Õpetus ja Lepingud

101. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Ohio osariigis Kirtlandis 16. detsembril 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 458–464). Sel ajal kannatasid Missouri osariiki kogunenud pühad suure tagakiusamise all. Rahvajõugud olid ajanud nad välja nende kodudest Jacksoni maakonnas ning mõned pühad olid püüdnud ennast sisse seada Van Bureni maakonnas, kuid tagakiusamine järgnes neile ka sinna. Suurem osa pühasid elas sel ajal Missouri osariigis Clay maakonnas. Kiriku liikmete vastu tehti palju surmaähvardusi. Inimesed olid kaotanud mööbli, riided, kariloomad ja muu isikliku vara ning suur osa nende põllusaagist oli hävitatud.

1–8 Pühasid nuheldakse ja vaevatakse nende üleastumiste pärast. 9–15 Issanda meelepaha langeb rahvaste peale, kuid tema rahvas kogutakse kokku ja saab lohutatud. 16–21 Siion ja tema vaiad seatakse jalule. 22–31 Selgitatakse elulaadi tuhandeaastase rahuriigi ajal. 32–42 Siis pühasid õnnistatakse ja neile tasutakse. 43–62 Tähendamissõna suursugusest inimesest ja õlipuudest kujutab Siioni hädasid ja lõpus toimuvat lunastust. 63–75 Pühadel tuleb jätkata kogunemist. 76–80 Ameerika Ühendriikide põhiseaduse kehtestas Issand. 81–101 Pühadel tuleb peale käia, et saada hüvitust neile osaks saanud ülekohtu eest nagu tähendamissõnas naisest ja ebaõiglasest kohtunikust.

1 Tõesti, ma ütlen teile teie vendade kohta, keda on vaevatud ja ataga kiusatud ja bvälja heidetud nende pärandmaalt:

2 Mina, Issand, olen lasknud avaeval, millega neid on vaevatud, tulla nende peale nende büleastumiste tagajärjel;

3 siiski on nad minu, ja nad saavad olema aminu omad sel päeval, mil ma tulen koguma oma kalliskive.

4 Seepärast, tuleb neid anuhelda ja proovile panna just nagu bAabrahami, kellel kästi ohverdada oma ainus poeg.

5 Sest kõiki neid, kes ei talu nuhtlemist, vaid asalgavad mind – neid ei saa bpühitseda.

6 Vaata, ma ütlen teile: Nende seas oli riidu ja atüli ja bkadetsemist ja võitlemist ning chimuraid ja saamahimulisi soove; seepärast, nende asjadega nad rüvetasid oma pärisosad.

7 Nad olid aeglased akuulda võtma Issanda, oma Jumala häält; seepärast on Issand, nende Jumal, aeglane kuulda võtma nende palveid, vastama neile nende häda päeval.

8 Oma rahu päeval suhtusid nad mu nõuandesse kergekäeliselt, aga oma ahäda päeval botsivad nad mind oma vajaduste pärast.

9 Tõesti, ma ütlen teile: Hoolimata nende pattudest on minu sisemus täis akaastunnet nende vastu. Ma ei bheida neid lõplikult kõrvale, ning craevu päeval ma pean meeles halastust.

10 Ma olen vandunud, ja minu eelneva käsuga, mis ma teile andsin, on välja läinud korraldus, et ma lasen oma meelepaha amõõgal langeda minu rahva eest; ja just nii, nagu ma olen öelnud, nõnda sünnib.

11 Varsti valatakse minu meelepaha välja mõõtmatul määral kõigi rahvaste peale; ja seda ma teen siis, kui nende süütegude karikas on atäis.

12 Ja kõik need, kes sel päeval leitakse avahitornist ehk teiste sõnadega kogu minu Iisrael, päästetakse.

13 Ja need, kes on laiali hajutatud, akogutakse kokku.

14 Ja kõik need, kes on aleinanud, saavad lohutatud.

15 Ja kõik need, kes on andnud oma aelu minu nime pärast, saavad kroonitud.

16 Seepärast, olgu teie südamed Siioni suhtes lohutatud; sest kõik liha on minu akäes; olge vagusi ja bteadke, et mina olen Jumal.

