Oddíl 101

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Kirtlandu ve státě Ohio 16. prosince 1833 (History of the Church, 1:458–464). V této době Svatí, kteří se shromáždili v Missouri, trpěli velikým pronásledováním. Lůza je vyhnala z jejich domova v kraji Jackson a někteří Svatí se pokusili usaditi se v kraji Van Buren, ale pronásledování je následovalo. Hlavní skupina Svatých byla v oné době v kraji Clay ve státě Missouri. Výhrůžky usmrcením vůči jednotlivcům z Církve byly mnohé. Lidé přišli o zařízení domácnosti, oblečení, hospodářská zvířata a další osobní majetek; a mnoho z jejich úrody bylo zničeno.

1–8, Svatí jsou ukázňováni a sužováni pro své přestupky; 9–15, Pánovo rozhořčení dopadne na národy, ale jeho lid bude shromážděn a utěšen; 16–21, Sion a jeho kůly budou zřízeny; 22–31, Je uvedena povaha života během milénia; 32–42, V té době budou Svatí požehnáni a odměněni; 43–62, Podobenství o šlechtici a olivovníku naznačuje trápení a konečné vykoupení Sionu; 63–75, Svatí mají pokračovati ve shromažďování se; 76–80, Pán ustanovil Ústavu Spojených států; 81–101, Svatí mají naléhavě žádati o nápravu bezpráví podle podobenství o ženě a nespravedlném soudci.

  VPRAVDĚ pravím vám, ohledně bratří vašich, již byli sužováni a pronásledováni a vyvrhováni ze země dědictví svého –

  Já, Pán, jsem strpěl, aby na ně přišla strast, kterou byli sužováni v důsledku svých přestupků;

  Nicméně budu se k nim znáti a oni budou moji v onen den, kdy přijdu, abych shromáždil klenoty své.

  Tudíž, musejí nezbytně býti ukázňováni a zkoušeni, dokonce jako Abraham, jemuž bylo přikázáno, aby obětoval jediného syna svého.

  Neboť všichni ti, kteří nechtějí snášeti ukázňování, ale zapírají mne, nemohou býti posvěceni.

  Vizte, pravím vám, mezi nimi byla střetávání a sváry a závidění a rozbroje a chtivá a žádostivá přání; tudíž těmito věcmi pošpinili dědictví své.

  Byli pomalí v poslouchání hlasu Pána, svého Boha; tudíž Pán, jejich Bůh, je pomalý v poslouchání modliteb jejich, v odpovídání na ně v den trápení jejich.

  V den míru svého brali lehkovážně radu mou; ale v den trápení svého mne z nutnosti hledají.

  Vpravdě pravím vám, i přes hříchy jejich je nitro mé naplněno soucitem vůči nim. Já je zcela nezavrhnu a v den hněvu budu pamatovati na milosrdenství.

  10 Přísahal jsem a ustanovení vyšlo dřívějším přikázáním, které jsem vám dal, že nechám padnouti meč rozhořčení svého ve prospěch lidu svého; a jak jsem řekl, tak se stane.

  11 Rozhořčení mé má býti brzy bezmezně vylito na všechny národy; a toto učiním, až kalich nepravosti jejich bude plný.

  12 A v onen den všichni, kteří budou nalezeni na strážní věži, neboli jinými slovy veškerý můj Izrael, bude spasen.

  13 A ti, kteří byli rozptýleni, budou shromážděni.

  14 A všichni ti, kteří truchlili, budou utěšeni.

  15 A všichni ti, kteří dali život svůj pro jméno mé, budou korunováni.

  16 Tudíž, nechť srdce vaše je ohledně Sionu utěšeno; neboť veškeré tělo je v rukou mých; upokojte se a vězte, že já jsem Bůh.

  17 Sion se nepohne z místa svého, přestože děti jeho jsou rozptýleny.

  18 Ti, kteří zbudou a budou čistí v srdci, se navrátí a přijdou do dědictví svého, oni i děti jejich, s písněmi věčné radosti, aby stavěli na pustých místech Sionu –

  19 A všechny tyto věci, aby proroci mohli býti naplněni.

  20 A vizte, není určeno žádné jiné místo než to, jež jsem určil; ani nebude určeno jiné místo než to, jež jsem určil pro dílo shromažďování svatých svých –

  21 Dokud nepřijde den, kdy žádné další místo pro ně nebude nalezeno; a potom mám další místa, která jim určím, a budou nazývána kůly, pro závěsy neboli sílu Sionu.

