Õpetus ja Lepingud

10. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Pennsylvania osariigis Harmonys 1828. aasta suvel (History of the Church, kd 1, lk-d 20–23). Selles informeerib Issand Josephit muudatustest, mida pahelised inimesed tegid Mormoni Raamatus oleva Lehhi raamatu tõlke käsikirja 116 leheküljele. Need käsikirja leheküljed läksid kaduma Martin Harrise käest, kellele need ajutiselt usaldatud olid (vaata 3. osa päist). Kuri kavatsus oli ära oodata varastatud lehekülgedel kajastatud sündmuste loodetav teistkordne tõlge ja seejärel seada tõlkija halba kuulsusesse, näidates erinevusi, mis muudatustega tehtud. Seda, et see paheline plaan oli välja hautud kurja poolt ja oli teada Issandale juba siis, kui muistne nefilasest ajaloolane Mormon tegi lühendust kogutud plaatidest, on näha Mormoni Raamatus (vaata Mormoni sõnad 1:3–7).

1–26 Saatan õhutab pahelisi inimesi vastu panema Issanda tööle. 27–33 Ta püüab hävitada inimeste hingi. 34–52 Evangeelium peab minema laamanlastele ja kõikidele rahvastele Mormoni Raamatu kaudu. 53–63 Issand rajab inimeste keskele oma Kiriku ja oma evangeeliumi. 64–70 Ta kogub meeleparandajad kokku oma Kirikusse ja päästab kuulekad.

1 Nüüd, vaata, ma ütlen sulle, et kuna sa loovutasid need kirjutised, mille jaoks sulle oli antud vägi tõlkida need aUurimi ja Tummimi abil, bpahelise mehe kätte, oled sa need kaotanud.

2 Ja samal ajal kaotasid sa ka oma anni ja su ameel pimenes.

3 Ometi, see on sulle nüüd jälle ataastatud; seepärast vaata, et sa oled ustav, ja jätka edasi kuni ülejäänud tõlketöö lõpetamiseni, nii nagu sa alustasid.

4 Ära jookse akiiremini ega näe vaeva rohkem, kui sulle tõlkimiseks bjõudu ja vahendeid antud on; aga ole cusin kuni lõpuni.

5 aPalveta alati, et sinust võiks saada vallutaja; jah, et sa võiksid vallutada Saatana ja et sa võiksid pääseda Saatana teenijate käest, kes toetavad tema tööd.

6 Vaata, nad on püüdnud sind ahävitada, jah, isegi bmees, keda sa usaldasid, on püüdnud sind hävitada.

7 Ja sellel põhjusel ütlesin ma, et ta on paheline mees, sest ta püüdis ära võtta asju, mis on sulle usaldatud; ja samuti on ta püüdnud hävitada sinu andi.

8 Ja kuna sa oled andnud need kirjutised tema kätte, vaata, pahelised inimesed on need sinult ära võtnud.

9 Seepärast, sa oled need loovutanud, jah, selle, mis on püha, pahelisusele.

10 Ja vaata, aSaatan on pannud nende südamesse muuta sõnad, mis sa oled lasknud kirjutada ehk mis sa oled tõlkinud, mis on sinu käest välja läinud.

11 Ja vaata, ma ütlen sulle, et kuna nad on muutnud sõnu, on need vastupidised sellele, mis sa tõlkisid ja lasid kirjutada;

12 ja sel viisil on kurat püüdnud punuda kavalat plaani, et ta võiks selle töö hävitada;

13 sest ta on pannud nende südamesse seda teha, et nad võiksid valetades öelda, et nad on sind avahele võtnud nende sõnadega, mida sa oled teeselnud tõlkivat.

14 Tõesti, ma ütlen sulle: Ma ei lase Saatanal tema kurja kavatsust selles asjas ellu viia.

15 Sest vaata, ta on pannud nende südamesse saada sind kiusama Issandat, sinu Jumalat, et sa paluksid luba tõlkida see uuesti.

16 Ja siis, vaata, nad ütlevad ja mõtlevad oma südames: Vaatame, kas Jumal on andnud talle väe tõlkida; kui nii, siis ta annab talle ka uuesti väe;

17 ja kui Jumal annab talle uuesti väe või kui ta tõlgib jälle, ehk teiste sõnadega, kui ta toob esile samad sõnad, vaata, meil on needsamad olemas ja me oleme neid muutnud;

18 seepärast ei lange need kokku, ja me ütleme, et ta on oma sõnade kohta valetanud ja et tal ei ole mingit andi ja et tal ei ole mingit väge;

19 seepärast me hävitame ta, ja samuti selle töö, ja me teeme seda, et me ei peaks lõpuks häbenema ja et me võiksime saada maailma au.