17 aSiionit ei liigutata ära tema kohalt, kuigi tema lapsed on hajutatud.

18 Need, kes järele jäävad ja on südamelt puhtad, pöörduvad tagasi ja tulevad oma apärisosadele, nemad ja nende lapsed, igavesti kestva rõõmu blauludega, üles cehitama Siioni varemeid –

19 ja kõik see selleks, et prohvetid täide läheksid.

20 Ja vaata, ei ole määratud muud apaika peale selle, mille mina olen määranud; ega määrata muud paika peale selle, mille mina olen määranud minu pühade kokkukogumise tööks;

21 kuni tuleb päev, mil seal ei ole nende jaoks enam ruumi; ja siis on mul teised paigad, mis ma neile määran, ja neid hakatakse kutsuma avaiadeks – Siioni telgiriide kinnitamiseks ehk tugevduseks.

22 Vaata, on minu tahe, et kõik need, kes hüüavad minu nime ja kummardavad mind vastavalt minu igavikulisele evangeeliumile, akoguneksid kokku ja bseisaksid pühades paikades

23 ning valmistuksid ilmutuseks, mis on tulemas, kui minu tabernaaklis minu templit kattev aeesriie, mis katab maad, võetakse ära ja kõik liha bnäeb mind üheskoos.

24 Ja kõik arikutu, olgu inimeste või väljaloomade, taeva lindude või mere kalade seas, kes elavad terve maa palge peal, bhävitatakse;

25 ja ka algained asulavad lõõmavas kuumuses; ja kõik saab buueks, et minu teadmine ja chiilgus võiksid asuda kogu maa peal.

26 Ja sel päeval akaob minu palge eest binimestevaheline vaen ja loomade omavaheline vaen, jah, vaen kõige liha vahel.

27 Ja mida iganes keegi sel päeval palub, see talle antakse.

28 Ja sel päeval ei ole aSaatanal võimu kedagi ahvatleda.

29 Ja ei ole akurbust, sest pole surma.

30 Sel päeval ei sure aväikelaps enne, kui ta on vana; ja tema eluaeg saab olema kui puu iga;

31 ja kui ta sureb, ta ei maga, nagu öeldakse, mullas, vaid amuudetakse ühe silmapilguga ja btõmmatakse üles, ja tema puhkepaik saab olema auline.

32 Jah, tõesti, ma ütlen teile: Sel apäeval, kui Issand tuleb, bilmutab ta kõik asjad –

33 asjad, mis on möödunud; ja apeidetud asjad, mida ükski inimene ei tea; maaga seonduvad asjad, mille kaudu see tehti, ning selle otstarve ja lõpp –

34 asjad, mis on kõige hinnalisemad; asjad, mis on ülal, ja asjad, mis on all; asjad, mis on maa sees ja maa peal ja taevas.

35 Ja kõik need, keda akiusatakse taga minu nime pärast ja kes peavad vastu usus – kuigi nad on kutsutud jätma oma elu bminu pärast – nad saavad siiski osa kõigest sellest hiilgusest.

36 Mispärast, ärge kartke, isegi kuni asurmani; sest selles maailmas ei ole teie rõõm täielik, vaid teie brõõm on täielik minus.

37 Seepärast ärge muretsege oma keha ega keha elu pärast, vaid muretsege ahinge ja hinge elu pärast.

38 Ja aotsige alati Issanda palet, et te oma bkannatlikkusega võiksite võita endale oma hinge, ja te saate igavese elu.

39 Kui inimesed kutsutakse minu aigavikulise evangeeliumi juurde ja lepingusse igavikulise lepinguga, loetakse nad maa bsoolaks ja inimeste maitseks;

40 nad on kutsutud olema inimeste maitseks; seepärast, kui see maa sool kaotab oma maitse, vaata, see ei kõlba enam millekski muuks kui vaid väljaviskamiseks ja inimestele tallata andmiseks.

