Seksyon 101

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 16 sa Disyembre 1833 (History of the Church, 1:458–464). Niini nga higayon ang mga Santos kinsa nagkapundok sa Missouri nag-antus sa hilabihan nga pagpanggukod. Ang manggugubot nga panon mibugaw kanila gikan sa ilang mga kabalayan sa Lalawigan sa Jackson; ug ang uban sa mga Santos misulay sa pagpahimutang sa ilang mga kaugalingon sa Lalawigan sa Van Buren, apan ang pagpanggukod misunod kanila. Ang kinadak-an nga pundok sa mga Santos niadto nga higayon didto sa Lalawigan sa Clay, Missouri. Mga hulga sa kamatayon batok sa tagsa-tagsa sa Simbahan daghan kaayo. Ang mga katawhan nawad-an og mga kabtangan sa panimalay, sinina, kahayopan, ug uban pa nga kaugalingon nga mga kabtangan; ug daghan sa ilang mga tanom nadaot.

1–8, Ang mga Santos gipanton ug gisakit tungod sa ilang mga kalapasan; 9–15, Ang kasuko sa Ginoo modangat sa mga nasud, apan ang iyang mga katawhan pagapundukon ug pagahupayon; 16–21, Ang Zion ug ang iyang mga istaka pagatukuron; 22–31, Ang matang sa kinabuhi sa panahon sa Kaliboan gipahayag; 32–42, Ang mga Santos pagapanalanginan ug pagagantihan unya; 43–62, Sambingay sa halangdon nga tawo ug sa kahoy nga mga oliba nagtimaan sa mga kasamok ug sa mahinabo nga katubsanan sa Zion; 63–75, Ang mga Santos mopadayon sa ilang pagpundok; 76–80, Ang Ginoo mitukod sa Batakang Balaod sa Tinipong Bansa sa America; 81–101, Ang mga Santos kinahanglan mohangyo alang sa paghusay sa ilang mga mulò, sumala sa sambingay sa babaye ug sa dili makiangayon nga maghuhukom.

  SA pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, mahitungod sa inyong mga kaigsoonan kinsa gisakit, ug gigukod, ug gihinginlan gikan sa yuta nga ilang kabilin—

  Ako, ang Ginoo, mitugot sa kasakitan nga moabut diha kanila, diin sila gisakit, agi og sangputanan sa ilang mga kalapasan;

  Gani Ako moangkon kanila, ug sila mahimo nga akò niana nga adlaw sa panahon nga Ako moabut aron sa pagpundok sa akong mga bahandi.

  Busa, sila kinahanglan nga mapanton ug masulayan, sama ni Abraham, kinsa gisugo sa paghalad sa iyang bugtong anak.

  Kay kadtong tanan kinsa dili makalahutay sa panton, apan molimud kanako, dili mabalaan.

  Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, adunay mga pagtay-og, ug mga panagbingkil, ug mga kasina, ug mga panagbangi, ug mahigalaon ug maibugon nga mga tinguha diha kanila; busa pinaagi niini nga mga butang sila mihugaw-hugaw sa ilang mga kabilin.

  Sila gahi nga mopatalinghug ngadto sa tingog sa Ginoo nga ilang Dios; busa, ang Ginoo nga ilang Dios dugay nga mopatalinghug ngadto sa ilang mga pag-ampo, sa pagtubag kanila sa adlaw sa ilang kasamok.

  Sa adlaw sa ilang kalinaw sila mibaliwala sa akong tambag; apan, sa adlaw sa ilang kasamok, tungod sa panginahanglan sila nangita kanako.

  Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bisan pa sa ilang mga sala, ang akong kasingkasing napuno sa kapuangod ngadto kanila. Ako dili mosalikway kanila sa hingpit; ug sa adlaw sa kaligutgut Ako mahinumdom nga magmaloloy-on.

  10 Ako nanumpa, ug ang balaod milabay na pinaagi sa nahauna nga sugo diin Ako mihatag nganha kaninyo, nga Ako mohulog sa espada sa akong kasuko sa ngalan sa akong mga katawhan; ug gani ingon nga Ako miingon, kini mahinabo.