20 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, et Saatanal on tugev haare nende südames; ta aärgitab neid üles bsüütegudele selle vastu, mis on hea;

21 ja nende süda on arikutud ja täis bpahelisust ja jäledusi; ja nad carmastavad pigem dpimedust kui valgust, kuna nende eteod on kurjad; seepärast, nad ei taha paluda minult.

22 aSaatan ärgitab neid üles, et ta võiks bjuhtida nende hinged hävingusse.

23 Ja nõnda on ta pununud kavala plaani, mõeldes hävitada Jumala töö; ent ma nõuan seda nende käest, ja see pöördub nende häbiks ja süüdimõistmiseks akohtupäeval.

24 Jah, ta ässitab nende südameid üles vihale selle töö vastu.

25 Jah, ta ütleb neile: Petke ja varitsege, et tabada, et te võiksite hävitada; vaata, see ei tee mingit kahju. Ja nõnda ta meelitab neid ja räägib neile, et pole patt avaletada, et inimest valetamisega vahele võtta, et nad võiksid ta hävitada.

26 Ja nõnda ta meelitab neid ja ajuhib neid, kuni ta veab nende hinged alla bpõrgusse; ja nõnda laseb ta neil püüda neid endid nende enda cpüünisesse.

27 Ja nõnda ta liigub uidates asinna-tänna, edasi-tagasi, püüdes bhävitada inimeste hingi.

28 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Häda sellele, kes valetab, et apetta, kuna arvab, et teine valetab, et petta, sest sellised ei pääse Jumala bõigluse käest.

29 Nüüd, vaata, nad on neid sõnu muutnud, kuna Saatan ütleb neile: Ta on teid petnud. Ja nõnda ta meelitab nad ära süütegusid tegema, et panna sind akiusama Issandat, sinu Jumalat.

30 Vaata, ma ütlen sulle: Ära tõlgi uuesti neid sõnu, mis on sinu käest välja läinud;

31 sest vaata, nad ei saa täide viia oma kurje kavatsusi nende sõnade kohta valetades. Sest vaata, kui sa tooksid esile samad sõnad, ütleksid nad, et sa oled valetanud ja et sa oled teeselnud tõlkimist, kuid sa oled iseendale vastu rääkinud.

32 Ja vaata, nad avaldavad selle, ja Saatan teeb inimeste südamed kõvaks, et ärgitada neid üles vihale sinu vastu, nii et nad ei usu minu sõnu.

33 Nõnda mõtleb aSaatan jagu saada sinu tunnistusest selles põlvkonnas, et see töö ei tuleks esile selles sugupõlves.

34 Aga vaata, siin on tarkus, ja kuna ma näitan sulle atarkust ja annan sulle käsud nendes asjades, mida sa pead tegema, siis ära näita seda maailmale enne, kui sa oled lõpetanud tõlkimistöö.

35 Ära imesta selle üle, et ma sulle ütlesin: Siin on tarkus, ära näita seda maailmale; sest ma ütlesin, ära näita seda maailmale, et sa võiksid olla kaitstud.

36 Vaata, ma ei ütle, et sa ei või näidata seda õigemeelsetele;

37 aga kuna sa ei oska alati otsustada, kes on aõigemeelne, ehk kuna sa ei suuda alati vahet teha pahelisel ja õigemeelsel, seepärast ma ütlen sulle: bVaiki, kuni ma pean sobilikuks selles küsimuses kõik asjad maailmale teatavaks teha.

38 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen sulle, et aruanne nendest aasjadest, mis sa oled kirjutanud, mis on sinu käest välja läinud, on uurendatud Nefi bplaatidele;

39 jah, ja sa mäletad, et nendes kirjutistes öeldi, et üksikasjalikum aruanne nendest asjadest on antud Nefi plaatidel.

40 Ja nüüd, kuna aruanne, mis on uurendatud Nefi plaatidele, on palju üksikasjalikum neis asjades, mida ma oma tarkuses tahan selle aruande abil inimestele teatavaks teha –

41 seepärast, sa tõlgi uurendused, mis on Nefi aplaatidel, kuni sinnamaani, kui sa jõuad kuningas Benjamini valitsemiseni, ehk kuni sa jõuad selleni, mis sa oled tõlkinud ja mis on jäänud sinu kätte;

42 ja vaata, sa avalda see Nefi ülestähendusena; ja nõnda ma ajan segadusse need, kes on muutnud mu sõnad.

43 Ma ei lase neil hävitada minu tööd; jah, ma näitan neile, et minu tarkus on suurem kui kuradi kavalus.

44 Vaata, nad on saanud ainult osa ehk lühenduse Nefi aruandest.

45 Vaata, Nefi plaatidele on uurendatud palju asju, mis heidavad rohkem valgust minu evangeeliumile; seepärast, minus olev tarkus on see, et sa tõlgid Nefi uurenduste esimese osa ja avaldad selles töös.

