest.

  1–5 Uus Jeruusalemm ja tempel ehitatakse Missouri osariiki. 6–17 Antakse preesterluse järjepidevuse liin Moosesest kuni Aadamani. 18–25 Suurem preesterlus kätkeb endas Jumala tundmise võtit. 26–32 Vähem preesterlus kätkeb endas inglite teenimise ja ettevalmistava evangeeliumi võtit. 33–44 Mehed saavad igavese elu preesterluse vande ja lepingu kaudu. 45–53 Kristuse Vaim valgustab inimesi ja maailm lamab patus. 54–61 Pühadel tuleb neist asjust, mida nad on saanud, tunnistada. 62–76 Neil tuleb jutlustada evangeeliumi ja tunnustähed järgnevad. 77–91 Vanematel tuleb välja minna ilma kukru ja paunata ning Issand hoolitseb nende vajaduste eest. 92–97 Taudid ja needused ootavad neid, kes lükkavad evangeeliumi tagasi. 98–102 Antakse uus laul Siioni lunastamisest. 103–110 Iga inimene püsigu oma ametis ja töötagu oma kutses. 111–120 Issanda teenijatel tuleb kuulutada viimsete päevade kohutavast hävitusest.

  85. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 27. novembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 298–299). See osa on väljavõte prohveti kirjast W. W. Phelpsile, kes elas Missouri osariigis Independence’is. See kirjutati vastuseks küsimustele nende pühade kohta, kes olid kolinud Siionisse, kuid kes ei olnud saanud oma pärisosi vastavalt Kirikus kehtestatud korrale.

  1–5 Pärisosad tuleb Siionis saada pühitsemise kaudu. 6–12 Keegi vägev ja võimas annab pühadele nende pärisosa Siionis.

  86. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 6. detsembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk 300). See ilmutus saadi ajal, kui prohvet vaatas üle ja toimetas Piibli tõlke käsikirja.

  1–7 Issand selgitab tähendamissõna nisust ja umbrohust. 8–11 Ta selgitab preesterluse õnnistusi, mis saavad osaks neile, kes on seaduslikud pärijad lihas.

  87. osa

  Ilmutus ja prohvetlik kuulutus sõjast, antud prohvet Joseph Smithi kaudu 25. detsembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 301–302). See osa saadi ajal, mil vennad mõtisklesid ja arutlesid aafriklaste orjuse üle Ameerika mandril ja üldse inimlaste orjuse üle kogu maailmas.

  1–4 Ennustatakse sõda põhja- ja lõunaosariikide vahel. 5–8 Kõigi maa elanike peale langevad suured õnnetused.

  88. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 27. detsembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 302–312). Prohvet ütles, et see on „õlipuu leht, … mis on nopitud Paradiisipuu küljest – Issanda rahusõnum meile” (History of the Church, kd 1, lk 316). Ajaloolistest ülestähendustest selgub, et selle ilmutuse osad on saadud 27. ja 28. detsembril 1832 ning 3. jaanuaril 1833.

  1–5 Ustavad pühad saavad Trööstija, mis on lubadus igavesest elust. 6–13 Kõiki asju juhib ja valitseb Kristuse valgus. 14–16 Ülestõusmine tuleb lunastuse kaudu. 17–31 Kuulekus selestilisele, terrestrilisele või telestilisele seadusele valmistab inimesi ette nendeks vastavateks kuningriikideks ja hiilgusteks. 32–35 Need, kes tahavad elada patus, jäävad endiselt roojasteks. 36–41 Kõiki kuningriike valitseb seadus. 42–45 Jumal on andnud seaduse kõikidele asjadele. 46–50 Inimene saab mõistma isegi Jumalat. 51–61 Tähendamissõna mehest, kes saatis oma teenijad põllule ja käis neid ükshaaval vaatamas. 62–73 Lähenege Issandale ja te saate näha tema palet. 74–80 Pühitsege endid ja õpetage üksteisele kuningriigi õpetusi. 81–85 Igal inimesel, keda on hoiatatud, tuleb hoiatada oma ligimest. 86–94 Tunnustähed, algainete muutumised ja inglid valmistavad teed Issanda tulekuks. 95–102 Inglite pasunad kutsuvad esile surnud nende järjekorras. 103–116 Inglite pasunad kuulutavad evangeeliumi taastamist, Babüloni langemist ja suure Jumala lahingut. 117–126 Otsige teadmisi, rajage Issanda koda (tempel) ja pange ülle ligimesearmastuse side. 127–141 Seatakse sisse prohvetite kooli kord, kaasa arvatud jalgade pesemise talitus.

  89. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 27. veebruaril 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 327–329). Kuna tol ajal tarbisid vennad oma koosolekutel tubakat, suunati prohveti meel selle asja üle mõtisklema; seepärast ta küsis selle asja kohta Issanda käest. Tulemuseks saadi järgnev ilmutus, mis on tuntud Tarkuse Sõnana. Esimesed kolm salmi kirjutas prohvet algselt inspireeritud sissejuhatuse ja kirjeldusena.

  1–9 Keelatakse veini, vägijookide, tubaka ja kuumade jookide tarvitamine. 10–17 Taimed, viljad, liha ja teravili on seatud kasutamiseks inimesele ja loomadele. 18–21 Kuulekus evangeeliumi seadusele, mille hulka kuulub ka Tarkuse Sõna, toob ilmalikke ja vaimseid õnnistusi.

  90. osa

  Ilmutus prohvet Joseph Smithile, antud Ohio osariigis Kirtlandis 8. märtsil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 329–331). See ilmutus on järgmine samm Esimese Presidentkonna loomisel (vaata 81. osa päist) ja selle tulemusel pühitseti mainitud nõuandjad ametisse 18. märtsil 1833.

