Õpetus ja Lepingud

104. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile 23. aprillil 1834. See puudutab ühinenud vennaskonda ehk Kiriku ühendust vaeste hüvanguks (History of the Church, kd 2, lk-d 54–60). Toimus Esimese Presidentkonna ja teiste ülempreestrite nõupidamine, kus arutluse all olid inimeste pakilised maised vajadused. Kirtlandi ühinenud vennaskond tuli ajutiselt lõpetada ja ümber organiseerida ning omand tuli jagada vennaskonna liikmete vahel nende hoole alla antavateks majapidamisteks.

1–10 Pühad, kes astuvad üle ühinenud vennaskonna seadustest, neetakse. 11–16 Issand hoolitseb oma pühade eest omaenda viisil. 17–18 Evangeeliumi seadus määrab, kuidas hoolitseda vaeste eest. 19–46 Nimetatakse erinevate vendade majapidamised ja õnnistused. 47–53 Kirtlandis olev ühinenud vennaskond ja ühendus Siionis peavad tegutsema eraldi. 54–66 Pühakirjade trükkimiseks asutatakse Issanda püha varakamber. 67–77 Ühinenud vennaskonna üldvarakamber peab tegutsema vastavalt ühisele nõusolekule. 78–86 Ühinenud vennaskonna liikmetel tuleb maksta kõik oma võlad ja Issand vabastab nad rahalisest orjusest.

1 Tõesti, ma ütlen teile, minu sõbrad, ma annan teile nõu ja käsu kõige omandi kohta, mis kuulub vennaskonnale, mille ma käskisin organiseerida ja asutada, olemaks aühinenud vennaskond ja igavikuline ühendus minu kiriku hüvanguks ja inimeste päästeks, kuni ma tulen –

2 muutmatu ja muutumatu lubadusega, et kuivõrd need, keda ma olen käskinud, on ustavad, saavad nad õnnistatud rohkete õnnistustega;

3 aga kuivõrd nad ei ole ustavad, on nad lähedal needusele.

4 Seepärast, kuivõrd mõned minu teenijaist ei ole pidanud kinni käsust, vaid on asaamahimu tõttu ja teeseldud sõnadega murdnud lepingut, olen ma nad neednud väga valusa ja ränga needusega.

5 Sest mina, Issand, olen andnud oma südames korralduse, et kuivõrd keegi vennaskonda kuuluv leitakse olevat üleastuja ehk teiste sõnadega murrab lepingut, millega te seotud olete, on ta oma elus neetud ja ta kistakse maha selle poolt, keda ma tahan,

6 sest mina Issand ei lase neis asjus ennast apilgata

7 ja kõike seda selleks, et süütut teie seas ei mõistetaks süüdi koos ülekohtusega ja et süüdlane teie seas ei pääseks; sest mina, Issand, olen lubanud teile ahiilgusekrooni minu paremal käel.

8 Seepärast, kuivõrd teid leitakse olevat üleastujad, ei pääse te oma elus minu raevu eest.

9 Kuivõrd te olete aära lõigatud üleastumise pärast, ei pääse te bSaatana clöökide käest kuni lunastamise päevani.

10 Ja ma annan teile nüüd sestsamast tunnist alates väe, et kui keegi teie seast vennaskonnas leitakse olevat üleastuja ja ta ei paranda meelt kurjast, et te annate ta üle Saatana löökide kätte; ja tal ei ole võimu atuua teie peale kurja.

11 See on minus olev tarkus; seepärast, ma annan teile käsu, et teil tuleb organiseeruda ja määrata igaühele tema amajapidajaamet,

12 et igaüks võiks anda mulle aru sellest majapidajaametist, mis temale on määratud.

13 Sest on vajalik, et mina, Issand, teen igaühe amajapidajana bvastutavaks maiste õnnistuste eest, mis ma olen teinud ja valmistanud minu loodutele.

14 Mina, Issand, laotasin taevad ja ehitasin amaa, mis on tõesti minu bkätetöö; ja kõik neis olevad asjad kuuluvad mulle.

15 Ja minu eesmärgiks on kanda hoolt oma pühade eest, sest kõik asjad kuuluvad mulle.

16 Aga see peab olema tehtud minu enda aviisil; ja vaata, viis, mille mina, Issand, olen korraldanud, et kanda hoolt oma pühade eest, on see – bvaesed ülendatakse seeläbi, et rikkad alandatakse.

