Seksyon 1

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, panahon sa talagsaon nga komperensya sa mga anciano sa Simbahan, gihimo sa Hiram, Ohio, 1 sa Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:221–224). Daghan nga mga pagpadayag nadawat gikan sa Ginoo sa wala pa kini nga panahon, ug ang pagtigum niini alang sa pagmantala sa basahon nga mao ang usa sa labing mahinungdanon nga mga hilisgutan nga giuyunan diha sa komperensya. Kini nga seksyon nahimo nga usa ka pasiuna sa Ginoo ngadto sa mga doktrina, mga pakigsaad, ug mga sugo nga gihatag niini nga kapaigoan.

1–7, Ang tingog sa pagpasidaan alang sa tanan nga mga katawhan; 8–16, Hingpit nga pagbiya sa kamatuoran ug pagkadautan pagasundan sa Ikaduhang Pag-anhi; 17–23, Joseph Smith gitawag aron pagpahiuli dinhi sa yuta sa mga kamatuoran ug sa mga gahum sa Ginoo; 24–33, Ang Basahon ni Mormon namantala ug ang tinuod nga Simbahan natukod; 34–36, Ang kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta; 37–39, Siksika kini nga mga sugo.

  PATALINGHUG, O kamo nga mga katawhan sa akong simbahan, nag-ingon ang tingog niya kinsa nagpuyo sa kahitas-an, ug kansang mga mata anaa diha sa tanan nga mga tawo; oo, sa pagkatinuod Ako nag-ingon: Patalinghug kamo nga mga katawhan nga gikan sa layo; ug kamo nga anaa diha sa mga isla sa kadagatan, paminaw kamong tanan.

  Kay sa pagkatinuod ang tingog sa Ginoo alang ngadto sa tanan nga mga tawo, ug walay bisan usa nga makalingkawas; ug walay mata nga dili makakita, ni dunggan nga dili makadungog, ni kasingkasing nga dili mobati.

  Ug ang mga masukulon madutlan sa tuman nga kagul-anan; kay ang ilang pagkadautan ipamulong diha sa atup sa mga balay, ug ang ilang tinago nga mga lihok ipadayag.

  Ug ang tingog sa pagpasidaan modangat ngadto sa tanan nga mga katawhan, pinaagi sa mga ba-ba sa akong mga tinun-an, kinsa Ako mipili niining katapusan nga mga adlaw.

  Ug sila mogawas ug walay usa kanila nga mahibilin, kay Ako ang Ginoo nagmando kanila.

  Tan-awa, kini ang akong gahum ug ang pagtugot sa akong mga sulugoon, ug ang akong pasiuna ngadto sa basahon sa akong mga sugo, diin Ako mihatag kanila sa pagmantala nganha kaninyo, O mga lumulupyo sa yuta.

  Busa, kahadlok ug pangurog, O kamo nga mga katawhan, kay unsa nga Ako ang Ginoo nagmando kanila kinahanglan pagatumanon.

  Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga sila kinsa misangyaw, nga nagdala niini nga mga balita ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, ngadto kanila ang gahum gihatag aron sa pagbugkos diha sa yuta ug didto sa langit, sa dili motuo ug sa mga masukulon;

  Oo, sa pagkatinuod, pagbugkos kanila ngadto sa adlaw sa diha nga ang kasuko sa Dios mabu-bu ngadto sa dautan sa walay sukod—

  10 Ngadto sa adlaw nga ang Ginoo moanhi sa paghatag og ganti ngadto sa matag tawo sumala sa iyang buhat, ug sa pagsukod ngadto sa matag tawo sumala sa sukod diin siya nagsukod sa iyang isigkatawo.

  11 Busa ang tingog sa Ginoo modangat ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, nga ang tanan nga maminaw makadungog:

  12 Pangandam kamo, pangandam kamo alang niana nga moabut, kay ang Ginoo hapit na moabut;

  13 Ug ang kasuko sa Ginoo midilaab, ug ang iyang espada gihugasan didto sa langit, ug kini mahulog ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.

  14 Ug ang gahum sa Ginoo ipakita; ug ang adlaw moabut nga sila kinsa dili maminaw sa tingog sa Ginoo, ni sa tingog sa iyang mga sulugoon, ni maminaw sa mga pulong sa mga propeta ug mga apostoles, isalikway gikan sa mga katawhan;

  15 Kay sila nahisalaag gikan sa akong mga ordinansa, ug gilapas ang akong walay katapusan nga pakigsaad;

  16 Sila wala mangita sa Ginoo sa pagpahimutang sa iyang pagkamatarung, apan ang matag tawo naglakaw diha sa iyang kaugalingon nga paagi, ug sama sa hulagway sa iyang kaugalingon nga dios kansang hulagway sama sa kalibutan, ug kansang mga butang ingon niana sa usa ka dios-dios, nga nagkatigulang ug mamatay sa Babelonia, gani ang gamhanan nga Babelonia, mapukan.