  1–5 Kuningriigi võtmed on antud Joseph Smithile ja tema kaudu Kirikule. 6–7 Sidney Rigdonil ja Frederick G. Williamsil tuleb teenida Esimeses Presidentkonnas. 8–11 Evangeeliumi tuleb jutlustada Iisraeli rahvastele, paganatele ja juutidele, nii et igaüks kuuleb seda omaenda keeles. 12–18 Joseph Smithil ja tema nõuandjatel tuleb Kirik korda seada. 19–37 Issand soovitab erinevatel isikutel kõndida laitmatult ja teenida tema kuningriigis.

  91. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 9. märtsil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 331–332). Prohvet tegeles sel ajal Vana Testamendi tõlkimisega. Olles jõudnud muistsete tekstide selle osani, mida kutsutakse Apokriivaks, küsis ta Issandalt ja sai järgneva juhise.

  1–3 Apokriiva on tõlgitud enamjaolt õigesti, kuid sisaldab palju inimkäte tehtud lisandusi, mis pole õiged. 4–6 Sellest on kasu neile, keda valgustab Vaim.

  92. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Kirtlandis 15. märtsil 1833 (History of the Church, kd 1, lk 333). See ilmutus on suunatud Frederick G. Williamsile, kes oli hiljuti määratud nõuandjaks Esimeses Presidentkonnas.

  1–2 Issand annab käsu Ühinenud Vennaskonna liikmeks pääsemise kohta.

  93. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 6. mail 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 343–346).

  1–5 Kõik, kes on ustavad, saavad näha Issandat. 6–18 Johannes andis tunnistust, et Jumala Poeg kulges armust armu, kuni ta sai Isa hiilguse täiuse. 19–20 Ustavad inimesed saavad osa tema täiusest samamoodi, kulgedes armust armu. 21–22 Need, kes on sündinud Kristusest, on Esmasündinu Kirik. 23–28 Kristus sai kogu tõe täiuse ja inimene võib kuulekuse kaudu saada sama. 29–32 Inimene oli algul koos Jumalaga. 33–35 Mateeria on igavene ja inimene võib ülestõusmisel saada rõõmu täiuse. 36–37 Jumala hiilgus on mõistus. 38–40 Tänu Kristuse lunastusele on lapsed Jumala ees süütud. 41–53 Juhtivatel vanematel kästakse seada korda oma perekond.

  94. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 6. mail 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon ja Jared Carter määratakse Kiriku ehituskomitee liikmeteks.

  1–9 Issand annab käsu püstitada Presidentkonna tööhoone. 10–12 Tuleb ehitada trükikoda. 13–17 Eraldatakse teatud pärisosad.

  95. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1. juunil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 350–352). See ilmutus on jumalike juhiste jätkumine kummardamise ja õpetamise hoonete, eriti Issanda Koja ehitamisel (vaata osad 88:119–136 ja 94).

  1–6 Pühasid nuheldakse selle eest, et nad ei ole ehitanud Issanda koda. 7–10 Issand soovib kasutada oma koda, et anda oma rahvale vägi kõrgest. 11–17 Hoone tuleb pühitseda kummardamise kohaks ja apostlite kooliks.

  96. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Kirtlandis 4. juunil 1833, kus tuuakse ära Siioni linna ehk vaia loomise kord. Antud eeskujuks Kirtlandis olevatele pühadele (History of the Church, kd 1, lk-d 352–353). Toimus ülempreestrite konverents ning peamiseks arutluse all olnud küsimuseks oli see, mida teha teatud maadega, mida tunti Frenchi taluna, mis oli Kiriku omanduses ja asus Kirtlandi lähedal. Kuna konverents ei suutnud kokkuleppele jõuda, kes peaks selle talu enda vastutuse alla võtma, olid kõik ühel nõul, et küsida selle asja kohta Issandalt.

  1 Siioni Kirtlandi vai tuleb teha tugevaks. 2–5 Piiskopil tuleb jagada pühadele pärisosad. 6–9 John Johnson peab saama Ühinenud Vennaskonna liikmeks.

  97. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 2. augustil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 400–402). See ilmutus käsitleb eelkõige Missouri osariigis Jacksoni maakonnas Siionis olevate pühade asju ja on saadud vastuseks prohveti küsimisele, et saada Issandalt teavet. Kiriku liikmed Missouris kannatasid sel ajal ägeda tagakiusamise all ning olid sunnitud 23. juulil 1833 kirjutama alla leppele, mille kohaselt neil tuli Jacksoni maakonnast lahkuda.

  1–2 Paljud Siionis (Jacksoni maakonnas Missouri osariigis) olevad pühad on õnnistatud oma ustavuse tõttu. 3–5 Parley P. Pratti kiidetakse tema töö eest Siioni koolis. 6–9 Issand tunnistab vastuvõetavaks need, kes oma lepingutest kinni peavad. 10–17 Siionisse tuleb ehitada koda, kus südamelt puhtad saavad näha Jumalat. 18–21 Siion on südamelt puhtad. 22–28 Kui Siion on ustav, pääseb ta Issanda nuhtlustest.

  98. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 6. augustil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 403–406). See ilmutus tuli Missouri pühade tagakiusamise tõttu. On loomulik, et Missouri pühad, kes olid kannatanud füüsiliselt ning kaotanud samuti oma vara, tundsid soovi tasuda samaga ja kätte maksta. Seepärast andis Issand selle ilmutuse. Kuigi prohveti kõrvu Kirtlandisse (tuhat nelisada viiskümmend kilomeetrit eemal) oli kahtlemata jõudnud mõningaid teateid Missouri probleemidest, sai olukorra tõsidus talle sel päeval teatavaks saada üksnes ilmutuse kaudu.