17 Sest maa on atäis ja selles on rohkem kui küllalt; jah, ma valmistasin kõik asjad ja olen andnud inimlastele btegutsemisvabaduse.

18 Seepärast, kui keegi võtab sellest aküllusest, mis ma olen teinud, ja ei eralda oma osast vastavalt minu evangeeliumi bseadusele cvaestele ja abivajajatele, tõstab ta oma silmad üles dpõrgus, olles piinas koos pahelistega.

19 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile avennaskonna omandi kohta:

20 Määratagu minu teenijale Sidney Rigdonile paik, kus ta praegu elab, ja parkalitöökoja krunt temale majapidamiseks, tema elatamiseks, kuni ta teeb tööd minu viinamäel just nii, nagu ma tahan, kui ma teda käsin.

21 Ja tehtagu kõik asjad vastavalt Kirtlandi maal elava vennaskonna arupidamisele ja vennaskonna ühisele nõule ehk häälele.

22 Ja selle majapidajaameti ja õnnistuse annan mina, Issand, oma teenijale Sidney Rigdonile, õnnistuseks temale ja tema seemnele pärast teda;

23 ja ma mitmekordistan tema õnnistused, kuivõrd ta on minu ees alandlik.

24 Ja taas, määratagu minu teenijale Martin Harrisele, temale majapidamiseks, maatükk, mille minu teenija John Johnson sai vahetuseks oma eelmise pärisosa eest, temale ja tema seemnele pärast teda;

25 ja kuivõrd ta on ustav, mitmekordistan ma õnnistused temale ja tema seemnele pärast teda.

26 Ja minu teenija Martin Harris pühitsegu oma raha minu sõnade kuulutamisele vastavalt sellele, kuidas minu teenija Joseph Smith noorem juhatab.

27 Ja taas, saagu minu teenijale Frederick G. Williamsile see maakoht, kus ta praegu elab.

28 Ja saagu minu teenijale Oliver Cowderyle see krunt, mis on eraldi, kuid piirneb majaga, mis peab saama trükikojaks, mis on krunt number üks, ja samuti see krunt, millel elab tema isa.

29 Ja saagu minu teenijatele Frederick G. Williamsile ja Oliver Cowderyle trükikoda ja kõik, mis selle juurde kuulub.

30 Ja see olgu nende majapidajaametiks, mis neile määratakse.

31 Ja kuivõrd nad on ustavad, vaata, ma õnnistan neid ja mitmekordistan nende õnnistused.

32 Ja see on majapidajaameti algus, mis ma neile määranud olen, nende ja nende seemne jaoks pärast neid.

33 Ja kuivõrd nad on ustavad, mitmekordistan ma nende ja nende järeltuleva seemne õnnistused, nimelt õnnistuste rohkuse.

34 Ja taas, saagu minu teenijale John Johnsonile maja, milles ta praegu elab, ja pärisosa, kõik peale maa, mis on varuks jäetud minu kodade aehitamiseks ja mis kuulub selle pärisosa juurde, ja peale nende maatükkide, mis on nimetatud minu teenija Oliver Cowdery jaoks.

35 Ja kuivõrd ta on ustav, mitmekordistan ma tema õnnistused.

36 Ja minu tahe on, et ta müüks krundid, mis on eraldatud minu pühade linna ülesehitamiseks, sedamööda, kuidas talle teatavaks tehakse Vaimu ahäälega ja vastavalt vennaskonna arupidamisele ja vennaskonna häälele.

37 Ja see on majapidajaameti algus, mille ma temale määranud olen, õnnistuseks temale ja tema seemnele pärast teda.

38 Ja kuivõrd ta on ustav, mitmekordistan ma tema õnnistuste rohkuse.

39 Ja taas, määratagu minu teenijale Newel K. aWhitneyle majad ja maatükk, kus ta praegu elab, ja maatükk ning hoone, kus asub kaubaäri, ja samuti maatükk, mis asub nurgas sellest kaubaärist lõunas, ja samuti maatükk, millel asub potasetehas.

40 Ja kõik selle olen ma määranud oma teenijale Newel K. Whitneyle tema majapidajaametiks, õnnistuseks temale ja tema seemnele pärast teda, minu vennaskonna kaubaäri hüvanguks, millise vennaskonna ma olen asutanud oma vaia jaoks Kirtlandi maal.

