mga ngalan ug han-ay sa mga basahon sa

  Panahon

  Dapit

  Mga Seksyon

 1823

 Septyembre

 Manchester, New York

  2

 1828

 Hulyo

 Harmony, Pennsylvania

  3

 Ting-init

 Harmony, Pennsylvania

  10

 1829

 Pebrero

 Harmony, Pennsylvania

  4

 Marso

 Harmony, Pennsylvania

  5

 Abril

 Harmony, Pennsylvania

  6, 7, 8, 9

 Mayo

 Harmony, Pennsylvania

  11, 12, 13

 Hunyo

 Fayette, New York

  14, 15, 16, 17, 18

 1830

 Marso

 Manchester, New York

  19

 Abril

 Fayette, New York

  20*, 21

 Abril

 Manchester, New York

  22, 23

 Hulyo

 Harmony, Pennsylvania

  24, 25, 26

 Agosto

 Harmony, Pennsylvania

  27

 Septyembre

 Fayette, New York

  28, 29, 30, 31

 Oktubre

 Fayette, New York

  32*, 33

 Nobyembre

 Fayette, New York

  34

 Disyembre

 Fayette, New York

  35, 36, 37

 1831

 Enero

 Fayette, New York

  38, 39, 40

 Pebrero

 Kirtland, Ohio

  41, 42, 43, 44

 Marso

 Kirtland, Ohio

  45, 46, 47, 48, 49

 Mayo

 Kirtland, Ohio

  50

 Mayo

 Thompson, Ohio

  51

 Hunyo

 Kirtland, Ohio

  52, 53, 54, 55, 56

 Hulyo

 Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri

  57

 Agosto

 Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri

  58, 59, 60

 Agosto

 Sa Suba sa Missouri, Missouri

  61, 62

 Agosto

 Kirtland, Ohio

  63

 Septyembre

 Kirtland, Ohio

  64

 Oktubre

 Hiram, Ohio

  65

 Oktubre

 Orange, Ohio

  66

 Nobyembre

 Hiram, Ohio

  1, 67, 68, 69, 133

 Nobyembre

 Kirtland, Ohio

  70

 Disyembre

 Hiram, Ohio

  71

 Disyembre

 Kirtland, Ohio

  72

 1832

 Enero

 Hiram, Ohio

  73, 74

 Enero

 Amherst, Ohio

  75

 Pebrero

 Hiram, Ohio

  76

 Marso

 Hiram, Ohio

  77, 78, 79, 80, 81

 Abril

 Lalawigan sa Jackson, Missouri

  82, 83

 Abril

 Independence, Missouri

  83

 Agosto

 Hiram, Ohio

  99

 Septyembre

 Kirtland, Ohio

  84

 Nobyembre

 Kirtland, Ohio

  85

 Disyembre

 Kirtland, Ohio

  86, 87*, 88

 1833

 Pebrero

 Kirtland, Ohio

  89

 Marso

 Kirtland, Ohio

  90, 91, 92

 Mayo

 Kirtland, Ohio

  93, 94

 Hunyo

 Kirtland, Ohio

  95, 96

 Agosto

 Kirtland, Ohio

  97, 98

 Oktubre

 Perrysburg, New York

  100

 Disyembre

 Kirtland, Ohio

  101

 1834

 Pebrero

 Kirtland, Ohio

  102, 103

 Abril

 Kirtland, Ohio

  104*

 Hunyo

 Suba sa Fishing, Missouri

  105

 Nobyembre

 Kirtland, Ohio

  106

 1835

 Marso

 Kirtland, Ohio

  107

 Agosto

 Kirtland, Ohio

  134

 Disyembre

 Kirtland, Ohio

  108

 1836

 Enero

 Kirtland, Ohio

  137

 Marso

 Kirtland, Ohio

  109

 Abril

 Kirtland, Ohio

  110

 Agosto

 Salem, Massachusetts

  111

 1837

 Hulyo

 Kirtland, Ohio

  112

 1838

 Marso

 Far West, Missouri

  113*

 Abril

 Far West, Missouri

  114, 115

 Mayo

 Spring Hill, Lalawigan sa Daviess, Missouri

  116

 Hulyo

 Far West, Missouri

  117, 118, 119, 120

 1839

 Marso

 Bilanggoan sa Liberty, Lalawigan sa Clay, Missouri

  121, 122, 123

 1841

 Enero

 Nauvoo, Illinois

  124

 Marso

 Nauvoo, Illinois

  125

 Hulyo

 Nauvoo, Illinois

  126

 1842

 Septyembre

 Nauvoo, Illinois

  127, 128

 1843

 Pebrero

 Nauvoo, Illinois

  129

 Abril

 Ramus, Illinois

  130

 Mayo

 Ramus, Illinois

  131

 Hulyo

 Nauvoo, Illinois

  132

 1844

 Hunyo

 Nauvoo, Illinois

  135

 1847

 Enero

 Winter Quarters (karon Nebraska)

  136

 1890

 Oktubre

 Dakbayan sa Salt Lake, Utah

  OPISYAL NGA PAHAYAG 1

 1918

 Oktubre

 Dakbayan sa Salt Lake, Utah

  138

 1978

 Hunyo

 Dakbayan sa Salt Lake, Utah

  OPISYAL NGA PAHAYAG 2

  * Diha o duol sa dapit nga gipiho.