Õpetus ja Lepingud

103. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 24. veebruaril 1834 (History of the Church, kd 2, lk-d 36–39). See ilmutus saadi pärast seda, kui Ohio osariiki Kirtlandisse olid saabunud Parley P. Pratt ja Lyman Wight, kes olid tulnud Missouri osariigist arutama prohvetiga pühade olukorra leevendamist ja nende naasmist oma maadele Jacksoni maakonnas.

1–4 Miks lasi Issand Jacksoni maakonna pühasid taga kiusata. 5–10 Pühad saavad võitu, kui nad peavad kinni käskudest. 11–20 Siioni lunastamine tuleb väega ja Issand läheb oma rahva ees. 21–28 Pühadel tuleb koguneda Siionisse ja need, kes jätavad oma elu, leiavad selle taas. 29–40 Erinevad vennad kutsutakse organiseerima Siioni leeri ja minema Siionisse; neile lubatakse võitu, kui nad on ustavad.

1 Tõesti, ma ütlen teile, minu sõbrad, vaata, ma annan teile ilmutuse ja käsu, et te võiksite teada, kuidas atäita oma kohustusi teie vendade päästel ja blunastamisel, kes on laialipillutatuna Siioni maal;

2 keda aaeti ja löödi minu vaenlaste kätega, kelle peale ma minu poolt parajaks arvatud ajal valan mõõtmatul määral välja oma raevu.

3 Sest siiamaani olen ma lasknud sel sündida, et nad võiksid atäita oma süütegude mõõdu, et nende karikas saaks täis;

4 ja et anuhelda veidi aega neid, kes kutsuvad end minu nime järgi, valusa ja ränga nuhtlusega, sest nad ei bvõtnud täielikult kuulda õpetusi ja käske, mis ma neile andsin.

5 Aga tõesti, ma ütlen teile, et mina olen andnud korralduse, mis tuleb minu rahval ellu viia, kuivõrd nad sellestsamast tunnist alates võtavad kuulda anõu, mida mina, Issand, nende Jumal, neile annan.

6 Vaata, neil tuleb, sest ma olen andnud sellise korralduse, sellestsamast tunnist alates hakata võitu saama minu vaenlastest.

7 Ja avõttes täitmiseks kuulda kõiki sõnu, mida mina, Issand, nende Jumal, neile räägin, ei jää nad kunagi võiduta, kuni maailma bkuningriigid saavad allutatud minu jalge alla ja maa cantakse dpühadele eomandiks igavesest ajast igavesti.

8 Aga kuivõrd nad ei apea kinni minu käskudest ja ei võta täitmiseks kuulda kõiki minu sõnu, saavad maailma kuningriigid neist võitu.

9 Sest nad seati maailmale avalguseks ja inimeste päästjateks;

10 ning kuivõrd nad ei ole inimeste päästjad, on nad nagu asool, mis on kaotanud oma maitse ja ei kõlba seepärast enam millekski muuks kui vaid väljaviskamiseks ja inimestele jalge alla tallamiseks.

11 Kuid tõesti, ma ütlen teile: Ma olen andnud korralduse, et teie vennad, kes on laiali pillutatud, naasevad oma apärandmaadele ja ehitavad üles Siioni varemed.

12 Sest pärast apaljusid katsumusi, nagu ma olen teile öelnud eelnevas käsus, tuleb õnnistus.

13 Vaata, see on õnnistus, mille ma olen lubanud pärast teie katsumusi ja teie vendade katsumusi: teie lunastamine ja teie vendade lunastamine, nimelt nende taastamine Siioni maale nende jaluleseadmiseks, et mitte enam saada maha kistud.

14 Ometi, kui nad rüvetavad oma pärisosad, kistakse nad maha; sest kui nad rüvetavad oma pärisosad, ei säästa ma neid.

15 Vaata, ma ütlen teile: Siioni lunastamine peab tulema väega;

16 seepärast, ma äratan oma rahvale mehe, kes juhib neid, nagu aMooses juhtis Iisraeli lapsi.

17 Sest teie olete Iisraeli lapsed ja Aabrahami aseeme, ja teid on vaja juhtida orjusest välja väega ja väljasirutatud käsivarrega.