41 Jah, tõesti, see on majapidamine, mille ma olen määranud oma teenijale N. K. Whitneyle, nimelt terve see kaubaäri, temale ja tema aesindajale ja tema seemnele pärast teda.

42 Ja kuivõrd ta on ustav minu käskudest kinnipidamisel, mis ma talle andnud olen, mitmekordistan ma õnnistused temale ja tema seemnele, nimelt õnnistuste rohkuse.

43 Ja taas, määratagu minu teenijale Joseph Smith nooremale maatükk, mis on eraldatud minu koja ehitamiseks, mis on nelikümmend ritva pikk ja kaksteist lai, ja samuti pärisosa, kus praegu elab tema isa;

44 ja see on majapidajaameti algus, mille ma temale määranud olen, õnnistuseks temale ja tema isale.

45 Sest vaata, ma olen kõrvale pannud pärisosa tema aisa jaoks, temale elatuseks; seepärast tuleb ta arvata minu teenija Joseph Smith noorema kodakonda.

46 Ja ma mitmekordistan õnnistused minu teenija Joseph Smith noorema kojale, kuivõrd ta on ustav, nimelt õnnistuste rohkuse.

47 Ja nüüd ma annan teile käsu Siioni kohta, et teil ei tule enam olla seotud teie Siioni vendadega ühinenud vennaskonnana, kui ainult sel viisil:

48 pärast seda, kui te olete organiseerunud, tuleb teid kutsuda Siioni avaia Kirtlandi linna ühinenud vennaskonnaks. Ja teie vendi pärast seda, kui nad on organiseerunud, tuleb kutsuda Siioni linna ühinenud vennaskonnaks.

49 Ja neil tuleb organiseeruda nende endi nimedega ja omaenda nimel; ja neil tuleb ajada oma asju omaenda nimel ja nende endi nimedega;

50 ja teil tuleb ajada oma asju omaenda nimel ja teie endi nimedega.

51 Ja seda olen ma käskinud teha teie päästeks ja samuti nende päästeks, nende aväljaajamise ja selle tagajärjel, mis on tulemas.

52 Sest alepinguid on murtud üleastumisega, bsaamahimu ja teeseldud sõnadega –

53 seepärast, teie ühinenud vennaskond on laiali saadetud, nii et te ei ole seotud rohkem, kui vaid praeguse hetkeni, ainult sel viisil, nagu ma ütlesin, laenu kaudu, nagu lepitakse kokku arupidamisel selles vennaskonnas, nagu teie olukord lubab ja nõupidamise hääl juhatab.

54 Ja taas, ma annan teile käsu teie majapidajaameti suhtes, mis ma teile määranud olen.

55 Vaata, kõik need omandid kuuluvad minule, või muidu on teie usk asjatu ja teid leitakse olevat silmakirjatsejad ning lepingud, mis te olete minuga teinud, on murtud;

56 ja kui omandid kuuluvad mulle, siis olete teie amajapidajad; vastasel juhul te ei oleks majapidajad.

57 Kuid tõesti, ma ütlen teile: Ma olen määranud teile, et te olete majapidajad minu kojas, just nimelt majapidajad.

58 Ja sel eesmärgil olen ma käskinud teil organiseeruda, nimelt et trükkida aminu sõna, minu pühakirjade täiust, ilmutusi, mis ma teile andnud olen ja mida ma edaspidi aeg-ajalt teile annan –

59 minu kiriku ja kuningriigi maa peale ülesehitamise eesmärgil ja et valmistada minu rahvast ette aajaks, mil ma belan koos nendega, mis on peagi käes.

60 Ja teil tuleb valmistada endale ette paik varakambri jaoks ja pühitseda see minu nimele.

61 Ja teil tuleb määrata üks endi seast pidama varakambrit ja ta tuleb pühitseda sellesse õnnistusse.

62 Ja varakambril peab olema pitser ja kõik pühad asjad tuleb panna varakambrisse; ning mitte keegi teie seast ärgu nimetagu neid enda omaks ega ühtegi nende osa, sest see kuulub teile kõigile ühiselt.

63 Ja ma annan selle teile sestsamast tunnist; ja nüüd vaadake, et te lähete ja peate oma majapidajaametit, mis ma teile määranud olen, peale pühade asjade, nende pühade asjade trükkimise eesmärgil, nagu ma olen öelnud.

64 Ja pühade asjade atulusid tuleb hoida varakambris ja sellel peab olema peal pitser, ja keegi ei või neid kasutada või varakambrist välja võtta ega lahti võtta pitserit, mis sellele pandud on, kui ainult vennaskonna hääle või käsuga.