  11 Ang akong kasuko sa dili madugay ibu-bu nga walay sukod nganha sa tanan nga mga nasud; ug kini Ako mobuhat kon ang kopa sa ilang kadautan mapuno na.

  12 Ug niana nga adlaw ang tanan kinsa makita nga nagbantay ug naghulat, o sa lain nga mga pulong, ang akong tanan nga Israel, pagaluwason.

  13 Ug sila nga nagkatibulaag pagapundukon.

  14 Ug silang tanan kinsa nagbangutan pagahupayon.

  15 Ug silang tanan kinsa mitugyan sa ilang mga kinabuhi alang sa akong ngalan pagakoronahan.

  16 Busa, himoa nga ang inyong mga kasingkasing mahupay mahitungod sa Zion; kay ang tanan nga mga tawo ania sa akong mga kamot; pagmalinawon ug hibaloi nga Ako mao ang Dios.

  17 Ang Zion dili pagakuhaon gikan sa iyang dapit, bisan pa og ang iyang mga anak nagkatibulaag.

  18 Sila nga nahibilin, ug putli og kasingkasing, makabalik, ug makaadto sa ilang mga kabilin, sila ug ang ilang mga anak, uban sa mga awit sa walay katapusan nga kalipay, sa pagtukod sa biniyaan nga mga dapit sa Zion—

  19 Ug kining tanan nga mga butang aron ang pulong sa mga propeta mahimo nga matuman.

  20 Ug, tan-awa, walay lain nga dapit nga gitudlo gawas niana nga Ako mitudlo; ni adunay bisan unsa nga lain nga dapit nga gitudlo gawas niana nga Ako mitudlo, alang sa buhat sa pagpundok sa akong mga santos—

  21 Hangtud moabut ang adlaw nga wala nay makita nga lawak alang kanila; ug unya Ako adunay lain nga mga dapit diin Ako motudlo ngadto kanila, ug sila pagatawgon og mga istaka, alang sa mga tabil o kalig-on sa Zion.

  22 Tan-awa, kini ang akong kabubut-on, nga silang tanan kinsa motawag sa akong ngalan, ug mosimba kanako sumala sa akong walay katapusan nga ebanghelyo, kinahanglan nga magpundok, ug mobarug diha sa balaan nga mga dapit;

  23 Ug mangandam alang sa pagpadayag nga moabut, kon ang tabon sa tabil sa akong templo, sa akong tabernakulo, nga nagtago sa yuta, pagakuhaon, ug ang tanan nga mga tawo makakita kanako.

  24 Ug ang matag madunuton nga butang, sa tawo, o sa mga hayop sa umahan o sa mga langgam sa mga langit, o sa mga isda sa dagat, nga nagpuyo sa tibuok ibabaw sa yuta, maugdaw;

  25 Ug usab kana nga elemento matunaw uban sa hilabihan nga kainit; ug ang tanan nga mga butang mahimo nga bag-o, nga ang akong kahibalo ug himaya mopuyo sa ibabaw sa tibuok yuta.

  26 Ug niana nga adlaw ang pagdinumtanay sa tawo, ug ang pagdinumtanay sa mga mananap, oo, ang pagdinumtanay sa tanan nga mga unod, mohunong sa akong atubangan.

  27 Ug niana nga adlaw bisan unsa ang pangayoon sa tawo ihatag kini ngadto kaniya.

  28 Ug niana nga adlaw si Satanas wala nay gahum sa pagtintal ni bisan kinsa nga tawo.

  29 Ug wala nay kasubo tungod kay wala na ang kamatayon.

  30 Niana nga adlaw ang masuso dili mamatay hangtud siya matigulang; ug ang iyang kinabuhi sama sa panuigon sa usa ka kahoy;

  31 Ug kon siya mamatay siya dili matulog, nga ang gipasabut diha sa yuta, apan mabalhin sa usa ka pagpamilok sa mata, ug pagabayawon, ug ang iyang kapahulayan mahimayaon.