  22 Vizte, mou vůlí je, aby se všichni ti, kdož vzývají jméno mé a uctívají mne podle věčného evangelia mého, shromáždili a stáli na svatých místech;

  23 A připravili se na zjevení, jež přijde, až závoj přikrytí chrámu mého, ve stánku mém, který skrývá zemi, bude sňat a veškeré tělo mne uvidí společně.

  24 A každá porušitelná věc, ať člověk, nebo zvěř polní, nebo ptactvo nebeské, nebo ryby mořské, které přebývají na veškeré tváři země, budou zničeny;

  25 A také to, co je z prvků, bude roztaveno žhoucím žárem; a všechny věci se stanou novými, aby mé poznání a sláva mohly přebývati na celé zemi.

  26 A v onen den nepřátelství člověka a nepřátelství zvířat, ano, nepřátelství veškerého těla ustane před tváří mou.

  27 A v onen den o cokoli bude nějaký člověk prositi, to mu bude dáno.

  28 A v onen den Satan nebude míti moc pokoušeti žádného člověka.

  29 A nebude zármutku, protože nebude smrti.

  30 V onen den malé dítě nezemře, dokud nebude staré; a život jeho bude jako věk stromu;

  31 A když zemře, nebude spáti, totiž v zemi, ale bude v okamžiku proměněno a bude uchopeno a vyzdviženo a odpočinutí jeho bude slavné.

  32 Ano, vpravdě pravím vám, v onen den, kdy Pán přijde, zjeví všechny věci –

  33 Věci, které se udály, a skryté věci, o kterých žádný člověk nevěděl, věci o zemi, skrze které byla učiněna, a její účel a cíl –

  34 Věci převelice cenné, věci, které jsou nahoře, a věci, které jsou dole, věci, které jsou v zemi a na zemi a v nebi.

  35 A všichni ti, již trpí pronásledováním pro jméno mé, a vytrvají ve víře, i když jsou povoláni položiti život svůj pro mne, se budou nicméně podíleti na veškeré této slávě.

  36 Pročež, nebojte se dokonce ani smrti; neboť na tomto světě radost vaše není plná, ale ve mně je radost vaše plná.

  37 Tudíž, nestarejte se o tělo ani o život těla; ale starejte se o duši a o život duše.

  38 A vždy hledejte tvář Páně, abyste v trpělivosti mohli vlastniti duši svou, a budete míti věčný život.

  39 Když jsou lidé povoláni k věčnému evangeliu mému a učiní smlouvu skrze věčnou smlouvu, jsou považováni za sůl země a chuť člověka.

  40 Jsou povoláni, aby byli chutí lidí; tudíž, pozbude-li ona sůl země chuti své, vizte, pak není dobrá k ničemu, leda k tomu, aby byla vyvržena a pošlapána nohama lidí.

  41 Vizte, zde je moudrost ohledně dětí Sionu, dokonce mnohých, ale ne všech; byly shledány přestupníky, tudíž musejí nezbytně býti ukázněny –

  42 Ten, kdo se oslavuje, bude ponížen, a ten, kdo se ponižuje, bude oslaven.

  43 A nyní, ukáži vám podobenství, abyste mohli znáti vůli mou ohledně vykoupení Sionu.

  44 Jistý šlechtic měl určitý díl země, velmi vybraný; a řekl služebníkům svým: Jděte na mou vinici, a to na tento velmi vybraný kus země, a zasaďte dvanáct olivovníků;

  45 A rozmístěte kolem nich strážné a postavte věž, aby jeden mohl přehlížeti okolní zemi, aby byl strážným na věži, aby olivovníky mé nebyly polámány, až přijde nepřítel, aby loupil a vzal si ovoce vinice mé.

  46 Nyní, služebníci šlechtice šli a činili, jak jim pán jejich přikázal, a zasadili olivovníky a postavili kolem hradbu a rozmístili strážné a začali stavěti věž.

  47 A zatímco ještě pokládali základy její, počali si říkati mezi sebou: A proč pán můj potřebuje tuto věž

  48 A radili se po dlouhý čas, pravíce mezi sebou: Proč pán můj potřebuje tuto věž, uvážíme-li, že toto je čas míru

  49 Nemohly by býti tyto peníze dány penězoměncům? Neboť těchto věcí není zapotřebí.

  50 A zatímco se jeden s druhým přel, stali se velice nedbalými a neposlouchali přikázání pána svého.

  51 A v noci přišel nepřítel a zbořil hradbu; a služebníci šlechtice vstali a vyděsili se a uprchli; a nepřítel zničil dílo jejich a polámal olivovníky.