18 Ja nagu varem juhiti teie isasid, just nõnda saab olema ka Siioni lunastamine.

19 Seepärast, teie südamed ärgu löögu araks, sest ma ei ütle teile nii, nagu ma ütlesin teie isadele: Minu ingel aläheb teie ees, aga mitte bmina ise;

20 vaid ma ütlen teile: Minu ainglid lähevad teie ees ja samuti mina ise, ja aja jooksul bsaate te enda valdusse hea maa.

21 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et minu teenija Joseph Smith noorem on amees, kellega ma kõrvutasin teenijat, kellega bviinamäe Issand rääkis tähendamissõnas, mille ma teile andsin.

22 Seepärast, öelgu minu teenija Joseph Smith noorem minu koja ajõule – minu noortele meestele ja keskealistele: Koguge endid kokku Siioni maale, maale, mille ma olen rahaga ostnud, mis on pühitsetud minule.

23 Ja kõik kirikud saatku targad mehed koos nende rahadega ja aostku maid, just nagu ma olen neil käskinud.

24 Ja kuivõrd mu vaenlased tulevad teie vastu teid ära ajama minu healt amaalt, mille ma olen pühitsenud Siioni maaks, nimelt teie endi maadelt pärast neid tunnistusi, mis te olete toonud minu ette nende vastu, tuleb teil nad needa;

25 ja kelle iganes te neate, selle nean mina, ja teil tuleb maksta minu eest kätte minu vaenlastele.

26 Ja mina ise olen teiega, nimelt akätte maksmas minu vaenlastele, nende kolmanda ja neljanda põlveni, kes mind vihkavad.

27 Ärgu ükski kartku jätta oma elu minu pärast; sest see, kes ajätab oma elu minu pärast, leiab selle taas.

28 Ja kes ei ole valmis jätma oma elu minu pärast, ei ole minu jünger.

29 Minu tahe on, et minu teenijal aSidney Rigdonil tuleb tõsta oma hääl kogudustes idapoolsetel maadel, valmistades kirikuid ette pidama kinni käskudest, mis ma olen neile andnud Siioni taastamise ja lunastamise kohta.

30 Minu tahe on, et minu teenija aParley P. Pratt ja minu teenija Lyman Wight ei pöörduks tagasi oma vendade maale enne, kui nad on moodustanud kompaniisid minekuks Siioni maale kümnete või kahekümnete või viiekümnete või saja kaupa, kuni nad on saanud minu koja bjõust arvult viissada.

31 Vaata, see on minu tahe; paluge, ja te saate; ent inimesed ei atee alati minu tahet.

32 Seepärast, kui te ei suuda saada viitsadat, otsige usinasti, et ehk te võiksite saada kolmsada.

33 Ja kui te ei saa kolmesadat, otsige usinasti, et ehk te võiksite saada sada.

34 Kuid tõesti, ma ütlen teile: Ma annan teile käsu, et ärge minge Siioni maale enne, kui te olete saanud minu koja jõust sada, kes tulevad koos teiega Siioni maale.

35 Seepärast, nagu ma teile ütlesin, paluge, ja te saate; paluge hoolega, et ehk minu teenija Joseph Smith noorem võiks minna koos teiega ja oleks juhiks minu rahva keskel ja moodustaks apühitsetud maal minu kuningriigi ning seaks Siioni lapsed jalule vastavalt seadustele ja käskudele, mis teile on antud ja mis teile antakse.

36 Kogu võit ja hiilgus tuleb teile teie ausinuse, ustavuse ja usu bpalvete kaudu.

37 Mingu minu teenija Parley P. Pratt koos minu teenija Joseph Smith nooremaga.

38 Mingu minu teenija Lyman Wight koos minu teenija Sidney Rigdoniga.

39 Mingu minu teenija Hyrum Smith koos minu teenija Frederick G. Williamsiga.

40 Mingu minu teenija Orson Hyde koos minu teenija Orson Prattiga, kuhu iganes minu teenija Joseph Smith noorem neid juhatab, et täita need käsud, mis ma olen teile andnud, ja jätke ülejäänu minu hooleks. Just nii. Aamen.