65 Ja nõnda tuleb teil pühade asjade tulud säilitada varakambris pühitsetud ja pühadel eesmärkidel.

66 Ja see tuleb nimetada Issanda pühaks varakambriks; ja selle peal tuleb hoida pitserit, et see võiks olla püha ja pühitsetud Issandale.

67 Ja taas, tuleb rajada veel üks varakamber ja määrata varahoidja varakambrit pidama, ja sellele tuleb panna pitser;

68 ja kõik rahad, mis te oma majapidajaametis olles saate, kasvatades oma omandi väärtust, mis ma teile määranud olen, majades või maades või karjades või kõiges peale pühade ja pühitsetud kirjutiste, mis ma olen säilitanud endale pühadel ja pühitsetud eesmärkidel, tuleb teil heita varakambrisse niipea, kui te rahad saate, sadade või viiekümnete või kahekümnete või kümnete või viite kaupa.

69 Ehk teiste sõnadega – kui keegi teie seast saab viis dollarit, heitku ta need varakambrisse, või kui ta saab kümme või kakskümmend või viiskümmend või sada, tehku ta samuti;

70 ja ükski teie seast ärgu öelgu, et see on tema oma, sest seda ega ühtegi osa sellest ärgu kutsutagu tema omaks.

71 Ja ärgu kasutatagu ega võetagu varakambrist välja ühtegi osa muidu, kui ainult vennaskonna häälega ja ühisel nõusolekul.

72 Ja vennaskonna hääl ja ühine nõusolek on see, et kes iganes teie seast ütleb varahoidjale: Mul on seda vaja abiks minu majapidajaametis –

73 kui see on viis dollarit, või kui see on kümme dollarit, või kakskümmend või viiskümmend või sada – annab varahoidja talle summa, mida ta küsib abiks oma majapidajaametis;

74 kuni ta leitakse olevat üleastuja ja vennaskonna nõukogu ees tehakse selgelt ilmsiks, et ta on truudusetu ja arumal majapidaja.

75 Aga nii kaua, kui ta on täies osaduses ja on oma majapidajaametis ustav ja tark, olgu see tema tunnustäheks varahoidjale, nii et varahoidja ärgu keeldugu andmast.

76 Aga üleastumise korral kuulaku varahoidja vennaskonna nõukogu ja häält.

77 Ja juhul, kui varahoidja leitakse olevat truudusetu ja rumal majapidaja, tuleb temaga talitada vastavalt vennaskonna nõukogule ja häälele ja ta tuleb eemaldada oma kohalt ja tema asemele määratagu ateine.

78 Ja taas, ma ütlen teile teie võlgade kohta: Vaata, minu tahe on, et te amaksate ära kõik oma bvõlad.

79 Ja minu tahe on, et te aalandaksite ennast minu ees ning saaksite selle õnnistuse oma businuse ja alandlikkuse ja usu palve kaudu.

80 Ja kuivõrd te olete usinad ja alandlikud ja rakendate usu apalvet, vaata, ma pehmendan nende südamed, kellele te võlgu olete, kuni ma saadan teile vahendid teie vabastamiseks.

81 Seepärast kirjutage kiiresti New Yorki ja kirjutage nii, nagu minu aVaim ette ütleb; ja ma pehmendan nende südamed, kellele te võlgu olete, nii et neil võetakse meelest tuua teie peale vaevamist.

82 Ja kuivõrd te olete aalandlikud ja ustavad ja hüüate minu nime, vaata, ma annan teile bvõidu.

83 Ma annan teile lubaduse, et sel korral teid vabastatakse sellest orjusest;

84 sedavõrd, et te saate võimaluse laenata raha sadades või tuhandetes, nimelt kuni te laenate piisavalt, et vabastada ennast orjusest – see on teie õigus.

85 Ja andke pandiks oma omandid, mis ma teie kätte olen pannud, sel ühel korral, andes oma nimed ühisel nõusolekul või muul viisil, nagu te heaks peate.

86 Ma annan teile selle õiguse sel ühel korral; ja vaata, kui te jätkate nende asjade tegemist, mis ma teie ette olen pannud, vastavalt minu käskudele, kõik need asjad kuuluvad minule ja teie olete minu majapidajad, ja isand ei lase oma majja sisse murda. Just nii. Aamen.