  32 Oo, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, niana nga adlaw kon ang Ginoo moanhi, siya mopadayag sa tanan nga mga butang—

  33 Mga butang nga milabay, ug ang tinago nga mga butang nga walay tawo nga nasayud, mga butang sa yuta, nga diin kini gibuhat, ug ang katuyoan ug ang katapusan niini—

  34 Mga butang nga labing bililhon, mga butang sa kahitas-an ug mga butang nga ania sa ubos, mga butang diha sa yuta ug ibabaw sa yuta, ug sa langit.

  35 Ug silang tanan kinsa nag-antus sa panggukod tungod sa akong ngalan, ug milahutay diha sa hugot nga pagtuo, bisan sila gitawag aron sa paghatag sa ilang mga kinabuhi alang kanako sa gihapon sila makaambit niining tanan nga himaya.

  36 Busa, ayaw kahadlok bisan ngadto sa kamatayon; kay dinhi niini nga kalibutan ang imong kalipay dili hingpit, apan kanako hingpit ang imong kalipay.

  37 Busa, ayaw kabalaka sa lawas, ni sa kinabuhi sa lawas; apan kabalaka sa kalag, ug sa kinabuhi sa kalag.

  38 Ug pangitaa ang nawong sa Ginoo sa kanunay, nga sa pagpailub kamo makabaton sa inyong mga kalag, ug kamo makaangkon sa kinabuhi nga dayon.

  39 Kon ang mga tawo natawag ngadto sa akong walay katapusan nga ebanghelyo, ug mohimo og pakigsaad uban sa walay katapusan nga pakigsaad, sila pagaisipon nga asin sa yuta ug ang manluluwas sa mga tawo;

  40 Sila gitawag nga manluluwas sa mga tawo, busa, kon kanang asin sa yuta mawagtangan sa iyang kalami, tan-awa, sukad karon kini wala nay hinungdan ug angay lamang ilabay sa gawas ug tunob-tunoban sa mga tiil sa mga tawo.

  41 Tan-awa, aniay kaalam mahitungod sa mga anak sa Zion, gani daghan, apan dili tanan; sila nakit-an nga mga malapason, busa sila kinahanglan gayud nga mapanton—

  42 Siya nga nagpataas sa iyang kaugalingon mapaubos, ug siya nga nagpaubos sa iyang kaugalingon mapataas.

  43 Ug karon, Ako mopakita nganha kaninyo og usa ka sambingay, aron inyong mahibaloan ang akong kabubut-on mahitungod sa katubsanan sa Zion.

  44 May usa ka halangdon nga tawo nga adunay usa ka luna sa yuta, nga labing pinili; ug siya miingon ngadto sa iyang mga sulugoon: Pangadto kamo sa akong ubasan, gani niining labing pinili nga luna sa yuta, ug pagtanom og napulog duha ka mga kahoy nga oliba;

  45 Ug pagbutang og magbalantay sa ilang palibut, ug pagtukod og usa ka tore, aron adunay usa nga molantaw sa yuta sa palibut, aron mahimo nga usa ka magbalantay diha sa tore, aron ang akong mga kahoy nga oliba dili matumba kon ang kaaway moabut aron sa pagdaut ug pagkuha nganha kanila sa bunga sa akong ubasan.

  46 Karon, ang mga sulugoon sa halangdon nga tawo miadto ug sila mihimo sumala sa gisugo sa ilang ginoo, ug mitanom sa mga kahoy nga oliba ug mitukod og ali sa palibut, ug mibutang og mga magbalantay, ug misugod sa pagtukod og tore.

  47 Ug samtang sila mipahiluna sa tukuranan niini, sila misugod og pag-ingon sa ilang mga kaugalingon: Unsa ang gamitan sa akong ginoo niini nga tore

  48 Ug nagtambagay sa taas nga panahon, nag-ingon sa ilang mga kaugalingon: Unsa ang gamitan sa akong ginoo niini nga tore, nga nagtan-aw nga kini usa ka panahon sa kalinaw

  49 Dili ba angay nga kining salapi ihatag ngadto sa mga tigpailis? Kay wala na kinahanglana kini nga mga butang.

  50 Ug samtang sila nagsumpaki sa usag usa sila nahimo nga tapulan kaayo, ug sila wala mopatalinghug ngadto sa mga sugo sa ilang ginoo.