41 Vaata, siin on tarkus Siioni laste, nimelt paljude, kuid mitte kõikide kohta: nad leiti olevat üleastujad, seepärast tuleb neid anuhelda

42 see, kes ennast ise aülendab, alandatakse, ja see, kes ennast ise balandab, ülendatakse.

43 Ja nüüd, ma näitan teile tähendamissõna, et te võiksite teada minu tahet Siioni lunastuse kohta.

44 Ühel asuursugusel inimesel oli maatükk, mis oli kõige parem, ja ta ütles oma teenijatele: Minge minu bviinamäele, nimelt sellele kõige paremale maatükile, ja istutage kaksteist õlipuud,

45 ja seadke nende ümber avahimehi ja ehitage torn, et üks võiks vaadata üle terve ümberkaudse maa, olla vahimeheks tornis, et minu õlipuid ei murtaks maha, kui vaenlane tuleb rüüstama ja võtma endale minu viinamäe vilja.

46 Nüüd, suursuguse inimese teenijad läksid ja tegid nii, nagu nende isand neil käskis, ja istutasid õlipuud ja ehitasid nende ümber aia ja seadsid vahimehed ning hakkasid ehitama torni.

47 Ja kui nad alles olid ladumas selle alusmüüri, hakkasid nad isekeskis ütlema: Ja milleks on minu isandal seda torni vaja?

48 Ja olles pikka aega nõu pidanud, öeldes isekeskis: Milleks on minu isandal vaja seda torni, sest on ju rahuaeg?

49 Kas seda raha ei võiks anda rahavahetajatele, sest neid asju ei ole tarvis?

50 Ja olles omavahel erimeelsed, muutusid nad väga laisaks ega kuuletunud oma isanda käskudele.

51 Ja vaenlane tuli öösel ja kiskus aaia maha; ja suursuguse inimese teenijad tõusid ja olid hirmunud ja põgenesid; ja vaenlane hävitas nende töö ning murdis maha õlipuud.

52 Nüüd, vaata, suursugune inimene, viinamäe isand, kutsus oma teenijad ja ütles neile: Kuidas? Mis on selle suure kurja põhjuseks?

53 Kas te ei pidanud tegema just nii, nagu ma teid käskisin ja – pärast seda, kui te olete istutanud viinamäe ja ehitanud sellele ümber aia ja pannud selle müüridele vahimehed – ehitama ka torni ja panema torni vahimehe ning valvama minu viinamäge ja mitte jääma magama, et vaenlane ei saaks tulla teie kallale?

54 Ja vaata, vahimees oleks tornist näinud vaenlast siis, kui see oli veel kaugel; ja siis te oleksite võinud end valmis panna ja ei oleks lasknud vaenlasel maha kiskuda selle aeda ja oleksite päästnud minu viinamäe hävitaja käest.

55 Ja viinamäe isand ütles ühele oma teenijale: Mine ja kogu kokku minu ülejäänud teenijad ja võta akogu minu koja jõud, mis on minu sõjamehed, mu noored mehed, ja samuti need kõikide minu teenijate seast, kes on keskeas, kes on minu koja jõud, peale nende, kellel ma olen määranud jääda;

56 ja minge otsekohe minu viinamäe maale ja lunastage minu viinamägi, sest see kuulub mulle, ma olen selle ostnud raha eest.

57 Seepärast, minge otsekohe minu maale; kiskuge maha minu vaenlaste müürid; lükake ümber nende torn ja ajage laiali nende vahimehed.

58 Ja kuivõrd nad kogunevad kokku teie vastu, amakske minu eest kätte minu vaenlastele, et ma võiksin peagi tulla oma koja jäägiga ja valitseda maad.