  1–3 Pühade kannatused saavad neile kasuks. 4–8 Pühadel tuleb toetada maa põhiseadust. 9–10 Maistesse ametitesse tuleb toetada ausaid, tarku ja häid inimesi. 11–15 Need, kes jätavad oma elu Issanda aate nimel, saavad igavese elu. 16–18 Taunige sõda ja kuulutage rahu. 19–22 Kirtlandi pühasid noomitakse ja neil kästakse meelt parandada. 23–32 Issand ilmutab oma seadused, mis määratlevad tema rahva peale langenud tagakiusamist ja kannatusi. 33–38 Sõda on õigustatud ainult sel juhul, kui Issand seda käsib. 39–48 Pühadel tuleb andestada oma vaenlastele, kes, juhul kui nad meelt parandavad, pääsevad samuti Issanda kättemaksust.

  99. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu John Murdockile Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta augustikuus. Kuigi Õpetuse ja Lepingute raamatu väljaanded alates 1876. aastast nimetavad selle ilmutuse saamise kohaks ja ajaks Kirtlandi ja 1833. aasta augustikuu, on õiged andmed leidnud kinnitust varasemate väljaannete ja muude ajalooliste ülestähenduste põhjal.

  1–8 John Murdock kutsutakse kuulutama evangeeliumi ning need, kes ta vastu võtavad, võtavad vastu Issanda ja leiavad halastust.

  100. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile New Yorgi osariigis Perrysburgis 12. oktoobril 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 416, 419–421). Need kaks venda, kes olid olnud oma peredest mitmeid päevi eemal, muretsesid nende pärast.

  1–4 Josephil ja Sidneyl tuleb hingede päästeks jutlustada evangeeliumi. 5–8 Neile antakse selsamal tunnil, mida öelda. 9–12 Sidneyl tuleb olla eestkõneleja ja Josephil tuleb olla ilmutaja ning vägev tunnistamises. 13–17 Issand kasvatab üles puhta rahva ja kuulekad päästetakse.

  101. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Kirtlandis 16. detsembril 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 458–464). Sel ajal kannatasid Missouri osariiki kogunenud pühad suure tagakiusamise all. Rahvajõugud olid ajanud nad välja nende kodudest Jacksoni maakonnas ning mõned pühad olid püüdnud ennast sisse seada Van Bureni maakonnas, kuid tagakiusamine järgnes neile ka sinna. Suurem osa pühasid elas sel ajal Missouri osariigis Clay maakonnas. Kiriku liikmete vastu tehti palju surmaähvardusi. Inimesed olid kaotanud mööbli, riided, kariloomad ja muu isikliku vara ning suur osa nende põllusaagist oli hävitatud.

  1–8 Pühasid nuheldakse ja vaevatakse nende üleastumiste pärast. 9–15 Issanda meelepaha langeb rahvaste peale, kuid tema rahvas kogutakse kokku ja saab lohutatud. 16–21 Siion ja tema vaiad seatakse jalule. 22–31 Selgitatakse elulaadi tuhandeaastase rahuriigi ajal. 32–42 Siis pühasid õnnistatakse ja neile tasutakse. 43–62 Tähendamissõna suursugusest inimesest ja õlipuudest kujutab Siioni hädasid ja lõpus toimuvat lunastust. 63–75 Pühadel tuleb jätkata kogunemist. 76–80 Ameerika Ühendriikide põhiseaduse kehtestas Issand. 81–101 Pühadel tuleb peale käia, et saada hüvitust neile osaks saanud ülekohtu eest nagu tähendamissõnas naisest ja ebaõiglasest kohtunikust.

  102. osa

  Ohio osariigis Kirtlandis 17. veebruaril 1834 asetleidnud Kiriku esimese kõrgema nõukogu organiseerimise protokoll (History of the Church, kd 2, lk-d 28–31). Originaalprotokolli koostasid vanemad Oliver Cowdery ja Orson Hyde. Kaks päeva hiljem parandas prohvet protokolli, luges selle kõrgemale nõukogule ette ja nõukogu kiitis selle heaks. Salmid 30–32, mis räägivad Kaheteistkümne Apostli Nõukogust, lisas prohvet Joseph Smith 1835. aastal, kui ta valmistas seda osa ette avaldamiseks Õpetuses ja Lepingutes.

  1–8 Kõrgem nõukogu määratakse lahendama olulisi raskusi, mis Kirikus esile kerkivad. 9–18 Antakse talitusviis juhtumite menetlemiseks. 19–23 Otsuse teeb nõukogu juhataja. 24–34 Pannakse paika edasikaebuste menetlus.

  103. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 24. veebruaril 1834 (History of the Church, kd 2, lk-d 36–39). See ilmutus saadi pärast seda, kui Ohio osariiki Kirtlandisse olid saabunud Parley P. Pratt ja Lyman Wight, kes olid tulnud Missouri osariigist arutama prohvetiga pühade olukorra leevendamist ja nende naasmist oma maadele Jacksoni maakonnas.

  1–4 Miks lasi Issand Jacksoni maakonna pühasid taga kiusata. 5–10 Pühad saavad võitu, kui nad peavad kinni käskudest. 11–20 Siioni lunastamine tuleb väega ja Issand läheb oma rahva ees. 21–28 Pühadel tuleb koguneda Siionisse ja need, kes jätavad oma elu, leiavad selle taas. 29–40 Erinevad vennad kutsutakse organiseerima Siioni leeri ja minema Siionisse; neile lubatakse võitu, kui nad on ustavad.