  52 Nyní, vizte, šlechtic, pán vinice, svolal služebníky své a řekl jim: Proč! Co je příčinou tohoto velikého zla

  53 Neměli jste učiniti tak, jak jsem vám přikázal a – poté, co jste osázeli vinici a postavili kolem hradbu a rozmístili na jejích zdech strážné – postaviti také věž a umístiti strážného na věž a bdíti nad vinicí mou a neusnouti, aby na vás nepřítel nepřišel

  54 A vizte, strážný na věži by viděl nepřítele, dokud byl ještě daleko, a poté byste se mohli připraviti a zabrániti nepříteli zbořiti hradbu její a zachrániti vinici mou před rukama ničitele.

  55 A pán vinice řekl jednomu ze služebníků svých: Jdi a shromáždi zbytek služebníků mých a vezmi veškerou sílu domu mého, což jsou bojovníci moji, mladí muži moji a také ti, kdož jsou mezi všemi služebníky mými středního věku, kteří jsou silou domu mého, kromě těch, které jsem určil, aby zůstali;

  56 A jděte okamžitě do země vinice mé a vykupte vinici mou; neboť je má; koupil jsem ji za peníze.

  57 Tudíž, jděte okamžitě do země mé; zbořte zdi nepřátel mých; strhněte věž jejich a rozptylte strážné jejich.

  58 A nakolik se shromáždí proti vám, odplatíte nepřátelům mým, abych mohl brzy přijíti se zbytkem domu svého a vlastniti zemi.

  59 A služebník řekl pánovi svému: Kdy budou tyto věci

  60 A on řekl služebníkovi svému: Až budu chtíti; jdi okamžitě a učiň všechny věci, kterékoli jsem ti přikázal;

  61 A toto bude pečeť má a požehnání pro tebe – věrný a moudrý služebník uprostřed domu mého, vládce v království mém.

  62 A služebník jeho šel okamžitě a učinil všechny věci, kterékoli mu jeho pán přikázal; a po mnohých dnech se všechny věci splnily.

  63 Opět, vpravdě pravím vám, ukáži vám moudrost ve mně ohledně všech církví, nakolik jsou ochotny býti vedeny po pravé a správné cestě ke spasení svému –

  64 Aby dílo shromažďování svatých mých mohlo pokračovati, abych je mohl pro jméno své upevňovati na svatých místech; neboť čas žně přišel, a slovo mé musí nezbytně býti naplněno.

  65 Tudíž, musím shromážditi lid svůj podle podobenství o pšenici a koukolu, aby pšenice mohla býti zabezpečena v obilnicích, aby vlastnila věčný život a byla korunována celestiální slávou, až přijdu do království Otce svého, abych odměnil každého člověka podle toho, jaké bude dílo jeho;

  66 Kdežto koukol bude svázán do snopů a pouta jeho budou silná, aby mohl býti spálen neuhasitelným ohněm.

  67 Tudíž, přikázání dávám všem církvím, aby se nadále shromažďovaly na místech, jež jsem určil.

  68 Nicméně, jak jsem vám řekl v dřívějším přikázání, nechť se shromažďování vaše neděje ve spěchu, ani útěkem; ale nechť jsou všechny věci připraveny před vámi.

  69 A aby byly všechny věci připraveny před vámi, dodržujte přikázání, které jsem dal ohledně těchto věcí –

  70 Které říká, nebo učí, zakoupiti za peníze veškeré pozemky, jež mohou býti za peníze zakoupeny v krajině kolem země, kterou jsem určil, aby byla zemí Sion pro počátek shromažďování svatých mých;

  71 Veškerou zem, která může býti zakoupena v kraji Jackson a v okolních krajích, a zbytek ponechejte v rukou mých.

  72 Nyní, vpravdě pravím vám, nechť všechny církve shromažďují veškeré peníze své; nechť tyto věci jsou činěny ve svém čase, ale ne ve spěchu; a hleďte, abyste měli všechny věci připraveny před sebou.

  73 A nechť jsou určeni úctyhodní muži, a to moudří muži, a pošlete je, aby zakoupili tyto pozemky.

  74 A církve ve východních zemích, až budou zbudovány, jestliže budou poslouchati tuto radu, budou moci koupiti pozemky a shromážditi se na nich; a tímto způsobem mohou utvrzovati Sion.