59 Ja teenija ütles oma isandale: Millal need asjad juhtuvad?

60 Ja ta ütles oma teenijale: Siis, kui ma tahan; sina mine otsejoones ja tee kõik, mida iganes ma sul olen käskinud;

61 ja see on minu pitseriks ja õnnistuseks sinule – ustav ja atark majapidaja minu kojas, bvalitseja minu kuningriigis.

62 Ja tema teenija läks otsejoones ja tegi kõik asjad, mida tema isand tal käskis; ja apaljude päevade pärast oli kõik täidetud.

63 Ja taas, ma ütlen teile: Ma näitan teile oma tarkust kõikide kirikute suhtes, kuivõrd nad tahavad, et neid juhatataks õigel ja sobilikul viisil nende päästele;

64 et võiks jätkuda minu pühade kokkukogumise töö, et ma võiksin nad oma nimele üles ehitada apühades paikades; sest kätte on jõudnud bsaagikorjamise aeg, ja minu sõna peab ctäide minema.

65 Seepärast, ma pean koguma kokku oma rahva vastavalt tähendamissõnale nisust ja aumbrohust, et nisu võidaks aitadesse kokku koguda saama igavest elu ja saama kroonitud bselestilise hiilgusega, kui ma tulen oma isa kuningriigis tasuma igaühele vastavalt sellele, millised on tema teod;

66 samas kui umbrohi seotakse vihkudesse ja nende sidemed tehakse tugevaks, et nad võidaks apõletada kustutamatu tulega.

67 Seepärast, ma annan käsu kõikidele kirikutele, et neil tuleb jätkata kogunemist paikadesse, mis ma olen määranud.

68 Ometi, nagu ma olen öelnud teile ühes varasemas käsus, ärgu teie akogunemine sündigu kiirustades ega põgenedes, vaid olgu kõik asjad teie eel ette valmistatud.

69 Ja et kõik asjad oleksid teie eel ette valmistatud, täitke käsku, mis ma nende asjade kohta olen andnud,

70 mis ütleb ehk õpetab aostma minu pühade kogumise alustamiseks rahaga kõik maad, mida saab osta raha eest selle maa ümberkaudsetel aladel, mille mina olen määranud Siioni maaks;

71 kõik maa, mida saab osta Jacksoni maakonnas ja selle ümberkaudsetes maakondades, ja jätke ülejäänu minu hooleks.

72 Nüüd, tõesti, ma ütlen teile: Kogugu kõik kirikud kokku kõik oma rahad; tehtagu neid asju nende omal ajal, kuid mitte akiirustades; ja jälgige, et kõik asjad oleksid teie eel ette valmistatud.

73 Ja määratagu auväärsed mehed, nimelt targad mehed, ja saatke nemad neid maid ostma.

74 Ja kirikud idapoolsetel maadel, kui nad on üles ehitatud, kui nad tahavad kuulda võtta seda nõuannet, nad võivad osta maid ja koguneda nendele; ja sel viisil võivad nad jalule seada Siionit.

75 Isegi nüüd on varuks juba piisavalt, jah, küllaldaselt Siioni lunastamiseks ja tema varemete ülesehitamiseks, et mitte enam saada maha kistuks, kui kirikud, kes kutsuvad end minu nime järgi, atahaksid kuulda võtta minu häält.

76 Ja taas ma ütlen teile: Need, kes on hajutatud nende vaenlaste poolt, minu tahe on, et nad jätkaksid pealekäimist hüvituse ja korvamise saamiseks nende käte läbi, kes on pandud valitsejaks ja kellel on võim teie üle –

77 vastavalt rahva seadustele ja apõhiseadusele, mille mina olen lasknud kehtestada ja mida tuleb säilitada kõige liha ja tema bõiguste kaitseks vastavalt õiglastele ja pühadele põhimõtetele;

78 et igaüks võiks toimida tulevikku puutuvas õpetuses ja põhimõtetes vastavalt moraalsele avalikuvabadusele, mille ma talle olen andnud, et igaüks võiks bkohtupäeval olla cvastutav omaenda pattude eest.