  104. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile 23. aprillil 1834. See puudutab ühinenud vennaskonda ehk Kiriku ühendust vaeste hüvanguks (History of the Church, kd 2, lk-d 54–60). Toimus Esimese Presidentkonna ja teiste ülempreestrite nõupidamine, kus arutluse all olid inimeste pakilised maised vajadused. Kirtlandi ühinenud vennaskond tuli ajutiselt lõpetada ja ümber organiseerida ning omand tuli jagada vennaskonna liikmete vahel nende hoole alla antavateks majapidamisteks.

  1–10 Pühad, kes astuvad üle ühinenud vennaskonna seadustest, neetakse. 11–16 Issand hoolitseb oma pühade eest omaenda viisil. 17–18 Evangeeliumi seadus määrab, kuidas hoolitseda vaeste eest. 19–46 Nimetatakse erinevate vendade majapidamised ja õnnistused. 47–53 Kirtlandis olev ühinenud vennaskond ja ühendus Siionis peavad tegutsema eraldi. 54–66 Pühakirjade trükkimiseks asutatakse Issanda püha varakamber. 67–77 Ühinenud vennaskonna üldvarakamber peab tegutsema vastavalt ühisele nõusolekule. 78–86 Ühinenud vennaskonna liikmetel tuleb maksta kõik oma võlad ja Issand vabastab nad rahalisest orjusest.

  105. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Fishing Riveri jõe ääres 22. juunil 1834 (History of the Church, kd 2, lk-d 108–111). Missouri osariigis oli rahvajõukude vägivaldsus pühade vastu ägenenud ning mitmetes maakondades olid organiseeritud rühmitused teatanud oma kavatsusest rahvas hävitada. Prohvet oli tulnud Kirtlandist Siioni leeri nime all tuntud rühma eesotsas, kaasas riided ja toiduvarud. Ajal, kui see rühm oli laagris Fishing Riveri jõe kaldal, sai prohvet selle ilmutuse.

  1–5 Siion ehitatakse üles kooskõlas selestilise seadusega. 6–13 Siioni lunastamisega viivitatakse üürikest aega. 14–19 Issand võitleb Siioni lahingud. 20–26 Pühadel tuleb olla targad ja kogunedes mitte hoobelda vägevate tegudega. 27–30 Tuleb osta maid Jacksoni maakonnas ja sellega piirnevates maakondades. 31–34 Vanematel tuleb Kirtlandis Issanda kojas saada templiand. 35–37 Pühad, kes on nii kutsutud kui valitud, pühitsetakse. 38–41 Pühadel tuleb tõsta maailmale rahulipp.

  106. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 25. novembril 1834 (History of the Church, kd 2, lk-d 170–171). See ilmutus on suunatud Oliver Cowdery vanemale vennale Warren A. Cowderyle.

  1–3 Warren A. Cowdery kutsutakse kohalikuks eesistuvaks ametikandjaks. 4–5 Teine tulemine ei üllata valguse lapsi nagu varas. 6–8 Ustavale teenistusele Kirikus järgnevad suured õnnistused.

  107. osa

  Ilmutus preesterluse kohta, antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis kuupäevaga 28. märts 1835 (History of the Church, kd 2, lk-d 209–217). Nimetatud kuupäeval kohtusid Kaksteist nõupidamisel, tunnistades oma isiklikke nõrkusi ja puudusi, väljendades meeleparandust ja otsides Issanda edasist juhatust. Nad olid laiali minemas misjonitööle nendele määratud piirkondadesse. Kuigi selle osa mõned jaod saadi nimetatud kuupäeval, kinnitavad ajaloolised ülestähendused, et eri lõigud saadi eri aegadel, mõned varajasemad isegi 1831. aasta novembrikuus.

  1–6 On kaks preesterlust: Melkisedeki ja Aaroni. 7–12 Neil, kellel on Melkisedeki preesterlus, on võim tegutseda kõigis Kiriku ametites. 13–17 Piiskopkond on juhiks Aaroni preesterlusele, mis viib läbi väliseid talitusi. 18–20 Melkisedeki preesterlus hoiab kõikide vaimsete õnnistuste võtmeid, Aaroni preesterlus hoiab inglite teenimise võtmeid. 21–38 Esimene Presidentkond, Kaksteist ja Seitsekümmend moodustavad juhtivad kvoorumid, kelle otsused tuleb teha ühtsuses ja õigemeelsuses. 39–52 Patriarhaalne kord on seatud Aadamast Noani. 53–57 Muistsed pühad kogunesid Aadam-ondi-Ahmanisse ja neile ilmus Issand. 58–67 Kaheteistkümnel tuleb korda seada Kiriku ametikandjad. 68–76 Piiskopid teenivad Iisraeli üldiste kohtumõistjatena. 77–84 Esimene Presidentkond ja Kaksteist moodustavad Kiriku kõrgeima kohtu. 85–100 Preesterluse juhatajad juhivad oma vastavaid kvoorumeid.

  108. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 26. detsembril 1835 (History of the Church, kd 2, lk 345). See osa saadi Lyman Shermani palvel, kes oli eelnevalt pühitsetud ülempreestriks ja seitsmekümneks ning kes oli tulnud prohveti juurde küsima ilmutust, mis teeks talle teatavaks tema kohuse.

  1–3 Lyman Shermanile antakse tema patud andeks. 4–5 Ta arvatakse Kiriku juhtivate vanemate hulka. 6–8 Ta kutsutakse jutlustama evangeeliumi ja tugevdama oma vendi.

  109. osa

  Ohio osariigis Kirtlandis asuva templi pühitsemise palve 27. märtsil 1836 (History of the Church, kd 2, lk-d 420–426). Prohveti kirjaliku selgituse kohaselt anti see palve temale ilmutuse kaudu.