  75 Dokonce již nyní je dostatečně v zásobě, ano, až v hojnosti, vykoupiti Sion a obnoviti pustá místa jeho, která již nebudou nikdy zbořena, jestliže církve, jež se nazývají jménem mým, budou ochotny poslouchati hlas můj.

  76 A opět pravím vám, ti, již byli rozptýleni nepřáteli svými, je mou vůlí, aby i nadále naléhavě žádali o nápravu a vykoupení skrze ruce těch, kteří jsou ustanoveni jako vládci a mají nad vámi pravomoc –

  77 Podle zákonů a ústavy lidu, které jsem umožnil, aby byly ustanoveny, a mají býti hájeny kvůli právům a ochraně veškerého těla podle spravedlných a svatých zásad;

  78 Aby každý člověk mohl jednati ohledně nauky a zásady týkající se budoucna, podle mravní svobody jednání, kterou jsem mu dal, aby každý člověk mohl býti v den soudu zodpovědný za své vlastní hříchy.

  79 Tudíž, není správné, aby byl kterýkoli člověk poroben druhým.

  80 A s tímto záměrem jsem ustanovil ústavu této země, skrze ruce moudrých mužů, které jsem vzbudil právě s tímto záměrem, a vykoupil tuto zem skrze prolití krve.

  81 Nyní, k čemu přirovnám děti Sionu? Přirovnám je k podobenství o ženě a nespravedlném soudci, neboť lidé se mají vždy modliti a neumdlévati, v němž se říká –

  82 V jednom městě byl soudce, který se nebál Boha ani si nevážil člověka.

  83 A v tom městě byla vdova a ta přišla k němu řkouc: Odplať protivníkovi mému.

  84 A po určitý čas nechtěl, ale potom si řekl sám k sobě: I když se Boha nebojím, ani člověka si nevážím, přece jen, protože mne tato vdova obtěžuje, odplatím jejímu protivníkovi, aby mne neustálými příchody svými neunavovala.

  85 K tomu přirovnám děti Sionu.

  86 Nechť naléhavě žádají u soudce;

  87 A jestliže jich nebude dbáti, nechť naléhavě žádají u guvernéra;

  88 A jestliže jich guvernér nebude dbáti, nechť naléhavě žádají u presidenta;

  89 A jestliže jich president nebude dbáti, potom Pán povstane a vyjde ze skrytého místa svého a v prchlivosti své bude sužovati národ;

  90 A ve veliké nelibosti své a v prudkém hněvu svém, ve svém čase, odřízne ony zlovolné, nevěrné a nespravedlné správce a určí jim díl jejich mezi pokrytci a nevěřícími;

  91 Vpravdě v zevní temnotě, kde je pláč a nářek a skřípění zubů.

  92 Modlete se, tudíž, aby uši jejich mohly býti otevřeny k volání vašemu, abych k nim mohl býti milosrdný, aby tyto věci na ně nemusely přijíti.

  93 Co jsem vám pravil, musí nezbytně býti, aby všichni lidé mohli býti ponecháni bez výmluvy;

  94 Aby moudří muži a vládcové mohli slyšeti a znáti to, o čem nikdy neuvažovali;

  95 Abych mohl pokračovati v uskutečňování díla svého, neobyčejného díla svého, a ve vykonání skutku svého, neobyčejného skutku svého, aby lidé mohli rozeznávati mezi spravedlivým a zlovolným, praví váš Bůh.

  96 A opět, pravím vám, je proti přikázání mému a vůli mé, aby služebník můj Sidney Gilbert prodal zásobárnu mou, kterou jsem zřídil pro lid svůj, do rukou nepřátel mých.

  97 Nechť to, co jsem zřídil, není pošpiněno nepřáteli mými se souhlasem těch, již se nazývají jménem mým;

  98 Neboť toto je velmi těžký a ohavný hřích proti mně a proti lidu mému v důsledku těch věcí, jež jsem ustanovil a jež mají brzy postihnouti národy.

  99 Tudíž, mou vůlí je, aby si lid můj činil nárok a držel se nároku na to, co jsem jim určil, i když jim nebude dovoleno na tom přebývati.

  100 Nicméně, neříkám, že na tom nebudou přebývati; neboť nakolik budou přinášeti plody a skutky vhodné pro království mé, budou na tom přebývati.

  101 Budou stavěti a nezdědí to jiný; osázejí vinice a budou jísti ovoce jejich. Tak jest. Amen.