rendi kronologjik i përmbajtjes

  Koha

  Vendi

  Seksionet

 1823

 Shtator

 Manchester, New York

  2

 1828

 Korrik

 Harmony, Pennsylvania

  3

 Verë

 Harmony, Pennsylvania

  10

 1829

 Shkurt

 Harmony, Pennsylvania

  4

 Mars

 Harmony, Pennsylvania

  5

 Prill

 Harmony, Pennsylvania

  6 ,7 ,8 ,9

 Maj

 Harmony, Pennsylvania

  11 ,12 ,13

 Qershor

 Fayette, New York

  14 ,15 ,16 ,17 ,18

 1830

 Mars

 Manchester, New York

  19

 Prill

 Fayette, New York

  20* , 21

 Prill

 Manchester, New York

  22 ,23

 Korrik

 Harmony, Pennsylvania

  24 ,25 ,26

 Gusht

 Harmony, Pennsylvania

  27

 Shtator

 Fayette, New York

  28 ,29 ,30 ,31

 Tetor

 Fayette, New York

  32* , 33

 Nëntor

 Fayette, New York

  34

 Dhjetor

 Fayette, New York

  35 ,36 ,37

 1831

 Janar

 Fayette, New York

  38 ,39 ,40

 Shkurt

 Kirtland, Ohio

  41 ,42 ,43 ,44

 Mars

 Kirtland, Ohio

  45 ,46 ,47 ,48 ,49

 Maj

 Kirtland, Ohio

  50

 Maj

 Thompson, Ohio

  51

 Qershor

 Kirtland, Ohio

  52 ,53 ,54 ,55 ,56

 Korrik

 Sion, konteja Jackson, Missouri

  57

 Gusht

 Sion, konteja Jackson, Missouri

  58 ,59 ,60

 Gusht

 Pranë lumit Missouri, Missouri

  61 ,62

 Gusht

 Kirtland, Ohio

  63

 Shtator

 Kirtland, Ohio

  64

 Tetor

 Hiram, Ohio

  65

 Tetor

 Orange, Ohio

  66

 Nëntor

 Hiram, Ohio

  1 ,67 ,68 ,69 ,133

 Nëntor

 Kirtland, Ohio

  70

 Dhjetor

 Hiram, Ohio

  71

 Dhjetor

 Kirtland, Ohio

  72

 1832

 Janar

 Hiram, Ohio

  73 ,74

 Janar

 Amherst, Ohio

  75

 Shkurt

 Hiram, Ohio

  76

 Mars

 Hiram, Ohio

  77 ,78 ,79 ,80 ,81

 Prill

 Konteja Jackson, Missouri

  82 ,83

 Prill

 Independence, Missouri

  83

 Gusht

 Hiram, Ohio

  99

 Shtator

 Kirtland, Ohio

  84

 Nëntor

 Kirtland, Ohio

  85

 Dhjetor

 Kirtland, Ohio

  86 ,87* ,88

 1833

 Shkurt

 Kirtland, Ohio

  89

 Mars

 Kirtland, Ohio

  90 ,91 ,92

 Maj

 Kirtland, Ohio

  93 ,94

 Qershor

 Kirtland, Ohio

  95 ,96

 Gusht

 Kirtland, Ohio

  97 ,98

 Tetor

 Perrysburg, New York

  100

 Dhjetor

 Kirtland, Ohio

  101

 1834

 Shkurt

 Kirtland, Ohio

  102 ,103

 Prill

 Kirtland, Ohio

  104*

 Qershor

 Fishing River, Missouri

  105

 Nëntor

 Kirtland, Ohio

  106

 1835

 Mars

 Kirtland, Ohio

  107

 Gusht

 Kirtland, Ohio

  134

 Dhjetor

 Kirtland, Ohio

  108

 1836

 Janar

 Kirtland, Ohio

  137

 Mars

 Kirtland, Ohio

  109

 Prill

 Kirtland, Ohio

  110

 Gusht

 Salem, Massachusetts

  111

 1837

 Korrik

 Kirtland, Ohio

  112

 1838

 Mars

 Far West, Missouri

  113*

 Prill

 Far West, Missouri

  114 ,115

 Maj

 Spring Hill, konteja Daviess, Missouri

  116

 Korrik

 Far West, Missouri

  117 ,118 ,119 ,120

 Mars

 1839

 Burgu Liberty, kontea Clay, Missouri

  121 ,122 ,123

 1841

 Janar

 Nauvoo, Illinois

  124

 Mars

 Nauvoo, Illinois

  125

 Korrik

 Nauvoo, Illinois

  126

 1842

 Shtator

 Nauvoo, Illinois

  127 ,128

 1843

 Shkurt

 Nauvoo, Illinois

  129

 Prill

 Ramus, Illinois

  130

 Maj

 Ramus, Illinois

  131

 Korrik

 Nauvoo, Illinois

  132

 1844

 Qershor

 Nauvoo, Illinois

  135

 1847

 Janar

 Lagjet Dimërore (tani Nebraska)

  136

 1860

 Tetor

 Salt Lake City, Utah

  DEKLARATA ZYRTARE--1

 1918

 Tetor

 Salt Lake City, Utah

  138

 1978

 Qershor

 Salt Lake City, Utah

  DEKLARATA ZYRTARE--2

*

 * *Në vendin e specifikuar ose pranë tij