  1–5 Kirtlandi tempel ehitati paigaks, mida külastab Inimese Poeg. 6–21 See peab olema palve, paastumise, usu, õppimise, hiilguse ja korra koda ning Jumala koda. 22–33 Kes ei paranda meelt ja seisavad vastu Issanda rahvale, aetagu segadusse. 34–42 Mingu pühad siit välja väes koguma õigemeelseid kokku Siionisse. 43–53 Päästetagu pühad neist hirmsatest asjadest, mis viimsetel päevadel valatakse välja paheliste peale. 54–58 Saagu rahvad ja inimesed ja kirikud ette valmistatud evangeeliumi jaoks. 59–67 Saagu lunastatud juudid, laamanlased ja kogu Iisrael. 68–80 Kroonitagu pühad hiilguse ja auga ning nad saagu igavese pääste.

  110. osa

  Prohvet Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle Ohio osariigis Kirtlandi templis 3. aprillil 1836 avanenud nägemused (History of the Church, kd 2, lk-d 435–436). Toimus hingamispäeva koosolek. Prohvet kirjutab nende nägemuste ülestähenduse eessõnaks järgmised sõnad: „Pärastlõunal aitasin ülejäänud presidentkonnal Kirikule laiali jagada Issanda õhtusöömaaega, saades selle Kaheteistkümnelt, kellel oli sel päeval võimalus tegutseda püha laua ääres. Olles selle teenistuse oma vendadele läbi viinud, läksin kantsli juurde, kus eesriided olid alla lastud, ja kummardusin koos Oliver Cowderyga pühalikus ja vaikses palves. Pärast palvest tõusmist avanes meile mõlemale järgmine nägemus” (History of the Church, kd 2, lk 435).

  1–10 Issand Jehoova ilmub hiilguses ja võtab Kirtlandi templi vastu oma kojaks. 11–12 Ilmuvad nii Mooses kui Eelijas ning annavad oma võtmed ja oma ajajärkude evangeeliumid. 13–16 Eelija tuleb tagasi ja annab oma evangeeliumi ajajärgu võtmed, nagu Malakia oli lubanud.

  111. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Massachusettsi osariigis Salemis 6. augustil 1836 (History of the Church, kd 2, lk-d 465–466). Sel ajal olid Kiriku juhid oma teenimistöö tõttu suurtes võlgades. Kuuldes, et nad võivad Salemis saada endale suure hulga raha, asusid prohvet, Sidney Rigdon, Hyrum Smith ja Oliver Cowdery Ohio osariigist Kirtlandist teele sinna, et seda asja uurida ja samal ajal jutlustada ka evangeeliumi. Vennad ajasid korda mitmed kiriku asjad ja jutlustasid evangeeliumi. Kui sai selgeks, et ei saada mingit raha, pöördusid nad tagasi Kirtlandi. Selle ilmutuse sõnastuses peegelduvad mitmed tollaste olude tagamaad.

  1–5 Issand hoolitseb oma teenijate maiste vajaduste eest. 6–11 Ta kohtleb Siionit halastusega ja korraldab kõik asjad oma teenijate hüvanguks.

  112. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Thomas B. Marshile Ohio osariigis Kirtlandis 23. juulil 1837 (History of the Church, kd 2, lk-d 499–501). See ilmutus sisaldab endas Issanda sõna Thomas B. Marshile Talle kaheteistkümne apostli kohta. Prohvet tähendas üles, et see ilmutus saadi päeval, mil evangeeliumi jutlustati esmakordselt Inglismaal. Thomas B. Marsh oli sel ajal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja.

  1–10 Kaheteistkümnel tuleb saata evangeelium ja tõsta hoiatav hääl kõigile rahvastele ja inimestele. 11–15 Nad peavad võtma enese peale oma risti, järgima Jeesust ja toitma tema lambaid. 16–20 Need, kes võtavad vastu Esimese Presidentkonna, võtavad vastu Issanda. 21–29 Pimedus katab maad ning päästetud saavad ainult need, kes usuvad ja on ristitud. 30–34 Esimene Presidentkond ja Kaksteist hoiavad aegade täiuse evangeeliumi ajajärgu võtmeid.

  113. osa

  Vastused, mis prohvet Joseph Smith andis mõningatele küsimustele Jesaja kirjutiste kohta 1838. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 3, lk-d 9–10).

  1–6 Öeldakse, kes on Iisai tüvi, sellest tõusev võrse ja Iisai juur. 7–10 Siioni hajutatud jäägil on õigus preesterlusele ja nad kutsutakse pöörduma tagasi Issanda juurde.

  114. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 17. aprillil 1838 (History of the Church, kd 3, lk 23).

  1–2 Kes ei ole ustavad, nende kiriku kutsed antakse teistele.

  115. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 26. aprillil 1838, mis teeb teatavaks Jumala tahte selle paiga ja Issanda koja ülesehitamise suhtes (History of the Church, kd 3, lk-d 23–25). See ilmutus on suunatud Kiriku juhtivatele ametikandjatele.

  1–4 Issand nimetab oma kiriku Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuks. 5–6 Siion ja tema vaiad on pühadele kaitse- ja varjupaikadeks. 7–16 Pühadel kästakse Far Westi ehitada Issanda koda. 17–19 Joseph Smith hoiab maapealse Jumala kuningriigi võtmeid.

  116. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile 19. mail 1838 Wight’s Ferry lähedal paigas nimega Spring Hill, mis asub Missouri osariigis Daviessi maakonnas (History of the Church, kd 3, lk 35).

  117. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 8. juulil 1838 William Marksi, Newel K. Whitney ja Oliver Grangeri otseste kohustuste kohta (History of the Church, kd 3, lk-d 45–46).