46 Ja vaata, selle atöö kogu ülejäänud osa sisaldab kõiki neid minu bevangeeliumi osi, mida minu pühad prohvetid, jah, ja samuti minu jüngrid, cihkasid oma palvetes, et need tuleksid esile sellele rahvale.

47 Ja ma ütlesin neile, et neile aantakse vastavalt nende busule nende palvetes;

48 jah, ja see oli nende usk – et minu evangeelium, mille ma neile andsin, et nad võiksid jutlustada oma päevadel, võiks tulla nende vendadele alaamanlastele ja samuti kõigile nendele, kellest on saanud laamanlased nende lahknemiste tõttu.

49 Nüüd, see ei ole kõik – nende usk nende palvetes oli, et see evangeelium tehtaks teatavaks ka siis, kui on võimalik, et seda maad valitsevad teised rahvad;

50 ja nõnda nad jätsid oma palvetes sellele maale õnnistuse, et kes iganes sellel maal usub sellesse evangeeliumisse, võiks saada igavese elu;

51 jah, et see võiks olla vaba kõikidele, mistahes rahvusest, hõimust, keelest või rahvast nad ka ei oleks.

52 Ja nüüd, vaata, vastavalt nende usule nende palvetes annan ma selle osa oma evangeeliumist teadmiseks minu rahvale. Vaata, ma ei anna seda mitte selleks, et hävitada seda, mis nad on saanud, vaid selleks, et ehitada seda üles.

53 Ja sel põhjusel olen ma öelnud: Kui see sugupõlv ei tee oma südant kõvaks, rajan ma nende keskele oma kiriku.

54 Nüüd ma ei ütle seda selleks, et oma kirikut hävitada, vaid ma ütlen seda, et oma kirikut üles ehitada;

55 seepärast, see, kes iganes kuulub minu kirikusse, ei pea akartma, sest sellised bpärivad ctaevariigi.

56 Aga need, kes ei akarda mind ega pea kinni minu käskudest, vaid ehitavad iseendile bkirikuid, et saada ckasu, jah, ja kõik need, kes tegutsevad paheliselt ja ehitavad üles kuradi kuningriiki – jah, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, et nemad on need, kelle rahu ma rikun ja panen nad üdini värisema ning vappuma.

57 Vaata, mina olen Jeesus Kristus, Jumala aPoeg. Mina tulin omade juurde ja minu omad ei võtnud mind vastu.

58 Mina olen avalgus, mis paistab pimeduses, ja pimedus ei mõista seda.

59 Mina olen see, kes ütles oma jüngritele: Ja mul on veel ateisi blambaid, kes ei ole sellest tarast; ja paljud seal ei saanud minust caru.

60 Ja ma näitan nendele inimestele, et mul olid teised lambad ja et need on Jaakobi akoja haru;

61 ja ma toon valguse kätte nende imepärased teod, mis nad minu nimel tegid;

62 jah, ja samuti toon ma valguse kätte oma evangeeliumi, mis oli neile antud, ja vaata, nad ei eita seda, mis sa oled saanud, vaid nad ehitavad selle üles ja toovad valguse kätte minu aõpetuse õiged üksikasjad, jah, ja selle ainsa õpetuse, mis on minus.

63 Ja ma teen seda, et ma võiksin maksma panna oma evangeeliumi, et ei oleks nii palju tülisid; jah, aSaatan ässitab inimeste südameid üles btülitsema minu õpetuse üksikasjade pärast; ja nendes asjades nad eksivad, sest nad cväänavad pühakirju ja ei mõista neid.

64 Seepärast, ma avan neile selle suure mõistatuse;

65 sest vaata, ma akogun nad kokku, nagu kana kogub oma tibud oma tiibade alla, kui nad ei tee oma südant kõvaks;

66 jah, kui nad tahavad tulla, nad võivad ja saavad juua aeluvett vabalt.

67 Vaata, see on minu õpetus – kes iganes parandab meelt ja atuleb minu juurde, see on minu bkirik.

68 Kes iganes akuulutab rohkemat või vähemat kui see, see ei ole minust, vaid minu bvastu; seepärast, ta ei ole minu kirikust.

69 Ja nüüd, vaata, kes iganes on minu kirikust ja peab minu kirikus vastu kuni lõpuni, selle sean ma jalule oma akaljule, ja põrgu bväravad ei saa neist võitu.

70 Ja nüüd, pea meeles selle sõnu, kes on maailma elu ja avalgus, sinu Lunastaja, sinu bIssand ja sinu Jumal. Aamen.