  51 Ug ang kaaway miabut sa pagkagabii, ug miguba sa ali; ug ang mga sulugoon sa halangdon nga tawo mibangon ug nangahadlok, ug nanglayas; ug ang kaaway miguba sa ilang mga buhat, ug mitumba sa mga kahoy nga oliba.

  52 Karon, tan-awa, ang halangdon nga tawo, ang ginoo sa ubasan, mitawag sa iyang mga sulugoon, ug miingon ngadto kanila, Ngano! unsa ang hinungdan niining dako nga kadaot

  53 Wala ba kamo mobuhat ingon nga ako mimando kaninyo, ug—human kamo motanom sa ubasan, ug motukod sa ali sa palibut niini, ug mobutang og mga magbalantay diha sa mga paril niini—nagtukod usab og tore, ug nagbutang og magbalantay diha sa tore, ug nagbantay sa akong ubasan, ug wala matulog, basin pa unya ang kaaway moabut diha kaninyo

  54 Ug tan-awa, nakit-an unta sa magbalantay diha sa tore ang kaaway samtang siya layo pa; ug unya nakapangandam unta kamo ug napugngan ang kaaway gikan sa pagguba sa ali niini, ug naluwas ang akong ubasan gikan sa mga kamot sa tiglaglag.

  55 Ug ang ginoo sa ubasan miingon ngadto sa usa sa iyang mga sulugoon: Lakaw ug pundoka ang tanan nga nahibilin sa akong mga sulugoon, ug dad-a ang tanan nga kusgan nga mga tawo sa akong balay, nga mao ang akong mga manggugubat, ang akong mga batan-on nga mga lalaki, sila usab nga mga hamtong sa akong mga sulugoon, nga mao ang kusgan nga mga tawo, sa akong balay, gawas niadto kinsa ako mitudlo sa pagpabilin.

  56 Ug lakaw kamo sa walay langan ngadto sa yuta sa akong ubasan, ug kuhaa ang akong ubasan; kay kini akò; akò kini nga napalit sa salapi.

  57 Busa, lakaw kamo sa walay langan ngadto sa akong yuta; tumbaha ang mga paril sa akong mga kaaway; tumbaha ang ilang tore, ug patibulaaga ang ilang mga magbalantay.

  58 Ug tungod kay sila nagpundok batok kaninyo, ipanimalos ako sa akong mga kaaway, nga sa dili madugay ako moabut uban sa nahibilin sa akong balay ug manag-iya sa yuta.

  59 Ug ang sulugoon miingon ngadto sa iyang ginoo: Kanus-a mahitabo kini nga mga butang

  60 Ug siya miingon ngadto sa iyang sulugoon: Kon ako buot na; lakaw sa walay langan, ug buhata ang tanan nga bisan unsa nga butang nga ako misugo kanimo;

  61 Ug kini mao ang akong silyo ug panalangin diha kaninyo—usa ka matinud-anon ug maalamon nga tinugyanan sa taliwala sa akong balay, usa ka magmamando diha sa akong gingharian.

  62 Ug ang iyang sulugoon sa walay langan miadto, ug mihimo sa tanan nga mga butang nga bisan unsa nga gisugo sa ginoo kaniya; ug human sa pipila ka mga adlaw ang tanan nga mga butang natuman.

  63 Usab, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, Ako mopakita nganha kaninyo sa kaalam nga ania kanako mahitungod sa tanan nga mga simbahan, hangtud nga sila andam na nga magiyahan sa matarung ug sa tukma nga paagi alang sa ilang kaluwasan—

  64 Aron ang buhat sa pagpundok sa akong mga santos magpadayon, nga Ako motukod kanila ngadto sa akong ngalan diha sa balaan nga mga dapit; kay ang higayon sa pag-ani miabut na, ug ang akong pulong kinahanglan gayud nga matuman.

  65 Busa, kinahanglan Ako mopundok sa akong mga katawhan, sumala sa sambingay sa trigo ug mga sagbut, nga ang trigo mapanalipdan diha sa balay tipiganan aron makabaton og kinabuhi nga dayon, ug makoronahan uban sa celestial nga himaya, sa panahon nga Ako moadto sa gingharian sa akong Amahan aron gantihan ang matag tawo sumala sa iyang buhat;

  66 Samtang ang mga sagbut pagabugkuson, ug ang ilang mga higot gihimo nga malig-on, nga sila unta sunogon sa walay pagkahunong nga kalayo.