  1–9 Issanda teenijad ei peaks himustama maiseid asju, sest mis on omand Issandale? 10–16 Neil tuleb hüljata hinge väiklus, ja siis saavad nende ohverdused olema Issandale pühad.

  118. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 8. juulil 1838 vastuseks palvele: „Näita meile oma tahet, oo Issand, Kaheteistkümne suhtes” (History of the Church, kd 3, lk 46).

  1–3 Issand hoolitseb Kaheteistkümne perekondade eest. 4–6 Täidetakse tühjad kohad Kaheteistkümne seas.

  119. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 8. juulil 1838 vastuseks tema anumisele: „Oo Issand, näita oma teenijatele, kui paljut oma rahva omandist sa nõuad kümniseks” (History of the Church, kd 3, lk 44). Kümnise seadust sellisena, nagu me mõistame seda täna, ei olnud kirikule enne seda ilmutust antud. Äsjamainitud sõna kümnis, mis esines ka eelnenud ilmutustes (64:23; 85:3; 97:11), ei tähistanud üksnes ühte kümnendikku, vaid kõiki vabatahtlikke ohverdusi või annetusi Kiriku fondidesse. Issand oli eelnevalt andnud Kirikule pühitsemise ja majapidaja ameti seaduse, mida liikmed (peamiselt juhtivad vanemad) kohustusid täitma lepinguga, mis pidi olema igavikuline. Kuna paljud ei suutnud selles lepingus püsida, võttis Issand selle mõneks ajaks tagasi ja andis selle asemel tervele Kirikule kümnise seaduse. Prohvet küsis Issandalt, kui paljut nende varadest ta pühadeks eesmärkideks nõuab. Vastuseks saadi see ilmutus.

  1–5 Pühadel tuleb ära anda oma ülemäärane omand ja seejärel maksta kümnisena üks kümnendik oma aastasissetulekust. 6–7 Selline teguviis pühitseb Siioni maa.

  120. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 8. juulil 1838, mis teeb teatavaks, mida teha omandiga, mis on antud kümniseks nii, nagu määrati eelnevas ilmutuses – 119. osas (History of the Church, kd 3, lk 44).

  121. osa

  Palve ja prohvetlikud kuulutused, mille kirjutas prohvet Joseph Smith ajal, mil ta oli vangina Liberty vanglas Missouri osariigis, kuupäevaga 20. märts 1839 (History of the Church, kd 3, lk-d 289–300). Prohvet oli koos mõnede kaaslastega veetnud kuid vangistuses. Nende palvekirjad ja edasikaebused vastutavatele ametnikele ja kohtuvõimudele ei olnud neile leevendust toonud.

  1–6 Prohvet palub Issandat kannatavate pühade eest. 7–10 Issand räägib talle rahu. 11–17 Need, kes hüüavad Issanda rahva vastu valesüüdistusi üleastumistes, neetakse. 18–25 Nad ei saa õigust preesterlusele ja nad saavad olema neetud. 26–32 Neile, kes peavad vapralt vastu, lubatakse hiilgavaid ilmutusi. 33–40 Miks on paljud kutsutud, kuid vähesed valitud. 41–46 Preesterlust tuleb kasutada ainult õigsuses.

  122. osa

  Issanda sõna prohvet Joseph Smithile ajal, mil ta oli vangina Liberty vanglas Missouri osariigis, 1839. aasta märts (History of the Church, kd 3, lk-d 300–301).

  1–4 Maa ääred saavad küsima Joseph Smithi nime järele. 5–7 Kõik tema hädaohud ja kannatused annavad talle kogemusi ja on temale kasuks. 8–9 Inimese Poeg on laskunud neist kõigist allapoole.

  123. osa

  Pühade kohustused oma tagakiusajate suhtes, nagu tõi välja prohvet Joseph Smith ajal, mil ta oli vangina Liberty vanglas Missouri osariigis, 1839. a märtsis (History of the Church, kd 3, lk-d 302–303).

  1–6 Pühadel tuleb kokku koguda ja avaldada aruanne oma kannatustest ja tagakiusamistest. 7–10 Sama vaim, kes lõi valed usutunnistused, põhjustab ka pühade tagakiusamist. 11–17 Paljud inimesed kõikidest ususektidest võtavad siiski vastu tõe.

  124. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Illinoisi osariigis Nauvoos 19. jaanuaril 1841 (History of the Church, kd 4, lk-d 274–286). Kasvava tagakiusamise ja riigiametnike poolt nende vastu suunatud ebaseadusliku tegevuse tõttu olid pühad sunnitud lahkuma Missouri osariigist. Missouri osariigi kuberneri Lilburn W. Boggsi poolt 27. oktoobril 1838 välja antud hävituskäsk ei jätnud neile muud valikut (vaata History of the Church, kd 3, lk 175). 1841. aastal, kui see ilmutus anti, olid pühad endise Commerce’i küla asemele Illinoisi osariigis üles ehitanud Nauvoo linna ning rajanud siin Kiriku peakorteri.

  1–14 Joseph Smithil kästakse koostada pidulik evangeeliumiläkitus Ameerika Ühendriikide presidendile, kuberneridele ja kõikide rahvaste valitsejatele. 15–21 Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith vanem ja teised nii elavate kui surnute seas on õnnistatud oma ausameelsuse ja vooruste tõttu. 22–28 Pühadel kästakse Nauvoosse ehitada nii võõrastemaja võõraste majutamiseks kui ka tempel. 29–36 Ristimisi surnute eest tuleb teha templites. 37–44 Issanda rahvas ehitab alati pühade talituste läbiviimiseks templeid. 45–55 Oma vaenlaste surve tõttu vabastatakse pühad kohustusest ehitada tempel Jacksoni maakonda. 56–83 Antakse juhised Nauvoo Maja ehitamiseks. 84–96 Hyrum Smith kutsutakse patriarhiks, saama võtmed ja astuma Oliver Cowdery kohale. 97–122 William Law’d ja teisi juhendatakse nende tegemistes. 123–145 Nimetatakse üld- ja kohalikud ametikandjad ja nende kohustused ning määratakse, millistesse kvoorumitesse nad kuuluvad.