  17 Busa, Ako ang Ginoo, nahibalo sa katalagman nga moabut diha sa mga lumulupyo sa yuta, mitawag sa akong sulugoon si Joseph Smith, Jun., ug namulong ngadto kaniya gikan sa langit, ug mihatag kaniya og mga sugo;

  18 Ug usab mihatag og mga sugo ngadto sa uban, nga sila mosangyaw niini nga mga butang ngadto sa kalibutan; ug tanan niini nga kini unta matuman, nga gisulat pinaagi sa mga propeta—

  19 Ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan moabut ug mopukan sa gamhanan ug mga malig-on, nga ang tawo dili motambag sa iyang isigkatawo, ni mosalig sa gahum sa tawo—

  20 Apan nga ang matag tawo unta mamulong sa ngalan sa Dios ang Ginoo, gani ang Manluluwas sa kalibutan;

  21 Nga ang hugot nga pagtuo usab molambo sa yuta;

  22 Nga ang akong walay katapusan nga pakigsaad unta mapahimutang;

  23 Nga ang kahingpitan sa akong ebanghelyo mahimo tingali ikapahayag pinaagi sa mahuyang ug yano ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan, ug sa atubangan sa mga hari ug mga magmamando.

  24 Tan-awa, Ako Dios ug namulong niini; kini nga mga sugo gikan kanako, ug gihatag ngadto sa akong mga sulugoon diha sa ilang kahuyang, subay sa paagi sa ilang pinulongan, nga sila unta makasabut.

  25 Ug tungod kay sila nasayop kini mahimo nga ikapahibalo;

  26 Ug tungod kay sila nangita og kaalam sila pagatudloan;

  27 Ug tungod kay sila nakasala sila mahimo nga pantunon, nga sila unta maghinulsol;

  28 Ug sa ingon nga sila mapainubsanon sila mahimo nga malig-on, ug mapanalanginan sa kahitas-an, ug makadawat og kahibalo sa matag karon ug unya.

  29 Ug human madawat ang talaan sa mga Nephite, oo, gani ang akong sulugoon si Joseph Smith, Jun., unta makabaton og gahum sa paghubad pinaagi sa kalooy sa Dios, pinaagi sa gahum sa Dios, sa Basahon ni Mormon.

  30 Ug usab kadto kinsa kini nga mga sugo gihatag, unta adunay gahum sa pagpahimutang sa katukuran niini nga simbahan, ug pagdala niini gikan sa kangiub ug gikan sa kangitngit, mao lamang ang tinuod ug buhi nga simbahan diha sa ibabaw sa tibuok yuta, nga Ako, ang Ginoo, nahimuot, namulong ngadto sa tanan sa simbahan ug dili sa tagsa-tagsa—

  31 Kay Ako ang Ginoo dili makatan-aw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot;

  32 Bisan pa niana, siya nga maghinulsol ug magbuhat sa mga sugo sa Ginoo mapasaylo;

  33 Ug siya nga dili maghinulsol, gikan kaniya pagakuhaon bisan ang kahayag nga siya nakadawat; kay ang akong Espiritu dili sa kanunay magpabilin uban sa tawo, nag-ingon ang Ginoo sa mga Panon.

  34 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, O mga lumulupyo sa yuta: Ako ang Ginoo andam sa paghimo niini nga mga butang nga mahibaloan ngadto sa tanan nga mga tawo;

  35 Kay Ako walay pagtamud sa mga tawo, ug nagtinguha nga ang tanan nga mga tawo masayud nga ang adlaw moabut sa labing madali; ang takna wala pa moabut, apan duol na, nga ang kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta, ug ang yawa makabaton og gahum ibabaw sa iyang kaugalingon nga gingsakupan.

  36 Ug usab ang Ginoo makabaton og gahum ibabaw sa iyang mga santos, ug maghari diha sa ilang taliwala, ug manaog sa paghukom diha sa Idumea, o sa kalibutan.

  37 Siksika kini nga mga sugo, kay sila mga tinuod ug matinud-anon, ug ang mga panagna ug mga saad nga anaa kanila ang tanan matuman.

  38 Unsa nga Ako ang Ginoo namulong, Ako namulong, ug Ako dili mangayo og pasaylo alang sa akong kaugalingon; ug bisan pa ang mga langit ug ang yuta mahanaw, ang akong mga pulong dili mahanaw, apan ang tanan matuman, bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra.

  39 Kay tan-awa, ug sud-onga, ang Ginoo mao ang Dios, ug ang Espiritu nagpamatuod, ug ang pagpamatuod tinuod, ug ang kamatuoran magpabilin hangtud sa kahangturan. Amen.