  67 Busa, usa ka sugo Ako mohatag ngadto sa tanan nga mga simbahan, nga silang tanan magpadayon sa pagpundok ngadto sa mga dapit nga Ako mitudlo.

  68 Bisan pa niana, ingon nga Ako misulti na nganha kaninyo sa nahauna nga sugo, ayaw himoa ang inyong pagpundok nga dinalian, ni ang inyong pagpanaw; apan himoa ang tanan nga mga butang nga andam sa inyong atubangan.

  69 Ug aron maandam ang tanan nga mga butang sa inyong atubangan, pagsunod sa sugo diin Ako mihatag mahitungod niini nga mga butang—

  70 Nga nag-ingon, o nagtudlo, sa pagpalit sa tanan nga mga yuta, nga mahimo nga mapalit sa salapi, ang luna sa palibut sa yuta nga Ako mitudlo nga mao ang yuta sa Zion, alang sa sinugdanan sa pagpundok sa akong mga santos;

  71 Ang tanan nga yuta nga mahimo nga mapalit sa lalawigan sa Jackson, ug ang mga lalawigan sa palibut, ug ibilin ang nahibilin diha sa akong kamot.

  72 Karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ipapundok sa tanan nga simbahan ang ilang tanan nga mga salapi, himoa kini nga mga butang sa ilang tukma nga higayon, apan dili sa dinalian; apan tan-awa nga ang tanan nga mga butang maandam sa inyong atubangan.

  73 Ug himoa nga matudlo ang mga dungganan nga mga tawo, gani ang maalamon nga mga tawo, ug ipadala sila aron pagpalit niini nga mga yuta.

  74 Ug ang mga simbahan sa silangan nga mga nasud, kon sila matukod na, kon sila magpatalinghug niini nga tambag sila mahimo nga makapalit sa mga yuta ug magpundok diha niini; ug sa ingon niini nga paagi sila makatukod sa Zion.

  75 Bisan karon adunay igo na nga natigum, oo, ug daghan na, aron sa pagtubos sa Zion, ug pagtukod sa iyang biniyaan nga mga dapit, dili na pagalaglagon, diin ang mga simbahan, kinsa nagtawag sa ilang mga kaugalingon sunod sa akong ngalan, andam sa pagpatalinghug sa akong tingog.

  76 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, kinsa kadto nga gipatibulaag sa ilang mga kaaway, mao kini ang akong kabubut-on nga sila mopadayon sa paghangyo alang sa kahusayan, ug katubsanan, pinaagi sa mga kamot niadto kinsa gibutang nga mga magmamando ug adunay katungod ibabaw kaninyo—

  77 Sumala sa mga balaod ug batakang balaod sa mga katawhan, nga Ako mitugot nga matukod, ug kinahanglan nga ampingan alang sa mga katungod ug panalipod sa tanan nga mga tawo, sumala sa makiangayon ug balaan nga mga baruganan;

  78 Aron ang matag tawo mahimo nga mobuhat diha sa doktrina ug baruganan mahitungod sa umaabut, sumala sa matarung nga kabubut-on nga Ako mihatag ngadto kaniya, aron ang matag tawo mao ang manubag sa iyang kaugalingon nga mga sala sa adlaw sa paghukom.

  79 Busa, dili matarung nga bisan kinsa nga tawo mahimo nga ulipon ngadto sa usag-usa.

  80 Ug tungod niining mao nga katuyoan Ako motukod sa Batakang Balaod niini nga yuta, pinaagi sa mga kamot sa maalamon nga mga tawo nga Ako mipasanay ngadto niining mao nga katuyoan, ug motubos sa yuta pinaagi sa pagpaagas og dugo.