  125. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Illinoisi osariigis Nauvoos 1841. a märtsikuus Iowa territooriumil asuvate pühade kohta (History of the Church, kd 4, lk-d 311–312).

  1–4 Pühadel tuleb ehitada linnu ja koguneda Siioni vaiadesse.

  126. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Brigham Youngi majas Illinoisi osariigis Nauvoos 9. juulil 1841 (History of the Church, kd 4, lk 382). Brigham Young oli sel ajal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja.

  1–3 Brigham Youngi kiidetakse tema töö eest ning ta vabastatakse tulevikus võõrsile minemisest.

  127. osa

  Kiri prohvet Joseph Smithilt Illinoisi osariigis Nauvoos asuvatele viimse aja pühadele, mis sisaldab surnute eest ristimise juhiseid, kuupäevaga 1. september 1842, Nauvoo (History of the Church, kd 5, lk-d 142–144).

  1–4 Joseph Smith rõõmustab tagakiusamise ja kannatuste keskel. 5–12 Surnute eest ristimiste kohta tuleb pidada ülestähendusi.

  128. osa

  Kiri prohvet Joseph Smithilt Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule, mis sisaldab täiendavaid surnute eest ristimise juhiseid, kuupäevaga 6. september 1842, Illinoisi osariik, Nauvoo (History of the Church, kd 5, lk-d 148–153).

  1–5 Surnute eest ristimise sündmust peavad tõendama kohalikud ja üldised ülestähendajad. 6–9 Nende ülestähendused on siduvad ning need on üles tähendatud maa peal ja taevas. 10–14 Ristimisbassein on haua võrdkuju. 15–17 Eelija taastas surnute eest ristimisse puutuva väe. 18–21 Taastatud on kõik möödunud evangeeliumiajajärkude võtmed, väed ja võimud. 22–25 Elavatele ja surnutele kuulutatakse rõõmustavaid ja hiilgavaid sõnumeid.

  129. osa

  Prohvet Joseph Smithi poolt Illinoisi osariigis Nauvoos 9. veebruaril 1843 antud juhised, mis teevad teatavaks kolm suurt võtit, mille abil võib eristada teenivate inglite ja vaimude õiget olemust (History of the Church, kd 5, lk 267).

  1–3 Taevas on nii ülestõusnud kui ka vaimukehasid. 4–9 Antakse võtmed, mille abil võib eristada eesriide tagant tulnud sõnumitoojaid.

  130. osa

  Prohvet Joseph Smithi poolt Illinoisi osariigis Ramuses 2. aprillil 1843 antud selgitused (History of the Church, kd 5, lk-d 323–325).

  1–3 Inimesele võivad ilmuda Isa ja Poeg isiklikult. 4–7 Inglid elavad selestilisel taevakehal. 8–9 Selestilisest maast saab suur Uurim ja Tummim. 10–11 Kõigile, kes astuvad selestilisse maailma, antakse valge kivike. 12–17 Prohvetile ei ole antud teada teise tulemise aega. 18–19 Selles elus omandatud mõistmine jääb ülestõusmisel koos meiega. 20–21 Kõik õnnistused tulevad seadusele kuuletumise kaudu. 22–23 Isal ja Pojal on lihast ja luust kehad.

  131. osa

  Prohvet Joseph Smithi poolt Illinoisi osariigis Ramuses 16. ja 17. mail 1843 antud juhised (History of the Church, kd 5, lk-d 392–393).

  1–4 Kõrgeimasse taevasse ülenduse saamiseks on vajalik selestiline abielu. 5–6 Selgitatakse, kuidas inimesed pitseeritakse igaveseks eluks. 7–8 Kõik vaim on aine.

  132. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Illinoisi osariigis Nauvoos, üles kirjutatud 12. juulil 1843. See puudutab uut ja igavikulist lepingut, mille juurde kuulub abielulepingu igavikulisus ja samuti mitmenaisepidamine (History of the Church, kd 5, lk-d 501–507). Kuigi see ilmutus pandi kirja 1843. aastal, on ajalooliste ülestähenduste põhjal ilmne, et selles ilmutuses sisalduvad õpetused ja põhimõtted olid prohvetile teada juba alates aastast 1831.

  1–6 Ülendus saadakse uue ja igavikulise lepingu kaudu. 7–14 Esitatakse selle lepingu asjaolud ja tingimused. 15–20 Selestiline abielu ja pereüksuse jätkumine võimaldavad inimestel saada jumalateks. 21–25 Kitsas ja ahas tee viib igaveste eludeni. 26–27 Püha Vaimu teotamise kohta antud seadus. 28–39 Kõikide aegade prohvetitele ja pühadele antakse lubadused igavesest juurdekasvust ja ülendusest. 40–47 Joseph Smithile antakse vägi siduda ja pitseerida nii maa peal kui taevas. 48–50 Issand pitseerib tema peale tema ülenduse. 51–57 Emma Smithil soovitatakse olla truu ja ustav. 58–66 Esitatakse mitmenaisepidamist valitsevad seadused.

