Õpetus ja Lepingud

100. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile New Yorgi osariigis Perrysburgis 12. oktoobril 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 416, 419–421). Need kaks venda, kes olid olnud oma peredest mitmeid päevi eemal, muretsesid nende pärast.

1–4 Josephil ja Sidneyl tuleb hingede päästeks jutlustada evangeeliumi. 5–8 Neile antakse selsamal tunnil, mida öelda. 9–12 Sidneyl tuleb olla eestkõneleja ja Josephil tuleb olla ilmutaja ning vägev tunnistamises. 13–17 Issand kasvatab üles puhta rahva ja kuulekad päästetakse.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand teile, minu sõbrad aSidney ja bJoseph: Teie peredega on hästi; nad on minu kätes ja ma teen nendega nii, nagu ma heaks pean, sest minus on kõik vägi.

2 Seepärast, järgige mind ja kuulake nõuandeid, mis ma teile annan.

3 Vaata, ja ennäe – mul on palju inimesi selles paigas, ümberkaudsetel aladel; ja sellel idapoolsel maal, ümberkaudsetel aladel, avatakse uks viljarikkaks tööks.

4 Seepärast, olen mina, Issand, lasknud teil tulla sellesse paika; sest nõnda on minule otstarbekas hingede apäästeks.

5 Seepärast, tõesti, ma ütlen teile: Tõstke oma hääl sellele rahvale; arääkige mõtteid, mis ma teie südamesse panen, ja teid ei aeta inimeste ees segadusse;

6 sest teile aantakse selsamal tunnil, jah, just sellel hetkel, mida öelda.

7 Aga ma annan teile käsu, et teil tuleb kuulutada kõike, mida te iganes minu nimel akuulutate, pühaliku südamega, btasaduse vaimus – kõigis asjus.

8 Ja ma annan teile selle lubaduse, et kuivõrd te nõnda teete, valatakse välja aPüha Vaim, kes annab tunnistust kõigest, mida te iganes ütlete.

9 Ja minule on otstarbekas, et sina, minu teenija Sidney, oled sellele rahvale aeestkõnelejaks; jah, tõesti, ma pühitsen sinu sellesse kutsesse, nimelt olema eestkõnelejaks minu teenijale Josephile.

10 Ja temale ma annan väe olla vägev atunnistamisel.

11 Ja sinule ma annan väe olla avägev kõikide pühakirjade lahtiseletamisel, et sa võiksid olla temale eestkõnelejaks ja tema olgu sinule bilmutajaks, et sa võiksid teada kõikide nende asjade paikapidavust, mis puudutavad minu kuningriigi asju maa peal.

12 Seepärast jätkake oma teekonda ja teie südamed rõõmustagu; sest vaata, ja ennäe – mina olen teiega kuni lõpuni välja.

13 Ja nüüd ma annan teile sõna aSiioni kohta. Siion blunastatakse, kuigi teda nuheldakse üürikest aega.

14 Teie vennad, minu teenijad Orson aHyde ja John Gould on minu kätes; ja kuivõrd nad peavad kinni minu käskudest, saavad nad päästetud.

15 Seepärast, olgu teie süda lohutatud; sest akõik asjad kokku sünnivad nende heaks, kes kõnnivad laitmatuna, ja kiriku pühitsemiseks.

16 Sest ma kasvatan endale üles apuhta rahva, kes teenib mind õigemeelsuses;

17 ja kõik, kes ahüüavad Issanda nime ja peavad kinni tema käskudest, saavad päästetud. Just nõnda. Aamen.