  81 Karon, ngadto sa unsa Ako motandi sa mga anak sa Zion? Ako motandi kanila ngadto sa sambingay sa babaye ug sa usa ka maghuhukom nga dili makiangayon, kay ang mga tawo kinahanglan nga mag-ampo sa kanunay ug dili mawad-an og paglaum, nga mag-ingon—

  82 Adunay usa ka maghuhukom sa usa ka dakbayan nga wala mahadlok sa Dios, ni motahud sa tawo.

  83 Ug adunay usa ka biyuda niadto nga dakbayan, ug siya miduol ngadto kaniya, nga nag-ingon: Ipanimalos ako sa akong kaaway.

  84 Ug siya wala dayon mosugot, apan sa wala madugay siya miingon sa iyang kaugalingon: Bisan og wala ako mahadlok sa Dios, ni magtahud sa tawo, ug tungod niini nga biyuda nga nagsamok kanako ako manimalos alang kaniya, basin pa unya sa iyang kanunay nga pagduol kini makahasol kanako.

  85 Sa ingon niana Ako motandi sa mga anak sa Zion.

  86 Himoa nga sila magpakilooy ngadto sa maghuhukom;

  87 Ug kon siya dili maminaw kanila, himoa nga sila magpakilooy sa tiilan sa gobernador;

  88 Ug kon ang gobernador dili maminaw kanila, himoa nga sila magpakilooy sa tiilan sa presidente;

  89 Ug kon ang presidente dili maminaw kanila, dan ang Ginoo mopakita ug mogula gikan sa iyang dapit nga tagoanan, ug sa iyang kasuko mohasol sa nasud;

  90 Ug sa iyang mainiton nga kalagot, ug sa iyang mabangis nga kasuko, diha sa iyang panahon; pagaputlon kadto nga dautan, ang dili matinud-anon, ug ang dili makiangayon nga mga tinugyanan, ug mohatag kanila sa ilang dapit uban sa mga tigpakaaron-ingnon, ug mga dili matuohon;

  91 Bisan sa kawanangan sa kangitngit, diin adunay pagbakho, ug pagdangoyngoy, ug pagpangagot sa ngipon.

  92 Pag-ampo kamo, busa, aron ang ilang mga dunggan makadungog sa inyong mga pangamuyo, aron Ako malooy ngadto kanila, aron kini nga mga butang dili moabut diha kanila.

  93 Unsa nga Ako misulti nganha kaninyo kinahanglan mahimo gayud, aron ang tanan nga mga tawo walay ikabalibad;

  94 Aron ang maalamon nga mga tawo ug mga magmamando makadungog ug masayud sa wala gayud nila mahunahuna;

  95 Aron Ako makapadayon sa pagpahinabo sa akong buhat, ang akong kahibulongan nga buhat, ug mohimo sa akong buhat, ang akong kahibulongan nga buhat, aron ang mga tawo makaila tali sa matarung ug sa dautan, nag-ingon ang inyong Dios.

  96 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, supak kini sa akong sugo ug sa akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga si Sidney Gilbert kinahanglan nga mobaligya sa akong balay tipiganan, diin Ako mitudlo ngadto sa akong mga katawhan, ngadto sa mga kamot sa akong mga kaaway.

  97 Ayaw himoa nga kana diin Ako mitudlo mahugaw-hugawan sa akong mga kaaway, pinaagi sa pagtugot niadto kinsa nagtawag sa ilang mga kaugalingon sunod sa akong ngalan;

  98 Kay usa kini ka mahapdos ug mabug-at nga sala batok kanako, ug batok sa akong mga katawhan, agi og sangputanan niadto nga mga butang diin Ako mitakda ug nga sa dili madugay moabut sa mga nasud.

  99 Busa, mao kini ang akong kabubut-on nga ang akong mga katawhan, kinahanglan moangkon, ug mohupot sa giangkon diin Ako mitudlo ngadto kanila, bisan og sila dili tugutan sa pagpuyo niini.

  100 Hinoon, Ako wala moingon nga sila dili makapuyo niini; kay kon sila modala og bunga ug mga buhat nga angay alang sa akong gingharian sila makapuyo niini.

  101 Sila makatukod, ug ang uban dili makapanunod niini, sila makatanom ug mga ubasan, ug sila makakaon sa bunga niini. Bisan pa niana. Amen.