  133. osa

  Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 3. novembril 1831 (History of the Church, kd 1, lk-d 229–234). Eessõnaks sellele ilmutusele kirjutas prohvet: „Tol ajal oli mitmeid asju, mida kiriku vanemad soovisid teada evangeeliumi kuulutamise kohta maa elanikele ja kogunemise kohta; ja et kõndida õige valguse järgi ning saada juhatust kõrgest, küsisin ma Issanda käest 3. novembril 1831 ja sain järgneva tähtsa ilmutuse” (History of the Church, kd 1, lk 229). See osa liideti Õpetuse ja Lepingute raamatule algul lisana, hiljem anti sellele number.

  1–6 Pühadel kästakse valmistuda teiseks tulemiseks. 7–16 Kõigil inimestel kästakse põgeneda Babülonist, tulla Siionisse ja valmistuda Issanda suureks päevaks. 17–35 Ta seisab Siioni mäel, mandrid saavad üheks maaks ja kadunud suguharud pöörduvad tagasi. 36–40 Evangeelium taastati Joseph Smithi kaudu, et seda jutlustataks kogu maailmas. 41–51 Issand tuleb alla kätte maksma pahelistele. 52–56 See saab olema tema lunastatute aasta. 57–74 Evangeelium tuleb välja saata pühade päästeks ja paheliste hävinguks.

  134. osa

  Teadaanne tõekspidamistest valitsuste ja seaduste kohta üldises mõttes, mis võeti omaks ühehäälse hääletamistulemusega Kiriku üldkogus Ohio osariigis Kirtlandis 17. augustil 1835 (History of the Church, kd 2, lk-d 247–249). Toimus Kiriku juhtide koosolek, mis oli kokku kutsutud arutama Õpetuse ja Lepingute raamatu esimese väljaande pakutavat sisu. Tol ajal sai see deklaratsioon järgmise eessõna: „Et meie uskumusi maiste valitsuste ja seaduste kohta üldises mõttes ei tõlgendataks ega mõistetaks valesti, oleme pidanud kohaseks esitada selle köite lõpus oma vaated selles asjas” (History of the Church, kd 2, lk 247).

  1–4 Valitsustel tuleb säilitada südametunnistuse ja jumalakummardamise vabadus. 5–8 Kõigil inimestel tuleb toetada oma valitsust ning näidata üles austust ja lugupidamist seaduse vastu. 9–10 Usulised ühendused ei tohi rakendada riiklikku võimu. 11–12 Inimesel on õigus kaitsta ennast ja enda omandit.

  135. osa

  Prohvet Joseph Smithi ja tema venna patriarh Hyrum Smithi märtrisurm Illinoisi osariigis Carthage’is 27. juunil 1844 (History of the Church, kd 6, lk-d 629–631). Selle kirjutas vanem John Taylor Kaheteistkümne Nõukogust, kes oli nende sündmuste tunnistajaks.

  1–2 Josephi ja Hyrumi märtrisurm Carthage’i vanglas. 3 Kuulutatakse prohveti silmapaistvast positsioonist. 4–7 Nende süütu veri tunnistab selle töö õigsusest ja jumalikkusest.

  136. osa

  President Brigham Youngi kaudu Iowa osariigis Council Bluffsi lähedal Missouri jõe läänekaldal Omaha rahva territooriumil Iisraeli leeris Winter Quartersis antud Issanda sõna ja tahe. (Journal History of the Church [Päevikutest kogutud Kiriku ajalugu], 14. jaanuar 1847.)

  1–16 Selgitatakse, kuidas tuleb Iisraeli leer organiseerida rännakuks läände. 17–27 Pühadel kästakse elada arvukate evangeeliumi nõuete järgi. 28–33 Pühad peaksid laulma, tantsima, palvetama ja õppima tarkust. 34–42 Prohvetid surmatakse, et nad võiksid saada austatud ja et pahelised saaksid hukka mõistetud.

  137. osa

  Prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Kirtlandi templis 21. jaanuaril 1836 antud nägemus (History of the Church, kd 2, lk-d 380–381). See saadi siis, kui sooritati templianni talitusi, sel määral, kui neid siis ilmutatud oli.

  1–6 Prohvet näeb selestilises kuningriigis oma venda Alvinit. 7–9 Ilmutatakse õpetus surnute päästest. 10 Kõik lapsed päästetakse selestilisse kuningriiki.

  138. osa

  President Joseph F. Smithile Utah’ osariigis Salt Lake Citys 3. oktoobril 1918 antud nägemus. Oma avakõnes Kiriku kaheksakümne üheksandal sügisesel üldkonverentsil, mis peeti 4. oktoobril 1918, teatas president Smith, et ta oli eelnevate kuude jooksul saanud mitmeid jumalikke sõnumeid. Ühe neist, mis puudutas Päästja külaskäiku surnute hingede juurde, kui tema keha hauas lebas, oli president Smith saanud eelmisel päeval. See kirjutati üles koheselt pärast konverentsi lõppu. 31. oktoobril 1918 esitati see nõuandjatele Esimeses Presidentkonnas, Kaheteistkümne Nõukogule ja patriarhile ning see võeti ühehäälselt vastu.

  1–10 President Joseph F. Smith mõtiskleb Peetruse kirjutiste ja meie Issanda külaskäigu üle vaimumaailma. 11–24 President Smith näeb õigemeelseid surnuid kogunenuna paradiisi ja Kristuse teenimistööd nende seas. 25–37 Ta näeb, kuidas korraldati evangeeliumi jutlustamine vaimude seas. 38–52 Ta näeb vaimumaailmas Aadamat, Eevat ja paljusid pühasid prohveteid, kes peavad enda vaimuna olemist enne enda ülestõusmist vangistuseks. 53–60 Tänase päeva õigemeelsed surnud jätkavad oma tööd vaimumaailmas.