79 Seepärast, ei ole õige, et keegi on kellegi orjuses.

80 Ja sel eesmärgil olen ma kehtestanud selle maa apõhiseaduse tarkade meeste käte läbi, kelle ma äratasin just selsinasel eesmärgil, ja ma lunastasin maa bverevalamise läbi.

81 Nüüd, millega ma kõrvutaksin Siioni lapsi? Ma kõrvutan neid atähendamissõnaga naisest ja ebaõiglasest kohtunikust, sest inimestel tuleks alati bpalvetada ja mitte tüdineda, mis ütleb:

82 Linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega hoolinud inimestest.

83 Ja selles linnas oli lesknaine, ja ta tuli tema juurde, öeldes: Tasu kätte minu vastasele.

84 Ja mõnda aega ta ei tahtnud, kuid pärastpoole ta ütles iseeneses: Kuigi ma ei karda Jumalat ega hooli inimestest, siiski, kuna see lesknaine mind tülitab, ma tasun kätte tema eest, et ta oma pideva tulemisega mind ei tüütaks.

85 Nõnda ma kõrvutan sellega Siioni lapsi.

86 Nad käigu peale kohtuniku jalge ees;

87 ja kui tema ei võta neid kuulda, käigu nad peale kuberneri jalge ees;

88 ja kui kuberner ei võta neid kuulda, käigu nad peale presidendi jalge ees;

89 ja kui president ei võta neid kuulda, siis tõuseb Issand ja tuleb välja oma apeidupaigast ja piitsutab rahvast oma ägedas vihas;

90 ning oma leegitsevas rahulolematuses ja oma tulises vihas, omal ajal, lõikab ta ära need pahelised, truudusetud ja ebaõiglased ateenijad ning määrab neile nende osa silmakirjatsejate ja buskmatute seas,

91 nimelt kõige äärmisemas pimeduses, kus on anutt ja kaeblemine ja hammaste kiristamine.

92 Seepärast, palvetage, et nende kõrvad oleksid avatud teie appihüüetele, et ma võiksin olla nendele ahalastav, et need asjad ei tuleks nende peale.

93 See, mida ma olen teile öelnud, peab nii olema, et kõik inimesed jääksid ilma aõigustusest;

94 et targad inimesed ja valitsejad võiksid kuulda ja teada saada seda, mida nad pole ealeski ataibanud;

95 et ma võiksin jätkata oma teo toimetamist, oma akummalise teo kordasaatmist, ja oma töö, oma kummalise töö tegemist, et inimesed võiksid bnäha vahet õigemeelsete ja paheliste vahel, ütleb teie Jumal.

96 Ja taas, ma ütlen teile: On minu käsu ja minu tahte vastane, kui minu teenija Sidney Gilbert müüb minu avaraaida, mille ma olen määranud oma rahvale, minu vaenlaste kätte.

97 Ärgu minu vaenlased rüvetagu seda, mille mina olen määranud, nende nõusolekul, kes akutsuvad ennast minu nime järgi;

98 sest see on väga valus ja ränk patt minu vastu ja minu rahva vastu nende asjade tõttu, mille kohta ma olen andnud korralduse ja mis varsti langevad rahvaste peale.

99 Seepärast, minu tahe on, et minu rahvas nõuab endale seda, mille ma olen neile määranud, ja püsiks selles nõudmises ka siis, kui neil ei lasta seal elada.

100 Ometi, ma ei ütle, et nad ei hakka seal elama; sest kuivõrd nad toovad esile vilja ja tegusid, mis on kohased minu kuningriigile, hakkavad nad seal elama.

101 Nad ehitavad, ja seda ei apäri keegi teine; nad istutavad viinamägesid ja nad söövad selle vilja. Just nii. Aamen.